Home Nyheter Spridningsemission ska locka fler svenska ägare till BBS – Bioactive Bone Substitutes

Spridningsemission ska locka fler svenska ägare till BBS – Bioactive Bone Substitutes

Spridningsemission ska locka fler svenska ägare till BBS – Bioactive Bone Substitutes

19 juni, 2019

Det finska bioteknikbolaget BBS – Bioactive Bone Substitutes designar, utvecklar och tillverkar nästa generations bensubstitutsimplantat för behandling av bendefekter och läkningsproblem i ben. Bolaget är sedan februari 2018 noterat både på Nasdaq First North Stockholm och Nasdaq First North Helsinki. Nu vill man expandera sin aktieägarbas i Sverige och öka handelsvolymen i aktien på Nasdaq First North Stockholm och genomför därför en spridningsemission. En fulltecknad emission skulle generera mellan 11,7 och 15,8 Mkr till bolaget, efter emissionskostnader.
Måndagen den 17 juni meddelade BBS – Bioactive Bone Substitutes att bolaget ämnade genomföra en spridningsemission i sin svensklistade aktie – BONES på Nasdaq First North Stockholm. Sagt och gjort inleddes teckningsperioden per omgående under måndagen och pågår nu under två veckor, fram till och med 30 juni.

Säkerställer handel genom spridningsemission

En spridningsemission är en nyemission vars främsta syfte är att få fler aktieägare och därigenom öka omsättningen av aktien, snarare än att resa kapital för att finansiera bolagets verksamhet. Som definitionen lyder är BBS främsta syfte med emissionen att expandera bolagets aktieägarbas i Sverige och därigenom öka handelsvolymen i aktien.
En fulltecknad spridningsemission skulle motsvara en emissionslikvid mellan 11,7 och 15,8 Mkr för BBS efter emissionskostnader. Anledningen till att beloppet är osäkert är att teckningskursen av de 509 000 aktier som bolaget ämnar emittera inte är fastställd. Istället kommer den att motsvara 10 procents rabatt på den volymvägda genomsnittskursen för aktien under teckningsperiodens handelsdagar, alltså mellan 17 och 28 juni 2019. Teckningskursen kommer dock som lägst att sättas till 25, och högst till 33, kronor per aktie.

Emissionslikviden tar bolaget närmre marknadslansering

Att öka ägarbasen i Sverige är dock inte bolagets enda syftet med emissionen. Man vill även finansiera en fortsatt förstärkning av organisationen, påbörja kommersialiseringsaktiviteter för bolagets första medicintekniska bensubstitutsprodukt ARTEBONE ready-to-use paste samt understödja de pågående ansökningarna om CE-märkning i Europa och FDA-godkännande i USA.
Givet den okända teckningskursen är den kommunicerade allokeringen av emissionslikviden andelsfördelad enligt;

  • Initiala aktiviteter i kommersialiseringsprocessen för ARTEBONE ready-to-use paste – 20%
  • Pågående ansökningsförfarande för CE-märkning i Europa respektive FDA-godkännande i USA – 30%
  • Uppbyggnad och förstärkning av organisationen – 50%

»Bäste investerare, det är med hög förväntan som vi nu närmar oss en CE-märkning på vår första produkt, vilket innebär att vår ARTEBONE-teknologi snart kan finnas tillgängligt som ett alternativ för ortopediska kirurger när de behandlar svåra benläkningar. Tillsammans med mitt team så har vi ägnat över 10 år till att ta fram denna teknologin som jag själv saknade när jag arbetade som ortopedisk kirurg. Vi satsar nu på att ta vår första produkt till marknad och fortsätta etablera bolaget som ledande inom den ortobiologiska marknaden.« — Pekka Jalovaara, grundare och vd för BBS samt f.d. ortopedisk kirurg 

Använder naturliga tillväxtfaktorer som extraherats från renben


Fundamentet i erbjudandet är bolagets ortopediska produktplattform ARTEBONE, vilken bolaget själva beskriver som nästa generations biologiskt aktiva bensubstitutsimplantat. Teknologin bygger på biologiskt aktivt benprotein innehållande tillväxtfaktorer och kombineras med strukturgivande syntetiskt ß-TCP (trikalciumfosfat) granulat – de två viktigaste beståndsdelarna för en effektiv benuppbyggnad.
Proteinet används för att initiera benbildning (osteoinduktion) medan granulatet är ett fysiskt mineralhölje som kan ackommodera, och agerar stödstruktur för, ny bentillväxt (osteokonduktion). BBS extraherar det biologiskt aktiva benproteinet från renben, då tillväxtfaktorerna i renben har visat sig accelerera absorptionen av ß-TCP-granuler, vilket resulterar i snabbare och bättre benläkning.
I nuläget utvecklas ARTEBONE ready-to-use paste för behandling av bendefekter och läkningsproblem i lemmar såsom hand- och fotleder, i skulderblad och i bäcken.

Flera aspekter talar för ARTEBONE

ARTEBONE är positionerat som ett substitut till dagens bengraftstransplantationer som innebär att man via kirurgi ersätter skadad benvävnad genom transplantering av annan benvävnad. Den transplanterade benvävnaden kan hämtas antingen från patientens eget skelett (autograft), då vanligen från höftbenet, eller genom att en bengraft hämtas från en donator (allograft). Behovet av bengraftstransplantationer ökar i takt med att befolkningen åldras, då detta bidrar till en ökad frekvens av benskador och benbrott.
Trenden pekar samtidige mot en tilltagande efterfrågan av behandlingsalternativ som minimerar påfrestelsen för patienten. ARTEBONE faller väl in i denna produktkategori, då behandlingen medför att man kan undvika, eller begränsa omfattningen av, operation i och med att man inte behöver extrahera benvävnad från patienten. Samtidigt eliminerar bensubstitut risken att donerad benvävnad, bengraften, stöts bort av patientens egen kropp. BBS menar att bolagets bensubstitutsimplantat dessutom utgör ett säkrare behandlingsalternativ samt ger ett bättre behandlingsutfall jämfört med andra bensubstitut på marknaden.

Positiva marknadstendenser

Klicka för större bild.

Varje år genomförs omkring 1 miljon operationer inom BBS behandlingssegment enbart i USA, och ytterligare 440 000 stycken på de fem största europeiska marknaderna. Enligt bolagets beräkningar uppgår marknadsvärdet för bengraft och bensubstitut till över 2,9 miljarder USD på världens 10 största marknader, med en förväntad tillväxttakt om 4,3 procent per år till år 2026.

Egen produktion kan generera mångmiljonintäkter

BBS tillverkar själva sina produkter på den egna produktionsanläggningen i finska Reisjärvi. Här har bolaget en etablerad produktionsprocess för rebenextrakt samt en godkänd licens från det finska läkemedelsverket FIMEA för GMP (Good Manufacturing Practice) certifierad tillverkning av sina produkter. Den nuvarande produktionskapaciteten uppgår till omkring 25 000 ARTEBONE-doser per år, vilket motsvarar ett uppskattat försäljningsvärde om 25 MEUR. Den totala maxkapaciteten bedöms dock vara hela 500 000 doser per år, baserat på nuvarande mängd renslakt i Finland.
Utöver den betydande omsättningskapacitet som BBS egna produktionsanläggning ger tillgång till så minimerar anläggningen också bolagets beroende av externa aktörer, samt utgör ett extra skydd av bolagets immateriella rättigheter.

Pågående process för CE-märkning

Bolagets första ortopediska produkt, ARTEBONE ready-to-use paste, är en pasta som injiceras lokalt och stimulerar tillväxten av nytt ben. Därigenom är behandlingen effektiv för att laga bendefekter utan de påfrestningar och risker som är förknippade med bengrafttransplantationer.
Den medicintekniska produkten är färdigutvecklad, och bolaget har en pågående ansökningsprocess för CE-märkning, det certifikat som möjliggör kommersialisering av medicintekniska produkter i EU. Det enda återstående steget är en kompletterande djurstudie som väntas inledas under Q3 2019. Enligt bolagets kommunicerade tidsplan väntar man sig sedan en färdig CE-märkning under H1 2020, tätt följt av en första marknadslansering i Norden.

Tydlig vision för kommersialisering

Planen är att initialt etablera sig i de nordiska länderna för att sedan erövra Europa, och till slut rikta blicken över Atlanten mot den amerikanska marknaden. För detta ämnar bolaget använda både egna kanaler och etablerade partners.
För att optimera förutsättningarna för en smidig lansering i USA har BBS redan gjort en s.k. pre-submission till FDA. Nästa steg mot ett 510(k)-godkännande planeras så snart CE-märkningen är i hamn.
Efter uppnådd CE-märkning av ARTEBONE ready-to-use paste planerar bolaget dessutom expandera sin produktfamilj till att även inkludera ARTEBONE protein-coated blocks och ARTEBONE protein-coated granules. Dessa produkter som ska möjliggöra behandling av större områden inom bendefekter och läkningsproblem i ben.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Nasdaq First North Stockholm

TECKNINGSPERIOD

17 – 30 juni 2019

TILLDELNING AV AKTIER

Tilldelning av aktier är ej garanterad och bestäms av styrelsen tillsammans med bolagets rådgivare.
Besked om tilldelning väntas den 1 juli 2019.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen kommer att fastställas till ett volymvägt genomsnitt av aktuell handelskurs mellan den 17 juni 2019 och den 28 juni 2019 med rabatt om 10 %. Teckningskursen kommer dock som lägst att vara 25 kronor per aktie och som högst 33 kronor per aktie.
Minsta antalet aktier att teckna är 200 stycken. Courtage utgår vid teckning av aktier utan företräde. Vid handel med teckningsrätter betalas courtage enligt aktuell courtageklass via Nordnets handelsportal.

EMISSIONENS OMFATTNING

Erbjudandet omfattar högst 509 000 nya aktier. Vid en fullteckning motsvarar detta som lägst 12 725 000 kronor och som högst 16 797 000 kronor före emissionskostnader. Efter emissionskostnader motsvarar en fulltecknad emission en emissionslikvid mellan 11,7 och 15,8 Mkr.

NYA AKTIERNA BÖRJAR HANDLAS

10 juli 2019

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
Läs mer om detaljerna och teckningsförfarande på emissionens kampanjsida.
Läs emissionens Basinformationdokument här.
[divider]MEDIA[/divider]
Se Chief Commercial Officer (CCO) Paul Watkins presentera BBS nedan.

YouTube video

Se även BioStocks analytiker Linus Flink Elmfors intervjua CCO Paul Watkins nedan.
YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev