I dagens Söndagsintervju möter vi Carlos de Sousa, vd för emissionsaktuella Immunicum. För BioStock berättar han varför läkemedelskandidaten ilixadencel är nästa generations immunterapi mot cancer, om förhandlingarna som nyligen ledde fram till ett samarbetsavtal med två av världens största läkemedelsbolag och vad som fick några av Sveriges tyngsta investerare, inklusive hedgefondkungen Max Mitteregger, att satsa 178 miljoner i bolaget i en riktad emission.

To read the interview in English, click here!

Carlos de Sousa, vd Immunicum

Carlos de Sousa, vd Immunicum.

Carlos de Sousa, Immunicum utvecklar ilixadencel, en cellbaserad immunterapi som aktiverar och förstärker immunsystemets förmåga att attackera och slå ut tumörceller. Vilka är de viktigaste fördelarna med ert behandlingskoncept?

– Vårt koncept baseras på ett unikt angreppssätt som ger ilixadencel ett flertal viktiga fördelar. Inixadencel injiceras direkt i tumören vilket gör att patientens egna immunceller, både naturligt förekommande ”mördarceller” och dendritiska celler, samlas i tumören vilket leder till en förstärkt immunsvar. Immunförsvaret attackerar cancercellerna, vilket frigör antigener som i sin tur aktiverar och stärker tumörspecifika cytotoxiska mördarceller, så kallade T-celler. Optimalt leder detta även till en ökad effekt av övriga komponenter i en kombinationsbehandling.

– Ilixadencel går dessutom att applicera som behandling för en majoritet av alla solida tumörer och ytterligare en viktig fördel är att det är en s.k. off-the-shelf-produkt som baseras på donerade celler. Det betyder att den både kan produceras i stor skala och är lagringsbar, vilket innebär att läkemedlet alltid kan finnas tillgängligt vid behov.

Immunonkologi är i princip det hetaste området inom medicin i dagsläget och alla stora läkemedelsbolag tävlar om att ligga i framkant av utvecklingen med nya molekyler, antikroppar, checkpoint-hämmare och olika kombinationer av dessa. Hur skulle du säga att Immunicum är positionerat i dagens globala konkurrenslandskap?

– Vi har sett hur den initiala vågen av checkpoint-hämmare fick stor uppmärksamhet efter att de introducerats som de första verkligt effektiva immunterapierna inom onkologi. Den andra vågen kom när checkpoint-hämmare introducerades i första linjens behandling som en kombination av målinriktade terapier och kemoterapier, d.v.s. cellgiftsbehandlingar.

»Vi tror starkt på att ilixadencel kommer att kunna få en viktig funktion som en potentiell central komponent i kombinationsbehandlingar med både målinriktade terapier och checkpoint-hämmare.« – Carlos de Sousa, vd Immunicum

– Nu fokuserar de ledande läkemedelsbolagen på nästa våg av olika kombinationer av immunterapier och där har ilixadencel en stark position med en tydligt kompletterande verkningsmekanism, utmärkt säkerhetsprofil och det faktum att vi har kommit långt i den kliniska utvecklingen med över 90 behandlade patienter redan.

– Vi tror starkt på att ilixadencel kommer att kunna få en viktig funktion som en potentiell central komponent i kombinationsbehandlingar med både målinriktade terapier och checkpoint-hämmare, när vi har presenterat data från vår fas II-studie MERECA och fas Ib/II-studien ILIAD under 2019 och framåt.

Var ser du Immunicum om tre år?

– Vårt mål är att utvärdera ilixadencels potential inom ett flertal indikationer och vi vill accelerera utvecklingen mot regulatoriska godkännanden för att kunna hjälpa patienter med solida tumörer så snabbt som det bara är möjligt. Nu vidtar vi åtgärder som ska säkerställa tillverkning av ilixadencel i kommersiell skala, vilket är ett krav för att kunna nå detta mål.

– Om tre år kommer vi att ha gjort tydliga framsteg på såväl tillverkningssidan som i den kliniska utvecklingen. Vi förväntar oss då att vi har inlett registreringsgrundade studier på väg mot marknad, potentiellt i samarbete med ett ledande läkemedelsbolag.

Nyligen tilldelades årets Nobelpris i medicin för avgörande framsteg inom immunterapi som behandling av cancer och många miljarder dollar investeras i tusentals forskningsprojekt på det här området runtom i världen. Inom läkemedelsindustrin riktas ett ökande fokus mot kombinationsbehandlingar. Vad innebär det för Immunicums möjligheter?

– Samtidigt som många cancerformer fortsatt är att betrakta som lömska och erkänt svårbehandlade ser vi nu en ny våg av innovationer där just nya kombinationer av terapier och angreppssätt används för att attackera cancern på flera fronter. Denna approach har man tagit fasta på när man valt att dela ut 2018 års Nobelpris i medicin till två immunterapiforskare inom onkologi för deras forskning om hur vi kan utnyttja immunförsvarets kapacitet i kampen mot cancer, som har lett till utvecklingen av nya terapier som exempelvis checkpoint-hämmare.

»Ilixadencel kan bli ett avgörande komplement till befintliga kombinationsbehandlingar.«

– De mest uppmärksammade behandlingsresultaten har uppnåtts genom att kombinera standardbehandlingar med checkpoint-hämmare där man kan erbjuda patienterna en mångsidig och effektiv palett av behandlingsalternativ. På samma sätt är Immunicums behandlingskoncept uppbyggt kring tanken att stärka patientens immunsystems förmåga att upptäcka och döda cancerceller. I kombination med checkpoint-hämmare har vi en reell möjlighet att göra verklig skillnad för patienter med solida tumörer. Vi kommer också att fortsätta att studera olika kombinationer i prekliniska studier för att få ännu mer kunskap om vilka kombinationer som är allra effektivast.

– Eftersom ilixadencel har en utmärkt säkerhetsprofil och administreras i bara två eller tre injektioner kan det bli ett avgörande komplement till befintliga kombinationsbehandlingar, som kanske redan har sina begränsningar på grund av risk för sidoeffekter hos patienterna.

Ni aviserade nyligen Immunicums första Big Pharma-avtal, enligt vilket Pfizer och Merck i Tyskland ska tillhandahålla checkpoint-hämmaren avelumab för studier i kombination med ilixadencel i en klinisk fas II-studie på patienter med cancer i huvud och nacke/hals, samt gastrointestinal cancer. Hur kändes det när avtalet var påskrivet och hur länge hade ni fört diskussioner innan avtalet slutligen var på plats?

– Vi var givetvis väldigt glada när avtalet var påskrivet eftersom samarbetet utgör en viktig extern validering, ett slags kvitto från industrin för vårt koncept. Det ger oss också möjligheten att utöka vår fas Ib/II-studie ILIAD även här i Europa, utöver USA. Det stärker oss också i vår strävan att slå fast ilixadencels stora potential att utgöra en central komponent – själva ”ryggraden” – i olika kombinationsbehandlingar.

– Vi har löpande kontakter med Big Pharma, både för att hålla dem uppdaterade avseende våra utvecklingsframsteg och för att utvärdera fler och nya samarbetsmöjligheter. Det är alltid vanskligt att säga exakt när inledande diskussioner och introduktionsmöten med potentiella partners övergår i regelrätta förhandlingar, men vår dialog med Pfizer och Merck KGaA har pågått i över ett år.

»Vi förväntar oss att intresset kommer att fortsätta att öka i takt med att vi fortsätter att presentera Immunicum för olika intressenter.«

Har ni sett någon ökning i intresset för Immunicum och lilixadencel från industrin sedan ert samarbetsavtal presenterades – och öppnar avtalet några nya dörrar för bolaget?

– Vi är väldigt nöjda med hur avtalet presenterades och vi ser det som att vi har uppnått en viktig milstolpe i vårt arbete med att stärka och bygga vidare på Immunicums nätverk inom den globala läkemedelsindustrin, inte bara gentemot potentiella licens- eller samarbetspartners men också bland kliniker, onkologer och viktiga opinionsledare, s.k. Key Opinon Leaders, vars erkännande av ilixadencels potential också är mycket viktigt att få. Vi förväntar oss att intresset kommer att fortsätta att öka i takt med att vi fortsätter att presentera Immunicum för olika intressenter.

Att landa ett avtal med två av världens största läkemedelsbolag är som du påpekat en viktig validering av Immunicums koncept och av ilixadencels potential som möjligt kombinationsläkemedel för behandling av cancer. Vilka blir de finansiella effekterna för Immunicum om er kommande studie visar lyckade resultat?

– I fokus för avtalet ligger dels att erbjuda patienter tillgång till den här nya klassen av terapi och dels att ytterligare fördjupa och stärka vår pågående dialog med dessa två ledande läkemedelsbolag. Avtalet omfattar inga ekonomiska transaktioner men om studien blir framgångsrik och resulterar i positiva data kommer det tveklöst att etablera ilixadencel som en lovande och viktig del av kombinationsterapier mot cancer.

»Vi har full flexibilitet att ingå det partnerskap som erbjuder det största värdet för Immunicum och våra aktieägare om studien blir en framgång.«

– Vi kommer vidare att kombinera ilixadencel med fler olika checkpoint-hämmare, i enlighet med rekommendationer från regulatoriska myndigheter, och kommer därmed inte att behöva förlita oss på en enda partner om vi lyckas. Och eftersom vi behåller alla rättigheter till ilixadencel har vi också full flexibilitet att ingå det partnerskap som erbjuder det största värdet för Immunicum och våra aktieägare om studien blir en framgång.

Nyligen tvingades era nya samarbetspartners rapportera negativa resultat i en fas III-studie där avelumab kombinerats med kemoterapi för behandling av äggstockscancer. Är detta något du ser som oroande, med tanke på er egen kommande kombinationsstudie med avelumab?

– Avelumab är redan ett godkänt läkemedel på marknaden och har visat behandlingseffekt i ett antal indikationer, i linje med andra checkpoint-hämmare. Substansen utvärderas också för närvarande inom ramarna för det kliniska utvecklingsprogrammet JAVELIN, som omfattar minst 30 kliniska prövningar, inklusive åtta fas III-studier och mer än 9000 patienter inom fler än 15 olika tumörtyper. Det innebär med andra ord att man är i full färd med att utvärdera vilka kombinationer som är effektivast inom en stor mängd indikationer.

»Det finns fortfarade utmaningar som måste övervinnas och ett stort behov av en ny generation av immunterapikombinationer, som ilixadencel.«

– Misslyckandet i den här studien i äggstockscancer kan ha sin grund i flera olika faktorer, inräknat det faktum att det rör sig om en extremt svår form av cancer som varit långt framskriden i patienterna. Oavsett detta ser vi ingen anledning till oro för kombinationsstudien med avelumab och ilixadencel. Snarare visar resultaten av den aktuella studien, likväl som studier som gjorts av andra läkemedelsbolag, på att det fortfarade finns utmaningar som måste övervinnas och att det finns ett stort behov av en ny generation av immunterapikombinationer, som ilixadencel.

Hur ser tidsramarna för studien ut – när kommer den att inledas och när kommer ni att kunna presentera data?

– Vi förväntar oss att rekrytera den första patienten för denna multi-indikationsstudie innan slutet av detta året. Efter att rekryteringen är på plats och studien har inletts kommer vi att kunna ge en uppdatering om studiens fortlöpande utveckling under 2019.

Ni är för närvarande mitt i en kapitalanskaffningsprocess där ni genom dels en företrädesemission och dels en riktad emission kommer att resa totalt 351 Mkr. Varför tar ni in så pass mycket kapital just nu?

– Det har en enkel förklaring: för att kunna fortsätta bygga värde i vår tillgång ilixadencel behöver vi investera i dess utveckling. Vår fas Ib/II-studie ILIAD har nu utökats till att omfatta 21 patienter i fas Ib-delen av studien och kommer att inledas i USA innan 2018 är till ända. Utöver det behöver vi säkerställa att vi har fullskalig produktion av ilixadencel på plats så att vi är redo för att producera läkemedlet i kommersiell skala inför registreringsgrundande studier och en eventuell marknadslansering. Detta kräver stora investeringar i tillverkning och processutveckling.

»För att kunna fortsätta bygga värde i vår tillgång ilixadencel behöver vi investera i dess utveckling.«

– Att inte göra dessa investeringar nu skulle kunna resultera i förseningar längre fram, vilket i sin tur skulle sänka det kommersiella värdet av vår tillgång ilixadencel. Varje månad vi kan försätta att satsa fokuserat på att implementera och uppnå våra utvecklings- och tillverkningsmål kommer istället att öka värdet av och förkorta tiden till marknad för ilixadencel.

– Vi kommer också att genomföra stödjande prekliniska studier för att fortsätta att undersöka och utvärdera lovande behandlingskombinationer, samtidigt som vi ytterligare stärker vårt prekliniska datapaket – vilket är en värdefull tillgång för bolaget. Det faktum att vi kommer att vara välfinansierade till och med slutet av 2021 ger oss den ekonomiska stabilitet som krävs för att kunna fokusera på att nå ett flertal viktiga värdekatalysatorer och milstolpar under denna period.

Inte mindre än 178 Mkr av totalsumman får Immunicum in från ankarinvestorer som 2:a och 4:e AP-fonderna, Max Mittereggers fond Gladiator, Alfred Berg, Nordic Cross och Adrigo. Vad är det dessa tunga investerare ser i Immunicums framtid som får dem att göra en såpass stor satsning i det relativt tidiga kliniska utvecklingsstadie bolaget befinner sig i?

– Bolaget har uppnått flera viktiga milstolpar under 2018. Vi har fullgjort patientrekryteringen till fas II-studien MERECA och fas I/II-studien GIST samt erhållit FDA:s godkännande av studieprotokollet för fas Ib/II-studien ILIAD, i vilken ilixadencel kommer att utvärderas i kombination med checkpoint-hämmare. Dessutom har Immunicum genomfört ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista i början av året.

– De här framstegen, tillsammans med lovande utsikter att uppnå ytterligare viktiga värdebyggande katalysatorer inom en nära förestående framtid har varit avgörande för våra möjligheter att attrahera institutionella investerare. Vi är väldigt tillfreds med att 2:a och 4:e AP-fonderna, Gladiator, Nordic Cross och Alfred Berg, för att bara nämna några, har valt att investera i den riktade emissionen. Deras åtaganden är en tydlig bekräftelse på Immunicums attraktivitet som investering sett och både de nya investerarna och Immunicums ledning anser att detta är ett bra tillfälle och bra tajming att parallellt genomföra en företrädesemission som ger våra befintliga aktieägare möjlighet att delta till samma villkor.

Immunicum har i sin portfölj redan ett flertal projekt, och kommer snart att ha ytterligare några, som befinner sig i klinisk utveckling. Vilka är de viktigaste milstolparna som du själv ser mest fram emot att uppnå under de kommande 12-18 månaderna?

– Vårt primära fokus nu är att inleda vår multiindikationsstudie ILIAD och att ge uppdateringar rörande studiens framskridande. Vi ser också väldigt mycket fram emot att få presentera top-line-resultaten gällande överlevnad från vår fas II-studie MERECA i tredje kvartalet 2019.

»Just nu fokuserar vi på att driva utvecklingen av ilixadencel, vilket i sin tur kommer att driva värde för bolaget och våra aktieägare.«

Vi har noterat ett flertal större licensaffärer och uppköp inom immunonkologifältet det senaste året. Ni nämner i ert prospekt till exempel en affär mellan BMS och Nektar värd 1,85 miljarder USD och även Janssens förvärv av BeneVir för 1 miljard USD. Räknar ni med att en framtida licensaffär för Immunicum kommer att ligga i samma intervall, förutsatt att ni kan presentera positiva data i era pågående kliniska studier?

– Just nu fokuserar vi på att driva utvecklingen av ilixadencel, vilket i sin tur kommer att driva värde för bolaget och våra aktieägare i takt med att vi kan visa på konceptets terapeutiska värde. Om vi kan göra det på ett fortsatt framgångsrikt sätt finns det ett otal spännande möjligheter för bolaget. I detta skede ska vi dock inte kalkylera med, eller vara beroende av, möjliga utfall av kommande partnerskapsförhandlingar. Man ska också komma ihåg att sannolikheten för och storleken på en licensaffär i mångt och mycket också beror på marknadstrender och andra externa faktorer som vi inte själva kontrollerar.

Avslutningsvis, vad händer just nu och under resten av 2018 i Immunicum?

– Nu är vi fullt fokuserade på att genomföra den pågående kapitalanskaffningen och vi ser även fram emot att kunna presentera first-patient-in i vår multindikationsstudie ILIAD i slutet av 2018.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev