Idag, den 10 oktober, infaller World Mental Health Day för att öka medvetenheten och kunskapen om psykisk hälsa. Givet det stora antal vuxna som lider av psykisk ohälsa världen över, omkring 10 – 20 procent, så har detta område samtidigt en omfattande marknadspotential för nya behandlingsalternativ. BioStock har tagit en närmare titt på några av de svensknoterade bolag som specialiserat sig på att förbättra livet för de som lider av psykisk ohälsa. 

Bland de otaliga organisationer världen över som uppmärksammar mental ohälsa och World Mental Health Day, återfinns bland annat Världshälsoorganisationen (WHO), vilket pekar på den stora betydelse organisationen menar att mental hälsa har för det övergripande begreppet världshälsa.

I Sverige har, enligt en färsk rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), antalet behandlingar mot psykisk ohälsa dubblerats sedan 2009. Då erbjöds drygt 26 000 patienter behandling, medan motsvarande siffra för 2017 var 54 000. Det rådande läget i Sverige speglar det internationella behovet av nya innovativa behandlingar.

Unga och psykisk hälsa i en föränderlig värld
För World Mental Health Day 2018 är temat “Unga och psykisk hälsa i en föränderlig värld”. Enligt WHO är psykisk ohälsa en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar bland unga människor. Utan behandling kan dessa tillstånd få allvarliga konsekvenser för de drabbades välbefinnande och självbild. Psykisk ohälsa kan också leda till självmord, vilket enligt WHO är den näst vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15 till 29 år.

Trender inom psykisk ohälsa
En studie av Our World In Data från 2016 visar att över 1,1 miljard människor världen över lider av psykisk ohälsa och att ångest, depression och alkoholmissbruk utgör de vanligaste tillstånden.

Studien bryter också ner psykisk ohälsa per region vilket visar att tillståndet är vanligast i Nordamerika, Väst- och Östeuropa.

Svenska bolag som tar upp kampen mot psykisk ohälsa 
Läkemedelsjättar såsom Pfizer och AstraZeneca dominerar utvecklingen inom området, men några mindre aktörer på den svenska marknaden utvecklar också innovativa behandlingar mot psykisk ohälsa varav ett axplock presenteras nedan.

Lundabaserade SensoDetect står för utvecklingen av verktyget BERA, för undersökning av hjärnstammens funktion i centrum. Produkten är nu inne på sin tredje iteration och teknologin mäter hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli för att kunna registrera tydliga avvikelser och mönster hos patienterna, vilket gör att psykisk sjukdom kan diagnostiseras snabbare. SensoDetect har under 2018 levererat BERA 3.0 till flera marknader, bl.a. Bolivia och Sydkorea.

Saniona är förvisso ett danskt men noterat på svenska börsens Mid Cap-lista. Bolaget utvecklar i första hand läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar samt smärtlindring, men har även ett projekt inom psykisk hälsa. Sedan 2016 har Saniona tillsammans med Boehringer Ingelheim arbetat på att utveckla en behandling för schizofreni. Programmet, som befinner sig i preklinisk fas, fokuserar på forskning inom nya småmolekylära läkemedel med förmåga att återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni. Så sent som i juli i år erhöll Saniona en forskningsrelaterad milstolpesbetalning om 4 MEUR (41,8 MSEK) som ett resultat av Boehringer Ingelheims val av läkemedelskandidat för fortsatt utveckling.

Göteborgsbolaget Emotra utvecklar en produkt för att förhindra självmord genom att kunna ställa diagnosen självmordsbenägen. Bolagets medicintekniska produkt EDOR (Electro Dermal Orienting Reactivity) är ett test som mäter patientens hyporeaktivitet. Hyporeaktiva personer som också lider av psykisk ohälsa har visats har en högre självmordrisk. Testet är enkelt att administrera; patienten lyssnar på upprepade pipljud och beteende varvid personens reaktionsmönster registreras och analyseras. EDOR har erhållit CE-märkning och patent i Sverige och Japan. Under 2018 har Emotra också tecknat sitt första kommersiella avtal med en klinik i Polen som nu bedriver testverksamhet med EDOR.

Malmöbaserade Gabather har fokuserat på substansen GT-002 som med starka resultat indikerar ett möjligt antipsykotiskt läkemedel. Tester har visat att genom bolagets små-molekyler kan GabaA-receptorn manipuleras på nya sätt, vilket öppnar upp för nya verkningsmekanismer. Bolaget har därmed möjlighet att utveckla mer effektiva läkemedel med färre biverkningar som tillfredsställer efterfrågan på marknaden av säkrare och effektivare läkemedel inom antipsykotiska och antidepressesiva. Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan.

Stor marknadspotential
Behovet av behandlingar för psykisk ohälsa är mycket stort och med effektivare behandlingar kan stora summor sparas varje år. Studier har visat att man globalt förlorar mer än 12 miljarder arbetsdagar årligen på grund av psykisk ohälsa. Under perioden 2011 till 2030 beräknas psykisk ohälsa ha kostat den globala ekonomin omkring 16 biljoner USD i förlorad produktion, vilket är mer än cancer, diabetes, och luftvägssjukdomar tillsammans. Marknaden för produkter mot psykisk ohälsa är således mycket stor och har en betydande tillväxtpotential, såväl för läkemedel som för medicintekniska innovationer.