Home Nyheter VD-intervju DexTech: »OsteoDex har effekt även i patienter som inte svarar på...

VD-intervju DexTech: »OsteoDex har effekt även i patienter som inte svarar på befintliga behandlingar«

VD-intervju DexTech: »OsteoDex har effekt även i patienter som inte svarar på befintliga behandlingar«

24 juni, 2019

DexTech Medical går nu in på upploppet för att den 26 juni avsluta sin fullt ut garanterade företrädesemission. BioStock kontaktade vd Anders R Holmberg för att få veta hur kapitalet ska användas och inte minst, hur de pågående licensdiskussionerna rörande huvudkandidaten OsteoDex mot obotlig prostatacancer fortlöper.
DexTech Medical fokuserar primärt på utvecklingen av OsteoDex, en aktivt sjukdomsbromsande läkemedelskandidat mot obotlig metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC. Prostatacancer är en av världens vanligast förekommande cancerformer med 10 000 nya diagnosticerade fall varje år enbart i Sverige.

Förra året avslutades en fas IIb-studie med denna, bolagets huvudkandidat, för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer.
Efter att framgångsrikt ha genomfört studien kunde DexTech meddela goda resultat. Kandidaten visade en hög tolererbarhet med endast lindriga biverkningar, vilket är en viktig egenskap vid behandling av patienter med mCRPC, som generellt är mycket känsliga. OsteoDex visade sig dessutom ha en kliniskt betydelsefull hämmande effekt på den onda cirkeln (”The Vicious Cycle”) i skelettet, det vill säga den biologiska process som driver på sjukdomen och därmed också leder till att patienten till slut avlider.
Baserat på dessa studieresultat för DexTech enligt uppgift nu diskussioner med ett antal intressenter avseende en potentiell licensaffär för OsteoDex och det är alltså mot denna bakgrund som bolaget nu genomför en företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget högst cirka 10 Mkr före emissionskostnader.

»Man är självfallet i en bättre förhandlingsposition om man har goda finanser. Dessutom finns betydande kostnader i den obligatoriska juridiska hjälpen som alltid erfordras i dessa processer.« – Anders R Holmberg, vd DexTech Medical 

Anders R Holmberg, vd DexTech Medical, kan du lite mer ingående förklara vad ni menar med att företrädesemissionen skall säkerställa att ni är välfinansierade vid licensförhandlingarna för OsteoDex?

Anders R Holmberg, vd DexTech Medical
Anders R Holmberg, vd DexTech Medical.

– Man är självfallet i en bättre förhandlingsposition om man har goda finanser. Dessutom finns betydande kostnader i den obligatoriska juridiska hjälpen som alltid erfordras i dessa processer.
Emissionen är begränsad till storlek sett ur ett branschperspektiv och ändå ser ni en möjlighet att pengarna ska kunna finansiera verksamheten i cirka fyra år. Kommer ni ha en lägre burn-rate framöver?
– De stora kostnaderna ligger i klinisk forskning som vi ju nu avslutat denna gång. FoU kan vi bedriva mycket kostnadseffektivt och i övrigt spenderar vi inga stora pengar, d.v.s. vi har nu en mycket låg s.k. burn rate.
I december 2018 stod den fullständiga CRO-rapporten från fas IIb-studien för OsteoDex klar. Om du skulle framhålla en enda viktig slutsats från denna rapport, vilken skulle det i så fall vara?
– Jag vill egentligen framhåll två saker; att kandidaten har mycket hög tolererbarhet med lindriga biverkningar, nu konfirmerade från fas I-studien, samt att OsteoDex är verksamt även på patienter som ej längre svarar på de befintliga “nya” livsförlängande preparaten på marknaden.

»Det borde vara mycket intressant [för en potentiell licenstagare att testa kandidaten i kombination med första linjens behandling]. Lägg dessutom märke till att det idag inte råder konsensus avseende i vilken ordning läkemedlen skall användas, vilket innebär att OsteoDex kan användas även tidigt – särskilt i perspektivet av lindriga biverkningar.«

Ni vet redan att OsteoDex ensamt är potent när det gäller att bromsa skelettnedbrytningen i kombination med en stark direkt tumörtoxisk effekt. Hur intressant bedömer du det skulle vara för en potentiell licenstagare att testa kandidaten i kombination med första linjens behandling?
– Det borde vara mycket intressant. Lägg dessutom märke till att det idag inte råder konsensus avseende i vilken ordning läkemedlen skall användas, vilket innebär att OsteoDex kan användas även tidigt – särskilt i perspektivet av lindriga biverkningar.
Ni har redan sekretessavtal på plats, vilket får ses som ett kvitto på att er substans redan har väckt ett intresse hos presumtiva licenstagare. Vilka är de mest unika egenskaperna med er kandidatsubstans som gör att du ser en reell chans till ett lukrativt licensavtal?
– Först och främst behöver man klargöra perspektivet gällande behandling av mCRPC, d.v.s. vad är rimligt att förvänta sig av en läkemedelskandidat relativt befintliga läkemedel. Med detta i åtanke, är återigen OsteoDex effekt även på patienter som progredierat på befintliga behandlingar tillsammans med få och lindriga biverkningar de viktigaste argumenten.

»OsteoDex s.k. mode of action indikerar en möjligen ännu bättre effekt på skelettmetastaserad bröstcancer. Vi har nu ett fint prekliniskt paket som visar stor potential (in vitro, in vivo) och är i färd med att ta fram ett motsvarande paket för den vanligaste formen av lungcancer (NSCLC).«

I april i år sammanställde ni ett virtuellt datarum innehållande all information om OsteoDex samt övriga projekt och formell bolagsinformation. Efter tecknat sekretessavtal, gavs därefter licensintressenter möjlighet att logga in och granska informationen. Kan du uttala dig om storleken på bolagen som har visat intresse och hur många de är?
– Jag kan tyvärr inte yppa något om detta.
Ni har kunnat visa att OsteoDex har lovande potential även för behandling av avancerad bröstcancer och den vanligaste formen av lungcancer, s.k. icke småcellig lungcancer (NSCLC). Detta tyder alltså på en bredare behandlingsindikation för OsteoDex. Hur stärker detta caset i ett utlicensieringsperspektiv?

– OsteoDex s.k. mode of action indikerar en möjligen ännu bättre effekt på skelettmetastaserad bröstcancer. Vi har nu ett fint prekliniskt paket som visar stor potential (in vitro, in vivo) och är i färd med att ta fram ett motsvarande paket för den vanligaste formen av lungcancer (NSCLC) som i de flesta fall orsakas av tobaksrökning. Självfallet gör detta caset starkt – att kunna visa betydelsefull effekt mot de tre vanligaste cancerformerna.

»Utan att ange någon tidsgräns torde tålamod vara behövligt«

Större läkemedelsbolag ofta trögrörliga när det gäller inlicensiering av lovande läkemedelsprojekt från mindre spjutspetsaktörer som DexTech. Hur ser du på tidsaspekterna av era utlicensieringsaktiviteter?
– Utan att ange någon tidsgräns torde tålamod vara behövligt. Det är inte konstigt i sig att det tar tid då det är en komplex affär som involverar stora värden, och kostnader.
För snart sex år sedan köpte tyska läkemedelsjätten Bayer det norska bolaget Algeta för cirka 26 miljarder kronor. Parterna hade tillsammans utvecklat Xofigo, ett läkemedel för behandling av svår prostatacancer. En av ingenjörerna bakom de kliniska studierna med Xofigo var din kollega och medgrundare, professor Sten Nilsson. Vilken betydelse har det för DexTech att Sten Nilsson har denna bakgrund, i ett licensieringsperspektiv?
– Det är självfallet en värdefull erfarenhet att ha i vårt team. Vi har de facto en mycket tung klinisk trovärdighet, d.v.s. vad saken ytterst handlar om, nämligen mCRPC-patienten.
Ser du några likheter med Xofigo och OsteoDex och hur kan er kandidat fungera som ett komplement det gäller behandling av den aktuella patientgruppen?
– Spontant tror jag att de skulle komplettera varandra på ett utmärkt sätt, med samma target men olika mode of action och utan att tillföra toxicitet.
Avslutningsvis, hösten 2016 genomförde ni en övertecknad företrädesemission om cirka 15 Mkr med syftet att finansiera den nu avslutade fas IIb-studien med OsteoDex. Hur viktig är den nuvarande kapitalanskaffningen för att maximera det potentiella värdet för era aktieägare?
– Det är naturligtvis viktigt, efter vad som sagts här, och jag vill poängtera att den dessutom sker med minimal utspädning.
 
Mer information om DexTech Medicals pågående företrädesemission kan hittas här.
 
Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev