Home Nyheter Rampljus på Cereno Scientific efter godkänd studie och prestigefyllda möten inom fibrossjukdomar

Rampljus på Cereno Scientific efter godkänd studie och prestigefyllda möten inom fibrossjukdomar

Rampljus på Cereno Scientific efter godkänd studie och prestigefyllda möten inom fibrossjukdomar

20 november, 2019

Igår kom beskedet att Cereno Scientific erhållit tillstånd att inleda sin planerade fas II-studie med CS1 i Bulgarien – det andra, och sista, studielandet. BioStock kontaktade vd Sten R Sörensen, som för närvarande befinner sig på en ”Anti-Fibrotic Drug Development”-konferens i Boston, för en kommentar.
I slutet av september godkände Ryssland Cereno Scientifics ansökan om att genomföra en fas II-studie med CS1 för att utvärdera kandidatens trombosförebyggande effekt. Igår kom beskedet att även myndigheterna i det andra tilltänkta studielandet – Bulgarien – har godkänt ansökan.
Planen är att inleda den prospektiva, randomiserade studien vid halvårsskiftet 2020. Den kommer att genomföras på cirka 30 kliniker i de båda länderna och inkludera både män och kvinnor mellan 55 och 90 års ålder som genomgår ortopedisk knäkirurgi. Detta eftersom patienter löper en ökad trombosrisk den närmaste tiden efter denna typ av operation, varför patientgruppen möjliggör en tidseffektiv utvärdering av kandidatens trombosförebyggande potential i jämförelse med etablerad terapi. Många idag väletablerade trombosläkemedel har börjat sin kliniska utveckling med denna typ av studie.

Ny typ av förebyggande antitrombotisk terapi

CS1 verkar genom att aktivera och stärka kroppens eget intelligenta lokala propplösningssystem – det fibrinolytiska systemet – för att undvika att blodproppar som uppstår växer och täpper till blodkärl. Det gör att kroppens egen förmåga att lösa upp blodproppar återställs hos individer där denna förmåga, av någon anledning, är nedsatt, vilket är vanligt hos patienter med t.ex. kardiovaskulär sjukdom.
Verkningsmekanismen är ett nytt sätt att angripa trombosrisk jämfört med traditionell blodproppsbehandling som istället fokuserar på att hämma blodets koagulationsförmåga eller trombocyter, s.k. blodförtunnande läkemedel. En dämpad koagulationsförmåga medför dock att patienten löper en konstant ökad blödningsrisk, vilket inte förväntas vara associerat med CS1 som återställer den fibrinolytiska kapaciteten i hela kroppen men som bara utöses lokalt vid behov. För att hantera blödningsrisken ges blodförtunnande läkemedel ibland i för låg dos eller inte alls av rädsla för blödning, varför man i många fall inte når optimal anti-trombotisk behandlingseffekt. Detta är ett mycket allvarligt problem då trombos idag är den enskilt vanligaste dödsorsaken i världen.

Så analyseras CS1 i fas II-studien

Cereno Scientifics mål är att CS1 ska kunna tillhandahålla ett effektivt och säkert behandlingsalternativ, fr.a. avseende minskad risk för blödning, för personer i riskzon för trombos.
Den kommande fas II-studien ska därför utvärdera CS1 anti-trombotiska kapacitet avseende tromboemboliska händelser tiden efter knäoperation och samtidigt utvärdera blödningsrisken i form av antal blödningsepisoder av olika svårighetsgrader. Därtill kommer man följa upp behandlingens övriga säkerhetsprofil genom standardiserade monitoreringsprocedurer.
Studien kommer att bestå av två behandlingsarmar där patienten antingen randomiseras till CS1 eller till etablerad trombosprofylax. CS1 kommer att ges en gång om dagen i två olika doser, två veckor före operationen och fyra veckor efter. Kontrollgruppen kommer att få standardbehandling med Enoxaparin en gång om dagen.

Vd kommenterar

Sten R. Sörensen, vd för Cereno Scientific

I det pressmeddelande som offentliggjorde studiegodkännandet från de bulgariska myndigheterna kommenterade Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen beskedet:
– Att vår fas II-studie beviljats tillstånd att starta i både Bulgarien och Ryssland är mycket positivt då det innebär att en viktig milstolpe nu uppnåtts. Vi arbetar nu för fullt med förberedelserna och ser fram emot att kunna inleda studien nästa år.
Sörensen befinner sig för närvarande på amerikansk mark för att delta i Anti-Fibrotic Drug Development-konferensen i Boston. Hit är han inbjuden för att idag, onsdag, tala om framsteg inom området för kardiovaskulär fibros samt delta i en paneldebatt kring sena kliniska studier inom fältet för fibrotiska sjukdomar.
Efter att ha klurat ut tidsskillnaden mellan Sverige och den amerikanska östkusten slog BioStock honom en signal för att följa upp beskedet om studiegodkännandet i Bulgarien och den pågående AFDD-konferensen.

»Allt arbete som bedrivits ända sedan bolaget grundades har lett oss till den positionen vi nu befinner oss i idag.« – Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific 

Sten R. Sörensen, vd för Cereno Scientific, först och främst; grattis till studiegodkännandet! Kan du berätta lite om vilket arbeta som ligger bakom denna uppnådda milstolpe?
– Tack så mycket! Egentligen har allt arbete som bedrivits ända sedan bolaget grundades lett oss till den positionen vi nu befinner oss i idag. Sedan vår läkemedelskandidat, CS1s, potential började utkristalliseras via väl genomförda prekliniska studier har det varit nödvändigt för bolaget att hitta den strategiskt optimala vägen framåt. Det handlar såklart om den prekliniska och kliniska utvecklingen, men som ett mindre biotech-bolag med växande internationell verksamhet är vi även beroende av ett gediget affärsutvecklingsarbete. Vi behöver knyta rätt kontakter vid rätt tidpunkt och ta in rätt kompetens allteftersom projektet utvecklas, både in-house och via konsultverksamhet. Parallellt med att skapa förutsättningar för att kunna resa kapital som i sin tur säkrar vår verksamhet, är detta basen för att kunna driva projektet framåt på ett effektivt sätt.
– Sammantaget tycker jag att vi har genomfört detta arbete på ett föredömligt sätt, vilket också har resulterat i att vi har ett högkompetent team, en världsledande Scientific Advisory Board med ett fantastiskt kontaktnät inom vårt verksamhetsområde, samt att vi har lyckats hålla våra kommunicerade tidslinjer.
– Mer specifika aktiviteter som lett fram till studiegodkännandet inkluderar en omfattande sammanställning av all befintlig data som berör CS1 samt utveckling av ett studieprotokoll som håller den höga standard som myndigheterna kräver. Därtill tillkommer all administration kring inlämnandet av ansökan och efterföljande korrespondens med myndigheterna. Det senare har vår studiepartner, den kliniska forskningsorganisationen OCT Group, assisterat oss med.

»Nu kan vi gå vidare med vår utstakade plan för genomförandet av studien, tillsammans med OCT Group. Deras omfattande erfarenhet och väl genomarbetade strategi bygger på deltagande från väletablerade och erfarna ortopedkirurgiska kliniker i såväl Ryssland som Bulgarien.«

När studien godkändes i Ryssland så sa du att det var bolagets hittills största milstolpe. Hur förhåller sig beskedet från Bulgarien?
– Det är såklart oerhört viktigt att få studien godkänd i minst ett land, vilket den blev i Ryssland. Samtidigt är godkännandet från bulgariska myndigheter faktiskt än mer betydelsefullt eftersom det innebär att vi nu kan gå vidare med vår utstakade plan för genomförandet av studien, tillsammans med OCT Group. Deras omfattande erfarenhet och väl genomarbetade strategi bygger på deltagande från väletablerade och erfarna ortopedkirurgiska kliniker i såväl Ryssland som Bulgarien.
Är det redan klart med vilka kliniker som kommer att bli aktuella för studien? Om ja, vad kan du säga om dem?
– OCT har redan etablerat kontakt med de flesta kliniker som skall delta i studien. De har besökt klinikerna, dokumenterat deras förutsättningar för deltagande, att de opererar tillräckligt många patienter per år, deras tidigare erfarenheter av att delta i studier och andra relevanta studierelaterade förhållanden som mina kollegor i vårt team fått ta del av. OCT har valt ut erfarna kliniker där de flesta deltagit i liknande studier tidigare.
Vilka ytterligare steg återstår för att ni ska kunna inleda studien enligt utsatt tidsplan, alltså vid halvårsskiftet 2020?
– Att vi nu har godkännande från de relevanta myndigheterna i både Ryssland och Bulgarien innebär att vi har uppnått en väsentlig milstolpe, vilket vi är mycket glada över. Vad som nu återstår är att vi, tillsammans med vår samarbetspartner Galenica, ska lyckas med att skala upp produktionen av prövningsmaterial. Även om det är en mycket komplicerad process så har vi i dagsläget ingen anledning att tro att det inte skulle kunna ske inom utsatt tidsram.

»Vi är aktiva med att delta i konferenser. Detta har flera fördelar, framförallt möjligheten att både underhålla och knyta viktiga kontakter inom det kardiovaskulära fältet. Dessutom är det på dessa konferenser som man får ta del av den allra senaste forskningen inom det kardiovaskulära sjukdomsområdet.«

Vi följer utvecklingen med intresse. Under tiden verkar ni också satsa på att bli allt synligare inom det kardiovaskulära fältet. Just nu befinner du dig i Boston för årets AFDD-konferens. Varför är du där?
– Det stämmer att vi är aktiva med att delta i konferenser. Detta har flera fördelar, framförallt möjligheten att både underhålla och knyta viktiga kontakter inom det kardiovaskulära fältet. Dessutom är det på dessa konferenser som man får ta del av den allra senaste forskningen inom det kardiovaskulära sjukdomsområdet, insikter och kunskaper som vi sedan kan ta med oss hem och applicera på våra egna projekt.

– Man kan undra varför jag deltar på en konferens som handlar om utveckling av läkemedel för behandling av fibros. Jag bedömer att Cereno Scientific fått en inbjudan till mötet för att det har uppmärksammats att vårt behandlingskoncept gynnsamt påverkar fibros genom epigenetisk modulering i ett flertal organ.
– Betydelsen av fibrosbildning i kroppen ska inte underskattas då upp till nästan hälften av alla kroniska sjukdomar, många kardiovaskulära, är sammankopplade med fibros och att fibros är associerat med en betydande dödlighet i likhet med trombos, faktiskt finns det många samband mellan trombos och fibrosutveckling i kroppen.
Vad är egentligen epigenetisk modulering?
– Det är kroppen sätt att ändra avläsningen av den genetiska koden utan att ändra den grundläggande koden i sig. Man kan likna det vid att kunna spela rätt melodi på ett piano genom att stämma enskilda tangenter där melodin är den genetiska koden. Epigenetisk modulering blir då som ”genterapi” på populationsnivå. Denna ökande insikt kring vårt behandlingskoncept kan leda till utvecklade möjligheter inom både stora kardiovaskulaära folksjukdomar och sällsynta sjukdomar, s.k. ”Orphan Drug Diseases”.

»Vår CMO Björn Dahlöf kommer att representera – och presentera – Cereno Scientific på den prestigefyllda Global Cardio Vascular Clinical Trialists Forum i Washington DC i början av december. Även här kommer vi få möjlighet att presentera våra potentiellt vidgade behandlingsmöjligheter relaterade till fibros. Detta inför världseliten inom området, och inte minst inför amerikanska beslutsfattare.«

Hur ser ditt deltagande på AFDD ut?

Björn Dahlöf, CMO, styrelseledamot, huvudägare i Cereno Scintific

– Jag kommer att delta i två programpunkter, båda är senare idag. Dels kommer jag att berätta om vårt behandlingskoncept under temat ”Advancements in Cardiovascular Fibrosis”. Mitt föredrag kommer att beröra den potential vi ser, inte minst ur aspekten att vetenskapliga studier indikerar att VPA (Valproinsyra) har potential att hämma, eller t.o.m. minska, redan etablerad fibrosutveckling och samtidigt påverka inflammation och blodtycksstegring både i lunga såväl som i resten av kroppen. Detta är väldigt spännande då det öppnar för behandling av ytterligare kardiovaskulära sjukdomsindikationer såsom hjärtsvikt, kroniska njurskador, förmaksflimmer och även för sällsynta sjukdomar som behandlas med särläkemedel. Detta är något som fångat ett stort intresse i branschen.
– Därtill kommer jag att delta i en paneldiskussion kring ”Spotlight on Fibrotic Disease Areas & Later Stage Clinical Trial Design” där vi kommer att diskutera hur man bäst utnyttjar kunskapen om fibrosutveckling och dess konsekvenser i framtida studier där vi från Cereno Scientific framöver hoppas kunna bidraga med några innovativa studier inom fibrosområdet.
Planerar ni på Cereno Scientific några andra konferensdeltaganden i närtid?
– Ja, vår CMO Björn Dahlöf kommer att representera – och presentera – Cereno Scientific på den prestigefyllda Global Cardio Vascular Clinical Trialists Forum (CVCT) i Washington DC i början av december. Även här kommer vi få möjlighet att presentera våra potentiellt vidgade behandlingsmöjligheter relaterade till fibros. Detta inför världseliten inom området, och inte minst inför amerikanska beslutsfattare.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev