NeuroVive Pharmaceutical meddelade i förra veckan att bolaget erhållit ett anslag om 5 Mkr från den svenska innovationsmyndigheten Vinnovas Swelife-utlysning. Anslaget avser stödja utvecklingen inom NVP015-projektet där man utvecklar läkemedelskandidaten NV354 mot genetisk mitokondriell sjukdom. BioStock kontaktade vd Erik Kinnman för en kommentar.

Syftet med NeuroVive Pharmaceuticals NVP015-program är att utveckla systemiska behandlingar som motverkar akuta energikriser genom att utgöra en alternativ energikälla för patienter med genetiska mitokondriella sjukdomar. NVP015 inriktas mot komplex I-dysfunktioner, som är en del i sjukdomsbilden vid bl.a. Leighs syndrom, MELAS och Alpers syndrom. Dessa är exempel på mycket allvarliga mitokondriella sjukdomar med symptom såsom muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan.

Upprepade Vinnova-anslag finansierar kandidatval och prekliniskt program

Förra året fick NeuroVive ett anslag från Vinnovas Swelife-utlysning Projekt för bättre hälsa – Steg 1 om 1 Mkr vilket möjliggjorde valet av kandidatsubstans NV354 inom NVP-015-programmet för preklinisk utveckling mot akuta medfödda mitokondriella sjukdomar. Tanken är att läkemedelskandidaten ska fungera som en alternativ energikälla för individer med nedsatt energiproduktion genom att tillföra succinat till cellens mitokondrier och därigenom sätta igång cellernas egen energiproduktion.

Utvecklingsprogrammet NV354 har nu tilldelats ytterligare ett forskningsanslag om 5 Mkr, från årets upplaga Projekt för bättre hälsa – Steg 2, för att kunna intensifiera ansträngningarna. Utvecklingsprogrammet innefattar den formella prekliniska utvecklingen såsom toxikologistudier och processutveckling för storskalig tillverkning av NV354.

En av flera kvalitetsstämplar

I ett pressmeddelande poängterade bolagets vd Erik Kinnman att Vinnova-finansieringen understryker NV354s potential att göra skillnad för patienter med mitokondriella sjukdomar. Han lyfte också fram att detta bekräftas av att NeuroVives samarbetspartner Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) tidigare i år fick ett forskningsanslag om 4 miljoner USD för att stödja forskning inom det gemensamma programmet samt att man i somras lyckades utlicensiera andra substanser inom NVP015-programmet till amerikanska BridgeBio.

BioStock kontaktade Erik Kinnman, vd för NeuroVive, för ytterligare kommentarer.

Erik Kinnman, vd NeuroVive

Erik Kinnman, vd NeuroVive.

Först och främst – grattis till anslaget! Det innebär att ni återigen får en kvalitetsstämpel på ert projekt. Kan du beskriva vad detta betyder för NeuroVive som bolag?

– Vi har fått ytterligare en extern kvalitetsstämpel på projektet. Inte bara från forskningshänseende utan även för framtida kommersialiseringspotential. Vi har många innovativa och spännande program och vi har kommunicerat att vi söker olika former av samarbeten och icke-utspädande finansiering för våra projekt. Nu levererar vi åter på denna strategi. För oss innebär denna strategi att vi kan hålla hög utvecklingstakt för flera projekt samtidigt, och för våra aktieägare att de får större utväxlingspotential för sin investering.

I ert pressmeddelande nämndes att den första utbetalningen avser 1,5 av de 5 Mkr som anslaget avser. Kommer denna utbetalning per omgående och hur ser resterande utbetalningsplan ut?

– Vi ansökte för ett två-årigt projekt som ska ta NV354 till en färdig produkt, redo för studier i människa. För det krävs en rad formella prekliniska säkerhetsstudier samt en processutveckling för uppskalning av själva substansen så att den håller högsta kvalitet. Vi har delat in alla dessa studier samt vidare affärsutveckling av NV354 i fyra arbetspaket. I takt med att vi levererar det vi ansökt för kan resterande delar av anslaget utbetalas.

Enligt Q2-rapporten hade ni 51,8 Mkr i likvida medel per den 30 juni 2018 efter att ha tillförts 64,2 Mkr genom en företrädesemission i april. Er Q3-rapport kommer ut nästa vecka, närmare bestämt den 22 november. Hur viktigt är det aktuella tillskottet i förhållande till hela er budget?

– Anslaget är viktigt för att kunna föra NV354 programmet framåt parallellt med våra andra projekt. Vi är tydliga i våra kapitalresningar för hur vi beräknar använda medlen. I vår senaste företrädesemission stod den kliniska utvecklingen av KL1333 för största delen, medan en mindre del avsåg utveckling av de prekliniska projekten. Detta bidrag i kombination med den forskning som görs med externa anslag vid Childen’s Hospital of Philadelphia, gör att vi kan föra NV354 framåt med betydligt mindre egna medel än vad som vanligtvis krävs.

Anslaget ska användas för att finansiera utvecklingsprogrammet för NV354. Hur ser status ut för projektet just nu och vad är nästa steg?

­– Vi har under det senaste året gjort betydande framsteg. Vi har fått fram en kandidatsubstans som med råge uppfyller de kriterier vi initialt satte upp som önskvärd profil för det kemiska konceptet. Vi har successivt fått väldigt lovande effektresultat i experimentella sjukdomsmodeller och sett att substansen är väl tolererad i preliminära toxikologistudier. Nu väntar mer noggranna dos-responsstudier innan vi går in i de längre formella toxikologistudierna. Att initiera uppskalningsprocessen för läkemedelsproduktion är också ett av de första stegen i projektet.

Läkemedelsutveckling är ju väldigt kostsamt. Hur långt skulle du säga att de anslagna 5Mkr kommer att ta NV354-projektet?

– Anslaget täcker delar av utvecklingskostnaderna och vi står för resterande delar. 5 Mkr täcker en betydande del av den totala kostnaden för utvecklingen fram till kliniska studier, och de kommer vara fördelade på olika delstudier under de kommande två åren. Därefter räknar vi med att projektet är redo att testas i människa vilket är en viktig värdehöjande milstolpe för alla läkemedelsprojekt.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev