Antalet godkända läkemedel för att behandla symptom av Alzheimers sjukdom ryms på ena handens fingrar. Efter positiva studieresultat med kandidaten ALZ-101 hoppas svenska Alzinova kunna addera ett nytt behandlingsalternativ för det degenerativa kognitiva tillståndet. Härnäst väntar de första studierna i människa, en viktig milstolpe som skall finansieras med en riktad emission om cirka 15 Mkr och en företrädesemission om cirka 30,1 Mkr. BioStock har träffat vd Per Wester.

Alzinova fick den 10 oktober ett ”notice of allowance” om att ytterligare en avdelad patentansökan kommer att godkännas i USA. En patentansökan får bara innehålla en innovation, medan ett paket av flera innovationer patenteras genom avdelade ansökningar för respektive del. Det aktuella patentet omfattar skydd för bolagets AβCC-teknologi i den molekyl som ger upphov till amyloid-β (Aβ) som används då nya cellbaserade modeller och transgena djurmodeller av Alzheimers sjukdom genereras. Patentskyddet gäller till april 2029.

I slutet av oktober kom ytterligare en viktig nyhet som stärker bolaget inför de kommande kliniska studierna i människa: bolagets GLP-toxikologistudie kunde bekräfta att ALZ-101 har god effekt och är fri från biverkningar.

Per Wester, patentskyddet för grundteknologin AβCC och ALZ-101 stärktes i juni för USA-marknaden. Nyligen cementerades patentskyddet ytterligare. Kan du utveckla hur de två separata IP-nyheterna hänger ihop?

– I samband med att USA patentet för grundteknologin och ALZ-101 (vaccinet) godkändes i maj 2017 uppkom möjligheter för oss att komplettera detta med två ansökningar om s.k. avdelade patent. I praktiken innebär det att skyddet är ännu starkare för grundteknologin och vaccinet. Däremot har de samma prioritetsdatum, så patenten har inte förlängts. De gäller fortsatt till april 2029, med möjligheter till förlängning om det blir registrerat som godkänt läkemedel.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste av demenssjukdomarna och innebär att nervcellerna i hjärnan förtvinar, i synnerhet inom de områden som styr vårt minne. Kan du, i korta drag, berätta om de skadliga proteininlagringar som tros orsaka sjukdomen?

– Forskningen idag tyder på att ansamlingen av peptiden Aβ42 i hjärnan är den primära orsaken till Alzheimers sjukdom. När den ansamlas aggregerar den till lösliga former, s.k. oligomerer, och till olösliga former. De olösliga formerna lagras in som plack. De lösliga formerna binder istället till knytpunkter mellan hjärnceller, s.k. synapser, och förstör kommunikationen mellan dessa celler. Denna process resulterar till slut i att nervcellerna dör.

Vad skapar detta för utmaningar vid behandling av Alzheimers sjukdom?– 

– Tyvärr är de oligomera giftiga formerna väldigt få. Hade det inte varit för blod-hjärn-barriären, som skyddar hjärnan från potentiellt skadliga ämnen i blodet, samt för det faktum att de flesta Aβ-peptider i hjärnan har en viktig naturlig roll, hade en terapi som slår mot allt Aβ antagligen fungerat. Men för att överhuvudtaget nå oligomererna innanför blod-hjärn-barriären, och detta utan att samtidigt slå mot det skyddande Aβ som finns därinne, måste man vara specifik mot just dessa oligomerer. Detta är den unika egenskapen hos vårt vaccin ALZ-101.

»ALZ-101 är ett innovativt aktivt vaccin som kan ge sjukdomsmodifierande effekter genom att neutraliserar oligomererna och därigenom hindra sjukdomen från att utvecklas eller förvärras.« – Per Wester, vd Alzinova 

Hur angriper ALZ-101 dessa oligomerer?

– Antikropparna i ALZ-101 binder inget annat än det oligomera Aβ. Därför neutraliseras inte ALZ-101 av det Aβ som finns i blodet eller de ofarliga, och rent av skyddande, formerna som finns inne i hjärnan. När antikropparna väl tagit sig in i hjärnan binder de till oligomererna där och oskadliggör dem, och immunsystemet inne i hjärnan kan sedan ta bort dem.

– ALZ-101 är ett innovativt aktivt vaccin som kan ge sjukdomsmodifierande effekter genom att neutraliserar oligomererna och därigenom hindra sjukdomen från att utvecklas eller förvärras. Behandlingseffekten håller under lång tid.

Vad är bakgrunden till att ALZ-101-projektet kom till?

– ALZ-101-projektet startades när man insåg hur effektivt AβCC-teknologin stabiliserade just de allra skadligaste formerna av Aβ-peptiden. Själva stabiliseringen av Aβ-peptiden var en innovation av två forskare som då var verksamma vid Göteborgs universitet, Dr Anders Sandberg och Professor Torleif Härd. De insåg hur man med en strategiskt placerad intramolekylär bindning i denna molekyl kunde låsa den i den oligomera formen.

– ALZ-101 startades sedan som ett läkemedelsprojekt eftersom denna unika, stabila, och rena syntetiska formen av en oligomer är ypperlig som ett aktivt ämne i ett vaccin. Det visade sig tidigt i projektet att immunsystemet hos möss, vilket senare även bekräftades i kaniner och makakapor, kan känna igen en specifik struktur hos denna oligomer för att sedan börja producera stora mängder antikroppar mot den. Dessa antikroppar binder enbart oligomerer, vilket är en förutsättning för att kunna nå dessa ämnen som bara finns inne i hjärnan hos en Alzheimer-patient.

»I princip alla andra aktiva vaccin under utveckling baseras istället på ostrukturerade former av Aβ-peptiden, och de antikroppar som genereras är då inte specifika för just oligomeren. Det finns heller inga tecken på att en sådan ospecifik strategi fungerar.«

Per Wester, vd Alzinova

Hur skiljer sig detta från andra aktiva vaccin som är under utveckling?

– I princip alla andra aktiva vaccin under utveckling baseras istället på ostrukturerade former av Aβ-peptiden, och de antikroppar som genereras är då inte specifika för just oligomeren. Det finns heller inga tecken på att en sådan ospecifik strategi fungerar.

Ni kunde nyligen meddela goda resultaten från GLP-toxikologistudien som inleddes i februari. Kan du berätta vad en GLP innebär och vad er studie visade?

– För att ansöka om att genomföra kliniska prövningar på människor måste ett läkemedel testas noggrant i olika djurmodeller. Den viktigaste djurstudien är den s.k. GLP-toxikologistudien. GLP står för Good Laboratory Practice och innebär att både testmetod och forskningslaboratoriet är granskat och genomlyst av myndigheter så att kvaliteten av studien kan garanteras.

– Vårt studieresultat visade att säkerheten med ALZ-101 är hög och att samtliga försöksdjur svarar på vaccinationen genom att deras immunsvar reagerat på ett önskvärt sätt.

Ni har hade ju redan andra prekliniska indikationer på god säkerhet med ALZ-101. Vad tillför den senaste studien?

– GLP-toxikologistudien var det viktigaste steget för att bekräfta kandidatens säkerhet. Vi har, som du är inne på, tidigare genomfört liknande studier på möss och kaniner med samma resultat. När vi nu fick de lovande resultaten bekräftade även på icke-humana primater (Makakapor) i en GLP-studie så är vi trygga med att fortsätta projektet och gå vidare mot behandling av människor.

Hur relaterar GLP-toxikologistudien till den kommande kliniska studien på människor?

– GLP-toxikologistudien är ett direkt krav i ansökan att inleda klinisk prövning på människor. Studien måste uppvisa ”rena” resultat, vilket innebär att det inte får uppkomma biverkningar som är, eller kan anses bli, allvarliga i senare skeden av produktens utveckling. Av det skälet känner vi oss i dagsläget optimistiska inför fortsättningen.

»Lidandet är enormt och livskvaliteten sjunker under sjukdomens förlopp. Anledningen till att sjukdomen ökar är sannolikt kopplat till att allt fler blir allt äldre. […] Eftersom Alzheimer är en åldersrelaterad sjukdom så drabbas följaktligen allt fler.«

Världshälsoorganisationen WHO estimerar att runt 50 miljoner människor kommer att leva med Alzheimers sjukdom år 2030, och att siffran kommer öka till omkring 100 miljoner år 2050. Vad tror du att denna anmärkningsvärda prognostiserade ökning beror på?

– Ja, det är verkligen en allvarlig utveckling vi ser framför oss. Orsakerna diskuteras och det är också viktigt att ha med sig att sjukdomen pågår under många år innan man får en diagnos. Lidandet är enormt och livskvaliteten sjunker under sjukdomens förlopp. Anledningen till att sjukdomen ökar är sannolikt kopplat till att allt fler blir allt äldre. Många sjukdomar som förr var dödliga kan idag behandlas. Dit hör många former av cancer och hjärt-/kärlsjukdomar. Eftersom Alzheimer är en åldersrelaterad sjukdom så drabbas följaktligen allt fler.

Av naturliga skäl leder Alzheimers till ett stort personligt lidande, men sjukdomen medför även stora samhällskostnader. WHO uppskattar att de globala kostnaderna för Alzheimers år 2015 uppgick till 818 miljarder USD. Hur stort marknadsvärde talar vi om här?

– Det är egentligen en ganska svår fråga att svara på beroende på att man kan sikta på allt mellan en förebyggande behandling och en terapi som stoppar upp en redan långt gången demens till följd av Alzheimer. Ju tidigare man går in desto fler patienter kommer behandlas och tvärt om.

– Vi vet också att beslutande över vem som ska erbjudas viss behandling redan idag har svängt över från medicinsk expertis till betalare. Vi ser att utvecklingen kommer fortsätta i den riktningen. Av den anledningen kommer sannolikt en effektiv förebyggande behandling till patienter med Alzheimer som ännu inte blivit kognitivt påverkade att få en mycket hög prioritet av betalarna eftersom alternativkostnaden, som du nämner, är gigantisk. Det är den marknaden vi ser framför oss och det är nästan svårt att föreställa sig hur mycket det skulle vara värt för mänskligheten att få tillgång till en sådan behandling. Med ALZ-101 kan det vara möjligt, även om vägen dit i dagsläget är både lång och osäker.

Vid ett eventuellt marknadsgodkännande, hur skulle du uppskatta en sannolik marknadspenetration och möjlig vinst under de första fem åren?

– Alzinova kommer inte ta vaccinet ända fram till marknadsgodkännande. Håller vaccinet vad vi tror så kommer ett stort, globalt läkemedelsbolag sköta marknadsföringen.

Oligomerer är visserligen ett intressant terapeutiskt målprotein, men också ett mycket svårstuderat sådant. Vilka är dina främsta argument för att ni har en chans att lyckas?

– Att kunna studera oligomerer har tidigare varit förknippat med stora svårigheter. Man har inte haft någon egentlig koll på vad man haft i sitt provrör efter det att man löst upp sina peptider och låtit dom aggregera. Tidigare tvingades man därför utveckla läkemedel mot en mängd olika former av Aβ som dessutom har olika sammansättning mellan de olika preparationerna. Dessutom är de inte stabila, och man har tvingats tillsätta kemikalier för att försöka motverka bildandet av olösliga former.

Det vi har utvecklat är en ren och stabil oligomerpreparation som har många tillämpningsområden. I ALZ-101 används den som ett antigen men man kan även använda den för att ta fram antikroppar, vilket vi visat med ALZ-201, eller småmolekyler som kan användas som terapier eller diagnostiska verktyg. Det finns många möjligheter för oss att bredda verksamheten framöver.

ALZ-101 är en immunterapi kopplat till Amyloid-β, kan du sätta in detta behandlingsparadigm i en kontext av andra alternativa utvecklingsområden för terapier mot Alzheimers sjukdom?

– Aβ-ansamlingen i hjärnan är det tidigaste och tydligaste tecknet på sjukdom, och det som verkar initiera hela sjukdomsförloppet. Skall man ha en bestående sjukdomsmodifierande effekt verkar det därför vara här man skall slå. Först därefter ser man ansamling av ett annat protein, tau, inne i cellerna. Dessa tau-aggregat verkar vara en huvudorsak till att cellerna börjar dö. Det finns läkemedel under utveckling, inklusive immunterapier, som slår mot denna tau-peptid men det är för tidigt att säga om de kommer vara verksamma eller ha bestående effekter.

»Syftet med emissionerna är i första hand att finansiera arbetet med att genomföra en första klinisk studie på patienter med vårt vaccin, ALZ-101.« 

Den 24:e oktober beslutade ni att genomföra en riktad emission om 15 Mkr samt en fullt garanterad företrädesemission om cirka 30 Mkr. Vad är syftet med denna kapitalinjektion och hur skall likviden användas?

– Syftet med emissionerna är i första hand att finansiera arbetet med att genomföra en första klinisk studie på patienter med vårt vaccin, ALZ-101.

– Studien kommer i första hand mäta vaccinets säkerhet och förmåga att stimulera immunsystemet. Utöver det kommer vi mäta hur en rad biomarkörer påverkas av vaccinationen. Slutligen avser vi att undersöka vaccinationens påverkan på patienternas kognition. Jag vill dock påpeka att studien endast är designad för att fastställa säkerhet och immunogenicitet.

Ur ett investerarperspektiv, vilka är det viktigaste katalysatorerna för Alzinova under det kommande året?

– Alla risksänkande aktiviteter är viktiga värde-katalysatorer. Till dessa hör produktionen av det kliniska materialet, inlämnandet och godkännandet av ansökan om klinisk prövning, samt rekryterandet och behandlandet av patienter utan tecken på att vaccinet skulle vara farligt. Vi ser alltså fram emot att kunna uppvisa flera värdeskapande steg för våra ägare under det kommande året.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev