I den delårsrapport som kom tidigare i veckan blickar NeuroVive Pharmaceuticals tillbaka på en händelserik period där ett licensavtal värt upp till 60 miljoner dollar utgjorde den klart lysande höjdpunkten. Marknaden reagerade dock negativt på rapporten och bolagets aktiekurs var som mest ned ca 20 procent efter offentliggörandet. BioStock fick tag i vd Erik Kinnman för en kommentar.

Den mest tongivande händelsen under NeuroVives första halva av 2018 var tveklöst nyheten i juni om utlicensieringsavtalet med amerikanska BridgeBio Pharma för NVP015 inom LHON, en ärftlig mitokondriell ögonsjukdom. Avtalet, som kan ge upp till 60 MUSD i potentiella intäkter inklusive royalties, får ses som ett viktigt kvitto på ledningens förmåga att attrahera samarbetspartners och även en validering av NeuroVives affärsmodell.

Strategin är att utlicensiera vissa projekt, främst inom bredare indikationer med stort marknadsunderlag och därigenom delfinansiera utvecklingen av projekt med inriktning på smalare sjukdomsområden, där särläkemedelsstatus kan möjliggöra snabbare väg till marknad.

Att årets första licensaffär avsåg NVP015 inom en ovanlig mitokondriell sjukdom kom därför aningen överraskande och som något av en bonus. Ledningen har däremot länge varit tydliga med att ett intensivt utlicensieringsarbete pågår med bolagets projekt NV556 inom leversjukdomen NASH, där man tidigare kommunicerat att målsättningen varit att hitta en lämplig partner runt mitten av året.

Möjligen utlöstes veckans tillfälliga kursras därför av en kommentar i rapportens vd-ord, där Erik Kinnman konstaterade att såväl diskussioner som utlicensieringsaktiviteter fortgår och att målet att hitta en partner nu angavs till slutet av året, alternativt första halvåret 2019.

BioStock tog kontakt med bolaget för att få en kommentar till utvecklingen.

Erik Kinnman, vd NeuroVive.

Erik Kinnman, ni rapporterar ett förhållandevis framgångsrikt halvår med bl.a. en licensaffär potentiellt värd motsvarande upp till drygt en halv miljard svenska kronor i bagaget. Marknaden verkar dock inte särskilt imponerad, hur ser du på det?

– Vi har lyckats åstadkomma en del värdeskapande milstolpar under halvåret. Avtalet med välrenommerade BioBridge visar potentialen i, och validerar kvaliteten av, vårt NVP015-projekt. Det är ett bra exempel på bredden i vår projektportfölj och på att vi kan göra affärer.

Ni fyllde också på kassan i en lyckad företrädesemission i våras. Hur länge räcker den befintliga kassan med den burn rate ni håller just nu?

– Som framgår av rapporten har vi i dagsläget finansieringen tryggad till i början av nästa år och kan därmed leverera ett antal ytterligare viktiga milstolpar under året och början av nästa.

En möjlig orsak till den starka reaktionen torde vara att du i rapporten skjuter fram målet om en utlicensiering av NV556 med minst ett halvår jämfört med vad som tidigare kommunicerats. Din kommentar?

– Vi för positiva diskussioner med flera starka potentiella partners samtidigt och vill optimera de framtida möjligheterna. Tyvärr tar processerna längre tid än vi önskat.

För erfarna biotech-investerare och folk i branschen är det ingen överraskning att licensförhandlingar och samtal med potentiella partners kan dra ut på tiden. Ser du någon uppenbar risk i att vara så tydlig med tidsangivelserna som ni varit i denna fråga?

– Vi håller med om att utlicensieringar är komplexa och tidskrävande och ofta kan dra ut på tiden. Samtidigt har vi ett mycket attraktivt projekt i ett hett område samt en hög ambitionsnivå och vill gärna förmedla våra målsättningar.

»Vi för positiva diskussioner med flera starka potentiella partners«
– Erik Kinnman, vd NeuroVive Pharmaceutical

Ni har säkrat ett licensavtal i år och är fortsatt tydliga med era ambitioner att hitta en licenspartner för NV556 inom det närmaste året. I rapporten skriver du dessutom att ni siktar på att hitta antingen s.k. soft money (icke-utspädande finansiering) eller en licenspartner för att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av NeuroSTAT inom TBI innan året är slut. Vad talar för att det sistnämnda är en realistisk förhoppning?

– NeuroSTAT-projektet är ytterligare ett mycket intressant projekt i vår utvecklingsportfölj och med de positiva resultat i PENN- och CHIC-studierna som vi nyligen redovisat, samt med de återkopplingar vi fått, tror vi oss ha goda chanser att få icke utspädande medel och söker sådana medel från ett flertal större anslagsgivare och/eller en partner. Genom att få in icke-utspädande finansiering av NeuroSTAT-projektet kan vi öka värdet i detta projekt givet positiva effektresultat i den planerade kliniska effektstudien i TBI patienter.

I rapporten pekar ni även på de utvecklingsframgångar ni haft i KL1333-projektet med beviljad särläkemedelsstatus och en lyckad första klinisk säkerhetsstudie. Hur värderar ni dessa framsteg internt, jämfört med t.ex. BridgeBio-avtalet?

– De första kliniska resultaten i KL1333-projekten är mycket positiva och lovande inför nästa studie som vi räknar med att kunna starta senare i år. Naturligtvis kommer fortsatta framgångar inom detta projekt stärka värdet i detta särläkemedelsprojekt för sjukdomar där inga läkemedel finns tillgängliga, och därmed borde även värdet på bolaget stärkas avsevärt.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.