Home Nyheter Alligator tar ny sats

Alligator tar ny sats

Alligator tar ny sats

7 november, 2019

Sommaren 2019 blev minst sagt händelserik för Alligator Bioscience. I början av juni presenterade Janssen data från sin fas I-studie som visade att Alligators utlicensierade kandidat ADC-1013 är säker och kan tolereras vid kliniskt relevanta doser. Men trots de positiva resultaten, fattade Janssen senare beslut om att återlämna rättigheterna till Alligator och avsluta samarbetet runt ADC-1013. Den oväntade nyheten fick aktien att rasa, men nu börjar dammet lägga sig och med en uppdaterad strategi tar nu bolaget sats mot en händelserik avslutning av året.
Nyligen presenterade Alligator Bioscience sin första delårsrapport efter beskedet från Janssen i augusti. Budskapet till marknaden är att bolaget fortsätter att satsa på sin breda pipeline, om än med något förändrad prioritet. Vid tredje kvartalets utgång uppgick bolagets kassa till cirka 300 Mkr, vilket räcker i 18 månader enligt bolagets nuvarande planering. Alligators vd Per Norlén uttryckte sig samtidigt optimistiskt om framtiden och såg positivt på möjligheterna att ta vid där Janssen lämnade.

Vad handlar ADC-1013 om?

Anledningen till det stora aktieprisfallet var att det var Alligators enda utlicensierade kandidat och att avtalet var värt mycket pengar. Janssen hade fram till termineringen betalat Alligator ungefär 400 Mkr i delbetalningar och hade avtalat om ytterligare cirka 5,5 miljarder kronor att betala om projektet hade nått ända fram till en lansering på marknaden. Därutöver hade Janssen även fått betala royalties till Alligator.
Janssen var med i projektet från 2015 och fram till fas I-studien, som presenterades i början av sommaren. Resultaten från studien visade alltså att ADC-1013 kan ges i större doser än någon av de andra CD40-antikropparna i klinisk utveckling. Det innebär att Alligator har lyckats skapa en CD40-antikropp som aktiverar immunsystemet utan att ge svåra systematiska biverkningar.
ADC-1013, som nu fått det generiska namnet mitazalimab, är en antikropp som binder CD40-receptorer. Aktivering av CD40-receptorn på dendritceller förstärker immunsystemets antigenpresentation och därmed dess förmåga att selektivt attackera cancern.
Fas I-studien visade även initiala tecken på klinisk effekt. Tio patienter stabiliserades i sin cancersjukdom, det innebär att sjukdomsförloppet har hejdats och att tumörerna inte ökar. En av patienterna visade dessutom att tumören hade minskat i storlek.
Mitazalimab är konstruerad för att användas i kombination med annan behandling. Det kan vara cytostatika, strålning, cancervaccin, neoantigen eller någon annan terapi.

Alligator får tillbaka en kandidat, färdig för fas II

Trots de positiva resultaten beslutade alltså Janssen att ändå avsluta projektet. På presskonferensen vid rapporttillfället uppgav vd Per Norlén, att anledningen var ett kommersiellt beslut från Janssens sida. De hade ingen passande egen kandidat att kombinera med mitazalimab, vilket innebar en begränsad affärsmöjlighet för storbolaget som enbart satsar på kompletta behandlingserbjudanden, varför man valde att avsluta avtalet.

Beslutet grundades alltså inte på brister hos kandidaten. Tvärt om har ADC-1013 gjort bra ifrån sig och Janssens omfattande fas I-studie har producerat robust data om säkerhet och effekt.
Återlämnande innebär att Alligator får tillbaka de globala rättigheterna till en kandidat som är klar för fas II. Dessutom erhåller bolaget tillräckligt med substans av mitazalimab för att kunna genomföra en kommande fas II-studie.
Alligator kommunicerade redan i augusti att de är redo att driva projektet vidare själva eller med en ny partner. Den 28 oktober återfick Alligator formellt rättigheterna till mitazalimab och bolaget kommer att starta sonderingen av nya samarbeten under november månad. Enligt den uppdaterade tidsplanen räknar man med att kunna inleda fas II-studien under andra halvåret 2020 med möjlighet att ha en produkt på marknaden år redan 2026.

Uppdaterad strategi

I och med det resurskrävande arbetet med att driva kliniska studier, kommer Alligator nu att fokusera på sina kandidater som ligger i kliniska faser och mindre på sina prekliniska projekt. Under nästa år planerar bolaget att ha fyra projekt i klinisk prövning.
En effekt av den uppdaterade strategin är till exempel att i arbetet med ALG.APV-527, som man utvecklar tillsammans med Aptevo, inleder man nu diskussioner med ytterligare partners inför den kommande kliniska utvecklingen. Därför senarelägger bolaget ansökan om att inleda klinisk prövning i fas I för den här kandidaten.
Även den prekliniska kandidaten ATOR-1144 kommer att nedprioriteras för att kunna styra resurser till de andra projekten.

Fyra projekt i klinisk prövning 2020

Trots detta har bolaget hela fyra kandidater att avancera inom klinisk utveckling. Tack vare sin breda pipeline och en stabil kassa, har Alligator möjlighet att hitta fler partnersamarbeten och kan i så fall välja att driva mitazalimab-studien i egen regi. Därtill fokuserar man på följande projekt;
ATOR-1015 – en bispecifik antikropp riktad mot målmolekylerna CTLA-4 och OX40 som utvecklas för tumörriktad behandling av spridd cancer. Projektet befinner sig i fas I med preliminär avläsning under andra halvåret 2020.
ATOR-1017 – en monoklonal antikropp som aktiverar en co-stimulerande receptorn 4-1BB på T-celler och NK-celler i tumörområdet. Ansökan om att starta fas I är godkänd och studien skall inledas under det sista kvartalet 2019.
AC101 – en HER2-antikropp och riktar sig alltså mot denna biomarkör i bröstcancer. Alligators dotterbolag Atlas Therapeutics äger en andel i utvecklingsarbetet som drivs av det koreanska bolaget AbClon. Alligator har inga omkostnader för projektet som under sommaren 2019 inledde fas I, men bolaget får ta del av framtida utbetalningar. En tredje part i avtalet är det kinesiska bolaget Henlius, som utnyttjade optionen att utöka rättigheterna för AC101 till att gälla hela världen. För det erhöll AbClon cirka 90 Mkr, varav 24 Mkr tillföll Alligator.

Konferens i november

I november skall Alligator delta i den årliga konferensen som hålls av Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) i Washington. Det är en av de mest högprofilerade konferenserna inom fältet för immunonkologi i världen. Där skall bolaget presentera kandidaterna ATOR-1017 och ALG.APV-527. Exponeringen på SITC ökar möjligheterna ytterligare för att hitta lämpliga partners till sina projekt.

Stora affärer har nyligen skett

Inom Alligators verksamhetsområde har det på senare år skett en rad affärer mellan stora läkemedelsbolag och bolag som ligger i en liknande utvecklingsfas Alligator. Några exempel är;

  • Gilead köpte tre program av Agenus mot en förskottsbetalning om 150 MUSD, och ett totalt avtalsvärde på 1,7 miljarder USD (januari 2019)
  • Amgen betalade 50 MUSD i förskottsbetalning till Molecular Partners, med ett avtalsvärde på 550 MUSD (december 2018)
  • Genentech skall betala 100 MUSD till Immunocore (november 2019)
  • BioAtla köpte en licens av BeiGene för 20 MUSD i förskottsbetalning med ett totalt avtalsvärde på 249 MUSD för ett projekt med en CTLA-4 antikropp. Avtalet är regionalt i Kina. (april 2019). Två av Alligators projekt, ATOR-1015 och ATOR-1144, är bispecifika antikroppar mot just CTLA-4-receptorn.

Efterfrågan på läkemedel inom Alligators område är hög och bolaget har en pipeline med kandidater som inom relativ snar framtid är aktuella för partnerskap.
I augusti skrev det kinesiska bolaget Biotheus Inc (Biotheus) ett avtal med Alligator om en antikropp från bolagets antikroppsbibliotek ALLIGATOR-GOLD. Det totala värdet var på 1,37 miljarder kronor om man går i mål med att ta ett läkemedel till marknaden. Det kinesiska bolaget skall skapa tre nya bispecifika molekyler inom immunonkologi. Risken är hög initialt och det är därför Biotheus betalar mindre i början och mer längre fram i processen och det är också en anledning till att Alligators aktie inte prisades upp nämnvärt när nyheten kom.

Aktiemarknaden avvaktar, men identifierar potential

Bland investerarna på aktiemarknaden råder delade meningar om Alligator Bioscience. Under sommaren lämnade Investment AB Öresund och fondbolaget Norron fonder sina aktiepositioner i bolaget, Catella minskade sin position och finns inte längre med bland de tio största aktieägarna. Noterbart är att Johnson & Johnson Innovation, ett bolag i Johnson & Johnson-koncernen där även Janssen ingår, hade kvar sin post om 8,1 procent av aktierna den 30 september.
Därtill köpte flera insynspersoner aktier under både augusti, september och oktober, det handlar både om personer i ledningsgruppen och styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmen Jonas Sjögren ökade sitt innehav rejält och äger nu cirka 9 procent i bolaget.
Den nuvarande aktiekursen återspeglar den ökade finansiella risken i bolaget och osäkerheten runt mitazalimab. Alligator har dock en bred pipeline och möjligheterna till högt värderade partnerskap är goda. Nyheter om eventuella samarbeten kommer att vara en viktig drivkraft för aktien framöver.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev