Vi träffar NeuroVives chef för klinisk utveckling och regulatoriska frågor, Matilda Hugerth, med anledning av gårdagens nyhet att den brittiska läkemedelsmyndigheten Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) har godkänt NeuroVives ansökan om klinisk studie för läkemedelskandidaten KL1333.

Matilda Hugerth, Director, Clinical and Regulatory Affairs NeuroVive

Matilda Hugerth, NeuroVives chef för klinisk utveckling och regulatoriska frågor, KL1333 utvecklas för kroniska medfödda mitokondriella sjukdomar som MELAS, KSS, PEO, Pearson och MERRF. I våras slutfördes den första fas I-studien med KL1333 och resultaten var lovande. Kan du berätta mer om vad studien visade?

– Studien undersökte engångsdoser av KL1333 och visade två viktiga saker. För det första att KL1333 är vältolererat i det dosintervall som är av intresse och för det andra vilka blodkoncentrationer de olika doserna ger. Innan man går in i den första kliniska studien är alla beräkningar av koncentrationer och doser rent teoretiska, medan en ”first-in-human”-studie som denna, ger svar på hur läkemedelskandidaten omsätts i människokroppen. Därför är det ett stort steg att ha en lyckosam ”first-in-human”-studie avklarad, då detta minskar osäkerheten i ett utvecklingsprogram.

Nästa steg i utvecklingen av KL1333 är en så kallad doseskaleringsstudie. Vad är det övergripande målet med denna?

– Nu kommer fokus vara att undersöka säkerhetsprofilen och de farmakokinetiska egenskaperna (hur läkemedlet omsätts i kroppen) av KL1333 vid upprepad dosering, dvs under förhållanden som mer liknar vanlig behandling. Vi kommer även att inkludera undersökningar av vissa specifika säkerhetsaspekter som vi vet kommer att krävas för framtida godkännande. Detta för att säkerställa att vi totalt sett får ett så kostnadseffektivt och snabbt utvecklingsprogram som möjligt.

Kan du berätta något om hur studien kommer att vara utformad?

– Studien kommer genomföras i tre delar, med separata grupper av försökspersoner som behandlas på olika dosnivåer. I den första delen kommer vi bland annat undersöka effekten av födointag för upptaget av läkemedel. I den andra delen kommer det ingå flera dosgrupper där friska frivilliga kommer få KL1333 under ett antal dagar i följd. Den tredje delen, som jag tycker kommer bli väldigt spännande, omfattar en grupp patienter med mitokondriella sjukdomar som också kommer att behandlas med upprepad dosering under ett antal dagar. Studien är adaptiv, vilket betyder att vi kommer att anpassa antalet grupper och dosnivåerna för grupperna utifrån resultaten från den föregående gruppen. På det sättet får man ut mesta möjliga information från samma studie och de inkluderade försökspersonerna.

KL1333-tablette

KL1333-tabletter, producerade i Europa för NeuroVives kommande fas I-studie.

Studien kommer att genomföras i Storbritannien och beräknas starta under fjärde kvartalet 2018. Varför föll valet på just Storbritannien?

– Det var en kombination av anledningar som är länkade till upplägget av studien, som alltså inkluderar både friska frivilliga och patienter. Dels finns en generell expertis kring fas-I studier i friska frivilliga i Storbritannien, nästan hälften av alla fas-I studier i Europa görs där. Dels finns där ett antal kliniker som är världsledande inom forskning och behandling av mitokondriella sjukdomar.

På tal om detta måste vi ju gratulera till nyheten relaterat till KL1333 som kom igår från den brittiska tillsynsmyndigheten Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Kan du berätta mer om denna milstolpe?

– MHRA har godkänt vår ansökan om klinisk prövning och därmed det datapaket som ligger bakom denna ansökan. Då detta är den första studien med KL1333 i Europa, är godkännandet från MHRA betydelsefullt. Detta är ett viktigt steg på vägen för att kunna starta den planerade kliniska studien, men också av relevans för det kliniska utvecklingsprogrammet som helhet, då vi nu har fått en myndighetsgenomgång av all tidigare data.

Vad blir nästa steg efter den nu aktuella doseskaleringsstudien, förutsatt att ni ser de resultat ni önskar?

– Nästa studie som är en fas II-studie kommer att fokusera på utvärdering av effekten av KL1333 i patienter med mitokondriell sjukdom som behandlas under längre tid. Vi arbetar redan nu med att planera för kommande effektstudier genom diskussioner med olika kliniska experter och patientorganisationer som vi har goda kontakter med tack vare vårt breda engagemang i området.

»Utvecklingsprogram för särläkemedel tenderar att omfatta färre patienter, kosta mindre, gå fortare, och ha större sannolikhet att nå marknaden. Efter godkännande ger detta också marknadsexklusivitet under sju år i USA« — Matilda Hugerth

Er läkemedelskandidat erhöll under våren särläkemedelsklassificering, Orphan Drug Designation, från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Kan du kort berätta vad det innebär och vilka indikationer som omfattas?

– FDA har gett KL1333 särläkemedelsklassificering för behandling av ärftliga mitokondriella sjukdomar, dvs paraplytermen som omfattar ett spektrum av ovanliga och i många fall mycket svåra sjukdomar. Under utvecklingen innebär det att vi får möjlighet till extra support från FDA, bland annat i form av vetenskaplig rådgivning, då myndigheten delar vårt intresse att dessa patienter ska få möjlighet till behandling. Utvecklingsprogram för särläkemedel tenderar att omfatta färre patienter, kosta mindre, gå fortare, och ha större sannolikhet att nå marknaden. Efter godkännande ger detta också marknadsexklusivitet under sju år i USA.

Avslutningsvis, vilka aktiviteter fokuserar du själv på den närmaste tiden?

– Vi jobbar vidare med aktiviteterna inför vår doseskaleringsstudie. Det är ett rätt intensivt men väldigt roligt arbete. Vi har bland annat satt upp produktion av KL1333 i Europa, vilket är viktigt både för den kommande studien och för det mer långsiktiga arbetet att optimera och skala upp produktionen inför marknadsföringsgodkännande.

Läs också: NeuroVive kommenterar framgångsrika biomarköranalyser (5 okt 2018)

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.