Home Nyheter 2cureX – pionjärer inom funktionell precisionsmedicin

2cureX – pionjärer inom funktionell precisionsmedicin

2cureX – pionjärer inom funktionell precisionsmedicin

26 februari, 2020

Innovationsnivån inom onkologiområdet har tagit betydande steg framåt de senaste decennierna. Fram tills nyligen var genomisk precisionsmedicin det mest omtalade området, men efter mer än 20 år har tekniken enbart kunnat tillhandahålla effektiv cancerbehandling för ett fåtal patienter. På senare tid har funktionell precisionsmedicin börjat framstå som ett mer lovande alternativ när det gäller att skräddarsy behandlingar på individnivå. BioStock har tittat närmare på danska 2cureX som driver utvecklingen inom området.
Trots flera stora forskningsframsteg under de senaste decennierna är det alltså fortfarande en enorm utmaning att ta fram effektiva cancerbehandlingar, vilket inte minst visar sig genom att nära 10 miljoner människor dör av cancer varje år. Givet det faktum att cancersjukdomar påverkar varje patient på ett unikt sätt, har alltmer forskning dedikerats till precisionsmedicin i syfte att skräddarsy cancerbehandlingar och därmed förbättra behandlingsutfallet på individnivå.
För få konkreta framgångar med genomisk precisionsmedicin
Lejonparten av forskningen har fokuserat på genomisk profilering av varje patients cancer för att kunna erbjuda individanpassade läkemedel. Detta innebär att en patient genomgår genetisk testning av tumören för att vägleda kring vilken typ av behandling som är mest lämplig. Proceduren kallas Genomic Precision Medicine (GPM), eller genomisk precisionsmedicin på svenska.
Resultaten av dessa försök har dock, trots betydande investeringar, hittills varit nedslående. Faktum är att endast 0,8 – 3 procent av cancerpatienterna svarade på läkemedel som valts ut på grundval av dessa genetiska analyser. Dessa siffror baseras på 11 kliniska studier som omfattade mer än 13 000 patienter.
Statistiken presenterades vid förra årets European Society for Medical Oncology (ESMO) och är tveklöst en besvikelse, i synnerhet som cellgifter och strålbehandling ofta ger ett bättre resultat.
Framväxten av funktionell precisionsmedicin
Den svaga statistiken till trots så har förtroendet för GPM-tekniken inte minskat eftersom den kan erbjuda ovärderlig information för hur vissa specifika genetiska mutationer (t.ex. KRAS, BRAF, BRACA) påverkar cancertillväxten, vilket kan ha behandlingsrelaterade konsekvenser. Det står emellertid klart att GPM ensamt inte kan driva precisionsmedicinen vidare till nästa nivå.
Parallellt kan man nu se hur ett annat forskningsfält, den funktionella precisionsmedicinen (FPM), ökar i betydelse som ett viktigt komplement till GPM. FPM-tekniken innebär att man fokuserar på den funktionella profilen, snarare än den genetiska. Syftet med FPM är sålunda att matcha varje patients tumör med redan befintliga behandlingar och övervaka tumörtillväxten när den utsatts för en rad behandlingar.
IndiTreat inger nytt hopp för FPM

Denna typ av teknik har redan studerats ingående i forskningslaboratorier, men inom bioteknikindustrin har den ännu inte riktigt tagit fart. Detta är något danska 2cureX avser ändra på med sitt sedan 2006 utvecklade FPM-verktyg IndiTreat.
Med IndiTreat tas små vävnadsprover från tumören, från vilka man sedan kan generera hundratals eller till och med tusentals 3D-kopior av tumören, kallade tumoroider. Dessa utsätts sedan för en mängd olika cancerläkemedel, för att identifiera den eller de substanser som bäst hämmar patientens tumörtillväxt. Tumoroiderna observeras därefter upp till 11 dagar varefter tumörtillväxten bedöms. Detta ger ett bättre bedömningsunderlag för huruvida behandlingen är effektiv eller ej (se bild nedan).

Klicka på bilden för att se fullskalig version

Klinisk validering pågår
Hittills har 2cureX kunnat visa att IndiTreat har förmågan att förbättra behandlingseffekten vid metastatisk kolorektalcancer. I en klinisk studie uppnådde 60 procent av patienterna progressionsfri överlevnad (PFS) vid 8-veckors behandling. Detta är betydligt högre än nivån med tidigare behandlingar som ligger runt 20 procent.
Denna valideringsstudie pågår fortfarande, och förra månaden meddelade 2cureX att 35 av de 45 patienter som rekryterats för studien nu har genomgått behandling, vilket är en tydlig indikation på att alla patienter kommer att ha behandlats färdigt under Q3 2020. De slutliga studieresultaten kommer att kommuniceras när den sista patienten har erhållit behandling och genomgått en uppföljande CT-skanning.
Utökad potential med IndiTreat
IndiTreat har redan erhållit CE-IVD-märkning i EU och har introducerats på sjukhus i Norden och i Tyskland. Därmed går kommersialisering och kliniska studier hand i hand. 2cureX har redan sjösatt ett early accessprogram med IndiTreat och en fullständig lansering kommer att ske under den andra halvan av 2020.
Parallellt med detta har 2cureX valt att utvidga potentialen med IndiTreat inom andra solida tumörindikationer såsom äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.
2cureX är pionjärer inom FPM
Med tanke på allt som står på spel inom onkologiområdet, har IndiTreat snabbt positionerat det danska bolaget som en pionjär inom FPM-teknik. När 2cureX nu avancerar framåt, är man övertygad om att tekniken inte bara kommer att vara ett viktigt komplement till GPM, utan även en central referenspunkt för ytterligare innovationer inom FPM-området.
Läs mer om IndiTreat på IndiTreat.com.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev