Home Nyheter VD Cyxone: »Jag är besviken över disciplinnämndens beslut«

VD Cyxone: »Jag är besviken över disciplinnämndens beslut«

VD Cyxone: »Jag är besviken över disciplinnämndens beslut«

7 februari, 2019

Bioteknikbolaget Cyxone meddelade idag att disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har fällt bolaget för överträdelse av Nasdaq Stockholm First Norths regelverk och ålägger därför bolaget att betala ett vite på 200 000 SEK, motsvarande två årsavgifter, till börsen. Cyxone vidhåller å sin sida att ingen överträdelse har begåtts. BioStock kontaktade Cyxones vd Kjell G. Stenberg för att höra bolagets sida av historien.
Malmöbaserade Cyxone grundades 2015 och bedriver sedan dess utveckling av läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar. För närvarande har bolaget två kandidater i sin portfölj, T20K inom multipel skleros (MS) vars prekliniska program precis har avslutats med starka resultat samt Rabeximod inom ledgångsreumatism i klinisk utveckling.
När förvärvet av Rabeximod gjordes hade kandidaten redan uppvisat terapeutisk effekt i en fasII-studie, men då effekten konstaterats först efter studietidens utgång meddelade Cyxone i samband med förvärvet att bolaget ämnade genomföra en andra fas II-studie med längre studietid, för att bekräfta de tidigare fynden.

Delgav insiderinformation enligt Nasdaqs disciplinnämnd

Kjell G. Stenberg, vd Cyxone

Vid en investerarpresentation på BioStock Live i september 2017 delgav Cyxones vd Kjell G. Stenberg, enligt Nasdaq Stockholm First Norths disciplinnämnd, marknaden insiderinformation.
Disciplinnämnden menar att Kjell G. Stenberg vid detta tillfälle uttryckte avsikten att efter att en andra fas II-studie med Rabeximod genomförts, ansöka till Läkemedelsverket om att få ”poola”, d.v.s. slå samman resultaten från de två studierna vilket skulle kunna innebära att bolaget då skulle kunna ha tillräckligt med information för att få Rabeximod godkänt som läkemedel.
Enligt disciplinnämndens tolkning innebär detta att bolaget haft för avsikt att avvika från den vanliga ordningen vid läkemedelsutveckling och att detta utgör insiderinformation.

Aktien handelsstoppades efter kursrusning

Dagarna efter presentationen steg Cyxones aktie kraftigt, vilket den 2 oktober 2017 föranledde att aktien handelsstoppades. Som en konsekvens av den kraftiga kursstegringen gjorde disciplinnämnden en utredning kring huruvida insiderinformation hade delats och identifierade då den information som delades under investerarpresentationen den 28 september 2017 som det tillfälle då detta skulle ha skett.

»Jag hyser stor aktning både för disciplinnämnden och dess synpunkter. Den här gången går våra åsikter dock tydligt isär och jag är därför mycket besviken över det beslut som nämnden har fattat.« – Kjell G. Stenberg, vd Cyxone 

Cyxone kommenterar disciplinnämndens beslut

Cyxone säger sig i ett pressmeddelande under torsdagen förvisso respektera disciplinnämndens åsikter, men man håller inte med om att bolaget har delat med sig av någon insiderinformation.
Kjell G. Stenberg, vd för Cyxone, hur ställer du dig till disciplinnämndens beslut?
– Först och främst vill jag säga att jag hyser stor aktning både för disciplinnämnden och dess synpunkter. Den här gången går våra åsikter dock tydligt isär och jag är därför mycket besviken över det beslut som nämnden har fattat.

»Mitt syfte med beskrivningen av möjligheten att ”poola”, eller slå samman, resultaten från två studier var en beskrivning av gällande regelverk för läkemedelsutveckling, vilket är offentlig information.«

Enligt Cyxones kommentar till beslutet bestrider bolaget fortsatt att ni skulle ha delat med er av insiderinformation. Hur kommer det sig?
– För att information ska klassas som insiderinformation krävs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) att den anger omständigheter som föreligger eller händelser som har, eller mycket sannolikt kommer att, inträffa som är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om informationens potentiella effekt på bolagets aktie. Enligt oss saknas en sådan omständighet eller händelse.
– Mitt syfte med beskrivningen av möjligheten att ”poola”, eller slå samman, resultaten från två studier var en beskrivning av gällande regelverk för läkemedelsutveckling, vilket är offentlig information. Att vi tänker arbeta i enlighet med gällande regelverk anser vi inte heller det utgöra insiderinformation.

»Vad börsen menar när de refererar till ”den vanliga ordningen” har vi inte fått något svar på, vilket enligt mig är mycket underligt då någon sådan ordning enligt min och andra branschkunnigas uppfattning inte existerar.«

Upplever ni att Nasdaq Stockholm har tagit era åsikter i beaktande i sin utredning?
– Nasdaq Stockholm har gjort en mycket grundlig utredning i frågan och efter bästa förmåga försökt utreda händelsen. Däremot är min personliga uppfattning att det har skett ett missförstånd kring hur arbetet med att utveckla ett läkemedel går till. Grunden för att informationen skulle utgöra för insiderinformation är enligt börsen nämligen att vi, om vi skulle ansöka om att ”poola” resultaten från två studier, gör avsteg från den vanliga ordningen vid läkemedelsutveckling. Vad börsen menar när de refererar till ”den vanliga ordningen” har vi dock inte fått något svar på, vilket enligt mig är mycket underligt då någon sådan ordning enligt min och andra branschkunnigas uppfattning inte existerar.
– Eventuellt är det så att Nasdaq Stockholm har uppfattat läkemedelsutveckling som ett sekventiellt förlopp, varför vi i vår respons till anmälan har varit noga med att betona att uttryck som t.ex. ”fas II” och ”fas III” enbart är en temporal indelning av utvecklingsarbetet. Dessa begrepp refererar varken till någon metodologi eller beskriver en uppsättning av krav, utan används för att förenkla kommunikationen kring processen kring utvecklandet av ett läkemedel och mellan lekmän och specialister. Läkemedelsutveckling blir på det sättet inte av nödvändighet ett ”fas för fas”-arbete utan ett förfarande som snarare böljar fram och tillbaka.
– Läkemedelsutveckling förutsätter alltså inte ett bestämt schema utan ser olika ut från projekt till projekt varför det saknas en ”vanlig ordning” att göra avsteg ifrån.

»Beklagligt nog innebär detta beslut att vi i framtiden måste bli än mer försiktiga med vilken information som vi delar med oss av, även när det gäller rent arbetsmässiga och tekniska uppgifter. Det är dock av yttersta vikt för oss att kunna ha en dialog med våra aktieägare, varför vi under den närmaste tiden aktivt kommer att arbeta med att hitta rätt balans i informationsgivningen.«

Hur kommer disciplinnämndens beslut att påverka bolaget och er kommunikation?
– Sedan Nasdaq Stockholm i juni 2018 meddelade oss om sitt anmärkningspåstående kring händelsen har denna fråga varit ett kontinuerligt orosmoment som både har krävt mycket energi och fokus och begränsat oss i vad vi vågar kommunicera till marknaden. Till följd av detta har samtalen med aktieägare och andra varit sparsmakade under hösten, något som är extremt beklagligt då en av bolagets starka tillgångar är våra särdeles engagerade och stöttande aktieägare.
– Beklagligt nog innebär detta beslut att vi i framtiden måste bli än mer försiktiga med vilken information som vi delar med oss av, även när det gäller rent arbetsmässiga och tekniska uppgifter. Det är dock av yttersta vikt för oss att kunna ha en dialog med våra aktieägare, varför vi under den närmaste tiden aktivt kommer att arbeta med att hitta rätt balans i informationsgivningen. Bland annat har vi som ansats att under våren återuppta vårt nyhetsbrev och hoppas på så sätt kunna på ett tydligare sätt visa marknaden att även om vi är väldigt begränsade i till vilken grad vi kan svara på aktieägares frågor så lägger vi stor vikt vid deras tankar och åsikter, och gör vårt bästa för att på något sätt bemöta deras funderingar.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev