Immunonkologi är en av de hetaste inriktningarna inom cancerforskningen. RhoVac rider på vågen och tar stora kliv i utvecklingen av sitt cancervaccin. Bolagets kandidat, RV001, har visat lovande prekliniska och kliniska resultat avseende sin potential att hindra cancer från att metastasera.

Vårt immunsystem är fantastiskt! Det skyddar oss dagligen från mikroorganismer, toxiner och små misstag som uppstår när DNA-molekyler replikerar i våra celler. Det är en del av våra kroppar som vi tar för givet, men immunsystem är inte oövervinnerligt. Ibland, speciellt när vi blir äldre, försvagas vårt immunsystem och sviker oss. Men tänk om vi har underskattat dess fulla potential och ännu inte lyckats utnyttja den komplexa uppsättningen celler och organ maximalt?

Cancer kringgår vårt immunförsvar och kan orsaka irreparabel skada och så småningom leda till döden. För de flesta cancertyper är den bakomliggande orsaken till sjukdomen inte särskilt väl fastställd – det är vanligtvis en blandning av genetiska faktorer och miljöpåverkan som tillsammans skapar mutationer i vårt DNA som i sin tur leder till att våra celler delas okontrollerat. I vissa fall är cancertumören lokaliserad till ett specifikt organ, men i mer allvarliga fall kan den metastasera och spridas.

Upptäckten av cancervaccin och dess utmaningar

Genom åren har forskare identifierat sätt att stärka vårt interna försvar mot diverse sjukdomar. Med vaccin och andra former av immunterapier på marknaden kan läkare sakta ner, eller lindra, sjukdomsförloppet. Detta beror på vårt immunförsvars förmåga att komma ihåg sitt första möte med en del främmande molekyler, och därigenom skapa antikroppar som angriper och förstör desamma när de återkommer.

För cancer är denna princip mer komplex eftersom det inte finns någon specifik cancerframkallande molekyl som invaderar kroppen. I vissa fall kan en virusinfektion leda till cancer – det humana papillomaviruset (HPV) är ett utmärkt exempel. Det finns ett vaccin som förhindrar cancer hos de som utsätts för HPV genom att rikta in sig på själva viruset, men i övrigt saknas förebyggande cancervaccin på marknaden. Däremot finns en del cancervaccin i klinisk utveckling, varav ett, Dendreons Provenge (Sipuleucel-T), har godkänts av både FDA och EMA för behandling av asymptomatisk eller minimalt symptomatisk metastatisk hormonrefraktär prostatacancer.

Cancervaccin har gott rykte, inte minst jämfört med andra behandlingsformer såsom kemoterapi eller strålbehandling. Nackdelarna med just Provenge är dock inte försumbara. För närvarande har Provenge en begränsad applicerbarhet och är enbart ämnade att behandla prostatacancer, i relativt sen sjukdomsfas där en rent immunologisk behandling har visat sig ha begränsad effekt. Dessutom är Provenge vad man kallar personalized medicine, vilket medför relativt höga produktions- och logistik-kostnader.

Så fungerar RV001. Klicka för större bild.

RhoVac har en nytänkande immunonkologisk strategi

Bioteknikbolaget RhoVac utvecklar för närvarande ett läkemedel med potential att behandla flera, om inte alla, metastaserade cancertyper. Med en ny immunonkologisk lösning har bolagets kandidat, RV001, visat lovande resultat i både laboratoriemodeller och genom initiala resultat från en fas I/II-studie bland prostatacancerpatienter. I den kliniska studien uppvisade RV001 god säkerhet och ett signifikant immunsvar.

Kandidaten riktar sig specifikt mot proteinet RhoC, vilket typiskt överuttrycks i cancerceller med kapacitet att metastasera. Även om RhoVacs första indikation är prostatacancer har överuttryck av RhoC i metastatiska celler bekräftats i ungefär 20 cancerindikationer och de blir fler för varje år. Därigenom kan RV001, när det administreras som ett vaccin i tidiga skeden av cancersjukdomen, träna patientens immunförsvar att känna igen cancern och därigenom hindra den från att sprida sig i kroppen. En mer detaljerad beskrivning av verkningsmekanismen för RV001 kan ses i videon nedan.

Bolaget väntar nu på resultat från uppföljning av patienternas immunologiska respons efter avslutad behandling. Responsen följs under 12 månader och man hoppas kunna presentera interimsresultat i januari. Samtidigt har EMA instämt med studiedesignen av en kommande fas IIb-studie. Bolaget kommer att lämna in en formell ansökan om tillstånd att genomföra studien inom de närmaste månaderna.

Potential till snabb lansering

RhoVacs vd, Anders Ljungqvist, har stort förtroende för RV001 baserat på de mycket positiva resultaten från den avslutade fas I/II studien. Den pågående uppföljningen av studien förväntas styrka dokumentationen för det signifikanta och robusta immunsvaret ytterligare och därmed också den biologiska effekten. Han förväntar sig även att den planerade fas IIb-studien kommer att fortsätta visa positiva resultat med RV001 och att studien kommer att dokumentera att behandlingen förhindrar, eller begränsar, spridningen av prostatacancer i tidig sjukdomsfas.

Anders Ljungqvist, vd RhoVac. Fotograf: Peter Nørby.

Om dessa förväntningar infrias kan RV001 bli den första godkända behandlingen av patienter i denna sjukdomsfas av prostatacancer som i dag endast erbjuds aktiv övervakning. FDA har uttryckt att det finns ett ouppfyllt behov för behandling av dessa patienter och de bör erbjudas behandling istället för aktiv övervakning.

Vill göra skillnad inom cancerbehandling

Kandidatens framtidsutsikter styrks ytterligare av ett omfattande patentskydd och en stor marknadspotential. RhoVac innehar beviljade patent i EU, Japan och Australien fram till 2028, och i USA fram till 2032. Därefter finns potentiellt möjlighet till förlängning i maximalt fem år. Samtidigt värderas den globala marknaden för onkologiska läkemedel till 113 miljarder USD år 2015. Dessutom förväntas marknaden för cancervaccin växa från 2,5 miljarder USD år 2015 till 7.5 miljarder USD år 2022.

Samtidigt som antalet cancerpatienter fortsätter att öka, tycks immunonkologi vara svaret på innovationsuppmaningen inom cancerbehandling. Med flera kvarstående utmaningar på området är bolag som RhoVac fast beslutna att göra skillnad. Då 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall är förknippade med metastaser har RV001 potential att revolutionera behandlingsutbudet, inte bara inom immunonkologi utan för cancerbehandling i allmänhet.

 

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev