Home Nyheter Emission ska få marknaden inom räckhåll för Xbrane Biopharma

Emission ska få marknaden inom räckhåll för Xbrane Biopharma

Emission ska få marknaden inom räckhåll för Xbrane Biopharma

5 juli, 2019

Xbrane Biopharma är ett biosimilarsbolag vars ledande kandidat, Xlucane, har inlett kliniska fas III med sikte på marknadsentré. Xbrane Biopharma genomför nu en företrädesemission om cirka 91 Mkr som en del av en total kapitalanskaffning om 238 Mkr. Kapitalanskaffningen genomförs för att fullt ut finansiera fas III-studien inför produktlansering varvid bolagets tyska samarbetspartner STADA tar över stafettpinnen. För BioStock berättar vd Martin Åmark mer.
Xbrane Biopharma utvecklar biosimilarer och bolagets ledande kandidat Xlucane, ett läkemedel mot svåra ögonsjukdomar, inledde sin marknadsförberedande fas III-studie i april 2019.
De aktuella indikationerna behandlas idag med storsäljarna Lucentis och Eylea, vilka tillsammans omsätter motsvarande över 94 miljarder kronor årligen globalt. Den pågående studien syftar till att säkerställa att Xlucane har ekvivalent effekt och säkerhet jämfört med Lucentis.

Kapitaltillskott för att nå miljardmarknad

För att finansiera studien, vars slutnota väntas landa mellan 300 och 350 Mkr – som delas lika mellan Xbrane och projektpartnern STADA Arzneimittel AG – genomför bolaget en kapitalresning om högst cirka 238 Mkr fördelat på en företrädesemission samt en riktad emission. I juni genomfördes den riktade emissionen om cirka 147 Mkr. Företrädesemission om högst 91 Mkr pågår fram till och med den 12 juli och båda emissionerna tecknas till samma kurs om 33,5 kronor per aktie. Således är den kommande studien fullt finansierad.
Efter ett marknadsgodkännande för Xlucane tar partnern STADA över stafettpinnen. Med sina internationellt etablerade försäljningkanaler, tillsammans med en betydande prisreduktion jämfört med originalläkemedlet, räknar man med en snabb och stor marknadspenetration.

»Biosimilarsmarknaden fullkomligt exploderar nu när patenten går ut på storsäljande biologiska läkemedel. Med vår teknologiska plattform är vi väldigt väl positionerade att som enda svenska utvecklare adressera denna marknad.« – Martin Åmark, vd Xbrane Biopharma 

BioStock har varit i kontat med Xbrane Biopharmas vd Martin Åmark för att få veta mer om studien, marknadsutsikterna och kapitalanskaffningen:

Martin Åmark, vd Xbrane Biopharma

Martin Åmark, vd för Xbrane Biopharma, låt oss börja från början. Hur kommer det sig att Xbrane Biopharma utvecklar just biosimilarer?
– Vi har över tid byggt upp och patenterat en kostnadseffektiv produktionsteknologi för proteiner, de aktiva beståndsdelarna i biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel står för över 40 procent av läkemedelsmarknaden och växer 5 gånger så snabbt som traditionella småmolekylsläkemedel. Biosimilarsmarknaden fullkomligt exploderar nu när patenten går ut på storsäljande biologiska läkemedel. Med vår teknologiska plattform är vi väldigt väl positionerade att som enda svenska utvecklare adressera denna marknad.
Biosimilarer är ju läkemedel som skapats för att efterlikna biologiska originalläkemedel i termer av molekylstruktur, klinisk säkerhetsprofil och effekt. Hur bestämmer ni vilka biosimilarer ni ska utveckla?
– Vi utvecklar produkter där vi bedömer att (i) vi kan vara på marknaden dagen efter patentutgången på originalläkemedlen, (ii) vi kan, givet marknad och förväntad konkurrens, skapa kommersiellt framgångsrika produkter och göra en skillnad för patienterna med mer kostnadseffektiva behandlingsalternativ och (iii) vi bedömer oss ha en konkurrensfördel givet vår teknologiska plattform
Ert flaggskeppsprojekt Xlucane utvecklas mot ögonsjukdomarna åldersrelaterad våt makuladegeneration (AMD), diabetesrelaterat makulaödem (DME) och diabetisk retinopati. Kan du kort berätta hur behandlingen fungerar?
– Produkten ges intravitrealt, d.v.s. injiceras i ögat, där det binder in till en tillväxtfaktor som heter VEGFa och därmed bromsar upp tillväxt av onaturliga blodkärl som är orsaken till den försämrade synen hos patienterna. Behandlingen ges i snitt varannan månad och har visat sig signifikant förbättra synen hos patienterna och bromsa sjukdomsförloppet.
I mitten av 2018 ingick ni ett globalt samarbetsavtal med STADA gällande utveckling, marknadsföring och försäljning av Xlucane. Vad är kontentan av avtalet?
– Vi delar på utvecklingskostnader och vinster från försäljning av produkten 50/50. STADA kommer med sin infrastruktur i över 130 länder och med över 10 000 anställda ansvara för försäljning av produkten. Vid ingången av affären fick vi en betalning på 75 Mkr.

»Vi förväntar oss konkurrens från ytterligare två biosimilarer på originalet Lucentis, men givet en marknad på 94 miljarder kronor ser vi stora marknadsmöjligheter.«

Xlucane är den enda biosimilaren på Lucentis som har en kommersialiseringspartner som dessutom har initierat en registreringrundande fas III-studie. Vad innebär det för er potentiella marknadspenetration och vad väntar ni er för konkurrenssituation framgent?
– Det är bra att ha en kommerisaliseringspartner på plats under pågående fas III. Tillsammans med STADA kan vi arbeta aktivt gentemot oftalmologerna som ingår i studien ur ett produktpositionerings och marknadsföringsperspektiv. Vi förväntar oss konkurrens från ytterligare två biosimilarer på originalet Lucentis, men givet en marknad på 94 miljarder kronor ser vi stora marknadsmöjligheter.
Ni planerar att lansera Xlucane när patenten på Lucentis faller, vilket öppnar möjligheter för Xbrane att ta marknadsandelar. Dessutom planerar ni att sätta ett lägre pris än för Lucentis. Hur förväntas priset på Lucentis att utvecklas efter patentutgången?
– Hos andra biosimilars-produkter som förlorat sitt patentskydd har vi sett att priserna sänkts med 20-40 procent under originalpriset. Till syvende och sist ansvarar STADA för prissättning av produkten men vi räknar med prisreduktioner gentemot original i paritet med vad vi sett för andra biosimilarer.
Hur mottaglig bedömer ni att detta marknadssegment är för en biosimilar?
– Väldigt mottagligt. Höga läkemedelskostnader är ett stort problem och många får inte adekvat behandling idag. Vi vill ändra på detta och är övertygade att läkare, patienter och betalare kommer att favorisera de mest kostnadseffektiva alternativen.

»Höga kostnader på dessa läkemedel i kombination med restriktioner i subventioner gör att många idag går obehandlade. Vi kan göra en stor skillnad för dessa individer med Xlucane – ett mer kostnadseffektivt alternativ. Vi har sett att marknader för samtliga biologiska läkemedel, som fått utstå konkurrens från biosimilarer, har kraftigt expanderat volymmässigt.«

Som du är inne på så behandlas endast drygt 1 av cirka 18 miljoner patienter som lider av våt AMD och DME idag med antingen Lucentis eller Eylea på grund av de höga läkemedelspriserna. Väntar ni er att, genom en reducerad prisbild, kunna nå ut till en större patientgrupp?
– Höga kostnader på dessa läkemedel i kombination med restriktioner i subventioner gör att många idag går obehandlade. Vi kan göra en stor skillnad för dessa individer med Xlucane – ett mer kostnadseffektivt alternativ. Vi har sett att marknader för samtliga biologiska läkemedel, som fått utstå konkurrens från biosimilarer, har kraftigt expanderat volymmässigt.
Ni har ett omsättningsmål om 350 miljoner euro årligen tre år efter produktlansering för Xlucane. På vilka parametrar baseras denna siffra?
– Att vi når en marknadsandel om 25 procent av årsvolymerna av originalläkemedlet Lucentis och att det sker till en 50-procentig prisrabatt i Europa och USA. Då ser vi alltså enbart på marknaden för Lucentis som uppgår till 35 miljarder kronor årligen.
– Utöver detta finns en uppenbar möjlighet för att ta marknadsandel från Eylea och Avastin. Eylea säljer för cirka 60 miljarder kronor årligen medan Avastin ges off-label trots allvarliga säkerhetsrisker. Dessutom finns möjligheter att växa i tillväxtmarknader som Latinamerika, Mellanöstern och Asien.

»Planen är att rekrytera samtliga patienter under 2019 för att sedan kunna rapportera data på det primära effektmåttet – synförbättring – 8 veckor efter initiering av behandling. Detta förväntas ske under andra kvartalet 2020.«

Ni genomför nu det sista utvecklingssteget innan ansökan om marknadsgodkännande. Er fas III-studie är tänkt att inkludera omkring 600 patienter, fördelade på ett 150-tal kliniker i 16 länder som ska sedan följas under 12 månader. De första patienterna inkluderades i april 2019. Hur ser den kommande tidslinjen för studien, datarapportering och efterföljande ansökan om marknadsgodkännande ut?
– Planen är att rekrytera samtliga patienter under 2019 för att sedan kunna rapportera data på det primära effektmåttet – synförbättring – 8 veckor efter initiering av behandling. Detta förväntas ske under andra kvartalet 2020. Vi kan sedan ansöka om marknadsgodkännande för att ha det på plats i god tid inför lansering 2022 då patentet på originalläkemedlet löper ut.

»Xlucane ska lanseras globalt. Europa och USA är i fokus och där kommer lansering att ske samtidigt under 2022. Därefter kommer lansering att ske i Latinamerika, Mellanöstern och Asien, dels med STADA och dels med tredjepartsdistributörer.«

Tanken är att den pågående fas III-studien ska ligga till grund för marknadsgodkännande av Xlucane i större delen av världen. Efter det regulatoriska godkännandet är STADA ansvarigt för försäljning och marknadsföring av produkten. Kan du säga något om hur deras lanseringsstrategi ser ut? T.ex. på vilka marknader Xlucane kommer att introduceras på och i vilken ordning?
– Ambitionen är att Xlucane ska lanseras globalt. Europa och USA är i fokus och där kommer lansering att ske samtidigt under 2022. Därefter kommer lansering att ske i Latinamerika, Mellanöstern och Asien, dels med STADA och dels med tredjepartsdistributörer.
Ni väntar er att kunna ta marknadsandelar om 25 procent från Lucentis vilket motsvarar en betydande försäljningspotential. Enligt ert avtal ska ni dela vinsten 50/50 med STADA. Inkluderar ert avtal något tak för denna fördelning?
– Nej, det finns inget tak. 50 procent av vinsterna som genereras kommer att tillfalla Xbrane oavsett hur höga de blir. Vi räknar med att kunna generera 100 miljoner euro i intäkter till Xbrane årligen efter avdrag av kostnader och vinstdelningen med STADA när vi når försäljningsmålet på produkten på 350 miljoner euro.

»STADA har även visat intresse för Xcimzane (biosimilar på Cimzia) och Xdivane (biosimilar på Opdivo). Vi genomgår nu en utvärderingsfas med ambitionen att sluta ett bindande avtal kring utveckling och kommersialisering av dessa produkter.«

Ni har även, i samband med att STADA kom in som aktieägare i Xbrane, ingått ett fördjupat samarbete kring ytterligare biosimilarer. Kan du berätta mer om avtalet och vilka steg som nu tas för att omvandla det till ett bindande avtal? 
– STADA har även visat intresse för Xcimzane (biosimilar på Cimzia) och Xdivane (biosimilar på Opdivo). Vi genomgår nu en utvärderingsfas med ambitionen att sluta ett bindande avtal kring utveckling och kommersialisering av dessa produkter.
– Utöver detta finns ett antal ytterligare biosimilarmöjligheter som båda bolagen ser med intresse på och utvärderar att tillsammans utveckla.
Kan du kort beskriva er övriga produktpipeline och i vilket utvecklingsskede de befinner sig?
– Vi genomgår pre-klinisk utveckling på ytterligare 4 biosimilarer. Tillsammans med Xlucane omsätter originalläkemedlen vi adresserar 110 miljarder kronor årligen. Vi avancerar denna pipeline aggressivt för att kunna ingå ytterligare partnerskap och ta fler kandidater till klinisk studie så snart som möjligt.
Er pågående kapitalanskaffningsrunda består av två delar som tillsammans kan generera maximalt 238 Mkr före emissionskostnader. Den första delen bestod av en riktad emission om 147 Mkr som genomfördes i juni. Bland deltagarna i emissionen hittas bland andra er partner STADA, som ni dessutom ingick ett fördjupat utvecklingspartnerskap för biosimilarer med i maj. Ni har alltså flera avtal med bolagsjätten och de engagerar sig nu finansiellt i bolaget. Kan det vara så att STADA är ute efter att förvärva Xbrane Biopharma?
– STADA fokuserade inledningsvis på egen utveckling av biosimilarer med exempelvis deras biosimilar på Epoetin som idag säljer för 200 miljoner euro i Europa. Strategin skiftade sedan mot att bygga portföljen genom att inlicensiera och ingå partnerskap med andra biosimilarutvecklare.
– Xbrane passar således in i strategin som en partner till STADA och deras investering uppfattar vi som ett sätt för dem att fördjupa samarbetet för ytterligare produkter utöver Xlucane. Detta är något vi är stolta över eftersom det signalerar att STADA är nöjda med kvaliteten på våra biosimilarer.
I den riktade emissionen deltog dessutom institutionella investerare som NYIP (Nyenburgh Investment Partners), Swedbank Robur Medica, Belsize Asset Management och Serendipity Group. Vad är din kommentar till att ni lyckats locka till er en så namnkunnig grupp?
– Det är så klart jätteroligt att dessa investerare gillat vad vi gör, inser den kommersiella potentialen i Xlucane och vikten för samhället och patienterna att investera i biosimilarutveckling. Detta visar att specialisterna inom life science-investeringar ser potentialen i Xbrane, Xlucane och biosimilarsmarknaden.
Den andra delen av er kapitalresning består av en till 94 procent säkerställd företrädesemission om 91,1 Mkr före emissionskostnader. Enligt prospektet väntas emissionslikviden täcka verksamhetens kostnader till och med Q3 2020. Är även kapitaltillskottet från den riktade emissionen inräknad i detta estimat?
– Ja, det stämmer. Detta i och med att den riktade emissionen registrerades innan prospektet publicerades.

»Det finns en betydande kommersiell potential i Xlucane givet storleken på marknaden och med STADA som partner. I kombination med den låga kvarstående utvecklingsrisken gör det att många ser att detta är en intressant investering.«

Så sent om i mars genomförde ni en fullt garanterade företrädesemission om 59 Mkr före emissionskostnader. Emissionen hade en teckningsgrad om 166 procent. Vad tror du att det stora intresset för Xbrane beror på?
– Jag tror att folk inser att det finns en betydande kommersiell potential i Xlucane givet storleken på marknaden och med STADA som partner. I kombination med den låga kvarstående utvecklingsrisken gör det att många ser att detta är en intressant investering.
Även i samband med emissionen i mars var motivet att finansiera fas III-studien som mycket riktigt har inletts sedan dess. Ni var redan då öppna med att den totala kostnaden för hela studien skulle landa kring 300-350 Mkr, en kostnad som ni delar 50/50 med STADA. Hur långt beräknas likviden från den nu pågående emissionen räcka?
– Det kapital vi reser kommer, som nämnt i prospektet, att räcka till Q3 2020 vilket innebär att fas III studien för Xlucane är fullt finansierad.

»Vi siktar även på att gå upp på huvudlistan på Nasdaq under 2019.«

Vilka övriga milstolpar kan vi vänta oss från Xbrane Biopharma under den kommande 12-månadersperioden?
– Den kommande 12 månaders perioden handlar mycket om den kliniska studien med Xlucane som ska fullrekryteras samt att vi ska rapportera data på det primära effektmåttet. Utöver det kommer vi att avancera vår prekliniska portfölj och siktar på att ingå ytterligare partnerskap och avancera till klinik. Vi siktar även på att gå upp på huvudlistan på Nasdaq under 2019.

»Xlucane har miljardpotential för Xbrane och med en erfaren global kommersiell partner som STADA på plats är vägen dit utstakad.«

Avslutningsvis, varför tycker du att Xbrane är ett intressant bolag för Biostocks läsare att följa?
– Xbrane växer till ett av de ledande life science-bolagen i Sverige och är idag ett av fåtalet bolag i landet med en pågående registreringsgrundande fas III-studie för ett läkemedel. Produkten Xlucane har miljardpotential för Xbrane och med en erfaren global kommersiell partner som STADA på plats är vägen dit utstakad.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev