Emissionsaktuella Enorama Pharma utvecklar konsumentvänliga medicinska tuggummin med generiska substanser för läkemedelsadministration. Bolagets nikotintuggummi har tagit stora kliv mot försäljningsstart under årets gång och nu väntar man på Läkemedelsverkets svar på registreringsansökan. I somras offentliggjordes även en satsning på tuggummi som bärare av medicinsk cannabis. BioStock har pratat med vd Mats Rönngard om bakgrunden till kapitalanskaffningen, som pågår fram till den 16e november, och hans framtidsvision för bolaget.

Enorama Pharmas primära produkt är ett är nikotintuggummi som bolaget har kunnat visa är bioekvivalent med huvudkonkurrenten Nicorette. Man har även kunnat påvisa positivt utfall i stabilitetsstudier. Nu återstår enbart marknadsgodkännande på respektive marknad.

Under hösten har Enorama erhållit partihandelstillstånd från Läkemedelsverket (LMV) och därefter lämnat in en registreringsansökan till myndigheten. Den svenska ansökan är ett första steg mot godkännande av produkterna i EU och innebär att Sverige blir referensland enligt den så kallade Mutual Recognition Procedure (MRP) för marknadsgodkännande i andra EU-länder. MRP träder in när det finns ett nationellt godkännande i en medlemsstat och bolaget lämnar in en ansökan i ett annat. Läs mer.

Utvidgar portföljen med cannabisprojekt
I juni meddelade Enorama att man, efter att ha följt marknaden noggrant under en längre tid, beslutat att inleda utvecklingen av ett medicinskt cannabistuggummi. Beslutet togs efter att en marknadsundersökning, genomförd tillsammans med Business Sweden USA, kunde konstatera ett betydande intresse för en sådan produkt. Bolaget har redan påbörjat de första studierna och håller på att bygga upp sitt nätverk inom området.

Nyligen kunde bolaget meddela att man erhållit LMV:s godkännande för att införa och hantera cannabis inom ramen för projektet. Tillståndet innebär att bolaget nu på riktigt kan påbörja arbetet med att utveckla ett medicinskt cannabistuggummi.

Efterfrågat kapitaltillskott
Enorama har varit i behov av kapitaltillskott under en längre tid, vilket man hanterat genom kortsiktiga lösningar såsom avtal om bryggfinansiering med huvudägaren Swede Unipharma. I slutet av oktober kom så beskedet att styrelsen beslutat om en mer långsiktig lösning genom en företrädesemission om 25 Mkr, med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj.

Kapitaltillskottet ska finansiera verksamheten åtminstone 2019 ut och ska möjliggöra för bolaget att fokusera på lanseringen av nikotintuggummit och vidareutveckla cannabisprojektet. Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent via teckningsåtaganden om 12 Mkr (49 procent) och garantiåtaganden om 9 Mkr (36 procent). Samtliga parter som ingått garantiåtagande har även ingått teckningsåtagande i emissionen.

BioStock kontaktade bolagets vd Mats Rönngard för att få hans syn på både kapitalanskaffningen och bolagets framtid i stort.

Mats Rönngard, det är ingen hemlighet att ni under en längre tid arbetat med er finansiering. Vad avgjorde att ni beslöt er för att genomföra en företrädesemission just nu?

– Det är helt enkelt så att det befintliga rörelsekapitalet enligt vår bedömning inte är tillräckligt för bolagets aktuella behov under den kommande 12-månaders perioden. I nuläget är emissionen en förutsättning för att vi ska kunna gå stärkta in i nästa fas där vi lanserar vår första produkt.

»Det kundavtal vi idag har med ett nordeuropeiskt läkemedelsbolag beräknas ge försäljningsintäkter vid lansering. Vårt andra avtal, det med Dr. Reddy’s, består både av kostnadstäckning för det pågående utvecklingsarbetet och av kommande produktions- och försäljningsintäkter för de betydande nordamerikanska marknaderna.« – Mats Rönngard, vd Enorama Pharma 

Ni har kommunicerat att syftet med emissionen är att täcka kapitalbehovet åtminstone till december 2019, i väntan på potentiella intäkter från den pågående kommersialiseringen av ert nikotintuggummi. Ni bedömer alltså att nikotintuggummit kommer att generera försäljningsintäkter redan 2019?

– Under 2019 väntas de första myndighetstillstånden, därefter ser vi inga hinder för våra leveranser att kunna ta fart. Det kundavtal vi idag har med ett nordeuropeiskt läkemedelsbolag beräknas ge försäljningsintäkter vid lansering. Vårt andra avtal, det med Dr. Reddy’s, består både av kostnadstäckning för det pågående utvecklingsarbetet och av kommande produktions- och försäljningsintäkter för de betydande nordamerikanska marknaderna.

Kan du säga något mer om vilka specifika kommersialiseringsaktiviteter som väntar framöver?

Mats Rönngard, vd och medgrundare Enorama Pharma.

– Då vi står på tröskeln till det kommersiella genombrottet för vårt nikotintuggummi, befinner vi oss i en optimal position för att intensifiera våra kommersialiseringsaktiviteter. Vi kan bygga vidare på MRP-processen med Sverige som referensland, något som underlättar tillståndsprocessen i övriga EU-länder. Vi kan även lämna in fullständiga ansökningar till nationella myndigheter – två alternativ där det ena inte utesluter det andra.

Kan du säga något om hur de initiala studierna inom cannabisprojektet fortlöper och när en mer detaljerad projektplan kommer offentliggöras?

– Som vi tidigare har kommunicerat är det en mängd olika faktorer som ska synkroniseras och stämma. Nu intensifieras såväl utvecklingsarbetet som arbetet med att söka och utvärdera möjliga samarbetspartners. Under första halvåret 2019 är vår avsikt att ta fram en affärsplan för området.

Ni har ju även identifierat potential för ert medicinska tuggummi inom allergisk rinit. Kan du säga något om statusen för det projektet?

– För närvarande utvärderar vi och söker efter en strategisk partner för den fortsatta utvecklingen.

En namngiven garant i emissionen är Baulos-Gruppen (Baulos Capital Belgium SA) som har ingått teckningsåtagande om 3 Mkr och garantiåtagande om 5 Mkr vilket sammantaget motsvarar 32 procent av emissionsbeloppet. Vad betyder det för Enorama Pharma att få ett så tydligt åtagande från en större investor som profilerat sig med ett flertal investeringar inom Life Science-sektorn?

– Det är glädjande för oss att det finns ett så tydligt förtroende och intresse för bolaget. Baulos Capital har varit med nästan från starten av Enorama Pharma, dem är långsiktiga i sitt ägande och har bra insikt i Life Science-sektorn. Deras och många andras långsiktiga investeringar i Enorama Pharma betyder mycket för bolagets verksamhet. Det ger stadga och bekräftar vår egen tilltro till bolagets framgångspotential inom Life Science-sektorn.

»Jag har en stark tilltro till bolaget och känner mig trygg i vad vårt team kan åstadkomma. Det har vi hittills bevisat genom att leverera enligt de åtaganden som vi har gjort – något vi kommer fortsätta att göra.«

Ni har utestående räntebärande lån om totalt 18,9 Mkr, varav 16,5 Mkr är till er huvudägare Swede Unipharma och 2,4 Mkr till ALMI. Ni har angett att dessa kommer att amorteras avtalsenligt och att ni avser återbetala lånen när bolagets kassaflöde så tillåter. Behöver ni använda någon större del av emissionslikviden för att lösa dessa lån?

– Som vi kommunicerat i emissionens informationsmemorandum kommer delar av emissions-likviden gå till återbetalning av lån till Swede Unipharma och slutamortering av lån till ALMI.

Ta del av Enorama Pharmas informationsmaterial kring emissionen här

Du är ju en av firmatecknarna i Swede Unipharma. Du investerar därmed dina egna pengar i Enorama Pharma. Vad säger det om din tilltro till bolaget?

– Jag har en stark tilltro till bolaget och känner mig trygg i vad vårt team kan åstadkomma. Det har vi hittills bevisat genom att leverera enligt de åtaganden som vi har gjort – något vi kommer fortsätta att göra.

»Vi är tillfreds med de avtal vi idag har, men ser samtidigt goda möjligheter för oss att lansera våra produkter på fler marknader. Vår ambition om att inta fler marknader arbetar vi aktivt med genom att intensifiera våra affärsutvecklingsaktiviteter.«

Er affärsmodell går ut på att sälja era produkter till avtalspartners som sedan distribuerar, marknads- och saluför produkterna till slutkunden under sitt eget varumärke. Ni har redan två sådana avtal på plats, dels med det globala läkemedelsbolaget Dr. Reddy’s Laboratories Ldt. för den nordamerikanska marknaden och dels med ett ännu icke offentliggjort nordeuropeiskt bolag. Arbetar ni aktivt med att ingå ytterligare distributionsavtal och hur går i så fall dessa diskussioner?

– Vi är tillfreds med de avtal vi idag har, men ser samtidigt goda möjligheter för oss att lansera våra produkter på fler marknader. Vår ambition om att inta fler marknader arbetar vi aktivt med genom att intensifiera våra affärsutvecklingsaktiviteter och har därför bl.a. ingått konsultavtal med erfarna säljare i både Europa och Asien, och mer kommer. Detta stärker vår globala närvaro och öppnar upp för ytterligare affärer inför kommande lansering.

Det har minst sagt varit ett händelserikt år för Enorama Pharma med bl.a. konstaterad bioekvivalens, partihandelstillstånd från LMV och en inskickad registreringsansökan för ert nikotintuggummi. Dessutom har ni initierat cannabisprojektet för vilket ni fått LMV:s tillstånd för införsel och hantering. Hur skulle du värdera Enorama idag jämfört med för 1 år sedan?

– Som du själv påpekar så har det hänt mycket positivt i bolaget det senaste året, det är vi glada och stolta över. Vi är idag, på många plan, ett mycket starkare bolag än för ett år sedan och vi har en tydlig bild av hur vi ska ta oss framåt mot nya mål som vi är komfortabla med att uppnå. Det stimulerar alla i bolaget, såväl som våra samarbetspartners, att uppnå dessa mål. Vi kommenterar dock aldrig vår aktiekurs.

Enoramas övergripande mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Hur ser du framför dig att vägen dit ser ut?

– Det är ett tydligt och inspirerande mål som vi varje dag blir mer och mer komfortabla med att kunna uppnå. Men det är också med stor respekt vi jobbar mot målet, omvärlden ändras sig snabbt och ibland brutalt. Det gör att vi hela tiden läser av marknaden och anpassar oss för att maximera vårt utfall. Tycker man om det, samt massor, massor med arbete så passar man också i vårt team.

Slutligen, vilka är dina huvudsakliga argument för att delta i den pågående emissionen?

– För det första har vi en marknadsredo produkt som väntas nå marknaden 2019. För det andra har vi två avtal som påvisar stark potential att ge betydande försäljningsintäkter vid lansering. För det tredje finns stor framtidspotential i vår ChewMed-plattform med medicinsk cannabis som nytt fokusområde.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev