Cyxone utvecklar läkemedel mot multipel skleros och ledgångsreumatism, två autoimmuna sjukdomar med stort behov av nya och bättre behandlingsalternativ. Den 23 oktober stänger bolagets pågående emission om cirka 50 Mkr som ska avancera bolagets kliniska program inom ledgångsreumatism. BioStock har träffat vd Kjell G. Stenberg för att höra mer om årets framsteg, framtiden och vad som enligt honom gör att bolagets läkemedelskandidater står ut i den globala konkurrensen.

Cyxone är ett Malmöbaserat biomedicinskt bolag i klinisk fas som utvecklar mer effektiva och säkrare behandlingsmetoder mot autoimmuna sjukdomar. Målet är att dessa, till skillnad från dagens behandlingsalternativ, ska medföra ett minimalt antal biverkningar, bromsa sjukdomsutvecklingen och förbättra livet för patienter som lider av immunologiskt orsakade sjukdomar. Cyxones portfölj fokuserar på att hämma nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar.

Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala läkemedel baserade på molekyler av Rabeximodtyp samt cyklotidstrukturer som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar.

Rabeximod befinner sig i klinisk fas II för ledgångsreumatism, medan T20K snart är i klinisk fas I för multipel skleros (MS). Framöver kommer Cyxone även att använda sin cyklotidteknologi för att ta fram nya strukturer som kan komma till nytta för patienter inom andra sjukdomsområden.

»Sammantaget skapar vår immunmodulerande effekt och fördelaktiga säkerhetsprofil en produktpositionering som känns mycket attraktiv för förskrivande läkare, marknad och investerare« — Kjell G. Stenberg, vd Cyxone 

Kjell Stenberg, vd Cyxone

Kjell G. Stenberg, vd Cyxone

Kjell G. Stenberg, Cyxone grundades år 2015 för att vidareutveckla det naturliga växtproteinet cyklotider mot allvarliga autoimmuna sjukdomar. Vad gör detta protein lämpligt som läkemedel mot autoimmuna sjukdomar?

– Vårt MS-program bygger på ett i naturen förekommande växtprotein som har förfinats under många år av evolutionens krafter. Vad vi har observerat med just vår typ av naturligt förekommande proteiner, dvs cyklotider, är att den har goda förutsättningar att fungera som läkemedelsmolekyl och att vi hittills inte har sett några negativa säkerhetsaspekter i våra tester och en av våra teorier är att detta kan bero på evolutionens krafter. När vi har testat T20K i den mest etablerade sjukdomsmodellen av MS har detta resulterat i fantastiskt fina resultat. Det talar för att den även bör kunna fungera i människa.

Allt fler människor drabbas av autoimmuna sjukdomar samtidigt som antalet tillgängliga behandlingar är få och ger allvarliga biverkningar. Vilka sjukdomar har era läkemedel potential att behandla?

– Autoimmuna sjukdomar är en ganska bred grupp av sjukdomar. I dagsläget har vi valt att fokusera på två extremt stora sjukdomar – MS och ledgångsreumatism – där det kliniska behovet är stort för våra typer av läkemedel. Våra resultat visar på en mycket bra strategisk matchning med dessa sjukdomsgrupper och det finns en rad nischpopulationer och mer sällsynta undergrupper kopplade till både MS och ledgångsreumatism som vi idag har valt att inte fokusera på men som vi inte heller kan utesluta. Vi attackerar några av de grundläggande orsakerna till dessa inflammatoriska sjukdomar och det finns därför en rad andra typer av inflammationssjukdomar som skulle kunna vara relevanta för våra läkemedel.

Om vi fokuserar på läkemedelskandidaten T20K mot MS, vilka är dess främsta egenskaper med relevans för inflammationsprocesserna i multipel skleros? 

– Målbilden för T20K är att kunna bibehålla en konstant MS-hämmande effekt, genom en kontinuerlig behandling med låga doser. Rent mekanistiskt kan nämnas att T20K påverkar samma cellsignalering (via IL-2) som Zinbryta (daclizumab), vilken var en godkänd behandling av den skovvisa formen av MS (RRMS). Zinbryta drogs tillbaka från marknaden på grund av dess biverkningar, framförallt som ett resultat av flera svåra fall av hjärnhinneinflammation, vilket skiljer sig kraftigt från den säkerhetsprofil vi hittills har sett hos T20K.

– När vi jämfört T20K med Gilenya (finglolimod) har substansen visat en likvärdig effekt, men mindre toxicitet vilket ytterligare stärker den hypotesen. För att besvara din fråga angående relevansen för inflammationsprocesserna i MS tror vi att dessa framförallt är relaterade till T20Ks effekt på det pro-inflammatoriska cytokinet IL-2. Upptaget av T20K är huvudsakligen i immunreglerande organ, såsom mjälte och tarm, vilket vi tror är optimalt för lokal reglering av MS-relaterad inflammation. Sammantaget skapar vår immunmodulerande effekt och fördelaktiga säkerhetsprofil en produktpositionering som känns mycket attraktiv för förskrivande läkare, marknad och investerare.

»Med positiv klinisk data på plats inom både MS och ledgångsreumatism vore jag djupt förvånad om vi inte utvärderar bud från större läkemedelsbolag inom autoimmuna sjukdomar« — Kjell G. Stenberg

Ert andra utvecklingsprogram, Rabeximod, är ju lite speciellt i det att ni förvärvade det efter en redan genomförd klinisk effektstudie. Vad visade studien och hur skiljer den sig från den studie ni planerar att genomföra i egen regi?

– I mitten på 2017, utökade vi vår portfölj med den kliniska kandidaten Rabeximod som har visat effekt mot ledgångsreumatism i mer än 200 patienter. Den föregående studien, som skedde i Oxypharmas regi, var designad som en 12-veckorsstudie men då Rabeximods effekt vid det studietillfället uppnåddes först efter 16 veckor kunde inte det positiva resultatet tillskrivas studien. Vår plan är att nu genomföra en fas IIb-studie för att bekräfta samma, eller bättre, terapeutiska effekt med den enda skillnaden att vi nu kommer att behandla och mäta detta under 24 veckor för att fastställa de goda effekter som uppnåtts tidigare. Detta kan generellt betraktas som en kraftigt riskreducerande faktor, jämfört med när en ny substans ska testas för första gången.

Hur behandlas dessa sjukdomar idag och hur skiljer sig era kandidater från dagens behandlingsalternativ?

– Europeiska Läkemedelsmyndigheterna och sedermera även det svenska Läkemedelsverket delar idag in de tillgängliga MS-läkemedlen i första respektive andra linjens behandling. Första linjens behandlingsalternativ är idag klassificerat som de preparat som patienter måste administrera själv i form av sprutor (interferon och glatirameracetat) samt tabletterna Tecfidera och Aubagio. Den andra linjens behandlingsalternativ utgörs sedan av Tysabri, Gilenya, Lemtrada och Mabthera. En tredje linjens behandling kan övervägas för personer med mycket aktiv sjukdom i form av autolog stamcellstransplantation.

– Generellt kan nämnas att de nyare preparaten i den andra linjen är mer effektiva än preparaten i den första linjen och att den sekventiella följden till viss del styrs av ekonomiska argument. Samtliga preparat är behäftade med allvarliga biverkningar, vilket gör dessa mindre lämpliga för långsiktigt bruk. MS är å andra sidan en livslång sjukdom som kräver behandling och här kommer T20K in. Vår målbild är fokuserat på de tidigaste stadierna av sjukdomsförloppet där vi siktar på att stoppa det negativa inflammatoriska förloppet utan att utsätta patienten för kraftiga biverkningar. Om det lyckas har vi funnit en mycket stark position och nisch inom MS.

– I viss mån har ledgångsreumatism likheter med MS-marknaden i form av storsäljande preparat med starka biverkningar. Vår strategi inom ledgångsreumatism är att rikta in oss på en mycket utsatt patientgrupp som idag får ett läkemedel med starka biverkningar som inte resulterar i den effekt som man önskar se.

Hur stor är marknaderna för MS och ledgångsreumatism?

– Vi pratar om enorma marknader här. En rapport som släpptes tidigare i år beräknade att den globala MS-marknaden år 2025 förväntas närma sig 27 miljarder USD med en årlig tillväxttakt kring 6 procent. Vi försöker att räkna konservativt på vår marknad men hamnar ganska enkelt på en potentiell försäljning som överstiger 1 miljard USD per år när vi tittar på marknaden i USA och de största länderna i Europa.

– Marknaden för ledgångsreumatism förväntas värderas till 30,4 miljarder USD år 2025 med en årlig tillväxttakt om nästan 5 procent. Rabeximod är en oral s.k. first-in-class kandidat som vi är övertygade kommer att förändra den existerande marknaden samt avsevärt förbättra livskvalitén för de som drabbas. När vi tittar på Rabeximods möjliga marknadsnisch och tillämpar ett försiktigt modelleringsscenario överstiger våra marknadsestimat för Rabeximods försäljningspotential 2 miljarder USD per år.

»Alla investerare måste göra sina egna kalkyler men om vi ser på värdet av affärer som sker inom MS och ledgångsreumatism eller av jämförbara bolag med två kliniska kandidater så tror jag många hamnar i slutsatsen att det finns uppvärderingspotential för Cyxone« — Kjell G. Stenberg

Hur ser er partnerstrategi ut?

– Cyxones strategi är att maximera möjligheterna inom autoimmuna sjukdomar med den befintliga portföljen samtidigt som vi givetvis ständigt utvärderar möjligheter att bredda portföljen med andra passande substanser. Vår ambition är att bygga en autoimmun portfölj i världsklass vilket vi tror kommer att vara mycket attraktivt för en framtida samarbetspartner – oavsett om det är flera nischaktörer som helst licensierar enskilda läkemedelskandidater eller om det är en större spelare som vill förvärva hela vår portfölj. Vi vill skapa en gynnsam förhandlingssituation där vi kan nå en bra affärsuppgörelse och vår strategi i nuläget är därför att vidareutveckla våra två program genom att proaktivt säkra upp finansiering medan våra förhandlingar kan löpa på.

Ni tar nu in cirka 50 Mkr i en emission. Hur skall pengarna användas?

– Vårt MS-program med T20K är redan finansierat fram till en mycket viktig värdehöjande milstolpe. Den nuvarande finansieringen avser därför utvecklingen av Rabeximod där vi avser att genomföra en fas IIb-studie för att bekräfta tidigare resultat.

»T20K har hittills hållit tidsplanen och vi har inte sett några ovälkomna överraskningar i vår data. Vår positionering av den kandidaten är unik och T20K har stor möjlighet att bli en framtida miljardprodukt för MS-marknaden« — Kjell G. Stenberg

Vad händer i Cyxone inom ett respektive två år?

– På kort sikt kommer vi att genomgå en organisatorisk omställning från ett prekliniskt forskningsbolag till ett utvecklingsbolag i klinisk fas. Det innebär att fokuset på patientnytta, marknad och affärsutveckling kommer att öka. Vi kommer även att behöva expandera vår organisation med fler nyckelkompetenser med medicinskt ansvar samt erfarenhet av att driva kliniska utvecklingsprogram. Att gissa exakt timing för när en extern part väljer att lägga ett bud vore vanskligt men den generella trenden inom branschen är att många vill sluta tidiga partnerskap när data från kliniska prövningar finns att tillgå. Med positiv klinisk data på plats inom både MS och ledgångsreumatism vore jag djupt förvånad om vi inte utvärderar bud från större läkemedelsbolag inom autoimmuna sjukdomar.

Slutligen, läkemedelsbranschen är ju ett område förknippat med hög risk där många lovande projekt stupar i något skede av utvecklingen. Vilka är de främsta skälen, enligt dig, att betrakta Cyxone som en intressant och förhållandevis säker investering?

– Först vill jag poängtera att det inte finns säkra investeringar inom vår bransch, men för att vara kortfattad kan jag nämna T20K, Rabeximod och vårt nuvarande börsvärde. T20K har hittills hållit tidsplanen och vi har inte sett några ovälkomna överraskningar i vår data. Vår positionering av den kandidaten är unik och T20K har stor möjlighet att bli en framtida miljardprodukt för MS-marknaden. Anledningen till att vi ser hög potential i Rabeximod är inte svårt att förstå. Vi har sett att kandidaten har effekt i ledgångsreumatism och vi designar nu en studie med vetskap om hur lång behandlingstiden bör vara. Kandidaten har testats i över 200 patienter och vi har god kännedom om dess säkerhetsprofil och vi ska nu bara bekräfta dess effekt (igen).

– Den sistnämnda anledningen, vårt börsvärde, är något jag inte brukar prata om alltför ofta men som är värt att nämna i det här sammanhanget. Alla investerare måste göra sina egna kalkyler men om vi ser på värdet av affärer som sker inom MS och ledgångsreumatism eller av jämförbara bolag med två kliniska kandidater så tror jag många hamnar i slutsatsen att det finns uppvärderingspotential för Cyxone.

Läs även: Cyxone finansieras för fas-IIb i ledgångsreumatism efter starka data (12 okt 2018)

Emissionserbjudandet i korthet:
Teckningsperiod: 8 oktober 2018 – 23 oktober 2018
Teckningskurs: 2,5 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie under perioden 2-18 september 2019.

Teckningsåtaganden: Emissionen har garantiåtaganden om cirka 44,4 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionsbeloppet.

Teckna online här
Se intervju med VD här
Läs prospektet här

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev