Home Nyheter Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition levererade positiva säkerhetsdata från fas IIa-studie

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition levererade positiva säkerhetsdata från fas IIa-studie

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition levererade positiva säkerhetsdata från fas IIa-studie

4 februari, 2019

Ett stenkast från huvudägaren Karolinska Developments lokaler i Solna och mitt i Karolinska institutets forskningskluster, träffar vi Magnus Doverskog, vd för Umecrine Cognition som utvecklar läkemedel mot neurologiska störningar i det centrala nervsystemet. Förra veckan stod det klart att de primära studiemålen vad gäller säkerhet och farmakokinetik med läkemedelskandidaten GR3027 uppnåddes i bolagets fas IIa-studie i patienter med idiopatisk hypersomni. Studien visade också indikation på klinisk effekt hos vissa av patienterna.
Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition genomgår för närvarande två fas II-studier med huvudkandidaten GR3027 inom leverencefalopati och idiopatisk hypersomni.
Umecrine Cognition är det enda bolaget i världen som utvecklar läkemedel för att minska risken för medvetandestörningar och andra allvarliga CNS-relaterade symtom i samband med leverkoma eller leverencefalopati, ett neurologiskt och psykiatriskt tillstånd som kan observeras i samband med försämrad leverfunktion. Här väntas studieresultat i början av 2020.
Nya studieresultat i idiopatisk hypersomni
Redan förra veckan kunde bolaget dock presentera resultat från sin fas IIa-studie av läkemedelskandidaten GR3027 i patienter med idiopatisk hypersomni, en allvarlig särläkemedelssjukdom som yttrar sig i form av överdriven dagtrötthet, trots normal nattsömn.
Resultaten visade att de primära studiemålen möttes vad gäller säkerhet och farmakokinetik. Studien, som var en dubbelblindad och placebokontrollerad crossover-studie, visade också indikation på klinisk effekt hos vissa av patienterna. Umecrine Cognition ska nu analysera data ytterligare innan beslut tas om en potentiellt fortsatt utveckling av GR3027 vid idiopatisk hypersomni eller andra sömnsjukdomar.
Magnus Doverskog, vd Umecrine Cognition

»Totalt är detta en miljarddollarmarknad. Primär hypersomni där Idiopatisk hypersomni ingår har särläkemedelsstatus vilket innebär att antalet patienter är mindre än levercirrospatienterna men där en högre prisbild kan förväntas« — Magnus Doverskog, vd Umecrine Cognition

Magnus Doverskog, kan du presentera dig själv och teamet bakom Umecrine Cognition?

Magnus Doverskog, vd Umecrine Cognition

– Umecrine Cognition är ett privat forskningsbolag som utvecklar en ny klass av läkemedel för möjlig behandling av ett flertal CNS relaterade sjukdomar. Kärnkompetensen i bolaget finns primärt runt bolagets neusteroid-baserade läkemedelskandidater. Bolagets vision är att utveckla dessa för sjukdomar som kan ge patienter och anhöriga en kliniskt meningsfull förbättring av befintliga behandlingar. Vårt primära fokus är att utveckla en ny behandling för kognitiv försämring av patienter med levercirros, så kallad leverencefalopati eller leverkoma på svenska.
– Som en del av vår strategi undersöker vi även andra CNS sjukdomar där vi just avslutat en pilotstudie i idiopatisk hypersomni. Förutom ett team av erfarna forskare och läkemedelsutvecklare på cirka 15 personer och grundaren av bolaget, Professor Torbjörn Bäckström, har vi även knutit expertkunskap till bolaget inom terapiområdena genom Dr Bruce Scharschmidt, tidigare Hyperion Therapeutics i USA som utvecklade läkemedel för leverencefalopati och Dr Thomas P. Blackburn, England med lång erfarenhet från utveckling av CNS-läkemedel inom läkemedelsindustrin.
Umecrine Cognition baseras på forskning från Umeå Neurosteroid Research Center vid Umeå universitet. På vilken vetenskaplig och affärsmässig grund grundades bolaget år 2000?
Umecrine Cognition har en spännande historia där grundaren Professor Torbjörn Bäckström är en pionjär inom fältet stresshormoner, så kallade neurosteroider och dess aktivering av GABA-systemet i hjärnan. GABA-systemet är det huvudsakliga hämmande signaleringssystemet i hjärnan och fungerar som ”hjärnans bromspedal”. I vissa sjukdomar är GABA-systemet överaktiverat och jämvikten mellan ”gas” och ”broms” i hjärnan är ur balans. I leverencefalopati till exempel leder detta till försämrad kognition, dvs minnes- och inlärningsstörningar, svårigheter att planera och utföra sysslor, personlighetsförändringar, sedation och koma. Effekten på sömn blir påtaglig vid aktivering av GABA-systemet genom alkohol eller bensodiazepiner som Valium.
– Utmaningen har varit att utveckla en säker metod att normalisera en ökad GABA signalering i hjärnan och det finns i dag inga läkemedel för behandling av sjukdomar med förhöjd aktivitet av GABA-systemet. Baserat på den forskning som Professor Bäckström bedrivit utvecklar Umecrine Cognition en ny klass av läkemedel för att normalisera en förhöjd GABA signalering. Denna nya klass bygger på så kallad neurosterid-baserad modulering av GABA-systemet vilket avsevärt minskar risken för biverkningar. Ett säkert läkemedel för normalisering av GABA-systemet i hjärnan skulle ha möjligheten att ge en meningsfull förbättring av behandlingen av patienter inte bara med leverencefalopati och överdriven sömn, utan skulle även ha möjlighet att expanderas till andra neurologiska sjukdomar som tex Alzheimer’s sjukdom och Schizofreni. 
Tidigare i veckan fick vi veta mer om det preliminära utfallet av fas IIa-studien med GR3027 i patienter med idiopatisk hypersomni (IH), en sjukdom där dagens behandlingar inte är tillräckliga ens för att lindra symptomen hos de flesta patienter. Hur ser du på utfallet av studien?
Efter våra framgångsrika fas-I studier där vi visat god tolerabilitet efter administrering i upp till 5 dagar, samt även visat att GR3027 har den effekt på GABA-systemet som vi eftersträvar, så är denna fas IIa studie den första studien med GR3027 i patienter med överdriven trötthet, hypersomni. Det primära syftet med studien var att samla kunskap om substansens säkerhet och exponering i patienter efter två veckors behandling, inklusive kvinnor som doserades för första gången. De preliminära resultaten visar att GR3027 fortsatt har god tolerabilitet och att både män och kvinnor kan doseras och få likartad exponering. Samtliga patienter fullföljde behandlingen och det fanns inga tecken på att GR3027 skulle ha någon negativ påverkan på patienterna.
– Detta är vi naturligtvis väldigt glada över vilket också stöder en fortsatt utveckling av GR3027 som kan komma patienter till nytta. Det andra syftet med studien var att få en första indikation av effekten på symptomen i patienter med idiopatisk hypersomni mätt med 8 olika effektmått och att ge ett underlag för design av större studier. Resultaten visade på en positiv trend i skillnaden mellan behandling med GR3027 och placebo mätt med den objektiva mätskalan för förmågan att hålla sig vaken men ingen skillnad för patienternas subjektiva uppfattning om trötthet under dagen. Hälften av patienterna visade preliminära effekter i tre eller fler av de effektmått som användes i studien.
– Inga resultat visade några statistiskt signifikanta effekter, vilket heller inte var förväntat i denna begränsade studie. Idiopatisk hypersomni är en komplex sjukdom där det idag inte finns några godkända läkemedel. Behovet av behandling är stort och vi kommer därför att analysera resultaten vidare med experter inom området och utvärdera behovet av eventuella kompletterande studier för att identifiera rätt målgrupp och studieupplägg innan vi eventuellt beslutar oss för att gå vidare inom idiopatisk hypersomni.
Hur omfattande skulle en eventuell fortsatt studie behöva vara och hur ser du på kostnaden för att bedriva en sådan studie vidare?
– Läkemedelsutveckling är kostsamt och riskfyllt på grund av sin komplexitet men som vi vet även väldigt betydelsefullt för patienter och anhöriga när ett nytt läkemedel med kliniskt meningsfull förbättring av behandlingseffekten väl tagits fram. Nästa steg i utvecklingen skulle innebära en studie för att ytterligare dokumentera säkerhet genom att ge fler patienter studieläkemedel och under en längre tid samt att hitta en effektiv dosnivå.
– För motsvarande läkemedelsprogram inom hypersomni innebär det till exempel 2-3 olika dosnivåer med uppskattningsvis 20-30 patienter i varje grupp som behandlas under ca 4 veckor. Storleken på studien beror dock på hur väl man kunnat karakterisera en effekt av en behandling och hur stor variation av den effekten man ser mellan olika patienter. Kostnaden skulle vara i storleksordningen 60-80 miljoner kronor.
Antag ni väljer att gå vidare med ytterligare studier med GR3027 inom idiopatisk hypersomni. Hur skulle tidslinjerna för att starta, och få resultat från, en sådan studie kunna se ut?
– Som jag nämnde tidigare kommer vi att behöva utvärdera den avslutade studien ytterligare innan vi eventuellt går vidare. Vi får återkomma till detta vid ett senare tillfälle.

»För nästa fas av bolagets utveckling kommer mer finansiellt krävande studier att krävas varför bolaget undersöker och är öppet för alternativa och ytterligare finansiärer«

Er läkemedelskandidat GR3027 har dock kommit längst i utvecklingen som behandling av  leverencefalopati (HE), där ni väntas fas II resultat under början av 2020. Kan du säga något om hur detta arbete fortskrider?
– Tills vidare kommer vi att fokusera våra kliniska resurser på utvecklingen av GR3027 i leverencefalopati. Vi har just avslutat den första dosgruppen av tre i en doseskaleringsdel av studien för att dokumentera säkerhet i patienter med levercirros och inlett rekrytering av patienter i den första dosgruppen i den avslutande delen av studien. Patienter i denna del av studien har leverencefalopati och en effekt av GR3027 kommer att mätas på dessa patienter.
– Studien kommer i och med starten av den avslutande delen av studien att involvera fler studiekliniker vilket kommer att underlätta rekryteringen av patienter under den avslutande delen av studien.
Ni är tämligen ensamma, om inte den enda aktören i världen, att utveckla läkemedel för att minska risken för medvetandestörningar och andra allvarliga CNS-relaterade symtom i samband med leverkoma. Hur stort marknadsvärde representerar HE och IH?
–Man räknar med att ca 29 miljoner människor inom EU lider av en kronisk leversjukdom. Levercirros är slutstadiet av många leversjukdomar och förekomsten av cirros är uppskattad till ca 0,1-0,3 procent av befolkningen, vilket för Europa innebär fler än 1 miljon patienter. I Sverige uppskattas den siffran till ca 30 000 patienter.
– Hepatisk encefalopati beräknas drabba ca 35-45 procent av cirrospatienterna i sin svårare form som leder till sjukhusvård och upp till 80 procent i sin mildare och handikappande form. Totalt är detta en miljarddollarmarknad. Primär hypersomni där Idiopatisk hypersomni ingår har särläkemedelsstatus vilket innebär att antalet patienter är mindre än levercirrospatienterna men där en högre prisbild kan förväntas.
Givet den begränsade konkurrensen, hur ser du på era möjligheter att ta marknadsandelar vid en marknadsentré?
– Leverencefalopati är en försämring av levercirros-patientens kognitiva tillstånd. Nuvarande behandlingar av leverencefalopati syftar till att reducera ökade ammoniumhalter i blodet hos patienter med levercirros och därigenom minska risken för episoder av leverencefalopati och sjukhusvård. GR3027 representerar en ny klass av läkemedel som skulle bli det första läkemedlet som direkt verkar på en central mekanism i hjärnan för denna CNS-sjukdom. GR3027 skulle därför ha möjlighet att motverka en kognitiv försämring och därmed minska vårdbehovet.
– I fallet med hypersomni skulle det bli det första läkemedlet som verkar på den broms i hjärnan vi pratade om tidigare. Samtliga andra behandlingar som används för idiopatisk hypersomni som tex Modafinil och amfetaminlika substanser verkar på excitatoriska signalsystem i hjärnan. I båda fallen av indikationer representerar alltså GR3027 en differentierad produkt med möjlighet till både ensam behandling samt i kombination med nuvarande behandlingar.
Hur har den hittillsvarande utvecklingen bekostats och hur resonerar du kring olika framtida finansieringslösningar för kommande kliniska studier?
– Umecrine Cognition AB är ett privat aktiebolag som på senare tid framför allt finansierats av Karolinska Development AB (publ.) och Fort Knox Förvaring AB. Förutom dessa ingår tex Partnerinvest Övre Norrland AB och Stiftelsen Norrlandsfonden som investerare i bolaget. För nästa fas av bolagets utveckling kommer mer finansiellt krävande studier att krävas varför bolaget undersöker och är öppet för alternativa och ytterligare finansiärer.
Kan du beskriva er partner-, utlicensierings-, samt exitstrategi?
– Uppdraget är att utveckla potentialen av denna nya klass av neurosteroid-baserade läkemedel i CNS-relaterade sjukdomar med ett stort behov av behandling, och att genom detta skapa värde för våra ägare. Det kan innebära utveckling till marknad för mindre sjukdomar som bolaget självt kan bära eller alternativt, utveckla eller avyttra tillgångar där bedömningen är att en partner skulle öka  potentialen i programmet. Vi är därför öppna för alternativa lösningar till utveckling och finansiering.
Hur arbetar ni för att nå dessa mål?
– Vi har regelbundna kontakter med möjliga investerare och strategiska partner.
Karolinska Development är en av era största ägare. Vilken betydelse har denna ägarstruktur för ert bolag?
– Karolinska Development är och har varit en hörnpelare i bolagets utveckling och finansiering.
Avslutningsvis, var befinner sig Umecrine Cognition om tre respektive fem år?
– Om tre år har vi visat att GR3027 är ett lovande nytt läkemedel för behandling av leverencefalopati och om fem år börjar vi närma oss förberedelser för registrering av ett nytt läkemedel för dessa patienter. Vi har därmed kliniskt validerat konceptet med denna nya klass av orala neurosteroidbaserade läkemedel och har expanderat vår produktportfölj med nya projekt.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev