Igår meddelade Enzymatica att en preliminär analys av data från en stor multicenterstudie visat att patienter som behandlades med ColdZyme hade en kortare förkylningsperiod, minskad symptomfrekvens och använde mindre symptomlindrande läkemedel jämfört med kontrollgruppen. Resultaten ligger i linje med tidigare studier som visat att ColdZyme både mildrar och förkortar förkylning.

Enzymaticas enkelblindade, prospektiva och kontrollerade studie Enzy-003 har utförts på sex centra i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. Totalt inkluderades 269 personer i studien där de slumpartat ombads att antingen starta behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon behandling alls vid första förkylningssymptom.

Speciella mätinstrument utvärderar förkylningsprodukter
För att underlätta utvärdering av behandlingar används ofta sjukdomsspecifika mätinstrument. Dessa är vetenskapligt utformade och validerade för att säkerställa att sjukdomsspecifika symptom eller behandlingseffekter mäts på ett korrekt sätt. I Enzy-003 användes fyra sådana mätinstrument inom förkylningssegmentet – Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21 (WURSS-21), Jacksons förkylningsskala, och två olika skalor för halsont.

Syftet med Enzy-003 var att undersöka huruvida dessa mätinstrument kan detektera de positiva effekterna med ColdZyme jämfört med en kontrollgrupp utan behandling. Utöver datainsamlingen förknippad med mätinstrumenten samlade man även in säkerhetsdata och information om användning av symptomlindrande läkemedel.

Positivt utfall på alla fyra mätinstrument
Enligt de preliminära resultaten kunde alla fyra förkylningsspecifika mätinstrument påvisa signifikant bättre effekter med ColdZyme jämfört med ingen behandling. WURSS-21-skalans funktionella parametrar var den känsligaste skalan för att upptäcka signifikanta effekter med ColdZyme. Studieresultatet visade också att de som använde ColdZyme från första förkylningssymptom använde färre symptomlindrande läkemedel.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

I linje med tidigare studier
Även om ColdZyme är en medicinteknisk produkt, där kraven på studieunderlag är betydligt lägre än för läkemedel, arbetar Enzymatica kontinuerligt med studier i syfte att stärka dokumentationen kring produkten. De aktuella resultaten stödjer tidigare resultat från både kliniska studier, observationsstudier och in-vitro-studier som alla påvisat ColdZymes positiva effekt på förkylning.

Sammantaget har Enzymaticas genomförda studier kunnat visa att ColdZyme har förmåga att oskadliggöra majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen, reducerar virusmängden, förkortar antalet förkylningsdagar och minskar antalet sjukskrivningsdagar till följd av förkylning. Till samlingen kan man nu lägga indikationer på att ColdZyme leder till ett minskat behov av symptomlindrande läkemedel.

Siktar på att ytterligare marknader
I en kommentar på gårdagens pressmeddelande framhöll Enzymaticas vd Fredrik Lindberg att resultaten från multicenterstudien skapar en stark bas för att fortsätta bygga varumärket och bredda produktpåståenden inom ramen för bolagets kliniska program.

För närvarande säljs ColdZyme i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien, Spanien och Grekland, samt genom samarbetspartnern STADA i Tyskland, Belgien och Österrike. Enzymatica har dessutom distributionsavtal med lokala aktörer i Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Enligt bolaget pågår dessutom förhandlingar med ett flertal potentiella distributörer för lansering av ColdZyme på ytterligare marknader.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev