Home Nyheter PHI har lagt grunden för 2020

PHI har lagt grunden för 2020

PHI har lagt grunden för 2020

7 januari, 2020

Rapportaktuella Phase Holographic Imagings huvudprodukt HoloMonitor är idag i drift hos forskningsinstitutioner över hela världen. Bolaget har under 2019 arbetat intensivt med att etablera sig i USA, som är den ledande marknaden inom mikroskopbaserad cellanalys. På relativt kort tid har man kommit en bra bit på vägen med inflytelserika kundreferenser, intressanta samarbeten och lovande utvärderingsavtal. Den senaste rapporten visar att försäljningsprognosen och intresset för HoloMonitor pekar uppåt. BioStock kontaktade vd Peter Egelberg för en kommentar.
Phase Holographic Imaging (PHI) har utvecklat en ny generation av mikroskopbaserade forskningsinstrument inom cellanalys. Huvudprodukten HoloMonitor möjliggör analys av odlade celler i deras optimala miljö – genom att behålla cellerna i sina inkubatorer utan att färga eller manipulera dem kan man på cellnivå identifiera, spåra och studera cellernas rörlighet och egenskaper på ett sätt som ger forskningen helt nya möjligheter.

I den nyligen publicerade innovationsrapporten från FN-organet World Intellectual Property Organization utsågs PHI:s teknikområde ”singe-cell analysis” till den banbrytande teknik som troligast kommer att revolutionera sjukvården och den medicinska forskningen under det kommande decenniet. Detta före mer mediala områden som regenerativ medicin, immunterapi och genterapi.
PHI möter en bred marknad. HoloMonitor kan användas för forskning inom många områden, exempelvis cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Halvårsrapporten har släppts

PHI släppte nyligen sin halvårsrapport som redovisar en ökad försäljning både sekventiellt och jämfört med samma kvartal året innan. Nettoresultatet var negativt om 6,8 Mkr och så var även kassaflödet som uppgick till -6 Mkr under perioden. Kassabehållningen var 25 Mkr vid kvartalets utgång. I juni stärktes kassan med 17,8 Mkr via inlösen av en teckningsoption.

Potentialen har visat sig i stark aktieutveckling

PHI är i full färd med att etablera HoloMonitor-systemet på ”singel-cell analyis”-marknaden som har bedömts vara värd 3 miljarder USD år 2023. Förväntningar på en fortsatt stigande försäljning och positiva nyheter om orderingången kommer därför att vara i fokus under kommande rapporter.
Aktiekursen rekylerade efter det senaste rapporttillfället, dock har kursutvecklingen varit stark den senaste tiden. Under kalenderåret 2019 har aktien stigit med 123 procent till dags dato, vilket indikerar att kursrekylen kan bero på vinsthemtagningar – ett relativt vanligt fenomen så här mot slutet av börsåret.

NIH köper HoloMonitor för ”single-cell analysis”

För att få fäste på marknaden med en ny teknologi krävs en långsiktig och genomtänkt marknadsföringsplan, samt gärna starka kundreferenser. I september kunde PHI meddela att bolaget blivit godkänd leverantör till National Institutes of Health (NIH), den amerikanska regeringens myndighet för hälsovård och socialomsorg. Godkännandet följdes av att National Institute of Aging (NIA), som är en del av NIH, direktupphandlade ett HoloMonitor-system från bolaget. En direktupphandling innebär att upphandlingen inte konkurrensutsätts enligt sedvanlig process, vilket enbart kan ske då produkten saknar motstycke på marknaden. NIA motiverade inköpet med HoloMonitors unika teknologiska fördelar gentemot övriga produkter på marknaden, vad gäller just ”singe-cell analysis”.
Med en årlig budget på cirka 40 miljarder USD fördelar NIH anslag inom medicinsk forskning i USA, samtidigt som man bedriver sin egen forskning inom olika områden. Myndighetens inflytande på den amerikanska sektorn är stor, därför ger referensen extra tyngd i PHIs marknadserbjudande.

Samtal pågår

Under året har PHI även fortsatt de samtal som initierades under förra året med två olika icke namngivna bolag.
Bolag 1 marknadsför cellanalysinstrument och annan laboratorieutrustning. Indikationer från samtalen pekar mot att HoloMonitor stärker bolagets produktsortiment, samtidigt som PHI genom ett samarbete kan få tillgång till en driven och utvecklad säljorganisation.
Bolag 2 tillverkar och levererar antikroppar för cellbiologisk forskning. I februari ingick PHI ett teknikutvärderingsavtal med den aktuella aktören som innebar att de fick testa HoloMonitor i sitt labb. De kunde snabbt konstateras att de kunde göra cellanalyser som de inte kan göra med konventionella metoder.
Då samtalen alltjämt pågår kan aktiemarknaden endast spekulera om utfallet och när de kan vara klara. Normalt är denna typ av utvärderingar dock en långsam process som kan ta långt över ett år att slutföra.

Kontinuerlig utveckling av mjukvaran

Samtidigt som diskussioner med tänkbara partners och kunder fortsätter, pågår en ständig förbättring av HoloMonitor-systemet.
I våras släpptes App Suite 2 och redan under hösten lanserades nästa version. I App Suite 3 lade man till ”single-cell tracking and analysis”, vilket tidigare låg i en separat mjukvara. Funktionen med spårning och analys av enskilda celler är en efterfrågad funktionalitet av användarna, då bl.a. av NIH.

Fluorescensmodul utökar marknadspotentialen

Bolagets kommande fluore­scens­modul vidgar väsentligt bolagets adresserbara marknad inom cell­biologiområdet. Inom medicinsk forskning används allmänt fluorescensinmärking tillsammans med fluorescens­mikro­skopi för att på biokemisk väg identifiera och analysera cellers genetiska aktivitet.
Till skillnad från då avbildningen sker med Holo­Monitors holografiska mikroskopteknik bildas och frigörs gifter vid varje tillfälle då celler avbildas med fluorescens­mikro­skopi. Detta leder till att cellerna successivt förgiftas då de avbildas åter­kommande med enbart fluorescens­mikro­skopi, för att spåra och analysera individuella celler. Genom att kom­binera mikroskop­teknik­erna reduceras behovet av antalet fluorescensbilder till ett minimum. Därmed förbättras laboratorieförsökens kliniska relevans då mängden frisläppt gift minimeras.
Konceptet saknar motsvarighet på marknaden. Exempelvis är den bristande kliniska relevansen vid de inledande laboratorieförsöken en av orsakerna till att läkemedelsutveckling är både dyrt och riskfyllt. Möjligheten att förbättra den ovärderliga kliniska relevansen gör konceptet eftertraktat.

2020 – ytterligare steg mot etablering

Med dotterbolaget i Boston som bas för den nordamerikanska marknaden, en tung referenskund i NIH och en kontinuerlig produktutveckling i kombination med stigande försäljning ser framtiden lovande ut för PHI.
Skulle de pågående utvärderingssamtalen utmynna i konkreta affärer kommer det att innebära ett marknadsgenombrott för HoloMonitor som snabbt kan omvandla de röda resultatsiffror till svarta, ett faktum som knappast har undgått aktiemarknaden – vilket årets kursutveckling är ett kvitto på.
BioStock kontaktade PHI:s vd Peter Egelberg för att få en kommentar till rapporten och bolagets framtidsutsikter.
PHI levererar en delårsrapport som visar på ökad försäljning och orderingång, samtidigt som resultatet försämrats något jämfört med motsvarande period förra året. Hur ser du på marknadens reaktion?
– Marknadens reaktion förändrar inte bolagets framtidsutsikter på något sätt.
Ett utvärderingsavtal med en stark aktör kan under rätt förutsättningar leda till ett uppköpsbud. Ni har för närvarande pågående utvärderingar med inte mindre än två aktörer. Hur påverkar det era möjligheter att förhandla fram ett bättre avtal, kan ni ”spela ut” aktörerna mot varandra?
– Nej, de två aktörerna du nämner kompletterar varandra. Därför har vi under en tid jobbat med att även inleda diskussioner med branschaktörer som konkurrerar med de två.
Om vi spekulerar fritt kring kursnedgången så kan en orsak vara vinsthemtagningar, aktien har ju gjort en bra resa under året. En annan orsak kan vara höga förväntningar på ett kommersiellt avtal med någon av de ledande branschaktörer ni nu för diskussioner med. Din kommentar till det?
– Affärsdiskussioner kan ta tid, i synnerhet om man vill göra en bra affär. Tiden talar dock för oss. Den teknik- och marknadsutveckling vi bedriver stärker vår position. Händelseutvecklingen under den gångna hösten och vad som kan komma där ur gör att vi ser utökade möjligheter till att konkurrensutsätta de större branschaktörer som visar intresse för vår teknik och våra produkter.
Ni har en tung referensorder från NIH på den viktiga USA-marknaden. Vilka efterverkningar har den fått för bolaget i form av nya förfrågningar eller intressenter?
– NIH är en del av den händelseutveckling jag just nämnde.
Vad betyder det att NIH:s generaldirektör har utnämnt PHI:s teknikområde ”singe-cell analysis” till det mest betydelsefulla innovationsområdet inom medicinsk forskning?
– NIH styr den medicinska forskningen i USA och därmed även medicinsk forskning globalt, med tillhörande marknad. Som jag skrev i min senaste VD-kommentar The Single-Cell Analysis Revolution och som jag berört i tidigare VD-kommentarer är individuell cellanalys tillsammans med artificiell intelligens på väg att i grunden förändra den medicinska forskningen.
Avslutningsvis, vad ser du personligen fram emot mest inför det nya året?
– Vår etablering i USA. USA-etableringen är central för försäljningen, men även för de fortsatta affärsdiskussionerna med större branschaktörer.
Läs VD-kommentaren The Single-Cell Analysis här.

 
 
 
 
 
 
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.  

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev