Home Nyheter Färska resultat från IRLAB:s fas IIa-studie med IRL790

Färska resultat från IRLAB:s fas IIa-studie med IRL790

Färska resultat från IRLAB:s fas IIa-studie med IRL790

17 juli, 2019

Under natten till tisdagen publicerade det Göteborgs-baserade biotechbolaget IRLAB Therapeutics top line-resultat från sin explorativa fas IIa-studie med kandidaten IRL790. Huvudsyftet var att undersöka effekter på ofrivilliga rörelser, så kallade dyskinesier, samt säkerhet och tolererbarhet vid Parkinsons sjukdom.Trots att signifikant effekt inte kunde uppmätas enligt den primära effektvariabeln för dyskinesier, så menar bolaget att resultaten från studien är positiva i flera bemärkelser. Detta då god effekt visades i två sekundära effektvariabler som mäter dyskinesier samtidigt som en mycket god säkerhet kunde konstateras. BioStock kontaktade IRLAB:s vd Nicholas Waters för att få höra mer om vad resultaten från den explorativa fas IIa-studien innebär för bolaget och för kandidatens framtida utveckling.
IRLAB Therapeutics (IRLAB) är ett Göteborgsbaserat biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Genom sin forskningsplattform ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar bolaget läkemedelskandidater för sjukdomar associerade med det centrala nervsystemet (CNS), där allt större medicinska behov föreligger. Bolaget har ett antal kandidater i sin pipeline, där de båda huvudsubstanserna för närvarande befinner sig i fas II.
Fokus på några av de svåraste symtom relaterade till Parkinsons sjukdom
IRLAB:s ledande substanser är fas II-kandidaterna IRL752 och IRL790, vilka utvecklas för behandling av några av Parkinsons sjukdoms svåraste symtom. IRL752 utvecklas för behandling av symtom associerade med demens vid Parkinsons sjukdom och avslutade i höstas en framgångsrik fas IIa-studie där en tydlig förbättring av symtom kopplade till hjärnans exekutiva funktioner kunde konstateras. IRL790 fokuserar istället på ofrivilliga rörelser (dyskinesier) och psykos i Parkinsons sjukdom, där resultaten från den explorativa fas IIa-studien av IRL790 för behandling av levodopa (L-dopa) inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom publicerades under natten till tisdag.
En tydlig effekt på patientens välmående
Ofrivilliga rörelser, så kallade dyskinesier, till följd av behandling med levodopa (L-dopa) är ett vanligt problem för patienter med Parkinsons sjukdom. L-dopa är en substans som i kroppen omvandlas till dopamin, det vill säga den signalsubstans som parkinsonsjuka lider brist på, och är sedan 50 år tillbaka standardbehandling av Parkinsons sjukdom. Efter en tids medicinering med L-dopa kan behandlingen leda till mycket besvärande biverkningar i form av bland annat dyskinesier, det vill säga de ofrivilliga rörelser, vridande och skruvande rörelser, som för många är starkt förknippade med L-dopa-behandling av Parkinsons sjukdom.
Allt eftersom dessa dyskinesier förvärras förlorar patienten allt mer av sin självständighet. Över tid förhindrar dyskinesier att patienten utför vardagliga aktiviteter såsom exempelvis att äta, skriva eller klä på sig, vilket ofta blir mycket betungande både för patienten och dennes omgivning.
 Effekt indikerat enligt två oberoende utvärderingsmetoder
I fas IIa-studien, som var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie, kunde anti-dyskinetisk effekt av IRL790 enligt Unified Dyskinesia Rating Scale (UDysRS) inte observeras. Däremot kunde en tydlig förbättring konstateras enligt två andra utvärderingsmetoder som också mäter effekt på dyskinesier; Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) och standardiserade patientdagböcker. Dessutom visade läkemedelskandidaten utöver denna effekt också på en mycket god säkerhet och tolerabilitet.
I studien ingick totalt 75 patienter med Parkinsons sjukdom, vilka randomiserades till fyra veckors behandling med antingen IRL790 eller placebo. Substansen administrerades i form av kapslar två gånger per dag som tilläggsbehandling till patientens vanliga och stabila antiparkinsonmedicinering.
För att få klarhet i vad resultaten innebär för bolaget, och för läkemedelskandidatens fortsatta utveckling, tog BioStock kontakt med Nicholas Waters, vd på IRLAB.

Nicholas Waters, vd IRLAB Therapeutics

Nicholas Waters, vd på IRLAB, ni har precis fått tillbaka resultaten från er fas IIa-studie med IRL790, vilka är dina tankar om studien överlag?
– För det första så är en avslutad klinisk studie alltid en av de större milstolparna för ett forskningsbolag. Vi är nöjda över att nu ha kunnat avsluta studien. Det är mycket arbete som ligger bakom både från oss själva men även de partners vi jobbar med för utförande av studier. Det finns mycket positivt att utläsa ifrån studieresultaten.
– Att IRL790 uppvisar så god säkerhet och tolerabilitet i studien är ett mycket gott tecken, i synnerhet i en så skör patientgrupp som det är frågan om här. Många befintliga läkemedel mot hjärnans sjukdomar har nämligen problematiska biverkningar vid effektiva doser. Vår förståelse om substansen har ökat i och med dessa nya data och resultaten kommer att vägleda och informera planeringen inför nästa studie i utvecklingsprogrammet för IRL790 vid dyskinesier i Parkinsons sjukdom.
I studien användes skalan UDysRS (Unified Dyskinesia Rating Scale) som den primära mätskalan, samt två sekundära mätmetoder. Hur kommer det sig att ni använde er av tre oberoende metoder för att utvärdera studiens resultat?
– Alla fas IIa-studier är av explorativ karaktär. Man undersöker förutom säkerhet och tolerabilitet även vilka mätmetoder som bäst kan beskriva hur patienten mår och hur de förbättras i sina symtom under behandling med en läkemedelskandidat. Fas IIa-studien med IRL790 var en explorativ studie där vi även ville undersöka olika etablerade metoder att mäta effekt. Detta innebär att dess huvudsyfte var att samla in data om hur kandidaten verkar och att öka förståelsen för hur substansen påverkar patienterna, vilket föranledde en omfattande datainsamling och användandet av flera olika mätmetoder som ju i grunden mäter samma symtom, fast på lite olika sätt. De mätmetoder som användes i studien, UDysRS, MDS-UPDRS och standardiserade patientdagböcker, har alla tidigare använts som underlag vid registeringsansökningar för läkemedel som idag är godkända för behandling vid Parkinsons sjukdom. På senare år har UDysRS varit en av de viktigare skalorna i dyskinesistudier efter att ett läkemedel baserat på substansen amantadine blev registrerat i USA, baserat på denna skala. Detta är varför vi valde detta effektmått som vårt primära, men också de övriga skalorna, som i just denna studie var sekundära effektmått, har använts som grund vid tidigare ansökningar för marknadsgodkännande av nya läkemedel vid Parkinsons sjukdom.

»Utöver effektresultat kunde vi genom denna studie också konstatera att IRL790 har en fantastiskt fördelaktig säkerhet och tolerabilitet. « – Nicholas Waters, vd IRLAB Therapeutics

Studien visade att IRL790 inte ger någon statistisk skillnad på reducering av dyskinesier jämfört med placebo enligt en av utvärderingsmetoderna som användes men enligt de båda andra metoderna. Kan du berätta om de effekter ni såg?
– Resultaten från vår studie visar att IRL790 enligt mätmetoden MDS-UPDRS tycks reducera dyskinesier och att kandidaten enligt mätmetoden standardiserade patientdagböcker signifikant minskar tiden med besvärande dyskinesier. Med UDysRS kunde däremot ingen statistisk skillnad konstateras i effekt. Det avvikande resultatet i UDysRS är viktigt och vi kommer att utföra ytterligare analyser för att klargöra de underliggande orsakerna, men i nuläget kan vi konstatera att två av de tre mätmetoder som använts gav mycket positiva resultat.
– Utöver effektresultat kunde vi genom denna studie också konstatera att IRL790 har en fantastiskt fördelaktig säkerhet och tolerabilitet. Detta är extra viktigt då IRL790 utvecklas som en tilläggsbehandling och alltså kommer att ges till patienter tillsammans med dennes befintliga behandling. Det är oerhört viktigt att ytterligare läkemedel som adderas till behandlingsregimen inte ökar patientens börda, och de data vi har i fas IIa-studien tyder på att en anti-dyskinetisk effekt kan uppnås utan att skapa biverkansproblem för patienterna, vilket särskiljer IRL790 från den medicinering som idag finns tillgänglig för att behandla dessa problem.
I er tidigare fas Ib-studie med IRL790 visade läkemedelskandidaten en tydlig reduktion på UDyRS skalan jämfört med placebo. I denna tidigare studie var snittdosen 18 mg/dag medan den genomsnittliga dosen vid behandlingens slut i fas IIa-studien var 16 mg/dag. Kan detta ha haft någon inverkan på resultatet?
– Detta är inte något som vi kan uttala oss om just nu, men något som vi kommer att analysera framöver. I en klinisk studie analyseras och tolkas först de resultat som utgår ifrån de huvudsakliga effektvariablerna i studien varpå en grundligare analys av resultaten kan påbörjas. Denna analys kommer att inledas så snart som bara möjligt och vi ser fram emot att ta del av de ytterligare insikter den analysen ger.
Från ett patientperspektiv, hur stor skillnad tror du att IRL790 skulle kunna göra i patientens vardagsliv?
– Som en godkänd behandling vid Parkinsons sjukdom så ser vi att IRL790 skulle kunna förbättra en patients livskvalitet då de ofrivilliga rörelserna skulle vara under kontroll. Förbättringen skulle leda till ökad självständighet för patienten då något så till synes simpelt som att äta själv skulle vara möjligt igen, vilket ger en högre livskvalitet till både den drabbade och anhöriga.
Hur ser de nästa stegen i utvecklingen av IRL790 ut, kan effektresultaten hjälpa er i planeringen av fortsatta studier?
– Vad gäller nästa steg i IRL790:s utveckling har vi ett analysarbete framför oss med de data som tagits fram i fas IIa-studien. De tre olika mätmetoder som använts skall vi värdera ytterligare. Genom de positiva resultaten från två av studiens mätmetoder har vi fått mycket värdefull information om hur IRL790 kan påverka patienters dagliga liv på ett positivt sätt, men även informationen från den skala som inte gav positivt resultat är mycket värdefull, då den ger vägledning om hur de kommande studierna bör utformas. Alltså kan alla data från studien ge god vägledning i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Slutligen, utöver IRL790 har ni också många andra kandidater i er pipeline. Hur ser den kommande utvecklingen ut för dessa?
– Vi är fokuserade på främst behandlingar för Parkinsons sjukdomar och vi har en andra läkemedelskandidat som fokuserar på ett annat svårt symtom vid Parkinsons sjukdom, symtom associerade med demens. För kandidaten, IRL752, planeras det en klinisk fas IIb-studie som ska starta under senhösten, vilken uppskattas ta ungefär 18 månader. Vi har även kandidater i preklinisk fas och i upptäcktsfas, alla framtagna ur vår egenutvecklade forskningsplattform ISP.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev