Cereno Scientific har ingått avtal med OCT Group LLC för genomförandet av en fas II-studie i patienter som genomgår ortopedkirurgi. Förhoppningen är att kunna introducera ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism på marknaden. BioStock har träffat Björn Dahlöf, docent i kardiovaskulär prevention, tillika styrelseledamot och huvudägare i bolaget och nu även Cereno Scientifics nya CMO.

Cereno Scientific bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Den 13 september stod det klart att avtal har tecknats med den multinationella full-service kontraktforskningsorganisationen OCT Group för genomförandet av en fas II-studie med Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 i patienter som genomgår ortopedkirurgi. Planen är att ansöka om studiestart under det fjärde kvartalet 2018.

CS1 ska ersätta dagens blodproppsbehandlingar
Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1 är en innovativ controlled release formulering av en känd substans och bedöms av bolaget ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel.

Hjärt- och kärlsjukdomar, hög dödlighet och skenande samhällskostnader
Kardiovaskulär sjukdom (CVD) är den ledande globala dödsorsaken och står för mer än 17,9 miljoner dödsfall per år (2015). Detta representerar en ökning med 12,5 procent sedan 2005. Antalet dödsfall orsakade av kardiovaskulär sjukdom förväntas öka till mer än 23,6 miljoner 2030, enligt Heart Disease and Stroke Statistics 2018, publicerad av American Heart Association and American Stroke Association. År 2035 förväntas mer än 130 miljoner vuxna amerikaner lida av någon form av hjärt- och kärlsjukdom.

Enligt samma publikation lever cirka 92,1 miljoner amerikanska vuxna med någon form av hjärt-kärlsjukdom eller efterverkningar av stroke. De direkta och indirekta kostnaderna relaterade till dessa sjukdomar uppskattas totalt till mer än 329,7 miljarder dollar, inklusive både hälsovårdskostnader och produktivitetsbortfall. År 2035 väntas denna kostnadsbörda öka till 1,1 biljoner dollar, varav direkta medicinska kostnader beräknas uppgå till 748,7 miljarder dollar och indirekta kostnader beräknas uppgå till 368 miljarder dollar. Statistiken motiverar således ytterligare beslutet att utveckla läkemedel inom detta fält.

»Jag har jobbat nära klinisk läkemedelsutveckling hela mitt yrkesverksamma liv. Det är sällan man ser så innovativa lösningar på stora medicinska behov som CS1 behandling har potential att utvecklas till, en behandling som utnyttjar kroppens eget försvar mot proppar bara när och där det behövs« — Björn Dahlöf, CMO på Cereno Scientific

Björn Dahlöf, CMO, styrelseledamot och huvudägare i Cereno Scintific

Björn Dahlöf, vill du inledningsvis berätta lite om din professionella bakgrund och hur planerar du att använda dina erfarenheter som CMO på Cereno Scientific?

– Jag har mer än 35 års erfarenhet av sjukhusarbete inom internmedicin och har i stort sett dagligen sett och behandlat patienter med trombotiska komplikationer då det är en dominerande grupp av patienter inom min specialité. Från mina personliga erfarenheter är det helt uppenbart att vi behöver bättre anti-trombotiska läkemedel som har bättre balans mellan effektivitet och blödning.

– Dessutom har jag forskat inom kardiovaskulär prevention där jag initierat och lett ett flertal stora kliniska prövningar med syfte att förebygga fr.a. stroke och hjärtinfarkt. Med denna erfarenhet av både kliniskt arbete, forskning och kliniska prövningar för att förbygga trombotiska komplikationer känner jag mig väl rustad att bidraga till Cereno Scientifics utveckling av morgondagens anti-trombotiska läkemedel.

– I de flesta läkemedelsprojekt som jag tidigare varit engagerad i, där det handlat om nya molekyler, har utvecklingstiden varit förhållandevis lång. CS1 däremot, som bygger på en väldokumenterad molekyl, står redan inför fas II med en planerad ”proof-of-concept” studie som startar nästa år.

Ni utvecklar CS1 som ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp, vilket bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Kan du förklara vad detta innebär?

– Det innebär att behandling med CS1 återställer kroppens förråd av propplösande substans (t-PA) som finns i alla kärlväggar och dessutom motverkar CS1 en cirkulerande hämmare av t-PA (PAI-1) och därmed förbättras propplösningen ytterligare. PAI-1 är en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

– Effekten av behandling med CS1 uppstår bara lokalt i det kärlavsnitt som utsätts för någon form av skada av kärlväggen t.ex. vid plackruptur på artärsidan eller kompression som vid kirurgi på vensidan, genom att förhindra att den lokala propp som bildas växer till och ockluderar kärlet.

– CSI är ”first-in-class” och mekanismerna för hur CS1 fungerar är väl underbyggda från omfattande forskning i in vitro försök på humana celler, in vivo studier på djur och människa, både friska frivilliga och patienter, med valproinsyra (VPA) och den unika beredningen CS1. Glädjande är att vi nyligen erhöll besked om godkännande av patent för vårt behandlingskoncept och användning av CS1 i USA, vilket öppnar dörren för en framtida försäljning på världens största läkemedelsmarknad.

Med de behandlingar som används idag föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt föreligger även stor risk att drabbas av nya blodproppar. På vilket sätt skiljer sig CS1 från dessa terapier?

– Till skillnad från dagens anti-trombotiska behandling så utlöses den propplösande effekten vid behandling med CS1 bara lokalt när det uppstår en propp. Det vill säga att kroppen inte befinner sig i ett konstant ”nära blödningstillstånd” 24/7 för att skydda mot blodproppar. Detta är ett problem med andra tillgängliga anti-trombotiska läkemedel.

– Den dosberoende ökade risken för blödning med dagens anti-trombotiska läkemedel begränsar deras effektivitet, som i för sig kan ökas något vid kombinationsbehandling, men med ytterligare ökad risk för blödning. Recidivrisken med dagens anti-trombotiska behandling är fortfarande hög. Dessutom avstår många från anti-trombotisk behandling av rädsla för blödningar. Det medicinska behovet av ett effektivt anti-trombotiskt läkemedel med färre (helst inga) blödningar är således stort och förhoppningsvis kan vi fylla den luckan.

Den nya fas II-studien kommer utföras på patienter som genomgår ortopedkirurgi. Varför just denna patientgrupp och vad är syftet med studien?

– Syftet med studien av CS1 på patienter som genomgår ortopedkirurgi är en proof-of-concept studie för att dokumentera att CS1 effektivt förhindrar venösa proppar med liten eller ingen risk för blödning jämfört med etablerad trombosprofylax. Många idag etablerade anti-trombotiska läkemedel har traditionellt startat sin kliniska dokumentation i denna patientgrupp med hög frekvens av venösa proppar trots profylax och där man i en studie av rimligt kort duration kan få svar. Vad som ytterligare talar för att undersöka CS1 i denna patientgrupp är att vi har in vivo data i en djurmodell på buk-ven där förbehandling med CS1 reducerade proppstorleken påtagligt efter kärlskada jämfört med kontroll. I denna modell såg man ingen ökad risk för blödning.

Kan du berätta om samarbetet med OCT och varför valet föll på denna partner?

– Efter en gedigen urvalsprocess bland flera väl genomarbetade förslag från olika CROs valde vi OCT p.g.a att deras förslag ingav mest förtroende avseende urval av centra och säkerställande av patientrekrytering.  Enligt min erfarenhet från ett stort antal kliniska studier, är detta det viktigaste att säkerställa för att inte orsaka förseningar och onödiga kostnader.

Avslutningsvis, du har under många år varit rådgivare till små och stora läkemedelsbolag avseende läkemedelsutveckling i alla faser från preklinisk utveckling till större studier efter registrering. Samtidigt kan vi konstatera att du är huvudägare i Cereno Scientific. Varför ska man investera i Cereno Scientific?

– Vi tar fram morgondagens anti-trombotiska läkemedel att användas för effektiv proppförebyggande med minimal risk för blödningar. I bolaget jobbar personer med stor erfarenhet av forskning och utveckling som har varit med om att utveckla läkemedel inom detta område i många år. Jag är övertygad om att Cereno Scientific kan lyckas med sin ambition eftersom vi jobbar med en sedan länge känd substans där de flesta risker för överraskningar redan är tagna och kombinerar detta med en innovativ controlled release formulering för optimal klinisk effekt.

– Det är inte varje dag som man kan bygga framtida terapi på kroppens eget intelligenta försvarssystem, avslutar Björn Dahlöf, CMO, styrelseledamot och huvudägare i Cereno Scintific.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev