Home Intervjuer Intervju med Susan Suchdev, COO på Annexin Pharmaceuticals

Intervju med Susan Suchdev, COO på Annexin Pharmaceuticals

Intervju med Susan Suchdev, COO på Annexin Pharmaceuticals

5 november, 2018

BioStock har träffat Susan Suchdev som i september tillträdde posten som ny COO på Annexin Pharmaceuticals. Suchdev har en  M.Sc. i nutrition från Karolinska Institutet vilket har lett till en lång karriär med projektledande roller i kliniska utvecklingsprojekt, bland annat på Pfizer, TFS Trial Form Support och Nestlé Health Science. Nedan berättar hon mer om den initiala satsningen mot ögonsjukdomen retinal venocklusion och potentialen i de stora hjärt- kärlsjukdomarna. 

Annexin Pharmaceutical utvecklar läkemedelskandidaten ANXV som är baserad på ett humant rekombinant protein kallat Annexin A5. Dess egenskaper både skyddar och reparerar cellerna i blodkärlen och motverkar även inflammation hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar.

Efter ett framgångsrikt prekliniskt program är bolaget nu på väg mot klinik inom den första indikationen retinal venocklusion (RVO), en allvarlig ögonsjukdom och en av de vanligaste orsakerna till synförlust som drabbar över 16 miljoner människor globalt. Härnäst avser bolaget att i slutet av året lämna in ansökan om att påbörja en fas I-studie.

Målsättningen att resultaten från fas I ska kunna ligga till grund för fortsatt utveckling inom flera indikationer, där hjärt- och kärlsjukdomar representerar den största marknaden. Enligt marknadsrapporten Cardiovascular Drugs: Global Markets to 2022 från BCC Research prognostiseras denna sektor värderas till nära 150 miljarder dollar år 2022.

»Annexin A5, som vi alla har i kroppen, är ett protein som aktiveras så fort en cell blir skadad eller stressad. Proteinet hjälper till att reparera skadan, skydda cellen och verkar också långsiktigt antiinflammatoriskt. Om vi kan visa att ANXV har effekt i RVO är vi övertygade om att många företag kommer visa stort intresse för produkten, även för andra hjärt-kärl-indikationer« — Susan Suchdev, COO Annexin Pharmaceuticals

Susan Suchdev, COO på Annexin Pharmaceuticals.

Susan Suchdev, nu har du varit COO på Annexin i ungefär två månader. Vad lockade dig till posten?

– Få bolag idag arbetar med substanser som har potential att bli en ”First-in-Class”-produkt, men denna potential har Annexins ANXV! First-in-Class innebär att läkemedlet är det första på marknaden med en unik verkningsmekanism. Eftersom ANXVs verkningsmekanism passar flera indikationer så kan produkten förhoppningsvis hjälpa många patienter i framtiden. Möjligheten att få vara med om denna resa var anledningen till att jag valde att tacka ja till rollen som COO på Annexin.

Vilka är, enligt dig, de största utmaningarna med ditt nya uppdrag?

– Ett utvecklingsbolag som Annexin har begränsat med pengar, vilket gör att vi konstant utvärderar att vi arbetar på ett kostnadseffektivt sätt, gör rätt saker vid rätt tillfälle och säkrar värden i projekten. Då har vi störst möjlighet att i kommande diskussioner med tänkbara samarbetspartners nå fruktsamma avtal.

– I läkemedelsutveckling behöver man också en stor portion tålamod, ytterst få läkemedel går raka vägen till marknadsgodkännande. Men en krokigare väg kan också leda till att vi lär känna produkten ännu bättre. Många välkända läkemedel har haft stora motgångar under sin resa, och varit nära att läggas på hyllan, men personer med tålamod och tro på produkten är de som gjort att patienter idag har effektiva läkemedel som lindrar och botar.

Kan du berätta lite om din professionella bakgrund?

– Från början ville jag gå den akademiska vägen och påbörjade en PhD på Karolinska, men blev lockad till en post-master utbildning inom läkemedelsutveckling på Uppsala universitet vilket ledde till en anställning på Pfizer. Sedan dess har mitt huvudsakliga område varit inom kliniska prövningar, med några år som CRA ute på kliniker runt om i Sverige, en mycket bra skola att lära sig grunden i kliniska läkemedelsstudier.

– Därefter ca 10 år som projektledare och chef inom kliniska prövningar på ett par olika företag, med ett mellanspel på fyra år inom regulatory och vetenskaplig rådgivning på Nestlé Health Science som arbetar med medicinska näringsprodukter. Senast tre år som COO på Klaria, en motsvarande roll som på Annexin men med helt andra typer av produkter. Mitt ”helhets-seende”, att i alla delar av utvecklingen ta hänsyn till både detaljer och helhet, framtida möjligheter och hur produkten ska säljas på marknaden, tror jag mig ha fått av att ha haft förmånen att arbeta på stora företag med nära samarbete med marknad/säljavdelningar, på CRO och på små noterade utvecklingsbolag med andra typer av utmaningar.

»I en nyligen publicerad studie på möss visade en holländsk forskargrupp tecken på långsiktig antiinflammatorisk effekt och förbättrad hjärtfunktion efter att möss med inducerad hjärtinfarkt fått behandling med Annexin A5« — Susan Suchdev

För den som inte känner till Annexin Pharmaceuticals, kan du beskriva vad ni gör och hur er affärsstrategi ser ut?

– Annexin har som mål att utveckla läkemedel för hjärt-kärlsjukdomar, främst med läkemedelskandidaten ANXV. ANXV är ett humant rekombinant protein, vilket innebär att vi har utgått från ett protein som vi alla har i kroppen, Annexin A5, men har framställt det med rekombinant teknik vilket innebär att bakterier som har genen för humant Annexin A5 producerar proteinet.

– Det första steget i läkemedelsutveckling är att ta fram en produkt som är stabil, vilket bland annat betyder att den över tid har kvar samma mängd aktivt läkemedel, inte bryts ner eller bildar andra substanser som kan vara farliga. Nästa steg är att testa produkten pre-kliniskt, dvs i djurstudier. Annexin har en stabil produkt, är redo för storskalig produktion, har färdigställt pre-kliniska programmet och är just nu i full färd med att planera för start av den första studien i människa som görs på friska personer. Därefter är det studier i patienter som väntar, för att visa effekt på produkten och förhoppningsvis leder detta till en registreringsansökan och att produkten kan säljas och användas av patienter.

– ANXV är en produkt som vi tror kan bli mycket värdefull för behandling av flera sjukdomar med kärlskador. Annexin A5, som vi alla har i kroppen, är ett protein som aktiveras så fort en cell blir skadad eller stressad. Proteinet hjälper till att reparera skadan, skydda cellen och verkar också långsiktigt antiinflammatoriskt. Ju äldre vi blir desto mindre Annexin A5 har vi, vilket gör att kroppen får svårare att reparera kärlskadorna och återhämta sig från sjukdomar. ANXV är tänkt att återskapa kroppens reparationsförmåga vid kärlskador och hjälpa många patienter vid sjukdomar som ofta kommer med åldern – allt ifrån RVO (kärlblockering i ögat) till kärlsjukdomar i hjärtat.

– Annexin har valt att i första hand satsa på indikationen RVO då denna indikation idag helt saknar behandling mot orsaken till sjukdomen och också ger stora efterverkningar hos patienterna som t.ex blindhet. Om vi kan visa att ANXV har effekt i RVO är vi övertygade om att många företag kommer visa stort intresse för produkten även för andra hjärt-kärl-indikationer.

Hur använder du dina tidigare erfarenheter för att nå bolagets mål?

– Annexins projekt täcker många områden där vi behöver ta hänsyn till olika aspekter och få flera parter att tillsammans gå mot ett mål, detta har jag tränat på under hela mitt arbetsliv och det är också något som jag tror mig vara bra på – att driva framåt i komplexa projekt.

– Att Annexin är listat på First North innebär att vi hela tiden har våra aktieägares bästa i fokus, något som blivit en självklarhet under mina år på företag listat på First North.

Antiinflammatoriska läkemedel fick något av en välförtjänt renässans förra året när Novartis presenterade data som bevisade att hjärt- och kärlsjukdomar kan behandlas effektivt med denna typ av läkemedel. Kan du sätta in ANXV i denna kontext?

– Både vi och andra har kunnat visa att Annexin A5 har en effekt på viktiga inflammatoriska komponenter i samband med åderförkalkning i blodkärl. När vi pratar om ANXVs verkningsmekanismer så brukar vi prata om en tvåstegseffekt där läkemedelskandidaten dels har en omedelbart reparerande och skyddande effekt och dels långsiktigt antiinflammatorisk. I en nyligen publicerad studie på möss visade en holländsk forskargrupp tecken på långsiktig antiinflammatorisk effekt och förbättrad hjärtfunktion efter att möss med inducerad hjärtinfarkt fått behandling med Annexin A5.

»ANXV sänker antiinflammatoriska komponenter som kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar medan standardbehandlingar idag riktar sig mot att sänka blodtrycket och/eller produktionen av mängden skadligt kolesterol. Idag finns ännu inga antiinflammatoriska terapier som är godkända för behandling av hjärtattacker och stroke« — Susan Suchdev

Om vi ska göra ett försök att sammanfatta läget så finns nu alltså bevisad terapeutisk effekt med antiinflammatoriska läkemedel i hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt har ni en first-in-class läkemedelskandidat med fastställd proof-of-concept, patentskydd och GMP-produktion. Vad är kopplingen till er första sjukdomsindikation, ögonsjukdomen retinal venocklusion?

– Det finns flera goda argument till prioriteringen av RVO förutom att vi tror det ger oss den snabbaste och mest effektiva vägen till marknad. Vetenskapligt är beslutet att satsa på RVO väl underbyggt med publicerade prekliniska data som visar att ANXV har potential att lösa upp den kärlblockering som orsakar RVO. De kommersiella argumenten är också många. Varken etablerade behandlingar eller produkter under utveckling adresserar själva problemet med RVO, utan behandlar endast symptomen. ANXV har alltså potential att bli det första läkemedel som inte bara kan ta bort den kärlblockering som orsakar RVO utan även bota sjukdomen. Dessutom ser vi en tydlig regulatorisk väg till marknad och har starkt patentskydd inom området. I kontakt med potentiella partners har vi också tagit emot positiv feedback vad gäller satsning på RVO då oftalmologi är ett terapeutiskt område som väcker stort intresse.

Kronisk inflammation är ju även en stor bidragande orsak till hjärtattacker och stroke. På vilket sätt skiljer sig antiinflammatoriska terapier som den ni utvecklar från dagens standardbehandlingar inom området?

– Vi pratar om helt olika mekanismer. ANXV sänker antiinflammatoriska komponenter som kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar medan standardbehandlingar idag riktar sig mot att sänka blodtrycket och/eller produktionen av mängden skadligt kolesterol. Idag finns ännu inga antiinflammatoriska terapier som är godkända för behandling av hjärtattacker och stroke.

Amerikanska Academy of Ophthalmology är världens största sammanslutning av 32 000 ögonläkare och kirurger. Du är just hemkommen från deras stora internationella konferens, American Academy of Ophthalmology (AAO) 2018 Annual Meeting. Vad var syftet med ditt deltagande?

– Vår proof of concept-studie för ANXV är tänkt att göras i RVO och vi träffar vårt expert-nätverk som hjälper oss att göra optimala val längs vägen då ögat är en mycket komplex del av människan. På AAO samlas alla experter inom oftalmologi vilket gör denna kongress till ett utmärkt tillfälle att skapa kontakter. Vi behöver även öka vårt eget kunnande och under AAO finns ett stort utbud av information, föreläsningar och posters om allt vad gäller ögats sjukdomar.

En av konferensens programpunkter var Retina Imaging: New Insights Into Disease and Treatment. Faktum är att en lång rad presentationer fokuserade på retinala sjukdomar. Hur stort intresse tilldrar sig rent allmänt ert projekt inom retinal venocklusion bland den globala expertisen på området?

– Idag finns det begränsat med läkemedel för retinala sjukdomar och specifikt för RVO – alla vi pratat med anser vårt projekt vara högintressant och vi har även identifierat möjliga ytterligare användningsområden för ANXV inom oftalmologin.

Kan du ge några konkreta exempel på vad denna, och andra liknande kongresser, adderar för långsiktigt värde för Annexin?

– Deltagande på denna typ av kongresser ger utbyte med experter och nya kontakter som annars inte alltid är lätta att etablera. Det är också en utmärkt plats att utvärdera konsultbolag för tex utförande av kliniska prövningar. AAO har detta år givit oss värdefulla kontakter, nya ideér och även ökat kunskapen hos oss som arbetar på Annexin.

Som vi kunde läsa i er delårsrapport för januari – september 2018 som släpptes 31 oktober, så hindrar beslutet att prioritera RVO inte er från att fortsätta undersöka potentialen för ANXV i fler indikationer. Om vi får lov att spekulera lite här och utan att gå händelserna i förväg, ser du några specifika hjärt- och kärlsjukdomar med en extra intressant potential givet läkemedelskandidatens verkningsmekanism?

– Det finns många intressanta möjligheter och under AAO har vi som sagt identifierat ytterligare indikationer inom oftalmologi som man skulle kunna behandla med ANXV. Om vi blickar utanför detta område och tittar på de större hjärt- och kärlsjukdomarna så ser vi spännande potential i exempelvis akut koronart syndrom, det vill säga hjärtinfarkt eller instabil angina pectoris.

Avslutningsvis, vad händer närmast i bolaget och vilka mål hoppas du att ni ska uppnå inom ett par års sikt?

– Närmast står vi inför vår första studie i människa på friska personer för att testa säkerhet inför efterföljande studier på patienter. På några års sikt ska vi ha påbörjat studier för att behandla patienter med RVO och kanske även andra indikationer, antingen på egen hand eller tillsammans med en partner.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev