Home Nyheter Positiva prekliniska resultat för Immunicum

Positiva prekliniska resultat för Immunicum

Positiva prekliniska resultat för Immunicum

22 oktober, 2019

Cancerbolaget Immunicum kunde igår meddela positiva resultat från en preklinisk studie med bolagets kandidat ilixadencel i kombination med checkpointhämmare av typen CTLA-4. Syftet med studien var att undersöka kandidatens potential att fungera i kombination med andra immunterapier och de fullständiga resultaten kommer nu att analyseras ytterligare.
Ilixadencel är en lagringsbar (off-the-shelf) cellbaserad immunaktiverare utvecklad av Stockholmsbolaget Immunicum som behandling av solida tumörer. Behandlingskonceptet bygger på att ta celler från friska blodgivare som sedan injiceras i patientens tumör. De friska blodcellerna rekryterar sedan patientens egna antiinflammatoriska celler för att attackera tumören och eventuella metastaser som spritt sig genom kroppen.

Preklinisk framgång

Igår kunde man alltså presentera resultat från en preklinisk studie där ilixadencel kombinerats med den immunpåverkande checkpointhämmaren CTLA-4. Målet var att identifiera ilixadencels potential att fungera i kombination med andra immunterapier och samtidigt få ökad förståelse för hur ilixadencel verkar i solida tumörer.
Immunicum torde vara mycket nöjda med resultaten. De visade nämligen att djur som behandlats med kombinationen ilixadencel + CTLA-4-checkpointhämmare demonstrerade en starkare anti-tumörrespons jämfört med djur som behandlats med den välkända kombinationen PD-1 och CTLA-4.
I ett uttalande betonade Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra vikten av att fortsätta det prekliniska arbetet:

Alex Karlsson-Parra, forskningschef Immunicum
Alex Karlsson-Parra, forskningschef Immunicum.

Våra prekliniska resultat tyder på att kombinationen av ilixadencel och anti-CTLA-4 skapar kraftigare och mer ihållande tumörresponser än den väletablerade kombinationen av anti-PD-1 och anti-CTLA-4 i den här prekliniska modellen. En del av utmaningen med immunterapi i solida tumörer är att hitta de mest effektiva och vältolererade kombinationerna. Därför fortsätter vi att testa ilixadencel i prekliniska studier som gör det möjligt för oss att definiera och utforma de mest effektiva behandlingsformerna som sedan kan utvärderas i fortsatta kliniska studier.

Stort behov av nya kombinationsbehandlingar

Inom immunonkologi är behovet av nya kombinationsalternativ stort och detta är ett behov som Immunicum vill möta. Dagens kombinationsbehandlingar är dessvärre mycket toxiska och därför behövs säkra alternativ som även uppvisar varaktiga responser. Bristol-Myers Squibbs anti-CTLA-4-läkemedel Yervoy var en av de första checkpointhämmare som utvecklades till en effektiv immunterapi inom cancer, men nyligen har CTLA-4 i kombination med PD-1/PD-L1 misslyckats i studier för icke-småcellig lungcancer samt huvud-och halscancer misslyckats. Detta är också en kombination med hög toxicitet.
Immunicums strategi är att grundligt utreda hur ilixadencel kan kombineras med olika immunbehandlingar och därigenom ge bättre behandlingseffekt utan att medföra en hög toxicitet. Man fokuserar särskilt på indikationer där första generationens checkpointhämmare inte har kunnat visa positiva resultat.

Händelser i handeln med aktierna

Investerare som har följt Immunicum på börsen under den senaste tiden har kunnat observera att en omfattande blankning i aktien har förekommit. Under den senaste månaden har så mycket som drygt fyra procent av aktiekapitalet varit blankade enligt Finansinspektionens (FI) statistik. Samtidigt har rörelserna i aktiekursen varit stora, aktien har rört sig i ett intervall mellan 5,57 kr till 10,80 kr under perioden från september fram till nu.

Vad innebär blankning av aktier?

Blankning av aktier är ett sätt för en investerare att spekulera i ett nedåtgående aktiepris och det förekommer i många bolag. Rapportering skall ske till FI för varje nettoposition som är större än 0,5 procent av det emitterade aktiekapitalet. Blankarens motiv kan variera stort men grundar sig i en åsikt om att aktien är övervärderad. En sådan åsikt kan baseras på bolagets fundamentala grunder, men det kan också vara spekulation inför vissa förväntade händelser.
Blankningen går till så att blankaren lånar aktier av en befintlig ägare och säljer de lånade aktierna på marknaden, en position som också kallas att vara ”kort” i marknaden. När blankaren köper tillbaka aktien och stänger sin position, lämnas de lånade aktierna tillbaka till den ursprungliga ägaren.
Den ursprungliga aktieägaren erhåller en ersättning för att låna ut sina aktier och kan när som helst kalla tillbaka lånet och få tillbaka sina aktier igen. Blankaren behöver då stänga positionen för att kunna återlämna aktierna.

Blankare gick på nit

Den första rapporten om blankning i Immunicums aktie kom in i början av september och de korta positionerna byggdes på successivt för att runt månadsskiftet september-oktober ligga på 4,11 procent av aktiekapitalet, vilket är en relativt hög siffra.
Den 25 september presenterade bolaget den kompletta analysen av topline-data från den explorativa fas II-studien Mereca för Immunicums kandidat Ilixadencel. Nyheten föranledde en stor kursuppgång och aktien steg med 33 procent den dagen. Vid det tillfället var blankningspositionen cirka 3 procent i Immunicums aktie.
Andelen blankade aktier steg under de närmaste dagarna efter nyheten och nådde 4,11 procent den 2 oktober. Samtidigt fortsatte aktien upp och blankningspositionerna har successivt minskat sedan den 3 oktober för att nu ligga på 2,9 procent av kapitalet enligt den senaste rapporteringen från FI.
Efter lugnare aktieutveckling under några dagar, steg kursen återigen med gårdagens positiva nyhet i ryggen. Aktien gick upp med 8,5 procent den 21 oktober. Nu återstår att se hur blankarna kommer att reagera på den senaste informationen från bolaget.

Källa: Finansinspektionen och Infront

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev