Home Nyheter Xbrane Biopharma reser 59 Mkr inför klinisk slutfas

Xbrane Biopharma reser 59 Mkr inför klinisk slutfas

Xbrane Biopharma reser 59 Mkr inför klinisk slutfas

13 mars, 2019

Xbrane Biopharma äntrar avgörande kliniska fas III-studier med Xlucane, en biosimilar som ska ersätta de betydligt dyrare läkemedel som idag används för behandling av svåra ögonsjukdomar. Vid ett marknadsgodkännande lämnar bolaget över stafettpinnen till partnern STADA som ska marknadsföra och sälja läkemedlet i 130 länder. För BioStock berättar vd Martin Åmark om bolagets emission som ska finansiera den sista utvecklingsfasen.
Xbrane Biopharma har en bred portfölj med biosimilarer som utvecklas baserat på en patenterad teknologiplattform. Bolagets ledande läkemedelskandidat är Xlucane, en biosimilar som har potential att bli ett kostnadseffektivt alternativ för behandling av allvarliga ögonsjukdomar som idag behandlas med storsäljarna Lucentis och Eylea, exempelvis den våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration.

Stora besparingar att hämta från biosimilarer

Den årliga behandlingskostnaden för de befintliga läkemedlen på marknaden uppgår i dagsläget till cirka 42 000 – 45 000 SEK per patient i Europa och ungefär dubbla den summan i USA. Xbrane menar att Xlucane kommer att kunna prissättas med 40 procents prisreduktion jämfört med Lucentis, vilket skulle innebära en behandlingskostnad på 25 000 SEK i Europa och 58 000 SEK i USA årligen. Per patient skulle besparingen bli anmärkningsvärda 17 000 SEK per år i Europa och 38 000 SEK per år i USA.
Lucentis och Eylea omsätter varje år över 50 miljarder SEK enbart i USA, samtidigt som Lucentis närmar sig det så kallade patentstupet. Här finns med andra ord en stor befintlig marknad för en utmanare att slå sig in på. Samtidigt skulle ett billigare alternativ i form av en biosimilar ge enorma besparingar för det amerikanska hälsovårdssystemet, som är hårt belastat av höga läkemedelskostnader – en fråga som i USA också är starkt omdebatterad, på högsta politiska nivå.

Redo att inleda fas III efter FDA-godkännande

Martin Åmark, vd Xbrane Biopharma

I januari i år fick bolaget ett viktigt klartecken från amerikanska FDA för att initiera en registreringsgrundande fas III-studie med Xlucane. Sett ur ett konkurrensperspektiv är Xbrane Biopharmas läkemedelskandidat nu den enda biosimilar på Lucentis i registreringsgrundande klinisk fas III-studie med en kommersialiseringspartner på plats.
BioStock träffade Xbranes vd Martin Åmark som berättar mer om bolagets utgångsläge, framtidsutsikter och den pågående emissionen, som avslutas 25 mars.
Martin Åmark, vd Xbrane Biopharma, kan du lite kortfattat beskriva skillnaderna när det gäller utvecklingskomplexitet, marknadspotential och konkurrens mellan att ta fram generikaprodukter och biosimilarer?
Det föreligger mycket högre inträdesbarriärer för biosimilarer, vetenskapligt, tekniskt och finansiellt, jämfört med generika. Detta leder till att enbart ett fåtal biosimilarer lanseras på varje biologiskt originalläkemedel som förlorat sitt patentskydd, typiskt sett med priser som ligger 20 – 40 procent under originalläkemedlets pris. Detta kan jämföras med 10 – 20 generikaprodukter som typiskt sett kommer in och konkurrerar med ett småmolekylsläkemedel som förlorat sitt patentskydd med prisreduktioner på upp till 90 procent som följd.
– Det är detta som gör att vi tycker segmentet biosimilarer är så intressant, det går att utveckla läkemedelsprodukter med låg risk som kan nå årlig omsättning på ett par miljarder SEK till fortsatt höga vinstmarginaler.

»Vår patenterade produktionsteknologi har påvisat kunna generera upp till 12 gånger mer protein per liter fermenteringsskala. […] Det går att likställa vid att få ut material för upp till 12 enheter av produkten istället för 1 till samma kostnad.« – Martin Åmark, vd Xbrane Biopharm 

Er pipeline av biosimilarer (Xlucane, Xcimzane och Xoncane) baseras på er patenterade teknologiplattform som ni menar är 12 gånger mer effektiv jämfört med standardteknologierna på marknaden. Kan du utveckla detta och hur det förväntas påverka era produktionskostander?
– Vår patenterade produktionsteknologi har påvisat kunna generera upp till 12 gånger mer protein per liter fermenteringsskala. Då produktionskostnaden i en kommersiell anläggning är kopplad till tiden som anläggningen används får det stor effekt på enhetskostnaden vid produktion. Det går att likställa vid att få ut material för upp till 12 enheter av produkten istället för 1 till samma kostnad.

»Syftet [med fas III-studien] är att påvisa ekvivalent effekt och säkerhet jämfört med originalläkemedlet Lucentis.«

Lucentis och Eylea omsätter enbart i USA över 50 miljarder kronor årligen. Innan Xlucane väntas nå marknad faller patenten på Lucentis och därmed öppnar sig möjligheter för Xbrane att ta marknadsandelar med en väsentligen billigare produkt. Den sista stora barriären att passera är en fas III-studie. Vad är syftet med studien och hur ser ert upplägg ut i korta drag?
– Syftet är att påvisa ekvivalent effekt och säkerhet jämfört med originalläkemedlet Lucentis. Vi rekryterar cirka 600 patienter med åldersrelaterad makuladegeneration, varav hälften får behandling med Xlucane och hälften med Lucentis. Det primära effektmåttet handlar om förbättring i synförmåga 8 veckor efter att behandlingen initierades där Xlucane måste falla inom ett, med myndigheterna överenskommet, ekvivalensintervall jämfört med Lucentis.

»FDA, fokuserar nu aggressivt på att underlätta för biosimilarer att komma till marknaden. […] Även Europa och EMA fokuserar på att underlätta för biosimilarutvecklare.«

Endast 1 av cirka 18 miljoner patienter som lider av de allvarliga ögonsjukdomarna våt AMD och DME, får behandling med antingen Lucentis eller Eylea på grund av de höga läkemedelspriserna. Hur har er dialog med FDA och EMA sett ut vad gäller att tillgängliggöra en lägre prissatt produkt för patienterna?

– De höga läkemedelskostnaderna och den till följd begränsade tillgängligheten utgör större och större problem i både USA och Europa. I USA står nu biologiska läkemedel för cirka 40 procent av de totala läkemedelskostnaderna men ges enbart till 2 procent av befolkningen.
– FDA, fokuserar nu aggressivt på att underlätta för biosimilarer att komma till marknaden. Exempelvis tillåts nu användandet av jämförande originalläkemedel i klinisk studie inköpt i Europa istället för i USA vilket kan leda till stora besparingar.
– Även Europa och EMA fokuserar på att underlätta för biosimilarutvecklare. EMA har ett nyinstiftat program för skräddarsydd vetenskaplig rådgivning för biosimilarer inom vilket Xbrane är ett av fåtal deltagande utvecklare. Det ger möjligheten till djupare och mer frekvent rådgivning för att säkerställa att utvecklingen sker i enlighet med myndighetskraven.
I höstas ingick ni ett samarbetsavtal med tyska STADA Arzneimittel AG, vilket får ses som en kvalitetsstämpel för er biosimilarportfölj och Xlucane i synnerhet. Ni ansvarar för klinisk utveckling medan motparten ansvarar för försäljning och marknadsföring. Hur ser STADAs expertis ut gällande biosimilarer, oftalmologiska indikationer och de aktuella adresserbara marknaderna?   
– STADA är ett läkemedelsbolag med 20 miljarder SEK i försäljning och över 10 000 anställda. Fokus är försäljning och marknadsföring av in-licensierade produkter. STADA bygger nu upp en portfölj av biosimilarer, med 2 produkter redan på marknaden. STADA har genomfört många framgångsrika produktlanseringar och säljer produkter i 130 länder världen över.

»Det är viktigt att vara i första vågen av biosimilarer, vilket vi kommer att vara. De produkter som kommer i första vågen brukar typiskt sett att bli de etablerade biosimilarerna, därför förväntar vi oss inte att se ytterligare betydande konkurrens.«

Xlucane kommer vara en av tre biosimilarer till Lucentis som har potential att äntra marknaden de kommande åren. Vilken betydelse har det för marknadspenetrationen att vara först ut i detta race?

– Det är viktigt att vara i första vågen av biosimilarer, vilket vi kommer att vara. De produkter som kommer i första vågen brukar typiskt sett att bli de etablerade biosimilarerna, därför förväntar vi oss inte att se ytterligare betydande konkurrens.
Lucentis ger klinisk respons (förbättrad synskärpa och reduktion av defekta blodkärl) hos patienten redan efter fyra veckors behandling. Hur uppskattar du att detta faktum kan påverka läkarnas benägenhet att förskriva Xlucane till patienterna? 
– Detta ökar definitivt läkarnas benägenhet att använda sig av en biosimilar, eftersom den kliniska responsen sker så snabbt. Biosimilarer på produkten Neupogen (filgrastim) har tagit 90 procent av originalläkemedlets försäljning i Europa och där ges också en snabb respons. I fallet humant tillväxthormon, där den kliniska responsen är flera år (tillväxt hos tillväxt-hämmade barn), har biosimilarer enbart tagit upp till 40 procent av marknaden.
Förutsatt att Xlucane följer den generella marknadsupptagsnormen för prisreducerade biosimilarer i Europa och USA, hur stor del av marknaden tror ni er kunna ta inom en tre- respektive femårsperiod efter ett eventuellt marknadsgodkännande?
– Vi räknar med att biosimilarer på Lucentis kommer att ta den absoluta majoriteten av originalläkemedlets försäljning (32 miljarder SEK årligen) över ett par år.
– Skulle man sedan anta att Xlucane tar 25 procent av biosimilarmarknaden på Lucentis till en prisreduktion på 30 – 40 procent kan man anta att Xlucane har en årlig försäljningspotential på 3 – 3.5 miljarder SEK.

»Vi fick ett väldigt bra upplägg med STADA där vi i pre-kliniskt stadium ingick ett partnerskap där vi behåller 50 procent av vinsten från försäljning av produkten. […] Denna typ av affärer kommer vi att vilja göra även för våra övriga produkter. Beroende på vår tillgång till kapital kommer vi även att vilja ta vissa produkter ända fram tills marknadsgodkännande i egen regi för att kunna ta del av ännu större del av uppsidan.«

Idag har ni som sagt ett samarbete med STADA som har en lång erfarenhet från marknadsföring av biosimilarer och försäljning av läkemedel i över 130 länder. Överväger ni att ta någon av era övriga tre kandidater hela vägen till marknad i egen regi?
– Vi anser att vi fick ett väldigt bra upplägg med STADA där vi i pre-kliniskt stadium ingick ett partnerskap där vi behåller 50 procent av vinsten från försäljning av produkten. Vi behåller en ovanligt stor del av uppsidan för ett partnerskap ingått i pre-kliniskt stadium. Denna typ av affärer kommer vi att vilja göra även för våra övriga produkter. Beroende på vår tillgång till kapital kommer vi även att vilja ta vissa produkter ända fram tills marknadsgodkännande i egen regi för att kunna ta del av ännu större del av uppsidan.
Den 25 mars avslutas er pågående företrädesemission som ska ta in 59 Mkr innan emissionskostnader. Kan du berätta hur emissionslikviden kommer användas?
– Majoriteten kommer att investeras i utvecklingen av Xlucane och specifikt den registreringsgrundande kliniska fas III-studie som nu initieras.
Kommer Xbrane Biopharmas styrelse och ledning att delta i emissionen?  
– Ja, styrelse och ledning tecknar i stort sett sin pro-rata, dvs. cirka 8 miljoner SEK (14 procent av emissionen).  
Slutligen, vilka är enligt dig de starkaste argumenten för att investera i bolaget i detta skede?
– De starkaste argumenten för att investera i Xbrane gäller vår ledande biosimilar Xlucane där:

  • Vi är i sen fas med klinisk data från fas III förväntad Q2 2020 följt av lansering i början av 2022,
  • Det är låg utvecklingsrisk, historiskt sett har 95 procent av biosimilarer som gått in i fas III kommit ut på andra sidan med marknadsgodkännande i Europa och USA
  • Vi har en stark kommersialiseringspartner i STADA som har kapaciteten och förmågan att realisera produktens fulla försäljningspotential.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev