A1M Pharmas fokus på akuta njurskador (AKI) underbyggs av positiva resultat från två prekliniska studier, som genomförts dels vid Indiana University i USA och dels vid det kontraktforskningsföretaget Phenos GmbH i Tyskland. BioStock fick möjlighet att ställa några frågor till Faikah Gueler, Department of Nephrology, Hannover Medical School, tillika prövningsledare för den tyska studien vid Phenos GmbH.

I fokus för lundabaserade A1M Pharma står läkemedelskandidaten ROSgard, som kan bli det första läkemedlet baserat på A1M, ett kroppseget protein som skyddar organen från oxidativ stress. Bolaget utvecklar en rekombinant A1M-molekyl (rA1M), vilket i korthet innebär att läkemedlet, som har samma egenskaper som det kroppsegna proteinet, framställs genom att man modifierar DNA i en organism så att den börjar producera ett visst ämne, i detta fall den aktiva substansen i ROSgard.

rA1M i ROSgard skyddar mot oxidativ stress
A1M Pharmas forskning har visat att kroppens eget reningsverk njurarna, som även styr blodtrycksregleringen och därmed salt- och vätskebalansen i kroppen, tillhör de organ som bäst skyddas av A1M-proteinet. Nedsatt njurfunktion påverkar nästan alla kroppsfunktioner och akuta skador på njurarnas vävnad och funktion kan bland annat uppstå vid förgiftningar och infektioner och i samband med större kirurgiska ingrepp som hjärtkirurgi, stora blödningar, syrebrist eller vid vissa typer cancerbehandlingar. Njurskador kan även orsakas av diabetes, högt blodtryck samt vid ett inflammatoriskt tillstånd där njurens filterenheter skadas. I samtliga dessa fall är oxidativ stress en viktig bidragande orsak till skadorna. Om skadorna är omfattande uppstår kronisk njursvikt som kräver livslång dialysbehandling eller njurtransplantation, med stor samhällsekonomisk belastning och personligt lidande som följd.

Positiva prekliniska resultat under 2018
I augusti meddelade A1M Pharma att bolagets läkemedelskandidat ROSgard visar stark skyddseffekt mot akut njurskada (AKI) i en preklinisk studie som genomförts i USA tillsammans med Indiana University. Resultaten från USA visade att placebogruppen fick en kraftig stegring av biomarkörer för AKI, medan de grupper som doserades med ROSgard uppvisade signifikant reduktion av samtliga biomarkörer. Dessa positiva resultat kompletterar de resultat som kom två veckor tidigare från ytterligare en preklinisk studie som genomförts tillsammans med det tyska kontraktsforskningsbolaget Phenos GmbH.

Fokus på akuta njurskador vid hjärtoperationer
De starka fynden avseende ROSgards njurskyddande egenskaper har medfört en justering av bolagets utvecklingsstrategi. I mitten av augusti kommunicerades att A1M Pharma valt att prioritera indikationen akut njurskada i samband med hjärtkirurgi i den långsiktiga kliniska utvecklingsplanen för läkemedelskandidaten ROSgard. En förnyad ansökan om genomförande av en klinisk fas I-studie i friska frivilliga har lämnats in till Läkemedelsverket. Godkänns ansökan ska den kliniska studien, vars primära syfte är att utvärdera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil, inledas innan årsskiftet och resultat förväntas under första halvåret 2019. Därefter planeras en fas Ib-studie i denna patientgrupp för att studera säkerhet och utvärdera farmakodynamiska effekter.

Arbetet med att förbereda den kliniska utvecklingen inom indikationerna havandeskapsförgiftning och PRRT (njurskydd vid strålbehandling) kommer enligt bolaget att fortgå men prioriteras ned till förmån för AKI, en indikation där man bedömer förutsättningarna som goda för att snabbt kunna dokumentera klinisk effekt och där den kommersiella potentialen är betydande. Att ta fram en ny behandling mot havandeskapsförgiftning kvarligger som ett av företagets långsiktiga mål.

I syfte att optimera den långsiktiga utvecklingsstrategin för ROSgard har alltså dubbla prekliniska studier genomförts som visar en tydligt positiv effekt på kliniskt relevanta biomarkörer för akut njurskada. Den första studien genomfördes vid Phenos GmbH i Hannover och baserades på en standardiserad och väl validerad djurmodell, som designats för att efterlikna den kliniska situationen vid ett flertal medicinska tillstånd förknippade med akuta njurskador.

BioStock fick möjlighet att intervjua Faikah Gueler, professor i medicin vid Hannover Medical School och ansvarig för den prekliniska AKI-studien med ROSgard vid Phenos GmbH.

»ROSgard is one of the most promising therapies we have seen in recent years.« – Faikah Gueler, Phenos GmbH 

Faikah Gueler, ansvarig för den prekliniska AKI-studien med ROSgard vid Phenos GmbH.

Faikah Gueler, thank you so much for taking time for an interview with BioStock. Firstly, can you briefly describe your professional background and the company which performed the pre-clinical study on ROSgard and acute kidney injury?

– Yes, my background is that I am a nephrologist by training and I have been doing acute kidney injury (AKI) research for over 20 years. Phenos GmbH is a biomedical company specialized on pre-clinical translational small animal models of cardiovascular diseases such as AKI. Phenos is actually a spin off from the Hannover Medical School, which is one of the leading German centres for solid organ transplantation. In addition, the Hannover Medical School performs more than 2000 cardiac surgeries per year, where AKI is also a very relevant complication. As of today, no therapy is available to prevent or treat AKI in these patients.

What was the main purpose of the study?

– The objective of the study was to evaluate ROSgard as a promising new therapeutic approach with the potential to prevent and treat inflammatory disorders, focusing especially on the clinically relevant acute kidney injury.

The study was designed to mimic the clinical situation for several medical conditions related to acute kidney injuries. What did the data show?

– The study showed that treatment with ROSgard attenuated renal function impairment in a mouse model for ischemia induced acute kidney injury. In addition, we saw that morphological kidney damage was reduced in the mice treated with ROSgard.

Could you describe the medical need associated with acute kidney injury and your view on the importance of developing new treatment options in this field?

– There is a high medical need for new therapeutic concepts to prevent or to attenuate AKI in the context of major surgeries. Especially, when a patient of older age or with slightly impaired renal function has to undergo major surgery such as cardiac surgery, hip replacement or abdominal surgery, the risk of AKI rises to >30 percent. Higher rates and severity of AKI correlates with prolonged hospital stay and even with patient mortality. In addition, severe AKI causes progression to chronic kidney disease which affects the patient’s quality of life. A preventive therapeutic approach which reduces the rate and severity of AKI in the context of major surgery would have a major impact on the health care system.

Given your experience in this field of research, would you say that the study results were in line with your expectations or did you find anything surprising?

– We at Phenos and the Hannover Medical School have over 20 years of experience in the preclinical and clinical research in AKI. ROSgard is one of the most promising therapies we have seen in recent years.

 

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev