Follicum utvecklar peptidbaserade läkemedel för stimulering av hårtillväxt och diabetes. Kombinationen kan vid första anblick tyckas märklig, men bolaget förklarar att det finns en biologisk koppling mellan indikationerna. BioStock har pratat med professor Anna Hultgårdh, en av bolagets grundare, som förtydligar hur de två indikationerna hänger ihop och vilka synergieffekter de parallella projekten innebär för bolaget.

Kandidat mot håravfall sprungen ur akademisk forskning
Follicum utvecklar läkemedel som baseras på kortare sekvenser av mänskliga proteiner, så kallade peptider. I samband med forskning inom åderförkalkning vid Lunds Universitet upptäckte grundarna av Follicum att en modifierad variant av det kroppsegna proteinet osteopontin ökade hårväxten på möss.

Denna slumpartade upptäckt resulterade i bolagets hårväxtstimulerande huvudkandidat FOL-005. Med positiva resultat i det prekliniska programmet och i tidiga kliniska studier har Follicum nyligen meddelat att samtliga patienter i en uppföljande fas IIa-studie på mänsklig skalp är färdigbehandlade samt att top-line-resultat väntas innan årsskiftet.

Studie om verkningsmekanism ledde till nytt projekt inom diabetes
När bolaget skulle undersöka verkningsmekanismen för FOL-005 gjordes det bland annat i betaceller från bukspottskörteln. Bukspottskörteln är ansvarig för att känna av sockernivån i blodet och tillverkar och frisätter insulin efter behov.

»Alla peptider fungerar som “budbärare” och har en viktig cellkommunicerande förmåga. De överför information till cellerna om hur de ska fungera på bästa sätt.« – Anna Hultgårdh, grundare Follicum

Under studierna snubblade man över upptäckten att peptiden stimulerar insulinfrisättning – en viktig parameter i diabetesbehandling. Det utmynnade i en ny peptidklass som nu utvecklas mot diabetes. Potentialen har bekräftats i flera experimentella modeller in vitro, ex vivo och in vivo där Follicums peptider har visat samma potential som nuvarande GLP-1-analoger. Det prekliniska programmet pågår för fullt och en kandidat för diabetesprojektet ska väljas vid årsskiftet.

Diabetesprojektet välkänt bland stora aktörer
Follicum ingår sedan 2017 i ett omfattande diabetesprojekt som finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning och leds från Lunds Universitet. I projektet deltar även ledande diabetesaktörer såsom Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Probi, CardioVax, Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus och Pfizer. Sammanhanget erbjuder Follicum värdefulla kontakter och möjligheter till nätverkande på internationell toppnivå.

Dessutom har Novo Nordisk Foundation både under 2017 och 2018 tilldelat professor Jan Nilssons forskargrupp på Clinical Research Center vid Lunds Universitet bidrag för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.

Biologisk koppling mellan håravfall och diabetes
Även om håravfall och diabetes är två vitt skilda indikationer har våra peptidbaserade läkemedel alltså potential att kunna behandla dem båda på ett effektivt och säkert sätt. Anledningen är att det finns en biologisk koppling mellan sjukdomarna.

Forskning har nämligen visat att män kan drabbas av håravfall redan i tidiga stadier av diabetes och att håravfall kan vara ett tidigt tecken på typ 2-diabetes. Normal hårväxt växlar mellan aktivitet och inaktivitet i hårsäckarna och insulin verkar ha en negativ inverkan på hårsäckarnas övergång till tillväxtfasen. Detta kan göra att håret växer långsammare eller inte alls hos diabetiker.

Bättre vävnadsreparation, mindre diabeteskomplikationer
Processen för hårväxt påminner om vävnadsreparation och många diabeteskomplikationer uppstår på grund av nedsatt förmåga till reparation av skadad vävnad. Eftersom Follicums peptider har potential att förbättra förmågan till vävnadsreparationen siktar bolaget på att utveckla en diabetesbehandling som både är effektivt för att behandla högt blodsocker vid diabetes och samtidigt minskar risken för diabeteskomplikationer jämfört med dagens behandlingsalternativ.

Anna Hultgårdh, en av Follicums grundare

Grundarens insikter om peptidbehandlingar och fördelarna med de parallella projekten
Anna Hultgårdh är professor i kärlväggsbiologi vid Lunds universitet och var med och grundade Follicum 2011. BioStock kontaktade Anna för att reda ut sambandet mellan håravfall och diabetes ytterligare, samt ta del av hennes syn på vilka synergieffekter utvecklingen av de parallella projekten kan innebära för bolaget.

Anna Hultgårdh, kan du till att börja med beskriva vad en peptid är och vad de har för naturliga egenskaper?

– En peptid är en molekyl som består av en kedja av byggstenar som heter aminosyror. Det som skiljer en peptid från ett protein är storleken. Ett mindre antal aminosyror bygger upp en peptid medan ett större antal aminosyror ger ett protein. Peptider finns på många ställen i kroppen och de har viktiga egenskaper och förmedlar signaler mellan kroppens olika celler. Enklare uttryckt, de är viktiga för många av kroppens normala funktioner såsom rörelse, reaktion på smärta, välbefinnande samt på en mängd andra områden

I generella termer, hur fungerar peptidbehandlingar?

– Alla peptider fungerar som “budbärare” och har en viktig cellkommunicerande förmåga. De överför information till cellerna om hur de ska fungera på bästa sätt. Peptider som läkemedel har fördelar såsom låg toxicitet, hög specificitet, hög biologisk aktivitet och –relativt sett – låga produktionskostnader. Den första peptiden på läkemedelsmarknaden var insulin.

Hur ser dina erfarenheter av peptider och utveckling av peptidbaserade läkemedel ut?

– Som en av grundarna till Follicum 2011 och sedan dess även som styrelseledamot i bolaget har jag följt arbetet med FOL-005 mycket noggrant. Detta har givit mig kunskaper i hur dels framställningen av peptider sker dels hur man kan arbeta med peptider på labbet. Sedan vi påbörjade studier mot diabetes kommer jag dagligen i kontakt med frågeställningar som rör forskning och utveckling av peptider.

»Båda peptiderna är kroppsegna och vi har identifierat vilka receptorer som binder peptiderna i både hårsäckarna och i bukspottskörtelns beta-celler. I våra analyser kan vi se att peptiderna genererar samma typ av svar på de olika celltyperna.«

Vad vet ni om verkningsmekanismerna för FOL-005 respektive samt Follicums nya peptidklass och på vilket sätt liknar deras verkningsmekanismer varandra?

– Båda peptiderna är kroppsegna och vi har identifierat vilka receptorer som binder peptiderna i både hårsäckarna och i bukspottskörtelns beta-celler. I våra analyser kan vi se att peptiderna genererar samma typ av svar på de olika celltyperna. De har förmåga att stimulera cellerna till överlevnad när de utsätts för en skada och det är på dessa grunder vi tror att de kan vara viktiga för hur en vävnad eller ett organ kan läka/repareras i samband med en skada.

Är det några särskilda diabeteskomplikationer som påverkas av ovan nämnda förmåga till vävnadsreparation och som ni därför riktar in er särskilt på att förbättra med era peptider?

– Ja, flera stycken. Kardiovaskulära komplikationer är mycket vanligt hos diabetiker. Tidigare studier gjorda hos våra samarbetspartners på CRC i Malmö tyder på att det kan vara en bristfällig reparation i kärlväggen hos diabetiker som leder till en ökad insjuknad i hjärtinfarkt och stroke hos dessa patienter. Vi undersöker just nu effekten av Follicums peptider i djur- och cellbaserade modeller, t.ex. på kärlväggens celler i samband med att de utsätts för skada. Det ska bli mycket intressant att följa denna nya utveckling av projektet.

– Fettleversjukdomen icke-alko­hol­orsakad steatohepatit, eller NASH (non-­alcoholic steatohepatitis), är ett annat exempel på en komplikation som ses vid diabetes. Även här tror vi att de egenskaper den nya peptidklassen har, att kunna påverka reparation av en vävnadsskada, kan vara avgörande.

»Eftersom alla peptider ska gå igenom samma utvecklingssteg, vilket Follicum har bred erfarenhet av, kan den erfarenhet som bolaget besitter användas i utvecklingen av ytterligare peptider, t.ex. inom diabetesprojektet.«

Vilka synergieffekter får ni som bolag av att utveckla två olika peptidbehandlingar för två så olika sjukdomstillstånd?

– Jag ser två stora fördelar. En fördel är det experimentella arbetet med peptiderna på labbet. Peptiderna har till stora delar visat sig fungera på liknande sätt, men på olika celltyper. Det kan också vara så att ”mode of action” för peptiderna liknar varandra. I så fall skulle vi kunna spara tid och kostnader för att förstå verkningsmekanismerna. Detta är någonting vi har börjat undersöka. En annan fördel är att eftersom alla peptider ska gå igenom samma utvecklingssteg, vilket Follicum har bred erfarenhet av, kan den erfarenhet som bolaget besitter användas i utvecklingen av ytterligare peptider, t.ex. inom diabetesprojektet.

Vilka konkreta lärdomar hade ni dragit från FOL-005-projektet som hittills har underlättat arbetet med diabetes?

– I det experimentella arbetet med FOL-005 har vi byggt upp en plattform med olika analyser med fokus på reparations-mekanismer i en vävnad. Denna plattform är direkt överförbar på de studier vi nu genomför inom vårt diabetesprojekt. Att optimera dosering av peptiderna i våra experiment är centralt och kan vara mycket tidskrävande. Då detta har gjorts med FOL-005 har vi även här en grund att stå på vad gäller peptiderna i diabetesprojektet.

Utöver att resultaten från fas IIa-studien med FOL-005 förväntas under hösten så har ni tidigare kommunicerat att ni ämnar välja en diabeteskandidat vid årsskiftet. Vilka steg är det som ska genomföras fram till dess?

– Ja, det stämmer, ett viktigt mål är att ha en kandidat klar vid årsskiftet. Då ska resultat från pågående cellstudier och djurstudier från våra egna lab och från olika kontraktforskningslab vara klara. Fokus ligger på att identifiera och välja ut en peptid som förutom att den har en god effekt på insulinfrisättning även har avgörande betydelse för reparationen av en sjuk/skadad vävnad.

Finns det några andra milstolpar som ni väntar er inom respektive projekt inom det närmaste året?

– Vi har ett brett program av studier och ett exempel på en intressant fråga som vi vill ha svar på inom det närmaste året är om den nya peptidklassen kan påverka stabilisering av åderförkalkade plack hos diabetiker. Peptidernas förmåga till reparation är avgörande för stabilisering av placken och vi inväntar nu resultaten för att välja den mest lämpade peptiden. En studie kan göras på mitt lab på BMC i Lund där vi har en musmodell uppsatt för ändamålet. Vi har allt klart för att påbörja arbetet och det ska bli otroligt spännande att se hur peptiderna påverkar plackstabilitet. Skulle en sådan studie ge positiva data skulle detta i framtiden kunna leda till att färre diabetiker insjuknar i hjärtinfarkt och stroke.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev