Home Nyheter Vd-intervju Scandion Oncology: >>Vi planerar IPO i slutet av oktober

Vd-intervju Scandion Oncology: >>Vi planerar IPO i slutet av oktober

Vd-intervju Scandion Oncology: >>Vi planerar IPO i slutet av oktober

17 september, 2018

Många läkemedelsbolag expanderar sina pipelines via licensavtal och allra flest affärer görs inom onkologiområdet. Ett särskilt hett område är läkemedelskandidater som kan komplettera befintliga behandlingar vid behandlingsresistens, vilket är ett stort problem inom cancervården. I detta segment verkar danska Scandion Oncology som efter avknoppningen från Saniona förra året nu är på väg in på svenska Spotlight. BioStock har pratat med Scandions vd Nils Brünner och Sanionas vice vd Thomas Feldthus i Köpenhamn.
EvaluatePharma publicerade nyligen en analys över licensaffärer under perioden 2010-2018 som visar att det mest attraktiva terapiområdet för läkemedelsbolagens externa satsningar är onkologi. Mellan 2010 och första halvåret 2018 spenderades nästan 18 miljarder USD på förskottsbetalningar för cancerbehandlingar – mer än tre gånger så mycket som för något annat terapiområde. Analysen omfattar enbart avtal med offentliggjorda förskottsbetalningar.
Det stora intresset för cancerprojekt visar sig inte minst i de höga avtalsbeloppen. Rekordåret 2015 ingicks nära 60 licensavtal till ett totalt värde på de s.k. upfront-betalningarna om knappt 4,5 miljarder USD. Och hittills syns ingen tendens till avmattning: redan under årets första halva har 22 avtal ingåtts till ett totalt upfront-värde om 1,82 miljarder USD och då är det värt att notera att fler avtal generellt sluts under hösten.

Licensavtal 2010-2018. Klicka för större bild. Källa: EvaluatePharma

Två gigantiska avtal under första halvåret 2018
Det största avtalet under årets första hälft var utan tvekan Bristol-Myers Squibb’s (BMS) avtal med Nektar för immunonkologiprogrammet NKRT-214. Avtalet, totalt värt hela 1,85 miljarder USD, avser ett utvecklingssamarbete där BMS immunonkologiska läkemedel Opdivo (nivolumab) och Opdivo plus Yervoy (ipilimumab) ska kombineras med NKRT-214. Målet är att samarbetet ska utmynna i preparat för behandlingar av nio olika tumörtyper, däribland melanom, njurcellskarcinom, icke-småcellig lungcancer, blåscancer och trippelnegativ bröstcancer.
Därefter kommer Mercks avtal med Eisai värt 300 miljoner USD. Enligt avtalet ska bolagen gemensamt utveckla och kommersialisera läkemedelskandidaten Lenvima (lenvatinib mesylate), både som monoterapi och i kombination med Mercks storsäljare Keytruda (pembrolizumab) för flera cancertyper.
Söker lösningar på behandlingsresistens
En bidragande faktor till det stora antalet licensavtal är att många läkemedelsbolag letar mycket aktivt efter komplement till befintliga terapier för att komma till bukt med det omfattande problemet att cancerpatienter utvecklar behandlingsresistens. Transaktioner i formen av licensavtal där bolagen delar såväl risken som potentiella intäkter blir också allt vanligare jämfört med rena uppköpsaffärer.
Scandion Oncology på uppgång inom trendande marknad
En relativt ny aktör som är på uppgång inom det trendande onkologiområdet är Scandion Oncology, som enligt uppgift planerar en börsnotering i oktober. Scandion Oncology utvecklar läkemedel som specifikt riktas mot resistensmekanismer vid kemoterapier. Behandlingsresistens är en av de största utmaningarna för dagens cancerbehandlingar och bolagets mål är att förbättra såväl behandlingsutfall som livskvalitet för cancerpatienter. BioStock träffade bolagets vd Nils Brünner och Thomas Feldthus, styrelseledamot i Scandion Oncology och vice vd i storägaren Saniona, för att få deras bild av marknaden och bolagets potential att ingå licensavtal framgent.
Nils Brünner, kan du ge oss en kortfattad beskrivning av Scandion Oncologys verksamhet: vilka produktkandidater har ni, vilka cancerindikationer utvecklas de för och hur långt har de kommit i sina respektive utvecklingsprocesser?
– Scandion Oncology har två kandidater i pipeline. Den som kommit längst är SCO-101, en så kallad Volume-Regulated Anion Channel modulator, som ursprungligen utvecklades av ett danskt bioteknikbolag för att behandla patienter med en icke-cancerrelaterad sjukdom. Läkemedlet uppfyllde dock inte kraven för den ursprungliga indikationen och vidareutveckling avbröts.
– Vid Köpenhamns universitet utvecklade vi en ny plattform för läkemedelsscreening och när olika preparat testades så identifierade vi SCO-101 som ett läkemedel med potential att motverka läkemedelsresistens mot cancer. Idag har en oral beredning av SCO-101 genomgått fyra kliniska fas I-studier med positivt utfall som visat en god säkerhetsprofil och mycket liten toxicitet. Vi är nu redo att initiera en klinisk fas II-studie som ska ge Proof of Concept.
Nils Brünner, vd Scandion Oncology

– Scandion Oncology är en avknoppning från Saniona som ägde SCO-101 initialt, och Scandion Oncology har därmed alla rättigheter till SCO-101 och dess cirka 800 analoger.
Hur ser du på den starka trenden avseende antalet licensavtal inom onkologiområdet?
– Cancer är den främsta dödsorsaken i västvärlden eftersom vi fortfarande inte är tillräckligt bra på att behandla sjukdomen. Omkring hälften av alla nydiagnostiserade cancerpatienter kommer, trots behandling, till slut att avlida till följd av sin sjukdom. Den främsta anledningen till de höga dödstalen är att många patienter utvecklar behandlingsresistens. Därför kommer ett nytt, effektivt cancerläkemedel med nya verkningsmekanismer att väcka stort intresse bland Big Pharma. Att SCO-101 dessutom är ett oralt och säkert läkemedel kommer att spä på intresset ytterligare.
Är er affärsstrategi att utlicensiera era produkter i framtiden och hur arbetar ni i så fall mot det målet idag?
– Vi vill ta våra läkemedelskandidater genom klinisk fas II och i egen regi etablera Proof of Concept hos cancerpatienter. Vi kommer i det läget att närma oss Big Pharma för att hitta en partner eller licenstagare som kan ta våra läkemedel till marknaden.
Ni planerar en börsnotering på Spotlight senare i höst. Kan du avslöja något mer om tidsramarna för noteringen?
– Planen är att genomföra IPO:n under fjärde kvartalet 2018 och vi jobbar preliminärt mot den 31 oktober.
Utöver börsnoteringen, vilka triggers eller milstolpar är aktuella för Scandion Oncology inom det närmaste året?
– Scandion Oncology har lämnat in patentansökningar och godkända patent är såklart mycket viktiga milstolpar.
– Med SCO-101 planerar vi att påbörja en fas II-studie under Q4 2019, när läkemedlet har formulerats och producerats i sin finala form. Tillstånd från medicinska myndigheter att initiera studien är ytterligare en viktig milstolpe och att behandla den första cancerpatienten är en annan.
Thomas Feldthus, VVD & CFO Saniona
Thomas Feldthus, vvd & cfo Saniona.

Thomas Feldthus, Saniona knoppade av Scandion i maj 2017 och är i dagsläget största ägare, berätta kort om strategin bakom avknoppningen?
– Vi på Saniona fokuserar våra resurser på att utveckla Tesomet för ätstörningar såsom Prader-Willis syndrom i syfte att själva ta produkten hela vägen till marknaden. Därutöver har vi har också en pipeline med projekt och en forskningsplattform för utveckling av läkemedel inom främst neurologiska sjukdomar. Dessa utvecklas genom partnerskap med läkemedelsbolag eller genom spin-outs, som exempelvis Scandion Oncology.
– Efter upptäckten att SCO-101 har potential inom cancer var det naturligt att vidareutveckla projektet i ett eget spin-out bolag. Ledningen och grundarna av Scandion Oncology är personerna bakom innovationen, de är dessutom mycket framstående inom cancerforskning och har stor erfarenhet av klinisk utveckling av cancerläkemedel. Sammantaget besitter de både den optimala kompetensen och viljan att etablera och leda den här typen av bolag.
Hur ser du på Sanionas ägande i bolaget framgent, är ni långsiktiga eller innebär noteringen att ni gör exit?
– Vi ser oss som en långsiktig aktieägare i Scandion Oncology och vi har också tecknat ett lock-up avtal inför börsnoteringen som innebär att vi inte kommer att sälja innehavet inom en överskådlig framtid.
Vad gör enligt dig Scandion Oncology till ett intressant investeringscase på längre sikt?
– De flesta i min ålder har haft vänner eller släktingar som har gått bort i cancer i alltför ung ålder. Men utvecklingen inom immunterapi ger mig stora förhoppningar om framtiden, även om det kommer ta tid och inte lösa allt. Kemoterapi är fortfarande ryggraden i cancerbehandling och kommer att vara det under många år framöver.
– Utvecklingen av resistens är det centrala problemet för kemoterapi och det är kanske ingen överraskning att Evaluate Pharma drar slutsatsen att de stora läkemedelsbolagen letar med ljus och lykta efter produkter som kan användas i kombination med andra cancerläkemedel för att övervinna problemet. Scandion Oncology har potential att möta denna efterfrågan.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev