Home Nyheter Karolinska Development känner luft under vingarna

Karolinska Development känner luft under vingarna

Karolinska Development känner luft under vingarna

17 februari, 2020

Investmentbolaget Karolinska Development har släppt sitt helårsresultat för 2019 och därigenom visat att bolaget har helt andra förutsättningar inför 2020 än vad man hade inför det gångna året. Konvertibellånet är löst i sin helhet och portföljbolagen avancerar i hög takt. Under det kommande året väntar ett flertal milstolpar i portföljbolagen i form av resultat från kliniska studier. Man kommer även att presentera fler detaljer runt sin satsning i Asien som planeras tillsammans med Sino Biopharma.
Det solnabaserade investmentbolaget Karolinska Development redovisade i sin bokslutskommuniké för 2019 en nettovinst på 303 Mkr för helåret, en väsentlig ökning jämfört med de 30,5 Mkr bolaget redovisade för 2018 och därmed det bästa resultatet hittills i bolagets historia. Den drivande orsaken bakom det stora resultatlyftet var portföljbolaget Aprea Thearpeutics värdeutveckling, som KD äger direkt och till största delen indirekt via KDev Investments och som börsnoterades i oktober 2019. Kursen i Aprea har mer än fördubblats sedan noteringen.

Konvertibellånet slutligen löst

Men det var inte bara tillgångssidan som förbättrades under 2019. Stort fokus låg på skuldsidan, en avgörande process under året var hanteringen av konvertibellånet som omfattade cirka 484 Mkr. Ett intensivt arbete, som bl.a. innefattade ett kvittningserbjudande med nya KD-aktier, ledde slutligen fram till att man i januari 2020 kunde återbetala den sista delen av lånet, som därmed har blivit löst i sin helhet.

»Karolinska Development har under det gångna året befunnit sig i en mycket ansträngd finansiell situation. Vi har nu efter ett mödosamt arbete löst bolagets höga skuldsättning, säkrat den kortsiktiga finansieringen och presenterat det bästa resultatet i bolagets historia. Detta har skett samtidigt som utvecklingstempot i våra portföljbolag fortsatt varit mycket högt under året.« – Kommenterar Viktor Drvota, vd Karolinska Development, i bokslutskommunikén.

Viktor Drvota

Finansieringen fortfarande på agendan

Även om det skedde en dramatisk förbättring av soliditeten, återstår för KD att hitta en lösning på den kortsiktiga finansieringen av bolaget. Under slutet av förra året träffade man avtal med Sino Biopharma om ett brygglån om 70 Mkr, vilket ger KD tid att hitta en mer hållbar finansiering.
En stor skillnad från tidigare är att KD nu äger likvida tillgångar i form av aktier i noterade bolag, främst OssDsign och Aprea. Försäljningen av dessa aktieposter begränsas formellt av lock-up-avtal som bör löpa ut under första halvåret 2020, men faktiskt även av när KD själva väljer att sälja. Med andra ord, tillgångarna finns att realisera om KD bestämmer sig för det.

Kraftig ökning av substansvärdet

Värdet av portföljtillgångarna steg kraftigt under fjärde kvartalet, det verkliga värdet på portföljen efter fördelning till Rosetta Capital uppskattades till 1 047 Mkr vid årsskiftet, jämfört med 670 Mkr vid tredje kvartalets utgång.
Den brittiska venture capital-firman Rosetta Capital är delägare i KDev Investments, där ett av innehaven är 10 procent av aktierna i Aprea. Rosetta har rätt att erhålla avkastning på värdestegringen i KDev Investments, vid årsskiftet beräknades den potentiella fördelningen till 506 Mkr, det totala verkliga värdet i KDev Investments-portföljen beräknades till 944 Mkr.
KD-aktien handlas efter Q4-rapporten till cirka 4 kr, vilket innebär 32 procents rabatt i förhållande till det redovisade substansvärdet på 5,90 som beräknades vid årsskiftet. För ett år sedan handlades aktien i cirka 6,50 kr och substansvärdet vid 2018 års utgång uppskattades till 4,70 kr.
 

Avancemang i portföljen

Även om Aprea har stått för en stor del av värdeökningen under den senaste tiden har även de övriga portföljbolagen gjort framsteg.
I december träffade exempelvis Forendo Pharma ett licens- och samarbetsavtal med Novartis om utveckling av läkemedel mot kroniska leversjukdomar. Avtalet innebär att Novartis kommer att bekosta utvecklingsarbetet och dessutom erlägga milstolpsbetalningar och försäljningsbaserade royalties vid en marknadslansering av produkter som härrör från samarbetet. KD äger cirka 10 procent i Forendo Pharma.
Modus har varit under utvärdering sedan vårens fas IIb-studie av sevuparin mot sicklecellsjukdom inte nådde sitt primära mål. Marknaden reagerade negativt på beskedet då och KD har sedan dess inte kommit med några uppdateringar förrän nu. Av strategiska skäl har informationen varit knapphändig, men under fjärde kvartalet startade planeringen för att utveckla läkemedelskandidaten inom en helt annan indikation. KD skrev ned värdet av Modus-innehavet i bokslutet, samtidigt som man gjorde vissa investeringar i projektet – därmed finns utrymme för uppvärdering när utvecklingsarbetet har kommit längre och när KD kan presentera fler detaljer. KDev Investments äger cirka 60 procent av Modus.

Kommande triggers

KDs portföljbolag rör sig som sagt framåt, under 2020 kommer flera av dem att presentera resultat från kliniska studier och andra händelser som kan vara avgörande för värderingen av projekten:

  • Forendo Pharma genomför en fas Ib-studie med FOR-6219 i behandling av endometrios, resultaten väntas under Q1.
  • Dilafor ska redovisa resultat för sin fas IIb-studie med tafoxiparin under Q2.
  • Umecrine Cognition väntas visa fas IIa-data från sin fas Ib/IIa-studie med GR3027 mot leverencefalopati under Q2.
  • Aprea har erhållit breakthrough therapy designation av FDA för APR-246 och väntas presentera resultat från sin fas III-studie under Q3. Dessutom väntas det slutgiltiga resultatet från fas Ib/IIa-studien i MDS under H1 2020.
  • OssDsign skickade in marknadsansökan i Japan i höstas och bolaget förbereder sin kommersiella lansering i landet.

Mer att vänta under året

Förutom händelserna i portföljbolagen väntar marknaden också besked om samarbetet med Sino Biopharma. Ambitionen är att ta nordiska innovationer inom life science till Asien, planeringen pågår och kommer att presenteras senare under året.
Sammanfattningsvis har Karolinska Development nu, efter vad som får betraktas som en tung period med berättigad finansiell oro, flera händelser att vänta i portföljbolagen fram till sommaren. Om dessa visar sig vara av positiv natur, bör bolagets chanser att finna en mer långsiktig finansieringslösning vara goda.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev