Idag den 12 oktober infaller den årliga Internationella reumatikerdagen (World Arthritis Day) vars syfte är att uppmärksamma reumatiska sjukdomar som enbart i Europa drabbar ca 120 miljoner människor någon gång under livet. Det är fler individer än någon annan sjukdomsgrupp. BioStock har tittat närmare på några börsnoterade bolag i Sverige som siktar på att nå marknaden för sjukdomar som bottnar i autoimmunitet, dvs. när kroppens immunförsvar angriper frisk vävnad.

Benämningen reumatiska sjukdomar (RMD) omfattar enligt svenska Reumatikerförbundet över 90 olika diagnoser och sjukdomstillstånd för både vuxna och barn. Den mest välkända av dessa är reumatisk artrit (RA, ledgångsreumatism) som årligen drabbar nästan 7 miljoner människor i Europa och USA.

De flesta fall av reumatism har en autoimmun orsak, det vill säga att kroppens immunförsvar angriper frisk vävnad istället för de skadliga ämnen immunsystemet i normala fall försvarar kroppen mot. Detta leder till stelhet, svullnad och smärta i lederna, muskler och skelett, men även kärl och andra livsviktiga organ kan angripas. Reumatiska sjukdomar betecknar även autoimmuna sjukdomar som drabbar andra organ än leder och bindväv.

Det dagliga livet med RMD påverkas avsevärt och aktiviter såsom att gå i trappor, laga mat och sköta personlig hygien kan bli både svåra och smärtsamma. Ångest och depression är även två gånger så vanligt hos de med reumatiska sjukdomar jämfört med befolkningen i stort.

Detektivarbetet med att ställa korrekta diagnoser
En av de stora svårigheterna med behandling av autoimmuna sjukdomar är att diagnoserna ofta är svåra att ställa och att patienterna därmed får vänta länge på korrekt behandling.

Några talande exempel: En patient med fibromyalgi (muskel- och vävnadssmärta) får t.ex. vänta i genomsnitt fem år på korrekt diagnos, medan den genomsnittliga diagnosperioden för ankyloserande spondylit (en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och ryggleder) – med en 60 procent högre dödlighet jämfört med normalbefolkningen – är 10 år innan sjukdomen syns på röntgen.

Vidare kan man t.ex lida av osteoporos (benskörhet) utan att ha några symptom alls, för att sedan få en diagnos efter en benfraktur. Generellt kan man ha svår ledsmärta som ett resultat av ett antal autoimmuna sjukdomar, men likväl vara i avsaknad av tydliga symtom för att hjälpa läkaren att bestämma exakt vilken. Sjukdomen vaskulit (Inflammation i blodkärlen) är systemisk, vilket innebär att smärtan kan dyka upp var helst i kroppen. Olika sjukdomar kan också maskera varandra, t.ex celliaki och Graves sjukdom som kan dyka upp i samband med reumatoid artrit och därmed försvåra en diagnos.

Dussintals sjukdomar kan se ut som multipel skleros, till exempel lupus eller andra neurologiska tillstånd vilket gör att uteslutningsmetoden för denna sjukdom tar tid. Vad gäller just Lupus så kan symptomen se olika ut hos olika individer, vilket ytterligare försvårar en diagnos utifrån symptom.

Ytterligare en försvårande omständighet för korrekta tidiga diagnoser av autoimmuna sjukdomar är att det saknas tillförlitliga diagnostiska tester för dessa sjukdomar. Studier har t.ex. visat att runt hälften av patienterna som misstänks ha autoimmuna sjukdomar initialt feldiagnosticeras, delvis beroende på tvetydiga laboratorietestresultat.

Sena diagnoser får negativa effekter för behandlingsutfallet
En fördröjd diagnos får ofta allvarliga konsekvenser eftersom sjukdomsprognosen hos RMD-patienter är beroende av att åtgärder sätts in tidigt. Alltså skulle en tidig diagnos avsevärt minska bördan både för samhället och den drabbade individen. Enligt organisationen EULAR skulle en extra miljon människor bli arbetsföra varje dag inom EU om åtgärder mot RMDs sattes in tidigare. Om individer med RA fick behandling inom 12 veckor efter första symptomen skulle påverkan på lederna minimeras och chansen till remission öka avsevärt.

Omfattande kliniska behov på den globala marknaden ger även affärsmöjligheter
För många RMDs finns inget botemedel utan de tillgängliga behandlingarna fokuserar på att fördröja sjukdomsförloppet och underlätta patienternas dagliga liv. Men dessa läkemedel är dyra, förknippade med allvarliga biverkningar och måste ofta följas upp i klinik. Det råder således ett stort kliniskt behov för nya behandlingsalternativ, ett behov som bara ökar i takt med att världens befolkning blir allt äldre vilket i sin tur leder till fler individer med RMDs.

Enbart världsmarknaden för RA utgör stora affärsmöjligheter. Olika prognoser gör gällande att marknaden kommer vara värd mellan 273 miljarder kr till 382 miljarder kr år 2023-2025.

Svenska bolag tar sats mot RMD-marknaden
Flera av de stora läkemedelsbolagen visar intresse för RMDs, t.ex. investerade Takeda 3,2 miljarder dollar i forskning och utveckling inom området under 2015. Men det finns även ett antal svenska bolag som tar sats mot den jättemarknad som RMDs representerar och BioStock har tittat närmare på ett urval av dem.

Ett av dessa är Lipum som ingår i biotechinkubatorn UBI. Bolaget utvecklar ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska autoimmuna inflammatoriska och autoinflammatoriska sjukdomar. Man inriktar sig speciellt på juvenil idiopatisk artrit (JIA), en grupp av besläktade sjukdomar som drabbar 15 av 100 000 barn. Det finns idag ingen behandling som gör barnet helt friskt men detta hoppas Lipum kunna ändra på. Målsättningen är att kunna genomföra en fas I-studie under år 2020 och lansering bedöms kunna ske under år 2024.

Årets fokus på vikten av tidig diagnos stämmer väl överens med Lundabolaget Immunovias arbete. Bolaget jobbar med förkorta de ovan nämnda långa diagnostiderna. Man har genomfört tre discovery-studier för utvärdering av potentialen för teknikplattformen IMMray inom autoimmuna sjukdomar och dessa har visat lovande resultat. Med dessa studier som grund höll Immunovia i måndags en telefonkonferens om sitt nylanserade projekt: ett blodbaserat diagnostiskt test baserat på IMMray-plattformen, för RA. Biostock deltog i konferensen och man kan läsa mer om Immunovias satsning här.

Även Idogen satsar inom ledgångsreumatism och hoppas kunna använda sin tolerogena cellterapi för att hjälpa de drabbade. Bolaget samarbetar med professor Richard Williams forskargrupp vid universitetet i Oxford, där progress av RA starkt har kunnat hämmas i en djurmodell.

Även danska Saniona har ett projekt inom RMD-området. Bolagets s.k IK-kanalsblockerare är en ny potential behandling för perifera autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, där t.ex. reumatoid artrit ingår. Programmet befinner sig nu i sen preklinisk forskningsfas med inriktning på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel.

Rabeximod är emissionsaktuella Cyxones läkemedelskandidat inom RA. Det är en oral s.k. first-in-class kandidat och klinisk fas II-data har visat en gynnsam säkerhetsprofil, bekräftad optimal dos och preliminär terapeutisk effekt i människa efter 16 veckors behandling. Som vd Kjell Stenberg själv framhåller så är Cyxones mål att upprepa den tidigare 12-veckorsstudien, med den enda skillnaden att man behandlar under 24 veckor för att fastställa de goda effekter som uppnåtts tidigare. Detta brukar generellt betraktas som en kraftigt riskreducerande faktor, jämfört med att testa en ny substans för första gången. Enligt Cyxone förväntas marknadsvärdet på Rabeximod överstiga 2 miljarder US-dollar per år vid marknadstillträde.

SynAct Pharmas AP1189 är avsedd för behandling av artrit i aktivt skede, främst RA och psoriasisartrit. Läkemedelskandidaten har testats i prekliniska sjukdomsmodeller och har uppvisat god behandlingseffekt i flera modeller av inflammatorisk ledsjukdom. I september påbörjades sista delen av multipeldosdelen av fas I studien vilken beräknas vara klar innan årskiftet. Bolagets ambition är att teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag.

Nuevolution slutligen utvecklar en metod att hämma cytokinen IL-17A, den molekyl som orsakar t.ex. psoriasis artrit, genom användning av små molekyler. Nuevolution har använt sin Chemetics-plattform som sscreenade biljoner molekyler mot IL-17A. Efter det användes Nuevolutions optimeringsplattform för läkemedelsupptäckt. Nuevolution söker potentiella partnerskapsmöjligheter inom detta program. Sedan tidigare har man partnerskap med bolag som Almirall, Amgen, Johnson & Johnson, Novartis, Merck, Boehringer Ingelheim m.fl. Avtalen är potentiellt värda mer än 8 miljarder kronor i milstolpar plus royalties vid framtida försäljning.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett eller flera bolag som BioStock erhållit finansiering från.