Förkylning är den vanligast förekommande infektionssjukdomen och drabbar de flesta av oss flera gånger om året. Innan ColdZyme gjorde marknadsentré 2013 fanns inga behandlingar mot den bakomliggande orsaken till förkylning – virus – utan istället fokuserade tillgängliga produkter enbart på sjukdomssymptomen. ColdZyme har i upprepade studier påvisat sin kapacitet att förhindra förkylningsvirus att blomma ut, minska sjukdomssymptom och förkorta sjukdomstiden. Produkten har nått en marknadsandel om drygt 5 procent på kort tid och Enzymatica, som står bakom produkten, har ingått två nya distributionsavtal bara under de senaste 6 månaderna. Nu genomför bolaget en kapitalresning för att finansiera vidare internationell expansion.

Förkylning är en infektion i de övre luftvägarna som orsakas av att virus tar sig in i slemhinnans celler i framförallt munhåla, svalg och näsa. Totalt finns det mer än tvåhundra virus förknippade med förkylning. En genomsnittlig vuxen drabbas av förkylningsvirus två till fyra gånger per år. Barn drabbas ännu oftare men frekvensen sjunker med åldern då viss immunitet utvecklas.

Traditionella förkylningsprodukter mot symptom

Även om förkylning är så pass vanligt att det drabbar alla människor årligen så har det länge saknats effektiv behandling. Istället fokuserar förkylningsprodukter framförallt på att behandla symptom såsom snuva eller halsont istället för orsaken till förkylningen. Enzymatica har utvecklat ColdZyme Munspray som särskiljer sig genom att istället angripa förkylningsviruset.

ColdZyme lanserades i Sverige 2013 och har sedan dess nått en marknadsandel om 5,3 procent. Idag saluförs produkten på ett tiotal marknader. I Sverige, Danmark och Norge saluför Enzymatica själva sin produkt, medan man på övriga marknader ingår partnerskap där partnern är ansvarig för marknadsföring och försäljning.

Så funkar ColdZyme

Enzymaticas egen illustration. Klicka för större bild.

Enzymatica utvecklar medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar med syfte att stärka kroppens naturliga barriärer på hud och slemhinnor och därigenom förebygga och förkorta sjukdomen. Bolagets produkter är baserade på en barriärteknologi som inkluderar marina enzymer bestående av ett köldanpassat trypsin som bildas i torskens bukspottskörtel. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid kroppstemperatur och det är därför mycket effektivt för att skydda mot sjukdomsrelaterade mikroorganismer såsom virus.

ColdZyme består av en flytande barriär som skapar en skyddande hinna mot förkylningsvirus i munhåla och svalg. Barriären förstärks av djuphavstorskenzymer som klipper av dockningsproteiner på virusytan. Därmed kan viruset inte ta sig in och föröka sig i slemhinnan, vilket medför att ColdZyme verkar mot själva orsaken till virussjukdomen och därmed kan förhindra att förkylning bryter ut samt förkorta och lindra förkylningssymtom.

»ColdZyme och Enzymatica har en mycket stor potential. Vi har en väldokumenterad produkt som angriper orsaken till förkylning, medan de allra flesta receptfria produkterna idag är symtomlindrande. Framgångarna i Sverige talar sitt tydliga språk. Vi har också en dedikerad organisation med rätt kompetens, en stark styrelse som tror på företaget, och långsiktiga, finansiellt starka huvudägare. Slutligen är våra distributörsavtal, speciellt med stora aktörer som STADA och ett av Japans största läkemedelsbolag, ett internationellt erkännande för vår barriärteknologi och att de ser ColdZymes stora marknadspotential.« – Fredrik Lindberg, vd Enzymatica 

Betydande avtal på plats

Under 2017 tecknade Enzymatica ett distributionsavtal med det välrenommerade tyska läkemedelsbolaget STADA avseende Tyskland, Belgien och Österrike. STADA är marknadsledande inom förkylningssegmentet på sina marknader. För den tyska marknaden råder sedan i somras i praktiken ett försäljningsstopp efter att tysk domstol haft synpunkter på STADAs marknadsföringskampanj, ett beslut som STADA nu överklagat. Målet är att STADA ska kunna återuppta försäljningen. Målet är att STADA ska kunna återuppta försäljningen. Läs mer.

I år har Enzymatica tecknat avtal med ABEX i Sydafrika och så sent som i oktober öppnades dörren till den asiatiska marknaden genom ett distributionsavtal för Japan med ett av landets största läkemedelsbolag. Läs mer.

Tydlig internationell expansionsstrategi

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica.
Foto: Enzymatica

På sikt avser bolaget ta fram nya ”line expansions”, det kan både handla om nya produktvarianter eller produkter mot nya indikationer, och därigenom bredda sitt produktutbud och nå ännu fler kunder. Men just nu lägger Enzymatica allt fokus på att fortsätta växa genom att stärka sin position på befintliga marknader och samtidigt expandera till fler marknader. För detta, samt för att ha möjlighet att accelerera sitt kliniska forskningsprogram med ytterligare studier för ColdZyme, har bolaget bedömt att man behöver stärka sin likviditet.

Emission ska finansiera ytterligare internationell expansion

Enzymatica genomför nu en företrädesemission om 98,7 Mkr. Sammantaget har styrelse, ledningsgrupp och ett antal närstående ägare lämnat teckningsförbindelser motsvarande 29 procent av emissionen. Detta utgör en stark förtroendesignal för bolaget som dessutom har några stora ägare med ett långsiktigt perspektiv som har bidragit till att emissionsbeloppet är fullt garanterat.

Emissionens nettolikvid motsvarar 91,5 Mkr. Av denna ämnar bolaget använda 25 Mkr för att stödja bolagets tilltagande internationella expansion genom att finansiera ytterligare studier som kan ligga till grund för att styrka och bredda ColdZymes produktpåstående. På samma linje ska 5 Mkr användas för utökade marknadssatsningar och lika mycket ska allokeras till produktionsutrustning. Därutöver ska 31,4 Mkr användas för att återbetala brygglån, inklusive ränta, till tre av bolagets huvudägare. Resterande 25 Mkr ska utöka bolagets rörelsekapital och därigenom ge bolaget ökad handlingsfrihet.

Stor marknadspotentialen för effektiva förkylningsbehandlingar

Den globala marknaden för receptfria förkylningsprodukter estimeras till 56 miljarder USD. Sedan sin introduktion i Sverige 2013 har ColdZyme både nått en betydande marknadspenetration och etablerat sig bland de fem mest sålda varumärkena. Runt 500 000 svenskar använder ColdZyme kontinuerligt, och antalet växer för varje år. Försäljningsutvecklingen på andra marknader liknar till synes den i Sverige vid motsvarande tidpunkt. Bolagets mål är att trenden ska hålla i sig baserat på produktens dokumenterade effekt. Enzymaticas vision är att genom ColdZyme bidra till en värld med färre och lindrigare förkylningar.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

LISTA

First North Stockholm

TECKNINGSPERIOD

14-28 november 2018

TECKNINGSKURS

1,90 kr per aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSRÄTTER

Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i Enzymatica som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North under perioden 14-16 november 2018.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 51 935 888 aktier, från 90 887 808 till 14 823 696 aktier, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 36,4%.

Vid full teckning inbringar cirka 98,7 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

GARANTIÅTAGANDEN

Befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått teckningsförbindelser om 28,2 Mkr (28,6 procent).

Emissionsgarantier med styrelseledamoten Mats K Andersson, genom bolag, samt två större aktieägare om totalt 70,5 Mkr har ingåtts (71,4 procent). Garantiersättningen uppgår till 7 procent av det garanterade beloppet.

Sammanlagt omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 98,7 Mkr (100 procent).

DOKUMENT & INFO

ProspektAnmälningssedel Teaser


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev