Home Nyheter Kan Follicums peptider bli ett vinnarrecept mot diabetes?

Kan Follicums peptider bli ett vinnarrecept mot diabetes?

Kan Follicums peptider bli ett vinnarrecept mot diabetes?

2 september, 2019

Follicums huvudprojekt FOL-005 mot håravfall fortskrider enligt plan. Parallellt följer även bolagets projekt inom diabetes en tydligt utstakad väg. Med dokumenterad effekt i in vitro och in vivo-modeller, samt en lägre risk för diabeteskomplikationer, pågår nu prekliniska studier med kandidaten. BioStock har kikat närmare på Follicums diabetesprojekt.
Follicum utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes. Inom det sistnämnda området är fokus inriktat på att göra behandlingen mer stabil på lång sikt och därigenom undvika att komplikationer uppstår.
Det är inte så att det saknas diabetesläkemedel på marknaden idag, vilket alla diabetiker kan vittna om. Problemet är att de befintliga preparatens effekt oftast avtar med tiden eller att alla patienter inte svarar på alla typer av behandling. Denna avtagande behandlingseffekt resulterar i fluktuerande blodsockernivåer som i sin tur kan leda till allvarliga komplikationer, såsom hjärt-kärlsjukdomar som blodpropp och hjärtinfarkt, leverförfettning samt försämrad njurfunktion. Det är här Follicums nya peptider kommer in.

Ett nytt verksamhetsområde

Fram till maj 2017 var Follicums verksamhet helt fokuserad på forskning och utveckling av läkemedelskandidater inom det medicinska området för oönskat håravfall, alopecia. Detta skulle sedermera komma att ändras och snart låg två lovande läkemedelskandidater i pipeline, där det nytillkomna området alltså var diabetes.
Vid prekliniska studier av verkningsmekanismen för bolagets befintliga substanser hade bolaget i samarbete med forskare vid Lunds universitet nämligen upptäckt en oväntad effekt på frisättning av insulin. Bolaget hade precis rapporterat positiva resultat för stimulans av hårväxt i en klinisk studie, och nu visade nya data att en peptid liknande läkemedelskandidaten även hade en potentiell roll vid behandling av diabetes.
Ett par månader senare tog projektet fart på allvar när forskargruppen ledd av Professor Jan Nilsson Clinical Research Center vid Lunds Universitet erhöll 400 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.

Helt nya drug targets identifierades

Nästa milstolpe kom i början på 2018 när Follicum kunde meddela att man, i samarbete med den schweiziska proteomics-specialisten Dualsystems Biotech, lyckats kartlägga receptorer i insulinproducerande celler dit bolagets peptider binder. Här öppnades således en möjlighet att de identifierade receptorerna kunde utgöra potentiella targets för stimulering av insulinutsöndring och därmed minskning av diabeteskomplikationer.

Anslag från Novo Nordisk Foundation och breddad patentansökan

Vid det här laget kunde Follicum konstatera att den identifierade nya klassen inducerar en förbättrad insulinfrisättning och att insulinfrisättningen dessutom potentieras med ökande glukoskoncentration i in vitro-försök.
Peptiderna befanns ha en glukossänkande effekt hos försöksdjur och de fördröjde även insjuknandet i en djurmodell för Typ 1-diabetes. Nästa milstolpe inom Follicums gryende diabetesprojektet var att välja en läkemedelskandidat för kommande kliniska prövningar. På vägen dit fick projektet dock först ytterligare finansiellt understöd, även denna gång från Novo Nordisk Foundation med ett anslag på 1 miljon DKK.
I slutet på 2018 breddade bolaget sin patentansökan för diabetesprojektet efter att nya experimentella studier visat att de optimerade peptiderna har en skyddande och bevarande effekt på β-celler som utsatts för långvarig exponering av höga glukoskoncentrationer.

Namnkunniga aktörer i gemensamt diabeteskonsortium

Jan Alenfall, vd Follicum

Follicum ingår sedan 2017 i ett omfattande diabetesprojekt som leds från Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC) och vars arbete finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning – LUDC-IRC. Projektet genomförs i samarbete med Lunds Universitet. Utöver Follicum ingår Novo Nordisk Foundation, Johnson & Johnson Innovation, Probi, CardioVax, Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus samt världens tredje största läkemedelsbolag Pfizer i projektet.
Innan 2018 tog slut hade Follicum också hunnit belönas av LUDC-IRC med en till 100 procent finansierad postdoc-tjänst på två år inom diabetesprojektet. I juni 2019 anlitades så diabetesforskaren Chrysostomi Gialeli för att utföra avancerade experiment som ytterligare ska genomlysa funktionen hos Follicums olika peptidklasser.

»Vi är mycket glada över att välkomna Chrysostomi Gialeli till LUDC-IRC-konsortiet. Att få tillgång till hennes stora expertis inom studier av biologiska verkningsmekanismer kommer att vara särskilt värdefullt och vi förväntar oss att hennes forskning kommer att bidra till att utveckla och påskynda diabetesprojektet ytterligare. Arbetet förväntas slutföras under 2021.« – Jan Alenfall, vd Follicum

Milstolpe uppnådd med val av läkemedelskandidat

I februari 2019 valde Follicum ut en peptid inom diabetesprojektet som läkemedelskandidat att genomgå ett prekliniskt program rörande säkerhet och effekt. Data som det pågående programmet genererar kommer att utgöra basen för en kommande klinisk fas I-studie sombolaget ämnar inleda under 2020.
Förutom den valda läkemedelskandidaten valdes tre uppföljningskandidater ut med individuella effektprofiler som skiljer sig från huvudkandidaten och dessa kommer att utvärderas parallellt med läkemedelskandidaten, men som förebyggande insats mot andra diabetesrelaterade komplikationer.
I syfte att ytterligare stärka bolagets kompetens och kliniska expertis inom diabetesprojektet har Follicum nyligen också inrättat ett vetenskapligt råd bestående av sex internationellt välmeriterade forskare.
Läs med om det vetenskapliga rådet och dess medlemmar här.

Diabetesmarknaden växer snabbt

Cirka 415 miljoner människor lider av diabetes idag och antalet insjuknade förväntas växa med cirka tio procent på årsbasis. Den globala diabetesvården kostar cirka 673 miljarder USD varje år, motsvarande cirka tolv procent av världens totala sjukvårdskostnader.
Den övervägande delen, omkring 610 miljarder USD, utgörs av kostnader för behandling av diabetesrelaterade komplikationer såsom njurskador, nervskador och hjärt- och kärlproblem. Det finns därmed ett betydande utrymme för effektiva läkemedel som minskar biverkningsfrekvensen. Här har Follicums peptider, givet dess behandlingsegenskaper och gynnsamma biverkningsprofil, potential att på sikt fylla ett medicinskt vakuum.

Ett vinnande recept?

Är då Follicums peptider ett vinnande recept? Det enkla svaret är att mycket hittills talar för det. Ett mer välavvägt svar är dock att läkemedelsutveckling är ett område kantat av många potentiella fallgropar, men bilden lär klarna succesivt i takt med att bolagets pågående studier levererar ytterligare data. Follicums kliniska utveckling inom diabetesområdet blir under alla omständigheter en spännande resa att följa. Värt att notera är dock att bolagets huvudspår alltjämt är FOL-005 och stimulering av hårväxt. Vi får säkert anledning att återkomma även till detta.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev