Home Nyheter Stadigt avancemang för 2cureX under 2019

Stadigt avancemang för 2cureX under 2019

Stadigt avancemang för 2cureX under 2019

2 januari, 2020

För danska 2cureX har 2019 inneburit en stadig ström av goda nyheter. Bolagets cancerbehandlingsteknologi IndiTreat är på väg mot marknad med förväntad lansering under 2020. Under året har IndiTreat visat positiva resultat i den första kliniska studien där det använts för att guida valet av behandling. 2cureX kan också se tillbaka på höjdpunkter såsom en mycket lyckad emission och lanseringen av en patient- och läkarinriktad hemsida tillägnad IndiTreat. Bolaget har även stärkt sin patentposition på alla de stora marknaderna.
2cureX har utvecklat IndiTreat, en patenterad teknologi som används för att matcha den individuella cancerpatienten med den behandling som är mest effektiv för dem. Baserat på patientens egen tumör skapar IndiTreat tusentals 3D-mikrotumörer med en funktionalitet som liknar patientens tumör. Detta innebär att mikrotumörerna kan testas mot ett stort antal existerande cancerläkemedel och läkemedelskombinationer samtidigt för att fastställa vilken som är den mest effektiva för den specifika patienten. 
Det ger inte bara den behandlande läkaren ett värdefullt verktyg i kampen mot cancer utan bidrar också till att undvika ineffektiva behandlingar som utsätter patienten för biverkningar samt risken att utveckla läkemedelsresistens. Sist, men inte minst, sparar man betydelsefulla finansiella resurser genom att identifiera den mest effektiva behandlingen.

Stärkta finanser

För 2cureX inträffade en av årets viktigaste händelser i maj. Då genomförde bolaget nämligen en synnerligen lyckad emission som tecknades (exklusive garantiåtagande) till totalt cirka 60 Mkr, motsvarande en teckningsgrad om 241 procent, varvid bolaget tillfördes 24,7 Mkr före emissionskostnader.
Den betydande överteckningen demonstrerade såväl investerarnas intresse som aktieägarnas förtroende för bolaget. Kapitaltillskottet innebar också att 2cureX nu kan luta sig mot stadiga finanser inför den planerade marknadslansering av IndiTreat under 2020.

IndiTreat avancerar mot marknad inom kolorektalcancer

Under 2019 har IndiTreat tagit flera viktiga kliv på sin utstakade väg mot marknadslansering, bl.a. genom att uppvisa positiva resultat i en klinisk valideringsstudie. Bolaget inledde året i dur genom att i februari meddela positiva resultat från den första kliniska studien där IndiTreat användes för att guida valet av behandling. En interimsanalys visade att man i studien hade uppnått både den primära och den sekundära slutpunkten.
Av åtta patienter behandlade enligt IndiTreat testresultat upplevde fem patienter progressionsfri överlevnad – den första indikationen på lyckad behandling – åtta veckor efter att behandlingen inletts. Resultatet är särskilt starkt med tanke på att patienterna som ingick i studien led av metastaserande kolorektalcancer, där sjukdomen redan är långt framskriden och ofta har utvecklad god motståndskraft mot behandling. Därtill är just kolorektalcancer är också den första indikationen som IndiTreat kommer att lansera för.
Två månader senare, i april, togs ytterligare ett viktigt steg framåt när 2cureX inledde ett kommersiellt samarbete med amerikanska läkemedelsbolaget Gibson Oncology. Partnerskapet innebär att det amerikanska bolaget kommer att genomföra en klinisk fas II-studie av ett nytt cancerläkemedel kallat MLP-400 som Gibson Oncology äger rättigheterna till genom National Cancer Institute. Studien kommer att genomföras i danska patienter med metastaserande kolorektalcancer. Vid Odense Universitetshospital. 2cureX kommer att förse studien med IndiTreat-test i syfte att välja ut de patienter som ska inkluderas i studien och just stratifiering av patienter innan inkludering i kliniska studier är en ny affärsmöjlighet för 2cureX.
Under 2019 har 2cureX dessutom ytterligare stärkt sitt patentskydd genom att erhålla betydande patent i både USA och Hong Kong. 2cureX har det förmodligen starkaste patentskyddet inom funktionell precisionsmedicin, vilket är en mycket viktig del i bolagets kommande marknadsföring.
Dessa framsteg bidrar alla till att IndiTreat verkar vara på rakt spår mot den planerade lanseringen 2020.

Expansion på andra områden

2cureX har också tagit tillfället i akt att utöka sina kliniska aktiviteter under året, speciellt genom att ta klivet in i förebyggande cancermedicin. I mars meddelade bolaget ett nytt initiativ där de, tillsammans med Bispebjerg Hospital, ska fokusera på de tidiga stadierna av kolorektal cancer, s.k. adenom eller polyper. Samarbetet kommer att bli intressant att följa då det kan innebära att 2cureX tar viktiga kliv mot att bli en viktig spelare inom det nya området förebyggande cancermedicin.
Förutom kolorektalcancer planerar 2cureX dessutom att använda IndiTreat i äggstocks- och bukspottkörtelcancer. När det gäller bukspottkörtelcancer kunde bolaget under sommaren framgångsrikt inkludera de första sju patienterna i en studie som utvärderar IndiTreat inom bukspottkörtelcancer. Därmed går rekryteringen enligt plan och bör kunna avslutas, som planerat, i december 2020.
Slutligen kunde 2cureX vid ESMO Immuno-Oncology Congress i Genève i december presentera lovande data gällande hur IndiTreat kan användas inom immunonkologi, ett av de snabbast växande områdena inom cancerbehandling.

Nå ut till patienter och kliniker

En av de viktigaste komponenterna i 2cureX strategi för IndiTreat är att bygga starka relationer till patienter och de sjukhus och kliniker som kommer att använda produkten. Hittills förefaller strategin vara framgångsrik då bolaget nu mottar nästan dagliga förfrågningar från cancerpatienter. För att hantera dessa förfrågningar lanserade 2cureX nyligen en hemsida – inditreat.com – där patienter och sjukvårdspersonal kan lära sig mer om IndiTreat, få vägledning angående hur man får tillgång till testet samt kontakta 2cureX för att lära sig mer.
Ännu ett bevis för det växande intresset för IndiTreat kom i oktober när bolaget ingick ett kommersiellt avtal med ett av de största privata cancersjukhusen i Norden. Målet med samarbetet är att utvärdera IndiTreats användbarhet i klinisk praxis och på så sätt ge bolaget värdefull information som kan användas för att finjustera marknadslanseringen 2020.

En förstärkt organisation

Det är också värt att notera att bolaget under hösten arbetade med att skala upp sin produktionskapacitet samt att stärka det kommersiella teamet runt IndiTreat inför den kommande marknadslanseringen.
I juni stärktes organisationen genom rekryteringen av Dr. Henrik Harling till rollen som Chief Medical Officer (CMO). Harling har betydande erfarenhet från sin roll som Chief of Digestive Disease Center vid Bispebjerg Hospital samt Associate Professor of Surgery vid Köpenhamns Universitet. Han har också genomfört omfattande forskning gällande cancerbehandling. I sin roll som CMO på 2cureX kommer Harling att ha översikt över bolagets multinationella kliniska studier och delta aktivt i lanseringen av IndiTreat.
På det hela taget kan 2cureX se tillbaka på ett framgångsrikt år som har tagit dess nyckelprodukt IndiTreat flera steg närmare marknaden genom att säkra en optimal plattform inför lanseringen 2020.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev