Svenska Immunicum utvecklar läkemedelskandidaten ilixadencel som aktiverar och stärker immunförsvarets förmåga att angripa tumörceller. Konceptet har potential att bli en central del i kombinationsbehandlingar mot cancer. Med ett nytecknat Big Pharma-avtal i ryggen och några av Sveriges tyngsta investerare i ägarbilden reser bolaget nu kapital för att accelerera den kliniska utvecklingen, med slutmålet att etablera ilixadencel som en självklar beståndsdel i effektiva immunterapier mot ett flertal cancerformer.

Immunonkologi eller ”I/O” beskrivs ofta som århundradets genombrott inom cancerforskningen och forskning kring hur immunförsvaret kan nyttjas för att bekämpa cancer tilldelades också nyligen årets Nobelpris i medicin. I/O är dessutom det område inom läkemedelsindustrin som växer allra snabbast – en av de viktigaste trenderna just nu kretsar kring hur man ska kombinera olika typer av cancerbehandlingar med immunterapi.

Kombinationsbehandlingar i fokus

Immunicum ligger med sin läkemedelskandidat ilixadencel väl positionerade för att dra maximal nytta av rådande momentum i den nya vågen av innovation inom immunonkologi, där stort fokus alltså ligger på just kombinationsbehandlingar och inte minst den klass av läkemedel som kallas checkpoint-hämmare.

Behandlingsresultat för olika behandlingsregimer.

Behandlingsresultat för olika behandlingsregimer. Källa: Oncotarget. Klicka för större bild.

En grundläggande del i Immunicums strategi är att utvärdera ilixadencel som kombinationsbehandling där man ser stor potential i dess förmåga att både aktivera och ”boosta” immunsystemets svar och förmåga att attackera cancerceller, och därigenom kunna bli ett starkt komplement till andra cancerläkemedel, som exempelvis checkpoint-hämmare.

En viktig styrka hos ilixadencel som bolaget gärna poängterar gör den potentiellt attraktiv för andra läkemedelsbolag är att den är baserad på allogena, d.v.s. donerade, celler och därmed är en s.k. off-the-shelf-produkt som både kan produceras i stor skala och lagras på hyllan och finnas tillgänglig vid behov.

Big Pharma-avtal viktig validering

Bolaget aviserade nyligen ett första samarbetsavtal med två av världens största läkemedelsbolag Pfizer och Merck i Tyskland, som ser såpass lovande potential i Immunicums kandidat att man tillhandahåller sin gemensamt utvecklade checkpoint-hämmare avelumab för utvärdering i en fas Ib/II-studie kallad ILIAD, där avelumab och ilixadencel i fas II-delen av studien ska ges som kombinationsbehandling till patienter med huvud- och halscancer samt magcancer.

I en nyligen publicerad BioStock-intervju framhöll Immunicums vd Carlos de Sousa att avtalet med de bägge läkemedelsgiganterna i sig utgör en viktig bekräftelse av bolagets behandlingskoncept ur ett industriperspektiv.

I den inledande fas Ib-delen som är planerad att starta innan årsskiftet 2018-19 ska Immunicums kandidat kombineras med Mercks storsäljande checkpoint-hämmare Keytruda, som enbart under andra kvartalet i år sålde för cirka 10 miljarder SEK, vilket säger något om värdepotentialen vid ett positivt studieutfall. Kombinationen ska utvärderas i tre olika cancerindikationer; huvud-och nack-cancer, icke-småcellig lungcancer samt magcancer.

Immunicums projekt-pipeline

Immunicums projekt-pipeline. Klicka för större bild.

I dagsläget pågår också fas II-studien MERECA där ilixadencel utvärderas i kombination med tyrosinkinas-hämmaren Sutent (suntinib) inom njurcancer. Data från de bägge studierna kommer enligt Immunicum, förutsatt att de är positiva, att göra ilixadencel till en mycket attraktiv kandidat för större läkemedelsbolag som vill stärka sin positionering inom immunonkologi-fältet.

Nytt kapital ska accelerera den kliniska utvecklingen

Nu på måndag den 10 december avslutar Immunicum en pågående företrädesemission där både befintliga aktieägare och allmänheten har möjlighet att delta. Emissionen om 173 Mkr utgör knappt hälften av en större kapitalanskaffningsrunda som även omfattar en riktad emission till institutionella och kvalificerade privata investerare. Totalt tar bolaget i detta skede in 351 Mkr.

Nettolikviden om cirka 313 Mkr efter emissionskostnader ska dels användas för att driva den fortsatta kliniska utvecklingen av ilixadencel (130 Mkr), dels för att säkerställa att man har tillverkningsprocesser och produktionskapacitet på plats för att kunna tillverka läkemedlet i kommersiell skala (115 Mkr). Resterande del av emissionslikviden allokeras för löpande rörelsekostnader, kostnader relaterade till patent samt förstärkning av rörelsekapitalet (68 Mkr).

Ur ett strategiskt perspektiv är det också viktigt att bolaget är välfinansierat inför eventuella kommande partnerförhandlingar med potentiella licenstagare eller större aktörer som möjligen skulle vara intresserade av att förvärva antingen bolagets projekttillgångar eller hela bolaget.

Tunga institutioner går in som ägare

Inte mindre än 178 Mkr satsas av ankarinvestorer som Andra och Fjärde AP-fonderna, Max Mittereggers fond Gladiator, Alfred Berg, Nordic Cross och Adrigo i den riktade emissionen. Till grund för förtroendet från de stora investerarna ligger enligt vd Carlos de Sousa bland annat att Immunicum uppnått flera viktiga milstolpar under 2018; patientrekryteringen till fas II-studien MERECA och fas I/II-studien GIST har fullgjorts och man har även fått amerikanska FDA:s godkännande av studieprotokollet för fas Ib/II-studien ILIAD. Dessutom har Immunicum genomfört ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista i början av året, något som generellt gör det enklare för större institutioner att gå in som ägare.

Generella risker och konkurrensutsatt forskningsfält

Utvecklingen av ilixadencel är naturligtvis förknippad med de gängse riskerna inom läkemedelsutveckling, exempelvis att tillräcklig behandlingseffekt uteblir eller att oönskade biverkningar hos patienter tillstöter under studiernas gång. Hittills har enligt uppgift runt 90 patienter behandlats med ilixadencel i kliniska studier, med lovande behandlingseffekt och utan allvarliga biverkningar, vilket talar för en gynnsam säkerhetsprofil och något lägre utvecklingsrisk.

En annan riskfaktor är att en stor mängd kliniska studier inom onkologi bedrivs idag, vilket skulle kunna innebära hård konkurrens om lämpliga patienter – något som i teorin skulle kunna försena patientrekryteringen och leda till ökade kostnader. Det faktum att Immunicum genom samarbetsavtalet med Pfizer och Merck KGaA kan utöka ILIAD-studien till att även omfatta Europa utöver USA talar dock för att multicenterstudien bör kunna hålla planerad rekryteringstakt.

Även affärsmässigt är konkurrensen inom immunonkologifältet generellt knivskarp, med en stor mängd projekt som bedrivs globalt och många starka aktörer som slåss om positionerna. Även här har Immunicum en styrka i sitt partneravtal med två av världens största läkemedelsbolag, och en viktig faktor att väga in är naturligtvis också positioneringen av ilixadencel som ett potentiellt viktigt komplement, snarare än att vara en konkurrent, till andra immunonkologiterapier – befintliga såväl som under utveckling.

Finansieringen är alltid en risk i forskningsbolag och med flera parallellt löpande kliniska studier är burn raten i Immunicum betydande. Utfallet av den pågående kapitalanskaffningen är därför avgörande för att bolaget ska kunna följa den utstakade planen och beta av kommande milstolpar i den takt man tänkt sig. Återigen har dock Immunicum sett till att skapa sig så goda förutsättningar som möjligt, genom att man lyckats få med sig en grupp strategiskt viktiga och förmodat långsiktiga institutionella investerare i båten.

Värdekatalysatorer att bevaka

Minst lika viktigt för att vinna investerarnas förtroende som ett solitt track record historiskt är naturligtvis en lovande framtid. I fallet Immunicum finns ett antal intressanta triggers för investerare att ta fasta på och bevaka både på kort och medellång sikt. På kort sikt är en av de första viktiga milstolparna rekryteringen och inkluderandet av den första patienten i ILIAD-studiens fas Ib-del, där ilixadencel utvärderas tillsammans med Roches checkpoint-blockbuster Keytruda. Bolaget har utlovat en uppdatering rörande studiens fortlöpande utveckling när first-patient-in har rapporterats, vilket enligt planen ska ske innan året är slut.

Under 2019 är den kanske viktigaste kurstriggern att bevaka top-line-resultaten gällande överlevnad från bolagets pågående MERECA fas II-studie inom njurcancer, som förväntas kunna presenteras i tredje kvartalet 2019, samt top-line-resultat från den fas I/II-studie man driver inom GIST. På vägen dit förväntar vi oss som nämnts ovan även uppdateringar gällande ILIAD-studien i form av såväl säkerhets- som initiala effektdata, samt mer information om processutvecklingen avseende den storskaliga tillverkningen av ilixadencel.

Slutligen räknar vi även med att uppdateringar kommer att presenteras rörande de projekt i Immunicums pipeline som fortfarande befinner sig i tidigare prekliniska stadier.

 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

LISTA

Nasdaq Stockholm (Small Cap)

TECKNINGSPERIOD

26 november – 10 december 2018

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 8,50 SEK/aktie.

TECKNINGSRÄTTER

Nyemissionen sker med företräde för bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i bolaget till kurs 8,50 SEK per aktie.

Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm under perioden 26 november – 6 december 2018. Vid handel med teckningsrätter utgår gängse courtage.

EMISSIONSVOLYM

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Immunicum cirka 173 Mkr före emissionskostnader. Parallellt genomförs även en riktad emission om cirka 178 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning i både företrädesemissionen och den riktade emissionen kommer antalet aktier att öka från 50 958 531 till 92 257 531 vilket innebär en maximal utspädningseffekt om högst 44,8 procent av röster och kapital.

GARANTIÅTAGANDEN

Immunicum har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen, varav cirka 2 procent utgörs av teckningsförbindelser från Rothesay Ltd och 98 procent av avtal om emissionsgarantier från en befintlig ägare samt ett antal externa investerare.

Den riktade emissionen har tecknats av i huvudsak ett antal institutionella investerare inklusive Fjärde AP-fonden (38 Mkr), Gladiator (32 Mkr), Andra AP-fonden (21 Mkr), Alfred Berg (20 Mkr), Nordic Cross (17 Mkr) och Adrigo (10 Mkr). Därutöver har ett antal privata investerare tecknat sig inklusive Rothesay (10 Mkr), Lennart Sten via bolag (7,5 Mkr), EWS stiftelsen (3 Mkr) samt JESEM AS (1 Mkr). Ett antal privata investerare har tecknat 18 Mkr genom Avanza Pension.

De totala emissionskostnaderna för både företrädesemissionen och den riktade emissionen uppgår till cirka 38 Mkr.

DOKUMENT & INFO

ProspektAnmälningssedel Teaser


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev