Idag meddelade Idogen att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beviljat bolagets cellterapi IDO 8 särläkemedelsstatus som behandling för att reducera neutraliserande antikroppar mot faktor VIII. Idogen är ett av få svenska bolag med projekt inom hemofili, men på den internationella marknaden har läkemedelsjätten Roche lanserat ett nytt läkemedel – Hemlibra. BioStock kontaktade Idogens CMO Steven Glazer för att reda ut hur preparaten förhåller sig till varandra och hur man planerar att positionera IDO 8.

Hemofili är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som innebär att patientens blod saknar en koagulationsfaktor vilket leder till att blodet inte levrar sig. Om tillståndet inte behandlas kan det vara livshotande.

IDO 8 för patienter som utvecklat antikroppar mot standardbehandling
Idogens IDO 8-projekt fokuserar på den vanligaste formen av hemofili, så kallad hemofili A, där patienterna saknar förmåga att producera koagulationsfaktor VIII. Standardbehandling av hemofili innebär att man genom injektioner tillför patienten faktor VIII.

Men för ungefär 30 procent av patienter uppstår en ytterligare komplikation – de utvecklar antikroppar mot faktor VIII vilket hämmar behandlingseffekten och kan medföra svårkontrollerade blödningar. Idag behandlas patienter med antikroppar ofta genom täta injektioner av faktor VIII under ibland över ett års tid, vilket är mycket kostsamt. Behandlingen av de patienter som har kvarvarande antikroppar kan kosta mellan 3–8 Mkr per patient och år. Dessvärre svarar ungefär en tredjedel av patienterna inte på behandlingen.

Särläkemedelsstatus i både Europa och USA
IDO 8s syfte är att bekämpa antikropparna och återskapa effekten av faktor VIII-behandlingen. Detta skulle kunna leda till lägre kostnader för vården och högre livskvalité för patienterna. Idogen planerar att inleda den första kliniska studien i början av 2020. IDO 8 har sedan tidigare erhållit särläkemedelsstatus för behandlingen i Europa och nu har alltså den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beviljat samma status för den amerikanska marknaden.

Hemlibra har tagit stora marknadsandelar trots en ökad risk för blodproppar
Idogen är dock inte ensamma om att satsa på att finna en lösning på problemet med antikroppar mot faktor VIII. Den schweiziska läkemedelsjätten Roche har i nuläget en mycket stark position genom sin behandling Hemlibra (emicizumab).

I februari godkändes Hemlibra av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för behandling av hemofili A-patienter med antikroppar mot faktor VIII. På den amerikanska marknaden ser läkemedlet ut att vara på väg mot ett FDA-godkännande även för patienter som ännu inte har utvecklat antikroppar mot faktor VIII. Det är värt att notera att Hemlibra har förknippats med allvarliga bieffekter, såsom blodproppar, när läkemedlet används tillsammans med ersättningspreparat (bypassing agents) för att behandla genombrottsblödningar. Trots detta uppskattar analytiker att Hemlibra kan nå en försäljning om åtskilliga miljarder kronor per år vid ett breddat FDA-godkännande.

»Särläkemedelsstatus innebär flera viktiga fördelar för Idogen« – Steven Glazer, CMO Idogen

Med anledning av Roches frammarsch har Biostock kontaktat Idogens chief medical officer, Steven Glazer, för att höra hur det påverkar IDO 8.

Steven Glazer, CMO Idogen

Steven Glazer, CMO Idogen.

Steven Glazer, kan du förklara lite mer detaljerat hur IDO 8 fungerar och hur det gagnar patienten?

– Målet med IDO 8 är att utveckla en tolerogen cellterapi för patienter med svår hemofili A som har utvecklat antikroppar. Idogens behandling innebär att celler från patientens blod utvecklas i Idogens laboratorium till tolerogena dendritiska celler som kan motverka det skadliga immunsvaret och skapa tolerans utan att inverka på immunförsvarets normala funktioner. Patienten injiceras sedan med dessa programmerade tolerogena dendritiska celler som nu kan ‘omskola’ immunsystemet. IDO 8 har potentialen att återställa faktor VIII behandlingens ursprungliga effektivitet.

IDO 8 har sedan tidigare särläkemedelsstatus i Europa och idag fick ni även samma status i USA. Vad innebär det för Idogen och IDO 8?

– Särläkemedelsstatus innebär flera viktiga fördelar för Idogen, bland annat får vi rätt till rådgivning från myndighetshåll och lägre avgifter för den regulatoriska processen. Vid ett marknadsgodkännande innebär särläkemedelsstatus också marknadsexklusivitet i sju år i USA och i tio år i Europa.

»Patienterna behandlade med Hemlibra [kommer] fortfarande att producera antikroppar mot faktor VIII. […] IDO 8, å andra sidan, har potential att eliminera antikropparna och återställa möjligheten att behandla patienten med faktor VIII vilket är den mest effektiva och säkra behandlingen.« 

Efter att ha godkänts av amerikanska FDA i slutet av 2017, godkändes Hemlibra även av EMA i januari i år. Hemlibras indikation gäller att förhindra blödningar eller reducera deras frekvens hos hemofili A patienter med faktor VIII antikroppar. På vilka sätt skiljer sig IDO 8 från Hemlibra?

– Hemlibra syftar till att förhindra blödningar eller reducera blödningsfrekvensen, dock kommer patienterna behandlade med Hemlibra fortfarande att producera antikroppar mot faktor VIII. Antalet blödningar reduceras signifikant när patienten behandlas med Hemlibra men blödningar som kräver behandling med ersättningspreparat såsom NovoSeven uppstår fortfarande. Denna behandling är suboptimal eftersom effekten är mycket kortvarig. IDO 8, å andra sidan, har potential att eliminera antikropparna och återställa möjligheten att behandla patienten med faktor VIII vilket är den mest effektiva och säkra behandlingen.

Är behandling med Hemlibra eller IDO 8 lämplig för alla hemofili A-patienter som utvecklat antikroppar mot faktor VIII?

– Än så länge har bara en patient utvecklat neutraliserande antikroppar mot Hemlibra, men det är för tidigt att säga något om hur ofta det kan hända. Patienter med svåra ledskador är ofta svåra att behandla profylaktiskt och det återstår att fastslå hur effektiv behandling med Hemlibra är för dessa patienter. IDO 8, å andra sidan, borde vara lämplig för samtliga patienter med antikroppar mot faktor VIII.

Hemlibra åtföljs av en säkerhetsvarning från FDA, en så kallad black box warning, angående blodproppar. Vad kan du säga om IDO 8s säkerhetsprofil?

– Vi förväntar oss inte att se en ökad risk för blodproppar i samband med behandling med IDO 8. Vi tror att IDO 8 kommer att skapa tolerans utan att påverka immunförsvarets normala funktioner och patienterna kommer att observeras noga i våra kliniska studier.

Finns det andra fördelar med IDO 8 jämfört med Hemlibra?

– Behandling av blödning ingår inte i indikationen för Hemlibra. Faktor VIII-behandling är mycket säker och effektiv, både när det gäller att förhindra och behandla blödningar. Det kan övervakas och dosjusteras med etablerade behandlingsriktlinjer.

Enligt dig, finns det plats på marknaden för både Hemlibra och IDO 8?

– Ja, det finns plats för båda behandlingarna och de kan ges samtidigt. Hemlibra eliminerar inte faktor VIII-antikroppar men minskar blödningsrisken hos patienter som behandlas med IDO 8 för att skapa immunologisk tolerans för faktor VIII.

Vilken roll skulle IDO 8 kunna spela i behandlingen av andra tillstånd såsom hemofili B och den ovanliga von Willebrands sjukdom?

– IDO 8 borde också kunna skapa tolerans mot både faktor IX och von Willebrands faktor.

»IDO 8 har potential att bli standardbehandlingen för patienter med faktor VIII-antikroppar.«

Har IDO 8 potential att användas för att behandla förvärvad hemofili, d.v.s. hemofili som inte är medfödd utan utvecklas senare i livet?

– Ja, IDO 8 skulle till och med kunna vara ett potentiellt botemedel för förvärvad hemofili. Dessa patienter producerar en normal mängd faktor VIII som sedan neutraliseras av antikroppar. Om antikropparna elimineras genom behandling med IDO 8 finns inget behov av faktor VIII-behandlingen.

Hemlibra har en hög prislapp om ca 4 Mkr per patient och år. Hur går era tankar gällande prissättning av IDO 8?

– Det är för tidigt att diskutera prissättning av IDO 8 då denna kommer att vara beroende av effektens varaktighet. Data från vår prekliniska sjukdomsmodell, liksom teorin bakom vår teknologi, indikerar att effekten skulle kunna vara mycket långvarig, eventuellt flera år. Våra kommande kliniska studier kommer att ge oss svar angående behandlingens varaktighet och baserat på sådan data kan vi sedan bilda oss en uppfattning om lämplig prisnivå.

Nyligen erhöll Bayer FDA-godkännande för Jivi, ett långtidsverkande rekombinant faktor VIII-läkemedel för behandling av blödningar hos hemofili A-patienter. Påverkar detta IDO 8s framtida utveckling på något sätt?

– Precis som med alla andra faktor VIII-behandlingar så kommer patienterna att utveckla antikroppar mot Jivi och därmed behöva IDO 8 för att kunna fortsätta behandlas.

I mer generella termer, hur ser du på IDO 8s framtida potential och vilka milstolpar ser du framöver?

– IDO 8 har potential att bli standardbehandlingen för patienter med faktor VIII-antikroppar. Under 2019 kommer vi att skala upp tillverkningsprocessen och utföra de prekliniska säkerhetsstudier som krävs för att få tillstånd att utföra kliniska studier. Vi planerar att påbörja den första kliniska studien under 2020.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev