Varje år delas BiotechBuilder-priset ut till en entreprenör inom Life Science som gjort betydande framsteg och samtidigt varit en inspiration för andra i branschen. BioStock fick möjlighet att sitta ned med årets pristagare Lena Söderström, vd för Senzime och diskutera utmärkelsen, det egna bolaget, vikten av nätverkande samt temperaturen på investerarmyllan inom svensk Life Science.

BiotechBuilders är en informell och oberoende nätverksorganisation för entreprenörer inom Life Science som startade i Danmark 2002 och kom till Sverige sju år senare.

Bakgrunden till att organisationen bildades var att man ansåg att det krävdes åtgärder för att stimulera entreprenörer att revitalisera biotechbranschen. Serieentreprenören inom life science (tillika grundaren av BioGaia) Dr Jørgen Thorball, bjöd in ledande bolag att initiera det första BiotechBuilders-eventet i Danmark.

Organisationen är numera en viktig sammanslutning av nyckelpersoner i branschen även i Sverige. Samtidigt är priset en tung utmärkelse, som i år har förärats Lena Söderström, vd för Senzime.

»Nästa viktiga steg för vår monitor TetraGraph är att få godkännande och skriva avtal med en samarbetspartner i USA«
Lena Söderström, vd Senzime

Lena Söderström, vd Senzime.

Grattis till utmärkelsen! Kan du berätta lite om din professionella bakgrund och varför du tror att juryns val föll på dig?

– Tack. Jag har läst biomedicin vid Uppsala Universitet samt en MBA och har jobbat inom life science nu i 30 år varav de senaste 15 åren som vd för olika företag.

– Jag tror att bakgrunden till att valet föll på mig är att Senzime under mina fem år som vd utvecklats från ett forskningsföretag inom ett viktigt område till en punkt där företaget nu har påbörjat internationell kommersialisering. Våra produkter har potential att förbättra patientsäkerheten väsentligt vid narkos och samtidigt sänka behandlingskostnader, och jag ser fram emot att fortsätta bygga ett starkt och framgångsrikt Senzime.

Vad kan den här utmärkelsen få för betydelse i ditt jobb som företagsledare?

– Utmärkelsen är ett av många kvitton på att vårt arbetssätt gjort avtryck och det är givetvis glädjande. Jag tror på att alla ska kunna fatta beslut i direkt anslutning till deras uppgifter för att undvika onödiga flaskhalsar och det har visat sig vara framgångsrikt. Det ställer absolut högre krav på respektive medarbetare, samtidigt som eget ansvar stimulerar, vilket gynnar personlig utveckling och i förlängningen Senzime.

Idén att grunda BiotechBuilder-organisationen kläcktes av Jørgen Thorball tidigt en morgon på Köpenhamns flygplats för sexton år sen, när han ansåg att ”biotech-branschen var döende”. Hur tycker du att branschen har förändrats sedan dess?

– Det har hänt väldigt mycket i branschen, inte minst då vi sett flera kommersiella framgångar och en ökad förståelse för möjligheter och risker som är förknippade med denna typ av verksamheter. Jag tycker också de flesta bolagen är duktiga att på ett enkelt sätt beskriva sina verksamheter, problem de adresserar, marknad och potential. Det är viktigt inte minst för att attrahera nya investerare, vilket i sin tur medför tillgång till en bredare finansmarknad. Men det är också lätt att bli hemmablind och alltför teknisk i sina beskrivningar – och i mottagarens ögon oklar – vilket medför att goda idéer riskerar att hamna i kläm. Det har alltid varit och kommer alltid vara svårt att attrahera investerare till bolag i tidig forskningsfas, vilket ställer höga krav på bolagens förmåga att klart och tydligt framhålla medicinsk och kommersiell potential.

Avsikten med BiotechBuilders är att ge bolagsgrundare, visionärer, riskkapitalister och CEO:s möjlighet att skapa nätverk och utbyta idéer. Fyller denna typ av informella sammanslutningar ett vakuum när det gäller utbytet av ideér och kontaktknytande i Sverige? 

– Denna typ av organiserade nätverk fyller absolut sitt syfte. Att kunna ta del av andras erfarenheter och dela med sig av sina egna berikar alla som deltar. Det är verkligen viktigt att nätverka och dessutom roligt och lärorikt. Detta gäller såväl mellan industri och akademi, som mellan olika bolag och verksamheter.

Vill du framhålla några specifika aspekter av Senzimes verksamhet som kan inspirera tidiga bolag inom medtech?

– Vi har ju delvis växt via förvärv vilket är en bra möjlighet för bolag att få större utväxling. Inom life science krävs ofta ett omfattande arbete inom kvalitetsarbete och regulatorisk kunskap. Det är många små bolag som kämpar på var och en för sig med realtivt höga hinder. Med en något större kritisk massa blir det mindre sårbart och man får större utväxling.

TetraGraph

Senzime utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. Kan du berätta mer om er produktpipeline och hur era produkter adderar värde i klinik?

– I Senzimes produktportfölj ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos med muskelrelaxerande läkemedel. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Summa summarum; vi förebygger komplikationer, förkortar sjukhusvistelser och bidrar till att sänka sjukvårdskostnader. Men framförallt är målet att minska lidande och rädda liv.

När prognostiserar ni att nå er fulla marknadspotential och hur mycket är marknaden värd?

– Vi verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Vi har kommunicerat att vi ska nå 100 Mkr i omsättning inom en treårsperiod, och givet marknadsstorleken är det rimligt att anta att vår potential överstiger detta.

Senzime har blivit utvalt som ett av fjorton bolag att ställa ut sina produkter på Innovation Pavilion under MedTech Conference i Philadelphia, Pennsylvania den 24-26 september. Vill du kort berätta om eventet och vad ni vill uppnå med er medverkan?

– Vi har goda erfarenheter från medverkan vid internationella konferenser. Vi är verksamma inom ett område som är av stort intresse för en mängd intressegrupper vilket givetvis gynnar oss. Just den här konferensen fokuserar helt på medicinteknik och syftar till att sammanföra mer än 1000 olika medtechbolag för presentation av nya produkter och diskussioner inom affärsutveckling. Vi medverkar för att sprida kunskap om våra produkter och knyta nya spännande kontakter som kan bidra till att utveckla Senzime vidare. Nästa viktiga steg för vår monitor TetraGraph är att få godkännande och skriva avtal med en samarbetspartner i USA.

Avslutningsvis, när vi träffade dig för cirka 18 månader sedan så ställde vi frågan om det mest intressanta med Senzime ur ett investerarperspektiv. Du framhöll då bl.a. ert genombrottsavtal för den japanska marknaden, diskussioner med potentiella licenspartners, flera CE-märkningar samt en bred marknadsintroduktion under 2017. Hur blir ditt svar på samma fråga idag?

– Svaret blir att vi nu har påbörjat kommersialiseringen efter att ha gjort just det vi talade om för 18 månader sedan. Vi har idag närvaro på ett stort antal marknader och ser ett så pass stort intresse att vi, som jag nämnde nyss, har kommunicerat att vi ska nå 100 Mkr i omsättning inom en treårsperiod.

Demo av TetraGraph