Skandinaviens enda börsnoterade investmentbolag inom life science, Karolinska Development, förväntar sig att fyra av portföljbolagen under 2018 och 2019 ska spotta ur sig inte mindre än sex fas II-studier med en prognostiserad framgångsfaktor per studie på upp till 50 procent, med jämförbara avtalsvärden på mellan 1,6 till 5,3 miljarder kronor i varje enskilt fall. BioStock har träffat vd Viktor Drvota för att få veta mer om KDs investeringsfilosofi och bolagets framtidsvisioner.

Karolinska Development (KD) är ett investmentbolag med renodlat fokus på life science. Affärsmodellen går i korta drag ut på att identifiera attraktiva börsnoterade och onoterade investeringsobjekt som ska generera en god avkastning. Intäkterna utnyttjas för att kunna ta nya positioner i fler bolag.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

I bolagets portfölj finns bland annat de medicintekniska bolagen OssDsign och Promimic som redan idag är intäktsgenererande. Bägge har enligt KD möjlighet att under innevarande och nästa år nå betydande milstolpar relaterade till genomförandet av deras kommersiella strategier. Innehaven omfattar även sju läkemedelsbolag som befinner sig i klinisk utvecklingsfas där fas II-data (proof of concept) väntas i inte mindre än sex projekt i fyra av dessa bolag under 2018 och 2019.

Sprunget ur forskning vid Karolinska Institutet
Karolinska Development grundades 2003, med målet att utveckla lovande medicinska innovationer sprungna ur akademisk forskning från Karolinska Institutet och andra ledande universitet i Norden. Under de påföljande åtta åren utvärderades över 1300 innovationer och vid börsnoteringen 2011 bestod Karolinska Developments portfölj av 27 bolag med totalt 36 projekt.

Strategiskifte och renodling av portföljen
2014 inleddes ett strategiskifte som innebar att innehaven i portföljbolag som driver så kallade ”first in class-projekt” behölls, medan ett antal bolag med lägre innovationshöjd och kommersiell potential avyttrades framförallt genom ett förfarande med s.k. earn out-avtal. Detta förväntades minska behovet av kapitalkrävande följdinvesteringar och vid utgången av 2017 kunde också bolaget bokföra ett starkt helårsresultat och positivt kassaflöde.

BioStock träffade Viktor Drvota, bolagets vd sedan juni 2017, för att få veta mer om KDs investeringsfilosofi och framtidsvisioner.

Viktor Drvota, vd för Karolinska Development, kan du berätta om din professionella bakgrund och hur du använder dina erfarenheter som företagsledare?

– För att framgångsrikt driva ett investmentbolag inom life science-sektorn, som Karolinska Development, krävs förståelse för såväl vetenskap och klinisk läkemedelsutveckling som venture capital-strategier. Jag har en forskarbakgrund som docent och överläkare vid hjärtkliniken på Huddinge/Karolinska sjukhuset. I dessa positioner deltog jag i flera kliniska studier, såväl inom läkemedel som för medicintekniska produkter, varigenom jag har samlat på mig gedigna klinisk och vetenskapliga erfarenheter.

– Därutöver har jag tillbringat 14 år på SEB Venture Capital där jag var ansvarig för life science-sektorn och satt i flera styrelser inom både medicinteknik och läkemedel. Det gav mig god insikt i hur man bygger ett bolag mot kassaflödespositivitet. Mina sammantagna erfarenheter har givit mig en bra bas att stå på i min nuvarande roll som vd för Karolinska Development.

»Just nu befinner vi oss inte i en investeringsfas utan ska leverera avkastning till våra ägare genom exit och därigenom få ett kassaflöde och likviditet in till Karolinska Development« — Viktor Drvota, vd Karolinska Development

När en investerare satsar kapital i ett investmentbolag som KD innebär det i princip att sonderingen av marknaden överlåts till era professionella investerare. Hur gör ni för att hitta guldkornen bland noterade och onoterade bolag?

– Venture capital-verksamhet inom life science medför många dimensioner på hur man gör bra affärer. Först och främst måste man kunna avgöra i vilken utvecklingsfas som det är gynnsamt att investera i. Därtill måste bolag uppfylla vissa kriterier för att vara intressanta investerings-case.

– Inom läkemedel vill man t.ex. investera under drug development-fasen, framförallt i sen preklinik fram till klinisk fas II. Det ska dessutom finnas ett stort medicinskt behov och helst ska projektet ha uppnått, eller ha chans att uppnå, särläkemedelsstatus. Det ska också finnas ett långvarigt patent och då hellre för substansen än för användning av substansen inom en viss indikation. På KD har vi riktat in oss på bolag med s.k. first-in-class-projekt för bästa möjliga avkastning.

– Vad det gäller medicinteknik och annan verksamhet så görs sådana investeringar baserat på kassaflöde, omsättning och marginaler. Det gäller att hoppa på just när omsättningen tar fart och det är därför lämpligt att investera strax efter att försäljningen har inletts. Kassaflödestillväxt kräver dock att det finns en fungerande betalningsstruktur, vilket oftast förutsätter att produkten fått subventionsstatus. Helst ska subventionen täcka ett område med ett betydande medicinskt behov och det är framförallt produktens värde på den amerikanska marknaden som är intressant eftersom det är där prisnivåerna, och därmed marginalerna, är störst.

Hur ser era investerings, utvecklings- och exitstrategier ut?

– Just nu befinner vi oss inte i en investeringsfas utan ska leverera avkastning till våra ägare genom exit och därigenom få ett kassaflöde och likviditet in till Karolinska Development.

– I nästa steg, när man sedan ska investera kapitalet finns det ett par steg som är avgörande. Dels ska man inte gå ensam in i ett life science-bolag eftersom det nästan alltid kommer överraskningar inom den här branschen oavsett hur påläst man är. Även stora bolag med enorma resurstillgångar satsar ofta fel. Därför är det bättre att investera i syndikat med andra professionella riskkapitalister och dela på den ekonomiska bördan det innebär att utveckla projekten. Portföljen får gärna bestå av flera projekt där man delar bördan istället för att innehålla få, men stora, investeringar med stort ägande där man själv står för hela risken.

– För KDs del så sitter vi ju på Karolinska Institutet (KI) och kommer försöka nyttja den positionen för att hitta intressanta bolag framgent, både noterade och onoterade bolag, enligt de investeringskriterier jag nämnde tidigare. Vår tanke är att fokusera vårt letande framförallt till Norden, men även Europa i övrigt. Enligt vår bedömning är det inte svårt att väcka intresse för den här typen av investeringar.

De senaste åren har ni implementerat en ny investeringsstrategi och renodlat er portfölj. Hur har detta förändrat KD?

– KD är ett investmentbolag vars huvudsakliga uppgift är att leverera avkastning på investerat kapital vilket måste vara vårt fokus. Vi har därför försökt renodla vår portfölj genom att enbart behålla de projekt som uppfyller de tidigare nämnda kriterierna och där vi ser den önskade värdeutvecklingspotentialen. För ett antal övriga bolag har vi ingått s.k. earn out-avtal där vi avyttrat projektet men har rätt till en typ av provision vid vissa uppnådda milstolpar. Tidigare har vi även gjort aktiebyten. Vi har alltså fokuserat vårt kapital, både monetärt och humant, på de projekt där vi tror att vi kan få bäst avkastning.

»Inom vår portfölj så kommer hela sex projekt leverera fas II-resultat inom en 9-månaders period, vilket kan leda till en ketchupeffekt i värdeökning för de aktuella bolagen. Vår ägarandel är signifikant i många av dessa bolag och positiva data kan därför få stora konsekvenser även för KDs värde.« — Viktor Drvota

Ert börsvärde är idag drygt 500 Mkr. Givet portföljbolagens sammanlagda pipeline och förväntade nyhetsflöde i närtid, hur ser du på er värdering jämfört med life-science-peers med projekt i fas II?

– Som börs-vd kan jag inte uttala mig om värdet på bolaget. Däremot kan man konstatera att inom vår portfölj så kommer hela sex projekt leverera fas II-resultat inom en 9-månaders period, vilket kan leda till en ketchupeffekt i värdeökning för de aktuella bolagen. Vår ägarandel är signifikant i många av dessa bolag och positiva data kan därför få stora konsekvenser även för KDs värde. Vi kan dock tillskriva oss kassaflöde från en sådan värdeökning först vid en exit eller börsnotering, vilket vi jobbar aktivt mot i alla våra portföljbolag.

Vilken roll i era portföljbolags aktiviteter tar KD i syfte att identifiera och komma i kontakt med lämpliga licenstagare eller köpare?

– För försäljning förmedlar vi kontakten mellan investmentbanker och vårt portföljbolag. Investmentbanken identifierar potentiella köpare och kan därigenom få till en konkurrenssituation som driver upp priset. De kan även hjälpa till med att hitta lämpliga licenstagare. Vi jobbar även med att få in fler riskkapitalister, vid strategiska tidpunkter, som har nätverk med potentiella köpare.

– Därtill satsar vi kontinuerligt på att knyta till oss personer med spetskompetens och breda nätverk inom portföljbolagens nisch-områden. Till exempel har Umecrine Cognition fått in Bruce Scharschmidt, med en gedigen bakgrund inom forskning och affärsutveckling inom leversjukdomar, i sin styrelse. Ett annat exempel är Simon Cartmell, life science-veteran och expert inom ortopedi, som numera är styrelseordförande i OssDsign. Dessa individer kan både optimera affärsutvecklingen och öppna dörrar till sina respektive nätverk, som inkluderar potentiella köpare, för våra portföljbolag.

Hur ser du på bolagets utveckling, inte minst ur kursperspektivet, sedan börsnoteringen?

– Vem som helst kan se att utvecklingen inte har varit lysande. Vi kan konstatera att vi har gjort för få affärer och inte genererat tillräcklig avkastning, vilket har påverkat marknadens förtroende för oss. Vi försöker nu samla ihop oss och ge våra nuvarande portföljbolag de förutsättningar de behöver för att kunna åstadkomma positiva kliniska resultat. Därefter kommer vi att jobba aktivt med att uppnå de efterfrågade affärerna genom exempelvis börsnotering eller försäljning och på så vis leverera signifikanta värden till bolaget.

Vad innebär KDs engagemang för era portföljbolag, hur ser er styrelserepresentation ut och vad är enligt dig ett sunt aktivt ägande??

– Vi sätter upp en tydlig förväntansbild och förser sedan bolaget med förutsättningarna för att nå dem genom att tillhandahålla finansiella medel och stöttar dem vid strategiska beslut. Som vi varit inne på tidigare så får de även tillgång till vårt nätverk och vi öppnar dörrar som de annars skulle haft svårt med, både avseende att knyta strategiska personer till sig och få en ingång till investmentbanker och potentiella köpare. Däremot försöker vi undvika att detaljstyra driften eftersom det sällan ger optimalt utfall.

Bolaget har ett konvertibellån på dryga 400 Mkr, hur ser villkoren ut för denna skuld och hur ser er strategi ut för att lösa den?

– Konverteringskursen är 22 kronor, så om vår aktiekurs på eller innan förfallodatumet står i 22 kronor eller mer så kan innehavaren begära konvertering till aktier förmånligt, och vid 33 kronor per aktie kan vi påkalla konvertering. Vid positiva studieresultat och efterföljande exit kan kursen komma upp i dessa nivåer. Det andra alternativet är att betala tillbaka lånet. Vi tittar naturligtvis noga på samtliga möjligheter som kan stå till buds.

Portföljbolag, Karolinska Development. Klicka för större bild.

Som du själv nämnt så förväntas sex projekt inom er portfölj leverera fas II-resultat under 2018 och 2019. Vill du kortfattat berätta om respektive projekt och vad ni hoppas att de ska uppnå?

– Tre av de bolag du refererar till ska presentera resultat redan under 2018 och vi är såklart extra nyfikna på dem. Exempelvis har Dilafor ett oerhört spännande projekt inom utdragen förlossning. Det är intressant eftersom det är en fas IIb-studie, och alltså i sen fas, men också för att det saknas konkurrenter på området. Målmarknaden är dessutom väldigt stor. Studiens utfall kan potentiellt förändra KDs situation påtagligt, och det i närtid. Detsamma gäller Umecrine Cognition som har en orphan-indikation i idiopatisk hypersomni, och Aprea Therapeutics som sannolikt kommer att leverera fas Ib/II-data för behandling av myelodysplastiskt syndrom innan årets slut.

– Vi har alltså tre event innan årsskiftet som har potential att bli signifikanta värdedrivare om de faller väl ut. Dessutom har vi Forendo Pharma som ska rapportera en fas I-studie under årets sista kvartal. Under 2019 ska sedan Aprea, Modus Therapeutics och Umecrine Cognition leverera ytterligare fas II-data, vilket vi ser fram emot.

KD har gjort exit i ett par bolag relativt nyligen, Oncopeptides och BioArctic – vad kan du säga om utfallen från dem?

Oncopeptides var ett aktiebyte som innebär att vi har rätt till 5 procent av Industrifondens intäkter från bolaget upp till 80 Mkr när de avyttrar aktier, varav vi hittills fått 9 Mkr. Gällande BioArctic så sålde vi ju innan fas II-data för att säkra likviden mot bakgrunden att läkemedelsutveckling inom Alzheimers traditionellt är extremt snårigt med många misslyckanden. Vi gjorde ungefär 80 gånger pengarna på den affären, och det är bara att gratulera BioArctic till deras framgång därefter.

Ni har själva jämfört era portföljbolag med externa projekt där man sett avtalsvärden om upp till 5,3 miljarder kronor. Hur ser du på chanserna att ingå liknande avtal för något eller några av bolagen i er portfölj och hur förbereder ni er för att nå dit?

– Nyckeln till en bra affär är naturligtvis bra data. Därutöver krävs ett långsiktigt arbeta med att förbereda potentiella tagare på vad som komma skall. De ska vara komfortabla med erbjudandet, ha fått tid att gå igenom det internt och hunnit skapa ett förtroende för bolaget och projektet. Samtliga KDs portföljbolag har under en längre tid haft kontakt med potentiella tagare.

– När man väl har fas II-data gäller det att skapa en konkurrenssituation. Det är här investmentbankerna kommer in. De kostar visserligen en andel av köpeskillingen, men det brukar vara välinvesterade pengar. Man ska heller inte bortse från alternativet med börsnotering, som ibland kan vara den bästa konkurrenten att ställa mot en potentiell köpare.

– För att optimera utfallet av en förhandling måste man dessutom vara väldigt väl förberedd. Det är av yttersta vikt att man har stenkoll på bolagets värdering i en sådan situation. Därför gör vi alltid externa värderingar och marknadsanalyser innan förhandlingsprocessen inleds.

Avslutningsvis, kan du nämna några konkreta affärer med relevant bäring på era portföljbolags pipeline i samma utvecklingsskede?

– Det finns flera. Novartis köpte sickle-cellsbolaget Selexys för 665 miljoner USD vilket skulle kunna relateras till Modus Therapeutics. Alexion betalade 855 miljoner USD för svenska Wilson Therapeutics som utvecklar behandlingar för sällsynta sjukdomar, liksom både Modus, Aprea och Umecrine. Oncopeptides har idag ett bolagsvärde på drygt 6 miljarder kronor. Man kan konstatera att vi befinner oss i flera områden med både god köpaktivitet och ett stort intresse för nya projekt. Att vi dessutom väntar oss sex fas II-rapporteringar inom 9 månader, som alla kan innebära signifikanta värdestegringar, gör att vi befinner oss i en väldigt intressant situation.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev