Home Nyheter Iconovos inhalatorer vinner mark när konkurrerande produktpatent löper ut

Iconovos inhalatorer vinner mark när konkurrerande produktpatent löper ut

Iconovos inhalatorer vinner mark när konkurrerande produktpatent löper ut

11 januari, 2019

Med sina inhalationsprodukter adresserar Lundabolaget Iconovo ett marknadsvärde överstigande 30 miljarder dollar årligen. Den prognosen gäller dock enbart för behandling av astma och KOL, men plattformen har potential inom fler sjukdomsindikationer. Nedan berättar VD Orest Lastow mer om marknaden, utvecklingspotentialen och målen för 2019.

ICOres visar exakt hur många doser som finns kvar medan AstraZenecas Turbuhaler endast har en grov indikator. ICOres ger även visuell feedback när dosen är redo att inhaleras och när dosen är inhalerad

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter som utlicensieras till läkemedelsbolag, med tonvikt på generikabolag. I dagsläget har tre olika inhalatorer i tre modeller utvecklats. Till detta kommer expertis in-house i att ta fram rätt pulverformulering för ett specifikt läkemedel, utan att användning och verkan skiljer sig från originalprodukten.
Iconovo erbjuder även utveckling av själva pulverberedningen och alla analyser, tester och dokumentation som behövs för att kunna registrera en läkemedelsprodukt.
Att utveckla en inhalationsprodukt tar i normalfallet minst 5-6 år, kantat av potentiella fallgropar som kan fördyra processen. En stor fördel med Iconovos teknikplattform är att tiden till marknad kan förkortas med upp till fyra år, vilket därmed innebär en väsentligt lägre utvecklingsrisk för kunderna.

Regelverket definierar att ett specifikt läkemedel avsett för inhalation måste godkännas tillsammans med en specificerad inhalator. Detta är ett krävande moment även för större aktörer. Här har Iconovo profilerat sig som en nyckelaktör på en världsmarknad som än så länge inte är nämnvärt konkurrensutsatt.

»Jag kan naturligtvis inte ge så mycket detaljer men vi håller definitivt på att diskutera med flera stora kunder om nya utvecklings- och licensprojekt« — Orest Lastow, vd Iconovo

Tre produkter täcker flera användningsområden

Iconovos produktportfölj består av tre inhalatorer, ICOcap, ICOres och ICOone. ICOone är utformad för att administrera en enda dos och lämpar sig sålunda väl för dyra läkemedel där man vill undvika spill. En fördel med läkemedel i pulverform är att det håller längre och inte behöver kylas. Detta är tacksamt inte minst vid vaccinering där hanteringen annars kräver ett sterilt handhavande och utbildad personal. Inom just vaccinområdet har Iconovo etablerat ett samarbete med McMaster University för att utveckla ett inhalerbart tuberkulos-vaccin. Dessa vaccin ges idag med traditionell injicering.
ICOres, en reservoarinhalator som har liknande hantering och prestanda som AstraZenecas Turbuhaler, är bolagets mest avancerade inhalator. Den tredje produkten ICOcap, är en enklare inhalator där en gelatinkapsel innehåller läkemedlet. För att inhalera läkemedel med ICOcap punkteras gelatinkapseln med två nålar varpå pulvret kan inhaleras.
Ett gryende utropstecken i bolagets pipeline är ICOres Triple, en inhalator under utveckling anpassad för en kombination av tre läkemedel med olika verkan. Alla stora läkemedelsbolag har nyligen lanserat trippelprodukter eller är i slutfasen av kliniska studier för trippelprodukter. Här har Iconovo således positionerat sig proaktivt inför nästa stora trend vid behandling av astma och KOL.

»ICOone skulle lämpa sig mycket väl för inhalerat insulin. Fördelarna med inhalerat insulin är inte bara att man slipper själva injektionen, utan även att tillslaget är mycket snabbare /…/ Skillnaden kan vara att man tar sitt insulin efter att man har ätit istället för innan måltiden. Det är inte alltid helt lätt att, på förhand, veta exakt hur mycket man faktiskt kommer att äta under en måltid«

Samarbeten och affärer

Förra året ingick Iconovo ett samarbets- och licensavtal med italienska Stevanato Group där motparten har köpt en licens att få tillverka kapselinhalatorn ICOcap och sälja den som en standardprodukt (OEM) till de kunder som väljer att inte själva tillverka inhalatorn. Detta gör att ICOcap i ett slag blev globalt tillgängligt i 150 länder.
I december 2017 ingick Iconovo ett licens- och utvecklingsavtal värt 28 Mkr avseende ett generiskt inhalationsläkemedel mot Astma och KOL med det indiska generikabolaget Intas Pharmaceuticals. Projektet väntas löpa under två och ett halvt år.
I december 2018 fick Iconovo en order av Japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. Denna order är på en förstudie där Iconovo utvecklar två specialversioner av sina inhalatorer som initialt testas med fyra olika läkemedelsprodukter. Positiva resultat kan leda till att motparten väljer att gå vidare in i en produktutvecklingsfas. Utöver dessa samarbeten har Iconovo även avtal med Amerikanska Amneal Pharmaceuticals.

Patentstupet öppnar upp för jättemarknad

Marknaden för inhalerbara läkemedel i pulverform domineras av patenterade läkemedel inklusive inhalatorer. Många av de patent som har skyddat produkterna har dock gått ut och de sista kvarvarande patenten av signifikans gick ut under 2018. Genom fortsatt utveckling och marknadsföring i kombination med patentstupet för inhalatorbaserade läkemedel, ser förutsättningarna goda ut för att Iconovos portfölj kommer att fortsätta växa de kommande åren.
Iconovo har idag fyra pågående kundprojekt som redan genererar initiala och milstens-betalningar, vilket finansierar kundprojekten samtidigt som bolagets rörelserisker begränsas.

Betydande intäktsmässig hävstångseffekt uppnås år 2021

Det är dock med de kommande licensintäkterna då bolagets kunder påbörjar marknadsföring och försäljning av Iconovos inhalatorer som en intäktsmässig hävstång av större värde uppstår. Enligt bolagets egna beräkningar kommer detta att ske år 2021 via avtalet med Amneal Pharmaceuticals. Dessa intäkter bedömer bolaget kommer öka påtagligt och stadigt från introduktionsåret och generera ett positivt kassaflöde över flera år framöver.

Orest Lastow, vd Iconovo

Orest Lastow, ni har ett initialt fokus på inhaleringsprodukter för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), två sjukdomar som med just denna specifika administrationsform är värd hela 30 miljarder USD årligen. Vad saknar dagens behandlingsalternativ för dessa sjukdomar som ni kan erbjuda med er teknikplattform?
– Det är olika för våra plattformar. ICOres, som är vår mest avancerade inhalator, är mer användarvänlig och enklare att tillverka än Turbuhaler. ICOres visar exakt hur många doser som finns kvar medan Turbuhaler endast har en grov indikator. Utöver detta har ICOres en visuell feedback som visar när dosen är redo att inhaleras och när dosen är inhalerad. Turbuhaler saknar helt denna funktion. Fördelarna med ICOone har redan nämnts men det kan inte nog betonas hur viktigt det är med ett vaccin som inte behöver kylförvaras och som inte behöver hanteras som riskavfall efter användning.
Kan du berätta mer om avtalet med TOA Pharmaceuticals och vad det skulle innebära för er om positiva resultat leder vidare till en produktutvecklingsfas?
– Ett positivt resultat från testerna av de fyra olika produkterna kan leda till att kunden beställer utvecklingen av en eller flera kompletta produkter. Detta kan leda till affärer i samma storleksordning som Intas eller Amneal.
Om vi håller oss kvar vid frågan kring marknadspotentialen och går vidare till vaccinområdet. Vilka typ av vacciner skulle ni teoretiskt kunna utveckla produkter för, och har du någon indikation om marknadsvärde för dessa?
– Det finns studier som visar att ett stort antal vacciner går att framställa som torra pulver och som fungerar att inhalera. Exempel på dessa vaccin är mässling, Ebola, influensa, kikhosta, difteri och hepatit. Vaccinmarknaden är idag värd cirka 35 MUSD och beräknas växa till 50 MUSD till 2023.
Ni fokuserar i ett första steg på astma och KOL samt vaccin. På några års sikt och givet det faktum att läkemedel i pulverform har många fördelar, ser du några intressanta utvecklingsspår inom helt andra områden. Exempelvis globala folksjukdomar eller sjukdomar med särläkemedelsstatus där inhalatorer skulle kunna föredras framför andra administrationsformer?
– Idag finns redan en produkt med inhalerat insulin på marknaden i USA och Indien. ICOone skulle lämpa sig mycket väl för inhalerat insulin. Fördelarna med inhalerat insulin är inte bara att man slipper själva injektionen, utan även att tillslaget är mycket snabbare. Inhalerat insulin kan ha samma kinetik som endogent insulin dvs det kommer ut i blodet lika snabbt som ett kroppseget insulin. Skillnaden kan vara att man tar sitt insulin efter att man har ätit istället för innan måltiden. Det är inte alltid helt lätt att, på förhand, veta exakt hur mycket man faktiskt kommer att äta under en måltid.
ICOcap, ICOres och ICOone

Ni har tecknat flera intressanta avtal på mycket kort tid. Kan du uttala dig om ni idag befinner er i fler förhandlingar med ännu ej namngivna industriella partners?
– Jag kan naturligtvis inte ge så mycket detaljer men vi håller definitivt på att diskutera med flera stora kunder om nya utvecklings- och licensprojekt.
Vi rundar av med en framåtblickande fråga. Vad hoppas du att Iconovo skall uppnå under 2019?
– Vi har två tydliga mål och det är att leverera i kundprojekten och att teckna minst ett nytt stort kundavtal.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev