Home Nyheter Idogen har fullt fokus på förberedelse av kliniska studier

Idogen har fullt fokus på förberedelse av kliniska studier

Idogen har fullt fokus på förberedelse av kliniska studier

19 november, 2019

Cellterapibolaget Idogen lämnade nyligen sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Rapporten vittnar om ett bolag i förändring med återupptaget utvecklingsarbete, god framtidstro och en ny vd vid rodret. I förra veckan annonserade Idogen dessutom att man inleder samarbete om produktion av cellterapi med Radboud UMC och den internationellt välrenommerade professorn Jolanda de Vries i Nederländerna. Nu siktar bolaget på kliniska fas I/II-studier i början av 2021.
I augusti tillträdde Anders Karlsson som vd för Idogen och efterträdde medgrundaren Lars Hedbys, som sade upp sig i juni efter fem år i bolaget. Då hade Idogen på kort tid precis lyckats utveckla av ny toleransinduceringsmetod som ersättare till den tidigare substansen, zebularin. Något som var avgörande för bolagets möjligheter att avancera utvecklingen med sina läkemedelskandidater mot klinisk fas.

Kassan räcker till förberedelser av fas I

När utvecklingsarbetet nu har återupptagits kan Idogen se fram emot kommande utbetalningar från EUs ramprogram för forskning och utveckling, Horizon 2020. Bolaget kan förvänta sig att erhålla resterande 1,4 MEUR av det totala bidraget på 2,9 MEUR inom de närmaste femton månaderna.
Bolagets kassa uppgick till 33 Mkr vid tredje kvartalets utgång och under perioden förbrukades 8,3 Mkr. Ledningen räknar med att befintligt kapital kommer att räcka för att förbereda inför fas I/II-studie med sin längst komna kandidat, vilken väntas starta under början av 2021. Mer om detta nedan.

Patentansökan på gång

Idogen arbetar med att patentera sin nya toleransinduceringsmetod som man utvecklade under våren, och är i färd med att finalisera ansökan. Vd Anders Karlsson kan konstatera att ett nytt patentskydd skulle ge Idogen avsevärt längre marknadsexklusivitet, ända fram till 2040, jämfört med det nuvarande patentet med zebularin som förfaller redan 2027. Med detta i åtanke kan man säga att problematiken med toleransinduceringsmetoden visserligen kostat bolaget både tid och energi, men i förlängningen kan komma att visa sig gynnsamt.
De tidigare kommunicerade planerna om att byta lista för bolagets aktie från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market finns kvar, men har fått skjutas upp i och med vd-bytet, eftersom börsreglerna stipulerar att vd måste ha varit anställd i minst tre månader i bolaget före notering. Förberedelserna är dock gjorda och listbytet kan bli aktuellt inom kort.

Idogens tolerogena cellterapi

Det händer att kroppens immunförsvar orsakar skada istället för att skydda, som är dess huvudsakliga uppgift. Det kan handla om att immunsystemet angriper kroppsegna proteiner och antigen, inaktiverar biologiska läkemedel eller stöter bort transplanterade organ.

Anders Karlsson, vd för Idogen

I dessa processer spelar dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar, en viktig roll. De dendritiska cellerna aktiverar immuncellerna när kroppen utsätts för bakterier eller virus. De styr också immunsystemet så att det inte angriper det egna kroppen. Men ibland agerar inte de dendritiska cellerna till vår fördel, och det är här Idogens behandlingsmetod kommer i spel.
Metoden går ut på att ta ut patientens monocyter för att ”programmera om” dem och tillföra önskvärda egenskaper utanför kroppen. Sedan återförs de omprogrammerade cellerna till patienten och skall då kunna motverka de oönskade och skadliga immunreaktionerna utan att påverka immunsystemet i övrigt. Jämfört med befintliga terapier är Idogens metod mer individanpassad, tidseffektiv och kan också ha en längre effekt än dagens behandlingsalternativ.

Bakslag blev framgång

Toleransinducerare är centrala för att säkerställa att man skapar rätt typ av dendritiska celler. Substansen zebularin uppfyllde inte kriterierna vid tester under hösten 2018 och Idogen fick gå tillbaka till ritbordet. Redan i juni 2019 hade bolaget lyckats utveckla en ny toleransinducerings-metod, vilket gjorde att utvecklingsarbetet kunde återupptas relativt snabbt.
Idogen utvecklar tolerogena cellterapier inom tre terapiområden, IDO 8 mot svår blödarsjuka, IDO T för njurtransplantationer och IDO AID inom autoimmuna sjukdomar.

Samarbete i Nederländerna

I förra veckan kom beskedet att bolaget har inlett ett samarbete med Radboud University Medical Center i Nederländerna för att kunna producera högkvalitativa och tillräckliga mängder av Idogens cellterapiprodukter inför starten av de kliniska testerna.
Ansvarig för samarbetsprojektet är professor Jolanda de Vries vid Radboud UMC som har 20 års erfarenhet av forskning och produktion av cellterapi baserad på dendritiska celler. Kombinationen av Idogens egen expertis inom tillverkning av cellterapier med den världsledande kompetensen hos professor de Vries team ger en kostnadseffektiv och flexibel lösning för Idogen inför den kommande kliniska prövningen.
Se BioStocks video-intervju med Idogens vd Anders Karlsson kring samarbetet här.

IDO 8 – hemofili A

IDO 8 är den av bolagets kandidater som ligger närmast klinisk fas och som syftar till att återställa effekten av läkemedel som behandlar blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Kandidaten förbereds nu för sin första studie i människa som väntas inledas under början av 2021.
Patienter med svår blödarsjuka, hemofili A, saknar ett protein som kallas för koagulationsfaktor VIII (FVIII), som får blodet att koagulera. Dessa patienter kan behandlas genom tillskott av FVIII, ofta flera gånger i veckan, för att kunna leva ett normalt liv.
Men patientens immunsystem kan utveckla antikroppar mot FVIII-behandling, vilket leder till att läkemedlet blir utan effekt och patienten tappar koaguleringsförmåga. Ungefär en tredjedel av patienterna med hemofili A drabbas av en sådan oönskad reaktion av immunsystemet vilket orsakar stort medicinskt lidande och potentiellt höga kostnader för sjukvårdssystemet. En behandling för dessa patienter innebär att de får frekventa injektioner med höga doser av FVIII, s.k. immune tolerance induction (ITI). För att behandlingen skall få effekt måste nivån av hämmande antikroppar vara låg hos patienten, vilket den är hos ungefär 2/3 av den grupp som utvecklar antikroppar mot FVIII-behandling.

IDO 8 fyller ett stort medicinskt behov

Vissa av dessa patienter kan man ge koaguleringsfaktor VII, men det har bara en kortsiktig effekt då halveringstiden i kroppen enbart är några timmar. Behandlingen är dessutom väldigt dyr och varje patient som behöver faktor VII-behandling kan kosta vården mellan 300 000 och 500 000 euro om året i Europa, och upp till dubbelt så mycket i USA.
Det saknas alltså fortfarande långvarig behandling för den tredjedel av hemofili A-patienter som utvecklar antikroppar mot FVIII-behandling och som inte kan behandlas med ITI. Totalt motsvarar denna grupp cirka 10 procent av alla hemofili A-patienter och det är här Idogens läkemedelskandidat IDO 8 kommer in.
IDO 8 syftar nämligen till att programmera om dessa patienters immunsystem genom att etablera tolerans för FVIII så att de åter blir mottagliga för FVIII-behandling. Målet är att uppnå långvarig behandlingseffekt i kroppen som liknar en vaccination mot FVIII-antikroppar.

Marknadspotential och konkurrens

Det finns inget konkurrerande läkemedel som använder samma metod som Idogens IDO 8. Det svenska läkemedelsbolaget SOBI har produkter på marknaden mot hemofili som Elocta och Alprolix. Båda två är varianter av FVIII, som kroppen potentiellt kan utveckla antikroppar mot.
Det schweiziska läkemedelsbolaget Roche, har utvecklat Hemlibra som är ett preparat som imiterar FVIII. Med den metoden kan man delvis kringgå problemet med antikroppar mot FVIII och få blodet att koagulera, åtminstone under en period. Det långsiktiga problemet med hämmande antikroppar adresseras dock inte av Hemlibra, som därmed inte heller utgör en direkt konkurrent till IDO 8.
Idogen har fått särläkemedelsstatus för IDO 8 i Europa, vilket också förutsätter att det inte finns någon befintlig behandling på marknaden som tillgodoser det medicinska behov om kandidaten avser avhjälpa. Särläkemedelsstatusen medför, förutom en snabbare hanteringstid från de regulatoriska myndigheterna, även tio års marknadsexklusivitet i regionen. Storleken på den europeiska marknaden skulle kunna innebära en omsättning i miljardklassen för Idogen vid en lyckosam lansering.

IDO T – njurtransplantationer

Utöver IDO 8 utvecklar Idogen IDO T som en förberedande behandling före njurtransplantationer. Kandidaten programmerar om mottagarens immunsystem så att patienten etablerar tolerans mot det nya organet och att kroppen därmed inte stöter bort organet efter transplantationen. Med endast mindre justeringar i produktionsprocessen från IDO 8 kan Idogen använda sin teknologi för att kunna tillämpa sin cellterapi även inom detta område.
Även för IDO T är marknadspotentialen stor då det genomförs ungefär 20 000 njurtransplantationer i Europa varje år. Det finns flera bolag som utvecklar behandlingar, men Idogens terapi är innovativ. Dagens behandlingar går ut på att trycka tillbaka hela immunförsvaret så att kroppen accepterar det transplanterade organet. Problemet med dessa immunsuppressiva behandlingar är att de är livslånga och att de ökar risken för infektioner och cancer. Idogen planerar i dagsläget att nå fas I-studier för IDO T under 2021/2022.

IDO AID – autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar är det senaste terapiområdet som Idogen har inriktat sig på. Genom att omprogrammera de dendritiska cellerna kan man förhindra att immunsystemet felaktigt bekämpar kroppens egna vävnader.  Bolagets cellterapi kan potentiellt drastiskt minska behovet av immunhämmande läkemedel som idag ofta används som behandling.
För att nå målet att kunna behandla autoimmuna sjukdomar är nästa steg identifiera ett specifikt område inom autoimmuna sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov och där Idogens behandlingsmetod kan ge möjlighet till särläkemedels-status.

Fortsatt huvudfokus på IDO 8

Steget från forskning till marknad är som bekant både lång och riskfylld, vilket till viss del återspeglas i Idogens aktiekurs. Under året har aktien handlats i ett stort intervall, mellan 48 öre och 3,02 kr.
Potentialen är dock stor då bolaget verkar inom ett innovativt område som tilldrar sig mycket intresse bland de stora läkemedelsbolagen. Exempelvis annonserade japanska Takeda sitt förvärv av det belgiska cellterapibolaget TiGenix för 520 MEUR i januari 2018. Idogens börsvärde uppgår i skrivande stund till 44 Mkr.
Idogen fokuserar nu på arbetet med IDO 8 där nästa steg är att lämna in patentansökan och att genomföra de prekliniska toxikologistudierna så att fas I kan inledas som planerat i början av 2021.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev