Tillsammans med ett antal stora läkemedelsbolag, universitetssjukhus, institut och akademiska aktörer, deltar bioteknikbolaget Idogen i ett Swelife-projekt för avancerade terapiläkemedel (ATMP). Projektets syfte är att genom samarbete förenkla vägen till marknad för ATMP-produkter och ge fler patienter tillgång till behandling och förbättrad livskvalité.

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. Organisationen arbetar för att stärka svensk life science genom att främja samarbete mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård. Grundidén är att ett bättre samarbete mellan dessa aktörer leder till bättre folkhälsa.

Lundabaserade Idogen kunde nyligen meddela att de kommer att delta i ett Swelife-projekt inom avancerade terapiläkemedel (ATMP). Det aktuella projektet, som är ett delprojekt inom Swelife-ATMP, inriktar sig speciellt på affärsutveckling inom ATMP‑området och fokuserar särskilt på hälsoekonomi och värdebaserad hälsovård.

ATMP ger nya behandlingsmöjligheter

ATMP är ett samlingsnamn för cell-, gen- och vävnadsbaserade läkemedel. Denna typ av läkemedel besitter en enorm potential att erbjuda nya behandlingar eller botemedel mot sjukdomar som tidigare inte kunnat behandlas. ATMP skulle till exempel kunna användas för att reparera, återskapa eller ersätta vävnad, reducera autoimmunitet som t.ex. orsakar reumatiska sjukdomar eller effektivisera tumörbekämpning.

Det har dock visat sig vara svårt att se till att patienterna får nytta av den här potentialen. Ett stort antal ATMP-produkter klarar inte att ta sig hela vägen till marknad utan faller på vägen.

Tungviktare tar sig an problemet

För underlätta ATMP-produkters väg till marknad krävs ett tätare samarbete och ökad förståelse mellan sjukvården och läkemedelsbolagen, vilket är precis vad det delprojekt som Idogen nu deltar i syftar till att uppnå. Genom att föra samman representanter från akademi, sjukvården och läkemedelsindustrin hoppas Swelife att man ska få möjlighet att lära sig av varandra och på så sätt förenkla vägen till marknad för ATMP-produkter.

Projektet kommer att pågå under 1,5 år mellan 2018 och 2020 och inkluderar flera tunga aktörer inom både läkemedelsindustrin och den akademiska världen. Förutom Idogen ingår t.ex. Novartis, Pfizer, ett flertal universitetssjukhus, Karolinska Institutet och RISE (svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling) i samarbetet.

Utöver att förbättra och förenkla utvecklingen av ATMP-produkter vill projektet öka Sveriges internationella attraktionskraft när det gäller läkemedelsutveckling, kliniska studier och ATMP-produktion.

BioStock har pratat med Erika Samuelsson, projekt och kommunikationsmanager på Idogen, för att höra mer om bolagets roll i Swelife-projektet.

Projektet låter mycket intressant och välbehövligt! Varför tror du att just ni blev tillfrågade om att delta? 

Erika Samuelson, projekt och kommunikationsmanager, Idogen

– Idogens behandlingsmetod faller inom kategorin ATMP då vi utvecklar en autolog tolerogen cellterapi baserad på patientens egna dendritiska celler. Detta innebär att vi har som mål att ”omprogrammera” patientens egna immunologiska celler att tolerera t.ex. biologiska läkemedel, transplantat som kan ge immunreaktioner eller tolerera kroppsegna vävnader vid autoimmunitet.

Vad anser du är de största svårigheterna med att få ATMP-produkter till marknaden idag?

– Många av dessa terapier faller inom kategorin ”personalized medicine” där behandlingen skräddarsys för varje patient eller så är patientgruppen liten. Då behövs extra fokus på en fungerande process, när det gäller t.ex. ersättningsmodeller, regulatoriska aspekter och införande i vården, så att dessa terapier når hela vägen. De kan göra stor skillnad för patienterna och samhället. För Idogens del bedömer vi att problemet är mindre. Vår behandling har potential att ha långvarig (flera år) effekt vilket gör att även ett högt pris blir kostnadseffektivt för vården.

Vad hoppas du att resultatet av det här projektet blir, både för patienter och för läkemedelsindustrin?

– Min förhoppning är att vi genom den här satsningen kan bidra till att skapa en tydlig väg framåt för ATMP från utveckling till införande i sjukvården, så att så många nya och innovativa produkter som möjligt når patienterna. Dessutom hoppas jag att detta kan bidra till att göra det fortsatt attraktivt för läkemedelsindustrin att ta fram dessa behandlingsalternativ även för Sverige.

 Idogen utvecklar tolerogena cellterapier, i första hand mot hemofili A. Vad tror du att projektet kan betyda för er egen pipeline?

– Projektet kommer att hjälpa Idogen mycket i den fortsatta utvecklingen av cellterapier. Det är jätteviktigt att ha en dialog mellan bolagen och sjukvården för att säkerställa att vi utför vår utveckling på bästa möjliga sätt för en snabb och effektiv implementering i vården. Det kommer att skapa en konkurrenskraft för Sverige att erbjuda snabba regulatoriska vägar och en tydlig process för hur ATMP ska nå våra patienter.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev