Home Nyheter Cereno Scientific avslutar konvertibellånsavtal

Cereno Scientific avslutar konvertibellånsavtal

Cereno Scientific avslutar konvertibellånsavtal

1 mars, 2019

Trots att Cereno Scientific nått flera viktiga milstolpar under det senaste året har bolagets kurs haft en tydligt fallande trend. Orsaken är bolagets finansieringslösning med konvertibellån från European High Growth Opportunities Securitization Fund, som satt stort säljtryck på dess aktie. Nu väljer bolaget att bryta med motparten.
I mars 2018 ingick Cereno Scientific ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), genom dess finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc. Finansieringslösningen bestod av utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Under en 24-månadersperiod, bestående av två separata 12-månadersperioder där den andra perioden kunde väljas av Cereno Scientific med start den 1:a mars 2019, kunde Cereno Scientific erhålla totalt 82 Mkr för de två perioderna tillsammans och potentiellt ytterligare 24,6 Mkr om samtliga medföljande teckningsoptioner skulle utnyttjas av fonden.

Säker finansiering bidrog till uppnådda milstolpar

Enligt Cereno Scientific har den finansiella säkerhet som finansieringslösningen inneburit skapat utrymme för att på ett effektivt sätt fokusera på bolagets kärnverksamhet, vilket också haft positiva effekter på bolagets utveckling. Under det gångna året har man bland annat erhållit positiva resultat från sin första kliniska studie med läkemedelskandidaten CS1, rekryterat strategiskt viktiga individer till bolaget, tecknat avtal med CRO:n OCT Group om gemensamt utförande av en fas II-studie på omkring 20 kliniker samt erhållit patent i USA som är världens största läkemedelsmarknad.
Men dessa framsteg har inte fått sin väntade utväxling på marknaden genom ett ökat marknadsvärde för bolaget. Istället har vi sett Cereno Scientifics aktie följa en nedgående trend då de utgivna konvertiblerna konverterats till aktier – mot en rabatterad kurs – och sedan sålts över marknaden vilket har medfört ett hårt säljtryck på bolagets aktie.

Åtgärder för att stoppa fallande kurs

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific
Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific.

Den 18 januari i år meddelade därför Cereno Scientific att man återkallat den senaste tranchen och beslutat att tillsvidare pausa sitt nedkallande av nya konvertibler från EHGOSF. Bolaget menade att man erhållit tillräcklig kapital för att kunna planera för ett bättre alternativ för att tillgodose kapitalbehovet för de milstolpar som står på tur framöver, däribland den stundande fas II-studien med CS1.
Idag kom beskedet om nästa steg i åtgärdsplanen, när Cereno Scientific meddelade att man nu beslutat att helt avsluta finansieringslösningen med EHGOSF. Motiveringen lyder att bolaget står stärkt av de positiva milstolpar som man uppnått under 2018.
– Vi bedömer att rådande förutsättningar är goda för att planera den mest gynnsamma vägen framåt för Cereno Scientific och våra aktieägare, säger Cereno Scientifics vd, Sten R. Sörensen, i ett pressmeddelande.

Allt fler avbryter denna typ av finansieringslösningar

Den finansieringsform som Cereno Scientific nu lämnar bakom sig kallas ibland dödsspiralfinansiering och har varit omdiskuterad under en tid. De nordiska börserna har, eller planerar att, vidta åtgärder för att minska användningen av finansieringen. Till exempel har Oslobörsen förbjudit bolag från att noteras med hjälp av denna finansieringsform, medan Nasdaq Stockholm utreder alternativet att sätta bolag på Nasdaq First North som ingår dessa avtal på observationslistan.
Cereno Scientific är heller inte det första bolag som har gått ur denna typ av finansiering. Både Aptahem och BrainCool, samt diverse bolag utanför life science-sektorn, har pausat eller avslutat liknande finansieringsavtal på senare tid.

Final uppgörelse mellan parterna

I samband med att man nu avslutar finansieringsavtalet har EHGOSF valt att påföra Cereno Scientific två stycken trancher om 3,5 Mkr vardera, totalt 7 Mkr. Cereno Scientific har meddelat att man inte är intresserade av att utöka utestående konvertibellån ytterligare. Istället har parterna kommit överens om att EHGOSF enbart tilldelas de teckningsoptioner som tillhör de två trancherna utan nya konvertibellån som trancherna annars skulle generera.
Totalt utfärdas 1 105 263 teckningsoptioner vilka berättigar EHGOSF att teckna 1 105 263 B-aktier till ett lösenpris om 1,9 per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad och har en löptid om sex år. Vid fullt utnyttjande kommer Cereno Scientific att tillföras 2,1 Mkr. Överenskommelsen inkluderar en lock-up period om ett år, under vilket teckningsoptionerna inte får utnyttjas. Därutöver omfattar överenskommelsen en avgift om 1 Mkr som Cereno  Scientific ska betala till EHGOSF.
Varken EHGOSF eller Cereno Scientific har hädanefter möjlighet att påkalla nya trancher av konvertibler.

Tidigare konvertibellån och teckningsoptioner kvarstår

Utöver överenskommelsen kring det avslutade avtalet kvarstår ett konvertibellån om 5,2 Mkr. Därtill innehar EHGOSF 2 247 569 teckningsoptioner. EHGOSF har rätt att påkalla konvertering av kvarstående konvertibellån där Cereno Scientific i sin tur kan välja att ge ut nya aktier eller att återbetala lånet kontant. I dagens pressmeddelande underströk Cereno Scientific att det är bolagets ambition att återbetala lånet kontant för att undvika att ytterligare aktier emitteras till EHGOSF.

Överväger alternativa finansieringslösningar


Eftersom beslutet att avbryta EHGOSF-finansieringen i förtid innebär ett avslut av tidigare regelbunden tillströmning av kapital så utvärderar nu Cerenos styrelse olika alternativa finansieringslösningar för den fortsatta verksamhetsdriften, inklusive den planerade fas II-studien med CS1.

Cerenos planer fortskrider mot start av fas II studie under 2019

 Den senaste tiden har Cereno Scientific fokuserat verksamheten på förberedelserna inför sin fas II-studie. Uppskalningen av produktionen av CS1, som görs i samarbete med Galenica AB, går enligt Cereno Scientific enligt plan och bolaget befinner sig i slutskedet av det arbetet.
Data från produktionen ska därefter inkluderas i ansökan till regulatoriska myndigheter för att få godkännande att genomföra studien.  Cereno Scientific har kommunicerat att man planerar att lämna in ansökan innan sommaren.

Fas II-studien ska dokumentera förebyggande effekt på blodproppar

Fas II-studien som kommer att bli den hittills största händelsen i bolagets historia. Det är en multicenter studie som kommer genomföras på cirka 20 kliniker i Ryssland och Bulgarien. Studien kommer inkludera patienter som genomgår ortopedkirurgi, vilka löper ökad risk för blodpropp i samband med operation. Målet med studien är att visa effekten av läkemedelskandidaten CS1 som prevention av trombosbildning.
 Marknaden har mottagit beskedet om att Cereno Scientific avslutar sitt avtal med EHGOSF mycket positivt och i skrivande stund har aktien handlats upp 34,38 procent.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev