Emissionsaktuella Enzymatica utvecklar medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Bolagets förkylningsspray ColdZyme säljs i egen regi i Skandinavien och genom distributionsavtal på ytterligare marknader. Enzymatica har en pågående expansionsstrategi som man nu ämnar finansiera vidare genom en företrädesemission om 98,7 Mkr. BioStock har pratat med vd Fredrik Lindberg om bakgrunden till kapitalanskaffningen, som pågår fram till 28 november, och hans framtidsvision för bolaget.

Enzymaticas produkter är baserade på en barriärteknologi som inkluderar marina enzymer. Mer specifikt används enzymer från djuphavstorsk med syftet att stärka kroppens naturliga barriärer på hud och slemhinnor och därigenom förebygga och förkorta infektionsrelaterade sjukdomar.

Bolagets första produkt, förkylningssprayen ColdZyme Munspray, består av en flytande glycerolbarriär som skapar en skyddande hinna mot förkylningsvirus i munhåla och svalg. Barriären förstärks av djuphavstorskenzymer som klipper av dockningsproteiner på virusytan. Därmed kan viruset inte ta sig in och föröka sig i slemhinnan, vilket medför att ColdZyme verkar mot själva orsaken till virussjukdomen och därmed kan både förhindra att förkylning bryter ut samt förkorta och lindra förkylningssymtom.

ColdZyme Munspray

Stark försäljningstillväxt på samtliga marknader med aktiv försäljning

ColdZyme lanserades i Sverige 2013 och har på fem år uppnått en marknadsandel om 5,3 procent. Marknadspenetrationen är imponerande, inte minst på förkylningsmarknaden som präglas av allmän skepsis mot produkternas effekt och med ett brett utbud av receptfria förkylningsprodukter på marknaden. Bolaget siktar på liknande utveckling även på andra marknader.

Internationell expansion skapar framtidspotential

I Sverige, Danmark och Norge saluför Enzymatica själva sin produkt, medan strategin på övriga marknader är att ingå partnerskap där partnern är ansvarig för marknadsföring och försäljning.

Under 2017 kom bolagets internationella genombrott via ett avtal med det tyska läkemedelsbolaget STADA som avser Tyskland, Belgien och Österrike. Försäljningen på dessa marknader kom igång senare samma år. För den tyska marknaden råder sedan i somras i praktiken ett försäljningsstopp efter att tysk domstol fördömt STADAs marknadsföringskampanj, ett beslut som STADA nu överklagat. Läs mer.

I år har Enzymatica tecknat avtal med ABEX i Sydafrika och så sent som i oktober öppnades dörren till den asiatiska marknaden genom ett distributionsavtal för Japan med ett av landets största läkemedelsbolag. Läs mer. Idag saluförs ColdZyme på ett tiotal marknader med pågående förberedelser på ytterligare en handfull marknader.

Kapitaltillskott för att finansiera nya marknadsinträden

Enzymaticas strategi är att fortsätta växa genom att stärka sin position på befintliga marknader och samtidigt expandera till fler marknader.

För att väcka potentiella partners intresse fortsätter bolaget att ständigt utöka evidensen för ColdZyme med syfte att både stärka och bredda dess produktpåstående. I början av oktober publicerade Enzymatica resultaten från en tysk multicenterstudie, som visar på signifikanta fördelar med ColdZyme. Läs mer. För bara ett par veckor sedan publicerades en studie som visade att elitidrottare som tagit ColdZyme upplevde en signifikant kortare sjukdomsperiod. Läs mer.

För att stödja bolagets tilltagande internationella expansion, då framförallt genom att finansiera ytterligare studier, genomför bolaget nu en företrädesemission om 97,8 Mkr. Utöver fortsatt tillväxtsatsning och att finansiera studier ska emissionslikviden även användas för att betala tillbaka ett brygglån om 30 Mkr från tre av bolagets huvudägare.

»ColdZyme och Enzymatica har en mycket stor potential. […] Framgångarna i Sverige talar sitt tydliga språk. Vi har också en dedikerad organisation med rätt kompetens, en stark styrelse som tror på företaget, och långsiktiga, finansiellt starka huvudägare. Slutligen är våra distributörsavtal […] ett internationellt erkännande för vår barriärteknologi och att de ser ColdZymes stora marknadspotential.« – Fredrik Lindberg, vd Enzymatica 

Fredrik Lindberg, vd på Enzymatica, ni har ju länge haft sikte på internationell expansion. Varför genomför ni en företrädesemission just nu?

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica.
Foto: Enzymatica

– Vi behöver stärka vår likviditet för att kunna genomföra vår internationella tillväxtstrategi, och accelerera vårt kliniska forskningsprogram med ytterligare studier för ColdZyme.

Den pågående företrädesemissionen avser knappt 98 Mkr. Givet att ni redan saluför er produkt och att era befintliga avtal sannolikt kommer att resultera i växande försäljning framgent, hur bedömer du behovet av ytterligare kapitalanskaffningar i framtiden? 

– Den emission som vi genomför nu bedömer vi kommer att täcka vårt kapitalbehov för åtminstone de kommande 12 månaderna. Om vi kommer att behöva ytterligare kapital därefter får vi i så fall återkomma om, men det är inget som vi planerar för nu.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser om 28,2 Mkr (29 procent) och garantiåtaganden om 70,5 Mkr (71 procent). Hur stor utmaning var det för er att uppnå en fullt garanterad emission?

– Det är en mycket stark signal till marknaden att styrelse, ledningsgrupp och ett antal närstående ägare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande 29 procent av emissionen. Vi har också fördelen av att ha några stora ägare som har ett långsiktigt perspektiv på verksamheten. De tror på Enzymatica, vår tillväxtstrategi och ser stor potential med ColdZyme, och garanterar därför emissionen fullt ut. Det finns idag ingen effektiv behandling av förkylning. Med ColdZyme har vi en produkt som angriper orsaken till förkylningen, d.v.s. virus – det ser vi och våra huvudägare som en stor fördel.

»Dagens konsumenter genomskådar överdrivna produktpåståenden och vår strategi att leverera mer än vi lovar har givit oss en stark marknadsposition sedan lanseringen« 

Ni genomför emissionen för att kunna stödja er internationella expansion genom att utföra fler studier kring ColdZymes effekt. Samtidigt har ni redan en väldokumenterad produkt. Varför är det så viktigt med ytterligare dataunderlag?

– Det är riktigt att vi har genomfört ett flertal framgångsrika kliniska studier och marknadsstudier. Samtidigt vill vi kontinuerligt stärka den kliniska dokumentationen för ColdZyme, vilket förbättrar våra möjligheter att lyckas med vår internationella tillväxtstrategi genom fler och tyngre produktpåståenden. Dagens konsumenter genomskådar överdrivna produktpåståenden och vår strategi att leverera mer än vi lovar har givit oss en stark marknadsposition sedan lanseringen. Dessutom träder ett nytt regelverk ikraft 2020 för medicintekniska produkter, något som också kommer att ställa större krav på dokumentationen av produkterna.

Vilket är ert hittills starkaste stöd för ColdZymes effekt?

Vi har som sagt ett flertal studier med goda resultat. Om jag ska framhålla några så är det vår första kliniska studie, COLDPREV, som visade på en virusreduktion på upp till 99 procent samt mer än en halverad sjukdomsperiod. Även den jämförande, tyska multicenterstudien som vi kommunicerade i början av oktober, uppvisar mycket bra resultat. I studien har fyra förkylningsskalor använts för att testa ColdZyme och i samtliga fall ser vi signifikant positiva resultat för ColdZyme jämfört med den grupp som inte behandlades. Slutligen skulle jag också vilja framhålla in-vitro-studien som visar att ColdZyme inaktiverar cirka 90 procent av alla kända virus som orsakar förkylning.

»Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den globala marknaden för receptfria förkylningsprodukter uppskattas till 56 miljarder USD. Den svenska marknaden är ett bra exempel på ColdZymes marknadspotential. Vi har på relativt kort tid slagit oss in på marknaden och etablerat oss bland de fem mest sålda varumärkena med en marknadsandel på över 5 procent.«

Kan du kort beskriva din bedömning av ColdZymes marknadspotential?

– Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den globala marknaden för receptfria förkylningsprodukter uppskattas till 56 miljarder USD. Den svenska marknaden är ett bra exempel på ColdZymes marknadspotential. Vi har på relativt kort tid slagit oss in på marknaden och etablerat oss bland de fem mest sålda varumärkena med en marknadsandel på över 5 procent. Cirka 500 000 svenskar använder ColdZyme kontinuerligt, och antalet växer för varje år.

Ert övergripande mål är att etablera ColdZyme som ett ledande varumärke inom förkylningskategorin. Hur arbetar ni för att nå målet och hur tycker du att det gått hittills?

– Resultatet från lanseringen i Sverige är ett bra exempel. Grunden är bevis för produktens effekt genom väl genomförda patientstudier. Baserat på dessa har vi utvecklat ett framgångsrikt marknadsföringskoncept som vi tillhandahåller till våra distributörer på andra marknader. De är imponerade över framgången i Sverige och kan dra nytta över våra lärdomar här.

Ni har ingått två nya distributionsavtal bara i år. Kommer ni att upprätthålla den snabba expansionstakten och är slutmålet att ColdZyme ska säljas på samtliga globala marknader?

Grafik över Enzymaticas strategi. Klicka för större bild.

– Det här är en fråga som har mycket hög prioritet för vår verksamhet. Genom avtalen i år för marknader som Sydafrika och Japan har vi nu kommit in på fyra av sex kontinenter. Vårt mål är att vi ska täcka samtliga kontinenter.

I Sverige, Danmark och Norge säljer ni ColdZyme i egen regi medan försäljningen på övriga marknader sker via partnerskap. Vad är bakgrunden till denna tveeggade strategi?

– Fördelen med att sälja i egen regi är att bruttomarginalen blir högre, men det kostar ju också. Det är därför naturligt, med tanke på vår storlek, att vi arbetar med distributörer på andra marknader som kräver väldigt mycket större marknadsmuskler. Utanför Skandinavien bär således våra partners alla kostnader för marknadsföring och försäljning.

Ni har kommunicerat att ni kan komma att ta fram nya ”line extensions” för att bredda ert produkterbjudande och öka hyllexponeringen. Kan du utveckla vad det innebär och hur det ska genomföras?

– Vårt fokus nu är förkylning genom ColdZyme och här finns mycket ogjort. Det kan handla om både nya produktvarianter och nya indikationer inom detta område.

Även om bolaget just nu fokuserar på ColdZyme så bygger Enzymatica på en enzymteknologi med möjligheter till ytterligare produktidéer. Isländska Zymetech, som ni förvärvade 2016, har utvecklat hudvårdsprodukter och kosmetika baserat på djuphavstorsk-enzymet och Enzymatica har också en egen pipeline som är pausad till dess att ColdZyme etablerats internationellt. Kan du säga något om hur strategin ser ut när det gäller att återuppta utvecklingen av er pipeline?

– Vår styrelse har beslutat om en strategi som innebär att vi nu fokuserar på förkylning – ett område med stor marknadspotential. Med tanke på att vi ändå har begränsade resurser och är ett litet bolag är det en klok strategi. Det finns naturligtvis en spännande potential för andra produkter baserade på vår enzymteknologi – men det får vi återkomma till i framtiden – det finns inga sådana konkreta planer i nuläget.

Vad tror du att ert snabba marknadsupptag – drygt 5 procent efter 5 år – beror på?

– Vi har en produkt som fungerar – det finns många bevis på ColdZymes kliniska fördelar. Dessutom har vi genomfört en mycket framgångsrik marknadsföring av produkten.

»Vårt mål [är] att finnas på samtliga kontinenter. Naturligtvis är de stora marknaderna speciellt intressanta, men vi tecknar naturligtvis även avtal för mindre marknader.«

Är det någon eller några specifika marknader som ni kommer att prioritera i ert kommande expansionsarbete och, i så fall, varför?

– Som jag sa tidigare så är vårt mål att finnas på samtliga kontinenter. Naturligtvis är de stora marknaderna speciellt intressanta, men vi tecknar naturligtvis även avtal för mindre marknader.

Enzymatica har visat positiv tillväxt under många kvartal i rad, jämfört med samma kvartal tidigare år. Den pågående rättsprocessen i Tyskland (läs mer) gjorde att så inte blev fallet i Q3-rapporten. När bedömer ni att ni kommer att kunna rapportera fortsatt försäljningstillväxt?

– Vi lämnar inga prognoser men vårt mål är att komma tillbaka i Tyskland och att vår partner STADA kan återuppta försäljningen av ViruProtect.

I tidigare intervjuer med BioStock har du sagt att Enzymaticas strategi för att skapa värde för era ägare är att arbeta metodiskt och bygga långsiktiga relationer med stor potential. Kan du säga något om hur många sådana långsiktiga relationer ni underhåller just nu?

– Vi har under de senaste åren arbetat med att uppgradera våra kvalitets- och regulatoriska system, rekryterat rätt kompetens för vår internationella expansion och stärkt dokumentationen för ColdZyme. Dessutom har vi genom förvärvet av Zymetech fått full kontroll på hela värdekedjan, från produktion och forskning till patent och marknadsföring. Vi är nu en mycket mer attraktiv partner för potentiella distributörer – och vi har ett flertal pågående diskussioner med olika möjliga partners. 

Vilka nyheter kan marknaden vänta sig från er under 2019?

– Vi hoppas kunna presentera fler avtal och stärkt dokumentation för ColdZyme. 

Slutligen, vilka är dina huvudsakliga argument för att investerare ska delta i den pågående emissionen? 

– ColdZyme och Enzymatica har en mycket stor potential. Vi har en väldokumenterad produkt som angriper orsaken till förkylning, medan de allra flesta receptfria produkterna idag är symtomlindrade. Framgångarna i Sverige talar sitt tydliga språk. Vi har också en dedikerad organisation med rätt kompetens, en stark styrelse som tror på företaget, och långsiktiga, finansiellt starka huvudägare. Slutligen är våra distributörsavtal, speciellt med stora aktörer som STADA och ett av Japans största läkemedelsbolag, ett internationellt erkännande för vår barriärteknologi och att de ser ColdZymes stora marknadspotential.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev