Home Nyheter NeuroVives NVP015-program genererar utlicensieringar

NeuroVives NVP015-program genererar utlicensieringar

NeuroVives NVP015-program genererar utlicensieringar

25 juni, 2019

Vad är det med NVP015-projektet som påkallar upprepade utlicensieringar? Den frågan aktualiserades i början på året när NeuroVive Pharmaceutical inledde ett kommersiellt partnerskap med österrikiska Oroboros Instruments som kan komma att generera uppåt 50 000 euro per år. Avtalet föregicks av ett annat samarbete rörande NeuroVives forskningssubstanser med Fortify Therapeutics, potentiellt värt 60 miljoner USD. BioStock kontaktade NeuroVives vd Erik Kinnman för en kommentar.
I juni 2018 utlicensierade NeuroVive Pharmaceutical molekyler från sitt NVP015-projekt för en riktad behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) till BridgeBio Pharmas dotterbolag Fortify Therapeutics, som bildades för att utveckla projektet vidare. Fortifys ambition med den exklusiva licensen, är att vidareutveckla den inlicensierade NVP015-kemin för att kunna etablera en terapi för LHON.
LHON är en sjukdom som orsakas av mutationer i det mitokondriella DNAt, vilket resulterar i en dysfunktionell oxidativ fosforylering och ATP-produktion, som i sin tur leder till en försämring av näthinne-gangliecellerna och synförlust. LHON drabbar oftast män mellan 20 och 40 års ålder. Oftast debuterar sjukdomen med kraftig synnedsättning på ena ögat som sedan ökar och kan ge blindhet. Sedan drabbas ofta det andra ögat inom något år. Förekomsten av LHON i Europa ligger på 1:30 000–1:50 000.

Avtalet med Oroboros Instruments inom mitokondriell medicin

Oroboros Instruments, en global aktör inom teknologi för mitokondriell forskning, är världsledande inom utveckling och förmedling av analysinstrument och reagenser till forskning och utveckling inom mitokondriebiologi och mitokondriell medicin.
I februari kunde NeuroVive meddela att ett kommersiellt partnerskap inletts med just Oroboros Instruments, rörande forskningssubstanser inom mitokondriell medicin, även det från NeuroVives NVP015-program.
Avtalet innebär att Lundabolaget skall licensiera och leverera två av sina första generationens succinat-/malonatprodroger som forskningssubstanser till Oroboros. De aktuella substanserna, som har förmågan att ta sig in i celler och stimulera respektive hämma komplex II i den s.k. andningskedjan, kommer att ge forskarna fler verktyg för att utvärdera mitokondriernas roll i sjukdomar.
Motparten har nu inlett kommersialisering och distribuering av substanserna efter slutförd intern utvärdering. I samband med nyheten sa Eskil Elmér, NeuroVives grundare och forskningschef:
– Det är väldigt spännande att kunna leverera substanser ur vårt program av succinatprodroger som är framtagna enbart för forskningsbruk till forskarvärlden. Oroboros är den perfekta samarbetspartnern för att nå ut till tusentals forskare i branschen.

BridgeBio fyllde på kassan och siktar nu på börsen

I januari tillkännagav privatägda BridgeBio att man tagit in nära 300 MUSD, eller drygt 2,8 miljarder kronor, i en ny finansieringsrunda. Det tillskjutna kapitalet avses användas för att stödja BridgeBio Pharmas existerande forskningsprogram i syfte att snabbare nå marknad med läkemedelskandidaterna. Detta kan teoretiskt möjliggöra ytterligare satsningar på NeuroVives molekyler inom NVP015-programmet mot LHON. Den 24 maj meddelade BridgeBio att man avser att börsnoteras.

»Projektet erbjuder en innovativ möjlighet att kringgå det första steget i produktionen av energi i mitokondrierna. Detta första steg är det som oftast är involverat i ett flertal sjukdomar och förgiftningar där mitokondrierna inte fungerar som de ska. « – Erik Kinnman, vd NeuroVive Pharmaceutical

Avtalens värde överstiger NeuroVives nuvarande börsvärde

Avtalet med Fortify och BridgeBio medförde ett inledande finansiellt åtagande om 20 miljoner USD och ett totalt värde om cirka 60 MUSD , cirka 558 miljoner kronor, givet uppnådda milstolpar. Avtalet med Oroboros Instruments å sin sida, kan komma att generera uppåt 50 000 euro eller motsvarande cirka 535 000 kronor årligen, vilket således ger ett mer begränsat potentiellt monetärt utfall. Detta kan jämföras med NeuroVives nuvarande bolagsvärde som den 13 juni uppgick till cirka 219 Mkr.
De upprepade avtalen inom NVP015-programmet väcker frågan om vad som gör det så intressant för externa aktörer. BioStock kontaktade NeuroVives vd Erik Kinnman för att få ta del av hans syn på svaret.
Vad är det, enligt din bedömning, som har imponerat mest på de hittills två licenstagarna med ert NVP015-program?

Erik Kinnman, vd NeuroVive Pharmaceutical

– Projektet erbjuder en innovativ möjlighet att kringgå det första steget i produktionen av energi i mitokondrierna. Detta första steg är det som oftast är involverat i ett flertal sjukdomar och förgiftningar där mitokondrierna inte fungerar som de ska. Det kan röra sig om åldrandets sjukdomar, diabetes, Parkinsons sjukdom, cancer, och genetiska mitokondriella sjukdomar, samt läkemedelsöverdoser och effekten av kemiska stridsgaser. Dvs. potentialen att såväl påverka sjukdom samt bättre förstå sjukdomsmekanismer är stor.

»Avtalen ger expertinput på värdering av en förhållandevis liten del av NVP015-projektet som borde avspegla sig i hur marknaden ser på den totala värderingen av detta projekt.« 

Än så länge väntar vi på de potentiella intäkterna från avtalen. Hur ser du på marknadens värdering av NeuroVive, ställt i förhållande till villkoren för dessa två avtal?
– Avtalen ger expertinput på värdering av en förhållandevis liten del av NVP015-projektet som borde avspegla sig i hur marknaden ser på den totala värderingen av detta projekt.
Om du jämför de två olika avtalen så är det en stor skillnad i potentiell finansiell utväxling. Vad är enligt dig det viktigaste med att ingå denna typ av partnerskap, om vi talar i termer av uppmärksamhet kring NeuroVives verksamhet och möjligheten att skapa sig ett namn på den globala forskningskartan inom mitokondriell medicin?
– Bägge avtalen ger oss uppmärksamhet generellt inom forskningsområdet och validerar kvaliteten på NVP015-projektet. Vidare sätter partneravtalen ljuset på den potentiellt sett mest intressanta molekylen i projektet, NV354, som är på väg in i klinisk utveckling.
Ser ni inom bolaget potential till ytterligare avtal inom det uppmärksammade NVP015-programmet?
– Vi diskuterar även möjligheten till ett avtal med en lämplig partner för vårt viktiga NV354-projekt för att maximera resurserna när detta mycket lovande projekt går in i en mer resurskrävande fas.

»Vi har haft betydande framgångar under en längre tid i hela portföljen. Det gör att intresset för vår portfölj från potentiella partners ökar samtidigt som behovet att skapa samarbeten ökar.« 

Ni har ju en betydligt bredare portfölj än enbart detta program. Hur ser intresset ut för era övriga program och hur arbetar ni för att nå avtal inom dem?
– Det är riktigt att vi har en lovande portfölj utöver NV354. Vi har dessutom haft betydande framgångar under en längre tid i hela portföljen. Det gör att intresset för vår portfölj från potentiella partners ökar samtidigt som behovet att skapa samarbeten ökar. Vi ser till att delta i de viktigaste partneringkonferenserna där det finns stora möjligheter att träffa intresserade bolag och följa upp tidigare kontakter. Utöver det har vi kontinuerliga kontakter och diskussioner med potentiella partners.
Kan du avslutningsvis säga något om vad du mest ser framemot under resten av 2019 och nästa år?
– Fortsatta framgångar inom KL1333-projektet i den andra nu pågående fas I a/b studien samt förberedelser för en fas II effektstudie i patienter som beräknas kunna starta nästa år, är mycket viktiga för oss. När det gäller NV354-projektet ser vi fram emot att rapportera lyckade delmoment på vägen mot att ta också detta projekt in i klinisk fas under nästa år. För NeuroSTAT, som ju uppvisat mycket lovande resultat, är det viktigaste att hitta finansiering och/eller en partner som möjliggör start av den planerade effektstudien i patienter. Slutligen pågår intensiva aktiviteter för att identifiera en lämplig partner för NV556, vårt projekt mot fibros vid fettlever.
The content of BioStock’s news and analyses is independent but the work of BioStock is to a certain degree financed by life science companies. The above article concerns a company from which BioStock has received financing.[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev