Home Nyheter Miris optimerar näringstillförseln till prematura barn

Miris optimerar näringstillförseln till prematura barn

Miris optimerar näringstillförseln till prematura barn

27 november, 2019

Miris utvecklar och marknadsför analysinstrumentet Miris HMA som fastställer näringsinnehållet i bröstmjölk. Syftet är att kunna säkerställa att näringsbehovet hos för tidigt födda barn tillgodoses. Efter FDA-godkännande i december 2018 har man under 2019 fokuserat på etablering på den amerikanska marknaden. Med satsningen kommer ett ökat kapitalbehov och bolaget genomför nu en nyemission om 25,7 Mkr.
Enligt Socialstyrelsens senaste statistik föddes cirka 117 600 barn i Sverige under 2017. Omkring 5,5 procent av födslarna klassades som prematura, vilket innebar att de skedde före 37 fullgångna graviditetsveckor. Globalt är prematura födslar långt vanligare och motsvarar 11 procent av det totala antalet födslar, vilket innebär att cirka 15 miljoner barn föds för tidigt varje år.

Rätt berikning av bröstmjölken avgörande för prematurt födda barn

Prematura barn är av förklarliga skäl ofta små och är extra beroende av att växa, bli starkare och mer tåliga. Detta är en av huvuduppgifterna vid sjukhusens neonatalavdelningar, enheterna där prematurt födda barn vårdas. För en lyckad tillväxt hos för tidigt födda barn är grundpelaren optimal näringstillförsel, och läkarkåren är rörande överens om att bröstmjölk är den bästa nutritionskällan.
Näringsinnehållet i bröstmjölk kan dock variera kraftigt, liksom näringsbehovet hos barnet i takt med att det växer. För att säkerställa att barnet får i sig tillräckligt med näring kan bröstmjölken därför behöva berikas. Möjligheten att analysera bröstmjölkens näringsinnehåll, och anpassa berikningen efter det individuella barnets behov, är därmed avgörande för optimalt behandlingsutfall i termer av fysisk och kognitiv utveckling hos prematurt födda barn.
I detta avseende ligger den svenska sjukvården i framkant. I Sverige praktiseras nämligen s.k. individuell nutrition för prematura barn, vilket innebär att man analyserar bröstmjölkens näringsinnehåll för att kunna matcha varje barns individuella näringsbehov. Uppsala-baserade Miris verkar för att tillgängliggöra sådan analys på den globala marknaden genom sin huvudprodukt Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA).

Miris HMA – ett användarvänligt analysinstrument

Miris HMA är ett patenterat analysinstrument som använder infrarött ljus (IR) och en innovativ programvara för att genomlysa prover av bröstmjölk och mäta koncentrationen av makronutrienterna – protein, fett och kolhydrater – på bara någon minut. Givet provsvaren kan läkaren sedan individanpassa hur mycket näring bröstmjölken behöver berikas med för att säkerställa tillräcklig näringstillförsel för det prematurt födda barnet.
Miris utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer Miris HMA och idag finns cirka 500 analysinstrument installerade globalt. Instrumenten återfinns inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn, på mjölbanker för att kategorisera donerad mjölk, inom forskning, samt på kvinno- och barnkliniker i Asien.
För att nå målet att bidra till att öka den neonatala hälsan globalt – genom att tillgängliggöra individanpassad bröstmjölksbaserad näring – ämnar bolaget etablera Miris som det ledande varumärket och Miris HMA som ”Golden Standard” (först i USA) inom bröstmjölksanalys.

Lanserat i USA

Redan nu är man på god väg efter att Miris HMA erhållit marknadsgodkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i december 2018. I och med godkännandet blev Miris HMA det enda medicintekniskt godkända instrumentet för bröstmjölksanalys i världen och bolaget blev den första och enda aktör på den amerikanska marknaden som kan erbjuda bröstmjölksanalys med IR-teknik. Sedan beskedet har Miris högsta prioritet varit att etablera sig på den amerikanska marknaden, som beräknas vara den enskilt största i världen.
USA-lanseringen av Miris HMA skedde under våren 2019 och produkterna har hittills fått ett positivt mottagande. Bolaget vittnar om en ständigt tilltagande efterfrågan med över 100 registrerade offertförfrågningar. De två första Miris HMA-enheterna levererades till amerikanska neonatalavdelningar under första halvåret 2019, och under Q3 levererades 6 enheter till samma marknad.

Prognosticerar ökad försäljningstillväxt på miljardmarknad

I en första anblick kanske totalt 8 levererade enheter under årets första 9 månader känns föga imponerande, men enligt bolaget är försäljningsnivån helt enligt förväntningarna. Anledningen är att inköp av Miris HMA förutsätter extra budgetanslag, något som enbart sker vid särskilda (ofta enstaka) tillfällen per år. Miris bedömer att det tar mellan 9 och 18 månader innan ett beslut om inlämnad anslagsbegäran till sjukhusledningen kan resultera i en order. Mot denna bakgrund bedömer bolaget att den hittillsvarande försäljningsutveckling kommer att hålla i sig och att orderingången kommer tillta under 2020. Miris siktar på att nå ett positivt kassaflöde redan i slutet av nästa år.
Den globala marknaden för analys av makronutrienterna i bröstmjölk beräknas ha ett värde om 3 – 3,5 miljarder kronor. Utöver analys av bröstmjölk för prematura barn inom neonatalvården, och klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker, tror bolaget att bröstmjölksanalys i framtiden även kan bli aktuellt för fullgångna barn som har problem med tillväxt och/eller har en sjukdomsbild. Miris avser använda sin ledande marknadsposition med det första regulatoriskt godkända analysinstrumentet för att ta betydande marknadsandelar, först i USA och sedan globalt, inom såväl etablerade som framtida marknadssegment.

Emission ska stödja expansionssatsning

De aktuella satsningarna kräver dock kapital. I syfte att kunna säkerställa att bolaget levererar en högkvalitativ produkt, kunna bygga ut organisationen för att hantera ett större orderflöde och genomföra en effektiv marknadsföring för att stärka sitt varumärke genomför Miris nu en nyemission om 25,7 Mkr. Nettolikviden om 22,1 Mkr, efter emissionskostnader om ca 3,6 Mkr, är tänkt att fördelas som följande;

  • Etablera Miris HMA som golden standard på den amerikanska marknaden och på så sätt etablera individuell nutrition för prematura barn i USA (ca 30%)
  • Utveckla organisationen för att ha möjlighet att hantera en ökad efterfråga (ca 20%)
  • Certifiering enligt ISO13485 och MDSAP för att säkerställa att alla kvalitetskrav för godkända medicintekniska produkter uppfylls (ca 30%)
  • Öka samarbetet med internationella opinionsbildande neonatalläkare i främst USA och Europa för att bygga evidens-baserat kunskapsmaterial (ca 10%)
  • Förbättra produktionsprocessen ytterligare med målet att förbättra användarvänligheten, minska produktionskostnaderna samt korta leveranstiderna (ca 10%).

Utöver detta finns även en övertilldelningsoption om maximalt 6 Mkr.

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Spotlight Stock Market

EMISSIONSVOLYM

25 687 532 kronor

TECKNINGSKURS

4 öre per aktie

ANTAL AKTIER FÖRE EMISSION

1 926 564 974

BOLAGSVÄRDE FÖRE EMISSION

ca 77 Mkr

ÖKNING ANTALET AKTIER

642 188 324 aktier

EMISSIONSVILLKOR

En (1) befintlig aktie ger rätt att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

Maximalt 6 Mkr (150 000 000 aktier)

GARANTI- & TECKNINGSÅTAGANDE

25,7 Mkr motsvarande 100% av emissionen. Teckningsförbindelser motsvarar 7,3 Mkr (28%) och garantiåtaganden motsvarar 18,4 Mkr (72%) av den maximala emissionsvolymen.

AVSTÄMNINGSDAG

14 november 2019

SISTA DAG FÖR HANDEL MED RÄTT TILL DELTAGANDE I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

12 november 2019

FÖRSTA DAG FÖR HANDEL UTAN RÄTT TILL DELTAGANDE I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

13 november 2019

TECKNINGSTID

18 november – 4 december 2019

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

18 november – 2 december 2019

 
[divider]DOKUMENT & INDOF [/divider]
Informationsmemorandum (pdf)
Teaser (pdf)
Digital anmälan
Anmälningssedel utan företräde (pdf)
 
[divider]MEDIA[/divider]

YouTube video

Vd Camilla Myhre Sandberg presenterar bolaget på Aktiedagen 15 okt 2019 
YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev