Home Nyheter Sanionas SAN711 ska inleda kliniska studier i sommar

Sanionas SAN711 ska inleda kliniska studier i sommar

Sanionas SAN711 ska inleda kliniska studier i sommar

19 februari, 2019

Bioteknikbolaget Saniona meddelade igår att SAN711, som utvecklas för behandling av kronisk klåda och neuropatisk smärta, uppnått en framgångsrik preklinisk validering och nu förbereds för kliniska studier. Bolaget hoppas inleda det kliniska utvecklingsprogrammet redan under sommaren 2019. Nedan kommenterar bolagets vd Jørgen Drejer nyheten.
Bioteknikbolaget Sanionas verksamhet fokuserar på det centrala nervsystemet och ätstörningar med syfte att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer i egen regi, medan övriga projekt drivs tillsammans med partners. SAN711 kommer från Sanionas avancerade jonkanalplattform och är nu alltså redo för ansökan om klinisk prövning.
I bolagets breda pipeline ingår kandidater mot bland annat metabola sjukdomar, fetma, kokainberoende och schizofreni. Projekten befinner sig i olika utvecklingsstadier från preklinik – såsom projektet inom schizofreni som drivs tillsammans med Boehringer Ingelheim – till tesofesine som uppnått positiva fas III-resultat inom fetma och nu förbereds för registrering. Tesofesine utvecklas i samarbete med Medix för den mexikanska och argentinska marknaden, medan Saniona äger rättigheterna i resten av världen.

Sanionas pipeline. Klicka för större bild.

Fyra kliniska program på väg att bli fem

För närvarande har bolaget fyra program i klinisk utveckling och så sent som idag kom Saniona med en uppdatering av kandidaten Tesomet som genomgår fas II-studie för Prader-Willis syndrom. Läs mer.
Men antalet kliniska projekt kan snart komma att bli fem. Igår kunde nämligen bolaget meddela att den smärt- och klådlindrande kandidaten SAN711 uppnått preklinisk validering. Bolaget har skalat upp produktionen, producerat material för kliniska studier, genomfört ett komplett toxikologiprogram med positivt utfall och kandidaten är nu redo för klinisk fas I.

Starkt prekliniskt underlag

SAN711 utvecklas för behandling av kronisk klåda och neuropatisk smärta och har visat stark effekt mot kronisk klåda i djurmodeller och mot kronisk smärta i smärtmodeller. Samtidigt har kandidaten uppvisat god tolerabilitet och medför ingen missbruksrisk, till skillnad från marknadsförda läkemedel mot exempelvis neuropatisk smärta.

Klåda orsakat av njursvikt och leversjukdomar – negligerat symptom med högt marknadsvärde

Kandidaten har potential att bli en ny behandling av allvarlig och icke-behandlingsbar klåda som orsakats av njursvikt och leversjukdomar, samt av sällsynta neuropatiska klådor såsom Brachioradial pruritus. Detta tillstånd definieras ofta som en obehaglig känsla och en lust att klia sig som signifikant minskar livskvaliteten hos de drabbade individerna. Dessa typer av klådor kan uppstå i ett brett spektrum av medicinska tillstånd.
Antihistaminer har traditionellt utgjort standardbehandling för de flesta pruritiska tillstånd, trots att många pruritiska sjukdomar är histamin-oberoende och att behandlingseffekten följaktligen är låg. Dessutom är flera kroniska klådor inte relaterade till hudreaktioner utan beror i själva verket på kroniska förändringar i sensorisk modulering i ryggmärgen, medierad av GABAA α3-receptorer. SAN711 är en selektiv GABAA α3-modulator, vilket talar till kandidatens fördel.
Med en livstidsprevalens på upp till 22 procent och en hög grad av terapeutiska misslyckanden på grund av suboptimala behandlingsalternativ, innebär kronisk klåda en betydande socioekonomisk börda. Den globala marknaden för behandling av klåda vid atopisk dermatit och psoriasis uppgår idag till cirka 10 miljoner USD, en siffra som spås dubbleras de kommande tio åren.

God potential även inom svårbehandlad neuropatisk smärta

SAN711 har dessutom visat potential som ett innovativt och icke-narkotiskt behandlingskoncept för neuropatisk smärta, definierat som smärta orsakad av sjukdom eller skada som påverkar det somatosensoriska nervsystemet. Exempel på neuropatiska smärttillstånd är kronisk ländryggssmärta, smärtsam diabetesneuropati, neuropatisk cancersmärta och HIV-relaterad neuropatisk smärta.
Utöver narkotiska analgetika som riskerar att resultera i såväl toleransutveckling som missbruk, så behandlas dessa tillstånd oftast med läkemedel som utvecklats för andra indikationer såsom antiepileptika och antidepressiva läkemedel. Dessutom har de läkemedel som används i dag ofta svåra och dosbegränsande biverkningar som sömnighet, yrsel och dåsighet. SAN711, å sin sida, uppvisar hittills inga sådana tendenser.
Marknaden för behandling av neuropatisk smärta är således stor och uppskattas till cirka 4 miljarder USD årligen. Detta trots att 40-60 procent av patienterna inte svarar på existerande behandlingar och att ytterligare en grupp endast upplever partiell smärtlindring. Det finns sålunda ett betydande medicinskt behov av effektivare behandlingsalternativ.

»Sammantaget innebär det att SAN711 kan reglera kroppens egna smärt- och klådareglerande system i ryggmärgen utan att ge oönskade biverkningar. De prekliniska studierna med substansen i djurmodeller av neuropatisk smärta och klåda har bekräftat effekten utan den sederande bieffekten.« – Jørgen Drejer, vd Saniona 

Siktar på snabb start av klinisk studie

Efter ett omfattande prekliniskt program, inklusive full toxikologi och GMP-validering, är SAN711 nu redo för ansökan om klinisk prövning. Saniona ämnar inleda det kliniska utvecklingsprogrammet under sommaren 2019. I ett pressmeddelande framhåller bolaget att man kan tänka sig att genomföra fas I-studien i egen regi, men är också öppen för ett partnerskap. 
BioStock kontaktade bolagets vd, Jørgen Drejer, för att få veta mer.
Först och främst, grattis till framstegen med SAN711 som alltså är redo för kliniska utveckling. Kan du säga något mer om hur SAN711 fungerar?

Jørgen Drejer, vd Saniona

– SAN711 är en GABAA α3-modulator som verkar på receptorerna för GABA, vilket är den huvudsakliga hämmande signaleringsmediatorn i nervsystemet. SAN711 fungerar selektivt på receptorer innehållande GABAA α3-proteiner med smärtstillande och anti-klådande effekter. Genom åren har andra bolag försökt utveckla liknande produkter, men de har inte specifikt riktat in sig mot GABAA α3-proteiner och har haft sederande och hypnotiska bieffekter.
– Vad som skiljer SAN711 från befintliga preparat är att SAN711 är väldigt potent mot GABAA α3-proteiner och saknar effekt på de huvudsakliga GABAA receptorerna i hjärnan såsom α1-proteinet.
– Sammantaget innebär det att SAN711 kan reglera kroppens egna smärt- och klådareglerande system i ryggmärgen utan att ge oönskade biverkningar. De prekliniska studierna med substansen i djurmodeller av neuropatisk smärta och klåda har bekräftat effekten utan den sederande bieffekten.

»Vi känner inte till några andra selektiva GABAs3-föreningar som är på väg att gå in i klinisk utveckling och förväntar oss därför att bli first-in-class.«

Vad är det som gör att kandidaten har first-in-class-potential?
– Vi känner inte till några andra selektiva GABAs3-föreningar som är på väg att gå in i klinisk utveckling och förväntar oss därför att bli first-in-class. SAN711s unika effekt i kombination med en förväntat mycket god säkerhetsprofil kan potentiellt ge oss ett revolutionerande nytt behandlingskoncept för kronisk klåda och kronisk smärta.
Ser ni kandidaten som en fristående behandling eller som en tilläggsbehandling, och i så fall till vad?
– Från våra prekliniska studier ser vi att SAN711 har potential att bli en effektiv fristående terapi, men som alltid är det troligt att kombinationer med andra preparat kan utvärderas i klinisk praxis. Det är uppenbart att opiater ofta används vid de aktuella diagnoserna, även om effekten av långtidsbehandling är begränsad och biverkningarna kan vara svåra. Kanske kan en kombination med lägre doser av opitater bli aktuellt.
Givet att ni kan tänka er att genomföra klinisk fas I med SAN711 med eller utan partner väcker viss nyfikenhet. För ni alltså partnering-diskussioner som skulle kunna leda till ett avtal för SAN711 redan innan fas I-studien väntas dra igång i sommar?
– Självklart finns det ett starkt intresse, både från Pharma och andra industrispelare, för det här nya behandlingskonceptet för klåda och smärta. Vi har fört diskussioner med flera potentiella partners under en längre tid. Dessa diskussioner kommer naturligtvis att intensifieras nu när vi har genomfört den prekliniska utvecklingen, inklusive toxikologi och GMP-produktion, med ett framgångsrikt utfall. Det innebär ju att risken i programmet sjunkit markant.
– Vi har ännu inte bestämt om vi ska satsa på partnerskap i detta skede eller vänta tills vi har Proof of Concept i människor. Programmets värde skulle naturligtvis vara mycket högre i det senare fallet.

»Vi planerar att ansöka om tillstånd att genomföra studien under andra kvartalet med målet att inleda studien efter sommaren«

Att ni vill inleda fas I-studien redan under sommaren borde betyda att ni redan gjort vissa förberedelser av ansökan. När bedömer ni att ni är redo att ansöka om tillstånd att genomföra studien?
– Vi planerar att ansöka om tillstånd att genomföra studien under andra kvartalet med målet att inleda studien efter sommaren.
Kan ni säga något om var studien kommer genomföras och varför?
– Vi planerar att genomföra de första fas I-studierna på SAN711 i Holland vid en kontraktsklinik som specialiserat sig på att utvärdera ett brett spektrum av kliniska utfallsmått i relation till smärta, klåda och det centrala nervsystemet. De har tidigare erfarenhet av att studera subtypselektiva GABA-föreningar och vi tror att vi kommer att få högkvalitativ data från dem.

»Givet att de kliniska studiena kan bekräfta våra unika effekter, som dessutom saknar biverkningar, så skulle SAN711 ha mycket goda chanser att bli förstahandsbehandling för patienter som lider av svår icke-behandlingsbar klåda och neuropatisk smärta.«

Vad kan du säga om hur studiedesignen kommer se ut?
– De första studierna i människa är alltid små studier i friska frivilliga individer för att utvärdera dosen och bekräfta säkerheten.
– Planerna för efterföljande studier, fas II-studier som inkluderar patienter, har ännu inte färdigställts. Dessa kan till viss del bero på resultaten från fas I-studien. Vi arbetar med kliniska Key Opinion Leaders för att definiera den mest optimala första indikationen att utvärdera i fas II.
I ert pressmeddelande framhåller du att ni tror att SAN711 har potential att bli förstahandsbehandling för patienter som lider av svår icke-behandlingsbar klåda och neuropatisk smärta. Vad grundar ni det på?
– Många former av svår klåda och neuropatisk smärta kan inte behandlas idag och många av de läkemedel som trots allt används mot dessa indikationer är förknippade med svåra biverkningar. Givet att de kliniska studiena kan bekräfta våra unika effekter, som dessutom saknar biverkningar, så skulle SAN711 ha mycket goda chanser att bli förstahandsbehandling för patienter som lider av svår icke-behandlingsbar klåda och neuropatisk smärta.
Idag kom Saniona dessutom med en uppdatering av kandidaten Tesomet som genomgår fas II-studie för Prader-Willis syndrom. Läs mer.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev