Home Nyheter Företrädesemission ger stadig ekonomisk bas för ISR Holding

Företrädesemission ger stadig ekonomisk bas för ISR Holding

Företrädesemission ger stadig ekonomisk bas för ISR Holding

18 maj, 2020

Stockholmsbolaget ISR Holding arbetar med att utveckla immunstimulerande läkemedel och har en bred pipeline där det längst komna projektet, riktat mot HIV, genomgår en klinisk fas II-studie. Mellan 15 – 29 maj genomför ISR en fullt garanterad företrädesemission om cirka 72 Mkr, före emissionskostnader, för att i första hand finansiera pågående studier samt initiering av nya studier. BioStock har talat med vd Ola Winqvist för att få veta mer om emissionen och bolagets framtidsplaner.
Immune System Regulation Holding (ISR), noterat på Nasdaq First North Growth Market, är ett forskningsbolag med rötterna i Karolinska Institutet, där man fortfarande har sin bas. Bolagets arbetar med att ta fram läkemedel som ska stimulera och aktivera patienters eget immunsystem till att bemöta kroniska infektionssjukdomar, såsom HIV, och cancer.

Bred portfölj med bred potential

En av ISRs styrkor är bolagets omfattande portfölj som består av fem projekt man utvecklar inom två egna plattformsprogram, Immunorheliner och Immunolider. Det projekt som har kommit längst är ISR048, en Immunorheliner-baserad kandidat som i första hand utvecklas som en behandling mot HIV. Inom projektet bedrivs för närvarande en fas II-studie i Sverige som inkluderar HIV-patienter som behandlas med bromsmedicin. Syfte med studien är att undersöka om ISR048 kan påverka patienternas HIV-reservoarer.
Dessutom planerar bolaget att inleda ytterligare en studie med ISR048 för HIV-patienter, då i subgruppen med patienter som har utvecklat resistens mot bromsmedicin. Tanken är att studien ska starta under hösten 2020.
Inom bolagets andra plattformsprogam, Immunolider, utvecklar ISR kandidater mot cancer och HBV, det virus som orsakar hepatit B. Även för dessa närmar sig kliniska studier och bolaget planerar att inleda fas I med kandidaten ISR050 mot cancer och ISR051 mot HBV.
Utöver sina egenutvecklade program samarbetar ISR, sedan mars i år, med det svenska bioteknikbolaget TCER AB för att ta fram ett vaccin mot den högaktuella virussjukdomen Covid-19.

Vd kommenterar framtidsutsikter och pågående kapitalresning

Just nu är ISR alltså aktuella med en kapitalanskaffning om 71,7 Mkr, före emissionskostnader. Emissionslikviden ska användas för att finansiera bolagets pågående kliniska och prekliniska studier samt förbereda och påbörja kommande prekliniska och kliniska studier. Man avser också att använda delar av emissionslikviden till att betala tillbaka det brygglån som man tog i december.
BioStock har träffat vd Ola Winqvist för att få veta mer om ISR och vad som väntar bolaget framöver.
Ola Winqvist, skulle du till att börja med kort beskriva ISRs vision som läkemedelsbolag?

Ola Winqvist, vd på ISR Holding

–  ISRs vision är att utveckla immunstimulerande läkemedelskandidater för behandling av infektioner såsom HIV, HBV och cancer, sjukdomar som har det gemensamt att de undgår upptäckt av immunsystemet som ett led i att etablera sig.
– ISR har immunsystemet i centrum med en pipeline av läkemedelskandidater med olika immunstimulerande egenskaper som passar olika sjukdomstillstånd.
Ert arbete bygger på att stimulera det egna immunsystemet till att bemöta sjukdomstillstånd. Kan du berätta lite mer om era metoder?
– Genom att förstå vilka mekanismer som satts i spel av ett virus eller en cancer så utvecklar bolaget immunstimulerande läkemedelskandidater för att kortsluta deras försök att undgå upptäckt. Olika celler och olika mekanismer stimuleras ensamt eller i kombination för att återfå förmågan till immunupptäckt och eliminering.
– När vi tar fram kandidater så studerar vi dem i detalj för att förstå verkningsmekanismerna, verkningsmekanismer som sedan kan utnyttjas specifikt i immunstimulerande syfte.
Ni har två stycken plattformsprogram, Immunorheliner och Immunolider. Hur fungerar dessa?
– Immunorheliner bygger på ett naturligt hormon från hypotalamus, GnRH. Vi har hittat att GnRH receptorer finns på T-celler, och när de stimuleras uppregleras HLA-klass I på cellytan, ett protein som visar delar av t.ex. virusprotein och därmed bekänner färg och kan avdödas.
– HIV nedreglerar HLA-klass I på cellytan, och undgår därmed upptäckt. Genom att stimulera med GnRH så har vi i studier visat att HIV-viruset åter presenteras på cellytan så att infekterade celler kan avdödas. Vi studerar nu den mekanismen och utfallet i en fas II-studie i Sverige.
– Immunolider är en utveckling av antibiotikumklassen makrolider, där den anti-bakteriella funktionen systematiskt har avlägsnats. Nu har vi tagit fram en serie immunstimulerande läkemdelskandidater som aktiverar TLR2 receptorn på makrofager (2011 års Nobelpris). Genom att stimulera makrofager så kommer immunsystemet igång, där makrofagerna som en av sina huvuduppgifter är att aktivera T-celler. Immunolider undersöker vi nu för cancerbehandling och HBV.
På vilket sätt skiljer sig ert angreppsätt mot konkurrenterna och vilka fördelar medför det?
–  Vi är fokuserade på immunsystemet och inte på ett enskilt virus, bakterie eller cancer. Immunmekanismer är allmängiltiga vilket gör att våra läkemedelskandidater kan användas för flera indikationer där mekanismen är tillämplig.
ISR048 mot HIV är ert längst gånga projektet. Skulle du kunna berätta lite mer om hur kandidaten fungerar inom HIV?
– ISR048 stimulerar T-celler att uttrycka högre nivåer av HLA-klass I på cellytan vilket gör att t.ex. en ökad mängd HIV-peptider kan visas för mördar-T-celler som därmed kan döda de infekterade T-hjälparcellerna.
Hur ser hittillsvarande data från tidigare studier med ISR048 ut och vad berättar den om kandidatens potential?
– Data från vår fas I/II-studie i Sydafrika från behandling av 26 patienter under 1 månad med ISR048 är mycket lovande. HIV-virus sjönk, HLA-klass I nivåerna steg och mördar-T-celler blev fler och aktiverades.
–  Efter 1 månads behandling så följdes patienterna upp efter 1 månad utan terapi, och till vår förvåning så hade HIV-virus mängderna fortsatt sjunka med en ökad T-cells aktivering. Det ser ut som att ISR048 åstadkommer en vaccinering. Detta är mycket intressant då om man avslutar bromsmedicin så ökar HIV-mängderna inom 10-12 dagar. Vi vill nu studera effekterna under längre tids behandling med ISR048 för att förstå dess fulla potential.

»Långsiktigt ser vi att ISR048 skulle vara del av förstahandsvalet för HIV-behandling.« – Ola Winqvist, vd, ISR Holding

Hur är den pågående fas II-studien uppbyggd och vad hoppas ni att den ska kunna visa?
–  Vi genomför nu en fas II-studie på Huddinge, Södersjukhuset och Östra sjukhuset i Göteborg där 26+26 patienter som står på bromsmedicin lottas till att får ISR048+sin bromsmedicin eller endast följas på sin bromsmedicin under 3 månaders behandling följt av 3 månaders uppföljning.
– Här kommer vi undersökta om gömt HIV-virus, reservoarerna, som integrerat sin arvsmassa i T-hjälparceller kan påverkas. Det är reservoarerna som gör att HIV-infektionen inte kan botas idag. Det är vår förhoppning att smittade T-hjälparceller som integrerat bär på HIV arvsmassa, reservoar, kan upptäckas och avdödas genom stimuli med ISR048.
Ni ska även genomföra ytterligare en fas II-studien med ISR048. Kan du berätta lite mer denna?
Världshälosorganisationen, WHO, rapporterar att 10-14 procent av HIV infekterade individer bär på resistenta HIV-stammar som inte längre är känsliga för medicin. Därmed riskeras utveckling av AIDS.
– Vi planerar nu en studie i Tyskland med cirka 15 patienter med resistens mot bromsmedicin där vi behandlar med IRS048 i syfte att döda av resistenta stammar och återskapa känslighet. Det är angeläget att hitta nya angreppspunkter för ART resistens och här tror vi ISR048 har en nisch.
Hur ser HIV-marknaden ut generellt och vad bedömer ni att ISR048 har för marknadspotential?
– Idag lever cirka 35 miljoner med HIV. Den globala marknaden var 2018 värd 25 miljarder USD och den beräknas stiga till 40 miljarder USD 2026.
– Vid goda effekter för ART resistens så skulle 10 procent av marknaden vara tillgänglig inom kort. Långsiktigt ser vi att ISR048 skulle vara del av förstahandsvalet för HIV-behandling.
Ni har även ett projekt inom HBV, det virus som orsakar hepatit B. På vilket sätt kan er kandidat hjälpa de drabbade patienterna?
– Hepatit B, HBV, är ett virus som slår sig ned i levern och gömmer sig för immunsystemet. Här arbetar vi med att stimulera en specialiserad makrofag i levern, Kupffer cellen, som när den stimuleras med ISR051 leder till aktivering, cytokinproduktion vilket ger stöd till mördar-T-celler för igenkänning och avdödning av HBV-bärande lever celler. Detta gör att utveckling till skrumplever och levercancer kan förhindras.
Kina är idag den största marknaden för hepatit B läkemedel. Hur stor bedömer ni att den kinesiska marknaden är och hur planerar ni att nå dit?
– Idag är cirka 290 miljoner människor infekterade globalt med HBV varav bara i Kina närmare 100 miljoner. Den kinesiska HBV marknaden beräknas nå 1,4 miljarder USD 2024.

»Det finns ett stort intresse för immunstimulerande läkemedelskandidater. Samarbeten och eller licensaffärer skulle givetvis stärka bolagets position och möjliggöra snabbare och en ambitiös utvecklingsplan av bolagets olika läkemdelskandidater.« – Ola Winqvist

Om vi ser mer övergripande på er affärsmodell, planerar ni att själva ta era kandidater till marknader eller söker ni partnerskap? Om ja, i vilket skede bedömer du att ett partnerskap skulle vara aktuellt?
– Vi planerar partnerskap i olika skeden för våra läkemedelskandidater. För HIV och cancer genomför vi och kommer att genomföra kliniska studier innan partnerskap blir aktuellt.
– För HBV där vi satsar på den asiatiska marknaden med Kina i spetsen, söker vi samarbetspartners efter att vi tagit fram läkemedelskandidaten till klinisk prövning.
Hur stor bedömer ni att sannolikheten är att ni hittar samarbetspartners och vad det skulle detta kunna innebära för er framöver?
– Sannolikheten är stor. Det finns ett stort intresse för immunstimulerande läkemedelskandidater. Samarbeten och eller licensaffärer skulle givetvis stärka bolagets position och möjliggöra snabbare och en ambitiös utvecklingsplan av bolagets olika läkemdelskandidater.
I mars inledde ni ett samarbete med TCER AB om att utveckla ett vaccin mot Corona-virus. Kan du berätta mer om hur er pipeline kommer att användas i projektet?
– Vår immunolid ISR052 är lämplig som adjuvant, tillägg som stimuli, för vaccination. Vi tar nu fram en vaccinationsformulering med COVID-19 protein och ISR052 för inledande tester i djurmodell.
Finns det någon tidslinje för Coronaprojektet?
– Under maj månad påbörjas djurförsök. Om de faller väl ut kommer försök på större djur utföras i juli. Toxikologi pågår och är förhoppningsvis klar under hösten, varpå försök på friska frivilliga kan inledas sent i höst eller tidigt i Q1 2021.
Er pipeline spänner över ett brett och, till synes, spretigt område. Vad har indikationerna gemensamt som gör dem intressanta för er och era plattformsprogram?
– Stimulering av immunsystemet är den röda tråden i bolagets pipeline där vi har läkemedelskandidater som stimulerar olika delar av immunsystemet, delar som behövs t.ex. vid HIV, HBV, cancer och kan användas för vaccination.
Ser ni potential att utöka er pipeline till att inkludera ytterligare indikationer framöver?
– Ja, vi undersöker redan nu tuberkulos, en annan global sjukdom som tar 1,5 miljoner liv varje år. Tuberkelbacillen gömmer sig i makrofager, en cell som vi kan aktivera med immunolider.
Ni genomför nu en företrädesemission om 71,7 Mrk. Emissionslikviden ska framförallt användas för att finansiera pågående och kommande studier. Kan du precisera?
– Finansieringen kommer användas för att slutföra ISR003 HIV-studien i Sverige, genomföra ISR004 studie av HIV patienter med resistens mot bromsmedicin i Tyskland, ta Immunolidplattformen genom toxikologi programmet till IND-status i Kina och påbörja studier av patienter med spridd urinblåsecancer. Vi kommer dessutom använda likviden till att säkerställa samarbetspartner för HBV-programmet.
Vilken typ av investerare ser ni kommer att vara med i denna emission?
– Hela ledningen samt styrelsen kommer att gå med i denna emission då vi ser den som otroligt viktigt och värdefull. Det är nu som kursen står som lägst och det är klart att många av våra befintliga investerare ser möjligheter att vara med på en spännande utväxling då vi nu närmar oss resultat på flera håll och dessutom har flera pågående samarbetsdiskussioner.
Slutligen, vilka milstolpar kan vi förvänta oss från ISR under en överskådlig framtid?
–  Vi kan vänta oss ett antal spännande milstolpar såsom: avläsning av ISR003 studien, start av ISR004 ART resistens studie, IND godkännande av Immunolider, och licens/samarbetsavtal gällande HBV. Övriga milstolpar inom överskådlig framtid är resultat från vaccination av djur mot Corona, studiestart i urinblåsecancer med ISR050+ Checkpoint blockad och initiering av vaccinationsstudie inom Covid-19.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev