Home Nyheter BioStock listar: Årets aktieraketer 2018

BioStock listar: Årets aktieraketer 2018

BioStock listar: Årets aktieraketer 2018

21 december, 2018

Är den generella nedgången på den svenska aktiemarknaden under 2018 ett tecken på en inbromsande global konjunkturcykel, eller bara en tillfällig rekyl i en marknad som fortfarande har mycket kvar att ge? Orsakerna kan vara många, spekulationerna likaså. Även biotech-sektorn har haft ett tufft år generellt, men det finns undantag. BioStock har gått igenom de tio bolag inom life science-sektorn vars aktier presterade bäst under 2018.
Historisk sett är minusränta inte en normal nationalekonomisk strategi. Den 20:e december 2018 meddelade riksbankschef Stefan Ingves på en pressträff det oundvikliga beskedet att styrräntan höjs för första gången sedan 2011, från -0,50 procent till -0,25 procent. “Det här innebär inte att vi trampar på bromsen, utan är snarare en fråga om att vi lättar lite på gasen”, menade Ingves.
Vilka effekter räntehöjningar i Sverige, men framförallt i USA, kommer att få för den svenska aktiemarknaden under 2019, återstår att se. Höstens spekulationer om en räntehöjning kan dock vara en orsak till den sämre utvecklingen på aktiemarknaden jämfört med 2017.

Årets börsraketer inom life science-sektorn

Premissen för att upptas i topplistan över årets börsraketer är att bolaget ifråga skall ha varit börsnoterat senast från 1 januari 2018. Vi noterar att många bolags kursuppgångar har en flerfaktoriell bakgrund, medan andra ståtat med enstaka starka nyheter. I vissa fall har flera mindre men likväl goda nyheter, jämnt fördelade över året, bidragit till den positiva utvecklingen. Vi har valt att enbart presentera en nyhet per bolag som vi anser har bidragit till denna utveckling.
Man kan direkt konstatera att ingen av årets vinnare kommer i närheten förra årets överlägsna totalvinnare, Enorama Pharma, vars aktie steg med 788 procent för helåret 2017. Bolagets bästa period var dock mellan september 2017 till januari 2018 då aktien som mest steg över 2300 procent.
I år toppas listan av Oasmia med en respektabel uppgång på 320 procent för helåret (fram till 19 december då siffrorna togs fram). Totalt sett för hela börsen är det endast två bolag som klår Oasmia. Dels rederikoncernen Viking Supply Ships som stigit 539 procent och industribolaget aXichem vars aktiekurs har ökat med 322 procent.
Klicka på logotyperna för att läsa mer på respektive bolags hemsida.

Oasmia + 319,31%

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.
Huvudsaklig kursdrivare: Apealea erhöll sälj- och marknadsgodkännande för EU samt i Norge, Island och Liechtenstein. Apealea är en behandling av platinum-känslig äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin vid första återfallet.

Ortoma + 307,36%

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av ledimplantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Målet med systemet är att öka effektiviteten hos kliniker, höja kvaliteten på utförda ingrepp och minska antalet omoperationer. Detta skulle kunna innebära att kostnaderna för klinikerna minskar, deras konkurrensförmåga stärks och möjligheterna hos patienterna att få ett bättre resultat efter operation ökar.
Huvudsaklig kursdrivare: Ortomas FDA-ansökan för Ortoma Treatment Solution beviljades av FDA. Bolaget erhöll därmed marknadsföringstillstånd på den viktiga USA-marknaden. Sedan tidigare får bolagets produkt marknadsföras på den europeiska marknaden.

BioArctic + 188,85%

BioArctic utvecklar nya sjukdomsmodifierande behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, vilka drabbar det centrala nervsystemet. Målet är att påverka den underliggande sjukdomspatologin för att förhoppningsvis stoppa eller påtagligt fördröja sjukdomsutvecklingen.
Huvudsaklig kursdrivare: 18-månadersanalysen av BAN2401 fas IIb-studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom visade statistiskt signifikanta och dosberoende effekter med minskad klinisk försämring och minskad amyloid-beta inlagring i hjärnan. Detta är den första studien i sen klinisk fas som påvisar en potentiell sjukdomsmodifierande effekt på såväl klinisk funktion som inlagring av amyloid-beta i hjärnan.

DexTech Medical + 166,56%

DexTech utvecklar läkemedelskandidater med tillämpning inom urologisk onkologi, främst prostatacancer. Huvudprojektet OsteoDex är inriktat på obotlig kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser.
Huvudsaklig kursdrivare: Bolagets fas IIb-projekt för behandling av CRPC avslutades och datan var förenlig med en kraftfull hämning av den så kallade “onda cirkeln” med koppling till skelettmetastaser. Inga allvarliga biverkningar kunde noterats. Resultaten uppfyllde därmed protokollets primära målsättning.

Sedana Medical + 143,67%

Sedana Medical utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. Tekniken ger säker och enkel administrering av flyktiga anestesimedel.
Huvudsaklig kursdrivare: I samband med börsnoteringen 2017 meddelade Sedana Medical en ambition om att öka försäljningen med  i genomsnitt 20 procent per år fram till registreringen av läkemedlet IsoConDa. För helåret 2017 ökade försäljningen med 26 procent jämfört med 2016. Försäljningen under första kvartalet 2018 ökade med 57 procent jämfört med motsvarande period 2017, vilket var mer än förväntat, däremot minskade rörelseresultatet med 1,7 Mkr.

2cureX + 134,69%

Danska 2cureX utvecklar metoden IndiTreat vars syfte är att kartlägga den mest effektiva behandlingen för individuella cancerpatienter. 2cureX bedriver i dagsläget tre kliniska valideringsstudier med IndiTreat i kolorektal-, äggstocks- och bukspottkörtelcancer tillsammans med kliniska partners. Med IndiTreat-metoden kan onkologen välja den optimala behandlingen för varje enskild cancerpatient genom att små tumörer odlas från patientens cancer som därefter utsätts för både standard kemoterpeutika och nya mediciner utanför patienten. Efter denna screeningsprocess kan den mest effektiva medicinen ges till patienten.
Huvudsaklig kursdrivare: 2cureX presenterade positiva data från den kliniska studien med IndiTreat. Interimsresultaten visade en framgångsfaktor om 71 procent i hänsyn till förberedelse av tredimensionella mikrotumörer från nålbiopsier av levermetastaser. Det faktum att testet för närvarande valideras i tre cancerindikationer gör att bolaget ser en strategisk möjlighet att initiera en förlansering av IndiTreat på utvalda marknader redan under det andra halvåret 2019.

IRLAB Therapeutics + 135,46%

IRLAB fokuserar främst sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder.
Huvudsaklig kursdrivare: Den explorativa analysen av effektdata från fas IIa-studien med IRL752 indikerar att substansen kan förbättra symtom vid Parkinsons sjukdom som är starkt kopplade till hjärnans exekutiva funktioner och som idag saknar effektiv behandling. IRLAB planerar därmed att genomföra en effektstudie (fas IIb) med fokus på exekutiva funktioner – axiala motorsymptom och kognitiva symtom i patienter med Parkinsons sjukdom och demens.

RhoVac + 124,30%

RhoVac bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mera specifikt – av terapeutiska cancervacciner. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid metastaserande cancerformer.
Huvudsaklig kursdrivare: Rhovacs studie avseende säkerhet och immunaktivering i bolagets kliniska fas I/II-studie Rhovac-001 hos patienter med prostatacancer uppnådde sin primära end-point och inga allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades. Resultaten visade dessutom ett signifikant, robust och RV001-medierat immunsvar hos 86 procent av patienterna.

Cantargia + 114,49%

Cantargia specialiserar sig på antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen – CAN04 – är dubbelverkande och bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom blockering av signaler som driver tumörtillväxt.
Huvudsaklig kursdrivare: Cantargia presenterade prekliniska resultat från en studie runt kombinationer av antikroppen CAN04 (nidanilimab) och cellgifter. I in vivo-baserade cancermodeller kunde CAN04 kombineras på ett säkert sätt med de undersökta cellgifterna. Det starkaste resultatet erhölls genom att kombinera CAN04 med cisplatin. Då uppvisades nämligen både en signifikant förbättrad behandlingseffekt samt en tydlig CAN04-relaterad minskning av biverkningar från cisplatin.

Genovis + 111,84%

Lundabaserade Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik.
Huvudsaklig kursdrivare: Genovis utvecklar produkter i paritet med kundönskemål och levererar allt bättre ekonomiska rapporter tillsynes utan att nämnvärt påverkas av det globalt allt sämre börsklimatet. I augusti konstaterade vi att bolaget ökat sin försäljning 15 kvartal i rad, med intäkter från både nya och gamla kunder, bland annat 24 av världens 25 största läkemedelsbolag. I november kom rapporten från tredje kvartalet 2018, vilket visade på en försäljningsökning på 74 procent. Bolaget presenterade även de nya produkterna GlycOCATCH och FabRICATOR-HPLC.
*notera att börskurserna har fluktuerat sedan statistiken togs fram 19 december. Vissa bolag kan ha bytt plats och nya tillkommit i topplistan.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev