Cyxone köpte under 2017 en ny substans som påvisat klinisk effekt inom ledgångsreumatism. Förutom att flytta fram bolagets position till klinik innebär förvärvet att Cyxone numera har en breddad portfölj inom autoimmuna sjukdomar. I torsdags offentliggjorde bolaget sin plan för en finansieringslösning för en fas 2-studie med kandidaten Rabeximod inom ledgångsreumatism. Vi kontaktade Kjell G. Stenberg, VD på Cyxone, för en kommentar.

Preklinisk utveckling innebär som regel hög utvecklingsrisk och ett förvärv i klinisk fas låter således Cyxone kringgå osäkerheter kring tidsåtgång och utvecklingskostnader. Betalningen av projektet genomfördes tidigare i år och en stor del av marknadens uppmärksamhet kring bolaget har därför varit inriktat på bolagets strategi för att resa tillräckligt med kapital för att kunna finansiera en fas 2-studie med kandidaten Rabeximod för att bekräfta tidigare kliniska resultat.

Cyxone utvecklar idag nya behandlingar inom autoimmuna sjukdomar med läkemedelskandidaten T20K mot multipel skleros (MS) som snart är i fas 1 och fas 2-kandidaten Rabeximod mot ledgångsreumatism (även känt som reumatoid artrit, RA). Rabeximod köptes för att bredda bolagets autoimmuna portfölj, minimera aktieägarnas risk och bli ännu mer attraktiv för en framtida strategisk samarbetspartner.

»Dialogerna med namnkunniga branschinvesterare har öppnat upp dörren för framtida strategisk intressanta alternativ som jag av sekretesskäl inte kan berätta mer om i nuläget« — Kjell G. Stenberg, vd Cyxone 

Förvärvet bedömdes fördelaktigt på grund av Rabeximods bevisade terapeutiska effekt i människa och för dess goda säkerhetsprofil jämfört med existerande läkemedel mot ledgångsreumatism. Innan köpet har Rabeximod testats i en fas 2a-studie för att mäta effekten på ledgångsreumatism, där det visade sig att signifikant effekt uppnåddes efter 16 veckor. Men då den studien formellt endast löpte 12 veckor kunde inte dessa resultat räknas in som evidensunderlag och bolaget som då bedrev utvecklingsprogrammet valde att lägga projektet på is i väntan på en samarbetspartner.

Cyxone planerar nu att fortsätta samma utvecklingsprogram men genomföra en ny studie med längre löptid, 24 veckor, vilket bedöms vara tillräckligt med tid för att kunna avläsa den effekt som tidigare hade setts efter 16 veckor. Det är dessa resultat som bolaget ämnar bevisa nu när den sista pusselbiten, finansieringen, ligger på plats.

»Jag har besökt och uppvaktats av flera stora läkemedelsbolag med strategiskt intresse inom autoimmuna sjukdomar på mina resor för att träffa investerare« — Kjell G. Stenberg 

Kjell Stenberg, vd Cyxone

Kjell G. Stenberg, vd Cyxone

Kjell G. Stenberg, VD Cyxone, ni har den senaste tiden haft ett laserfokus på kapitalanskaffning för att kunna finansiera fas 2-studien med Rabeximod för ledgångsreumatism. Kan du berätta mer om den här processen och vad den inneburit?

– Cyxone har tagit hjälp av externa organisationer, specialiserade inom området, för att finna investerare som kan stötta bolaget med kapital till Rabeximod men också ta aktiv del i bolagets fortsatta utveckling av såväl dagens projekt som morgondagens. I praktiken har detta inneburit att vi lärt känna såväl ett stort antal institutionella investerare som privata investerare både i Europa och i USA.

– Bolagets kontaktnät har därigenom avsevärt vidgats vilket är en stor fördel vid bolagets fortsatta utveckling. Vi har varit mycket måna om att hitta rätt finansieringslösning i dessa diskussioner och jag kan med trygghet säga att den presenterade lösningen visade sig vara det bästa alternativet i nuläget. Dialogerna med namnkunniga branschinvesterare har öppnat upp dörren för framtida strategisk intressanta alternativ som jag av sekretesskäl inte kan berätta mer om i nuläget.

Ett ledord som har upprepats till aktieägare och intressenter har under denna tid varit att hitta rätt partner för en finansieringslösning. Kan du berätta mer om hur du ser på detta?

– Cyxone har etablerat kontakt med många finansiärer som skulle kunna vara långsiktiga investerare i Cyxone under dess utvecklingsarbete även under sena kliniska faser där ett större kapitalbehov finns. Bolaget har rönt god uppskattning för våra projekt och den vision som vi presenterat för Cyxones långsiktiga utveckling. Jag har i mitt tidigare liv suttit på den andra sidan av bordet i liknande diskussioner och det har därför varit viktigt för mig att inte låsa in Cyxone i några finansieringsdiskussioner som missgynnar våra befintliga aktieägare. Klausuler som skulle resultera i orättmätig kontroll över bolaget har därför varit helt uteslutna att acceptera.

– Vi är ett litet bolag men liksom våra motparter, i våra finansieringsdiskussioner, vet jag det sanna värdet av våra tillgångar. Jag har därför inte varit rädd för att lämna förhandlingsbordet om det har krävts. Det är ganska ovanligt att sitta på lika starka kort som vi gör och jag har därför varit trygg i min övertygelse om att vi inte behöver sätta oss i en ofördelaktig sits. Vi har suttit vid förhandlingsbordet med ett MS-projekt, finansierat fram till klinisk fas, som uppvisat goda resultat samt ett mycket lovande kliniskt ledgångsreumatismprojekt.

– Dessvärre har vår styrkeposition inneburit längre förhandlingar än vad vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Något paradoxalt har vårt börsvärde minskat trots att vår T20K kandidat i MS har tagit viktiga steg mot klinik samtidigt som vi har blivit ägare till en fas 2-produkt under året. Vi valde därför att avbryta längre dialoger och istället välja en mer traditionell finansieringsväg. Fördröjningen har drabbat våra ägare, inklusive mig själv, mycket negativt vilket är beklagligt och oavsiktligt.

Nu kommer finansieringen snart att vara på plats. Vad har vi att se framemot både med T20K i MS och Rabeximod mot ledgångsreumatism?

– Med det kapitaltillskott som nu kommer bolaget till godo kommer vi att kunna dra igång de studier som krävs för att få starta fas 2b i patienter med ledgångsreumatism. Detta innefattar bland annat följande förberedelseaktiviteter: en 24-veckors djurstudie med Rabeximod, tillverkning av den läkemedelsberedning som ska ges till patienterna under fas 2b-studien och att aktivera tillräckligt med kliniska forskningscenter i Europa så att det praktiska arbetet med att behandla patienter med Rabeximod kan starta.

– Det är mycket spännande att få ta Rabeximod genom fas 2b under 24 veckor efter att substansen tidigare visat god effekt efter 16 veckors behandling. Chansen att se signifikanta effekter på ledgångsreumatism bör vara markant högre för vår fas 2b-Rabeximodstudie än om vi hade valt att utföra en liknande studie med en helt ny substans utan tidigare påvisad effekt.

– Vårt andra ben, utvecklingen av huvudkandidaten för MS, T20K, kommer enligt plan att studeras i friska frivilliga människor, en så kallad fas 1-studie. Ansökan om att få påbörja studien kommer att skickas in till myndigheten snart och vi räknar med att kunna rapportera resultatet av studien innan årets slut. Eftersom att de prekliniska studierna tyder på att biverkningarna vid behandling med T20K ger väsentligt mindre biverkningar än dagens MS-läkemedel vore det en värdefull milstolpe om Cyxone i fas 1-studien kan bevisa T20Ks låga biverkningspotential. Efter att bolaget fått resultatet från fas 1-studien kommer vi att fatta beslut om hur den fortsatta utvecklingen kommer att ske baserat på de olika möjligheter vi hoppas vi kommer att stå inför.

– Avslutningsvis kan tilläggas att jag har besökt och uppvaktats av flera stora läkemedelsbolag med strategiskt intresse inom autoimmuna sjukdomar på mina resor för att träffa investerare. Det står helt klart att breddningen av vår portfölj har ökat antalet intressenter, vilket vi hoppas kommer att leda till fördjupade dialoger under året. Min förhoppning är att detta snart ska kunna gynna vår trogna skara av aktieägare och att vi ska kunna återvinna deras förtroende.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev