Home Nyheter Cyxone vill positionera T20K i en profylaktisk behandling för MS

Cyxone vill positionera T20K i en profylaktisk behandling för MS

Cyxone vill positionera T20K i en profylaktisk behandling för MS

1 april, 2019

Bioteknikbolaget Cyxone kunde nyligen meddela att prekliniska resultat möjliggör en positionering av bolagets läkemedelskandidat T20K som en profylaktisk behandling mot MS. T20K kan därmed bli det första läkemedlet med tidig sjukdomsintervention vid MS som målindikation. BioStock kontaktade vd Kjell G. Stenberg för att få veta mer.
Cyxone är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar. I bolaget produktportfölj finns T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS) och som förbereds för klinisk fas I samt Rabeximod som förbereds för en fas IIb-studie inom ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA).

Profylaktiska MS-läkemedel saknas

Dagens marknadsförda behandlingar mot MS fokuserar på sjukdomens aktiva perioder, så kallade MS-skov. Detta beror på att för närvarande godkända behandlingar visserligen är effektiva men samtidigt har en suboptimal säkerhetsprofil som begränsas av risker och biverkningar vid behandling under längre perioder. Behandlingen behöver därför koncentreras till de värsta sjukdomsepisoderna då patienten behöver dem som mest. Samtidigt innebär dock det att patienten behandlas med ett mycket starkt och toxiskt läkemedel då denne redan mår mycket dåligt.

Mål om en konstant sjukdomshämmande effekt

Cyxones läkemedelskandidat mot MS, T20K, har hittills uppvisat en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Bolagets målbild har därför länge varit att genom kontinuerlig behandling med låga doser av T20K kunna bibehålla en konstant MS-hämmande effekt. Nyligen kom beskedet att Cyxone nu tillkännager en strategisk avsikt att positionera T20K som ett profylaktiskt – alltså sjukdomsförebyggande – MS-läkemedel.

Egenskaper lämpliga för profylaktisk positionering

I prekliniska studier har T20K sedan tidigare påvisat kapacitet att förebygga, eller sakta ner, sjukdomsprogressionen i MS. Ytterligare studieresultat tyder också på att T20K absorberas och distribueras i kroppen på ett sätt som möjliggör administration av låga doser med betydande mellanrum, t.ex. varannan vecka eller en gång i månaden.
En sådan dosregim skulle medföra en betydligt lägre risk för systemisk toxicitet och därigenom möjliggöra långtidsbehandling redan från tidiga sjukdomsskeden. T20K skulle därmed kunna användas som tidig intervention mot MS, mildra eller förebygga MS-skov och potentiellt fördröja sjukdomens progression.

Fyller ett omättat medicinskt behov

Idag finns inga behandlingar som riktar in sig på tidig sjukdomsintervention vid MS på marknaden. Detta då långtidsbehandling inte är aktuellt givet befintliga preparats säkerhetsprofiler. T20K kan därmed fylla ett stort medicinskt behov med stor inverkan på livskvaliteten för MS-patienter.

Förbereder för klinisk fas I

Cyxone genomför just nu de slutgiltiga förberedelserna inför starten av den första studien av T20K i människa, en fas I-studie som ska undersöka kandidatens säkerhetsprofil och tolererbarhet i friska, frivilliga personer. Ansökan om tillstånd att inleda studien kommer att skickas in under det andra kvartalet 2019.
Det fortsatta arbetet med T20K kommer att fokusera på att finna en dosregim som effektivt bromsar sjukdomens progression utan att skada andra vitala kroppsfunktioner. Resultatet från den stundande fas I-studien kommer därför få betydande effekt på framtida utvecklingsstrategier.

»T20K har, som ett profylaktiskt medel, den enormt stora fördelen att den förhindrar själva attacken på nervcellernas myelin snarare än avbryter den pågående MS-attacken.« – Kjell G. Stenberg, vd Cyxone 

Vd kommenterar profylaktisk positionering och fas I-studien

BioStock vände sig till bolagets vd Kjell G. Stenberg för ytterligare kommentarer kring positioneringen av T20K och den stundande studien.

Kjell G. Stenberg, vd Cyxone

Idag saknas profylaktiska MS-behandlingar vilket till stor del beror på säkerhetsprofilen hos befintliga MS-läkemedel. Varför tror du att det inte kommit fram fler MS-läkemedel med bättre säkerhetsprofil?
– Vid alla läkemedelsbehandlingar handlar det om att göra en avvägning mellan de effekter läkemedlet har på en sjukdom och de biverkningar som läkemedlet för med sig. Då MS är en speciell sjukdom på det sätt att patienten kan vara närmast symtomfri mellan MS-skov så tycks uppfattningen ha varit att det är MS-skoven som är sjukdomens stora problem och att det viktigaste därför är att utveckla läkemedel inriktade på dessa. Dessa läkemedel har behövt vara mycket kraftiga för att uppnå önskvärd effekt och företag och myndigheter har då utvärderat dessa och nått slutsatsen att de fördelar som läkemedlet för med sig för patienten väger upp biverkningarna.
– Nu har vi dock kommit så långt i MS-behandlingarnas utveckling att vi har effektiva läkemedel för de mest kritiska situationerna och då kan vi ta ett steg tillbaka och med en helhetsbild i fokus utveckla både kraftfulla och icke-toxiska läkemedel.
På vilket sätt skiljer sig T20K från befintliga MS-läkemedel?
– T20K är unik på många sätt. Först och främst härstammar det från cyklotider som har en utmärk biologisk stabilitet vilket lovar gott inför den storskaliga framställningen av läkemedlet.
– Fortsatt har det, som ett profylaktiskt medel, den enormt stora fördelen att den förhindrar själva attacken på nervcellernas myelin snarare än avbryter den pågående attacken. Detta är mycket viktigt då kroppens förmåga att återskapa myelin minskar då vi åldras vilket gör att när en skada väl har uppstått kan den bli permanent. T20K har istället potential att förhindra att dessa skador någonsin uppstår vilket gör att patienten under en längre tid kan leva ett friskare liv med en högre livskvalitet.

»Vi vet att T20K i prekliniska studier inte har visat någon systemisk eller organ-specifik toxicitet vilket innebär att T20K tycks påverka precis de processer som läkemedelskandidaten är inriktad mot och inte hela kroppen eller organ, vilket är mycket positivt.« 

Vad är det som, enligt dig, talar för att ni ska kunna bekräfta T20Ks prekliniska resultat i människa?
– Inom läkemedelsutveckling krävs det mycket noggranna prekliniska studier innan en kandidat prövas i människa just för att utvecklaren och myndigheter ska kunna vara så säkra som möjligt på att läkemedlet är säkert innan det för första gången administreras till friska, frivilliga, människor.
– Tack vare våra noggranna studier med tydliga resultat känner jag att T20K är så redo det går för att administreras till människa och ur en utvecklingssynpunkt har vi gjort allt det som vi i detta skede kan för att resultaten ska kunna bekräftas i människa.
Har era upptäckter kring hur T20K absorberas och distribueras i kroppen några potentiella implikationer även för andra autoimmuna sjukdomar och i så fall hur? 
– Att T20K absorberas i mjälte och tarm är mycket positivt då det är just de organ som reglerar immunologiska processer, det vill säga det processer som vid autoimmuna sjukdomar gör att immunsystemet börjar anfalla delar av den egna kroppen istället för främmande, skadliga, ämnen.
– Dessutom vet vi att T20K i prekliniska studier inte har visat någon systemisk eller organ-specifik toxicitet vilket innebär att T20K tycks påverka precis de processer som läkemedelskandidaten är inriktad mot och inte hela kroppen eller organ, vilket är mycket positivt. Sammantaget får detta oss att tro att cyklotider, såsom T20K, har potential för behandlingen av flera immunrelaterade sjukdomar och cancer.

»En tidig intervention, samt färre läkarbesök, leder till mycket stora socioekonomiska fördelar vilket generar ett incitament för vårdgivare och sjukvårdssystemet att använda T20K.« 

Ur ett marknads- och investeringsperspektiv, hur skulle du bedöma betydelsen av att T20K utvecklas som en profylaktisk MS-behandling? 
– Enligt min uppfattning ger detta T20K en enorm potential. Först och främst, och kanske allra viktigast, är detta av mycket stor betydelse för MS-patienter som kan få uppleva fler år med milda, eller kanske till och med inga, symtom och på så sätt uppleva en högre livskvalitet. Detta är både en viktig motivation för oss och något som vi tror kommer att öka efterfrågan efter T20K.
– Potentialen att administrera T20K betydligt mer sällan än de flesta tillgängliga läkemedel innebär också det att sjukdomen får en mycket mindre påverkan på patientens vardagsliv.
– Dessutom leder en tidig intervention, samt färre läkarbesök, till mycket stora socioekonomiska fördelar vilket generar ett incitament för vårdgivare och sjukvårdssystemet att använda T20K.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev