Säljstarten för Immunovias blodbaserade test IMMray PanCan-d försenas till nästa år och bedöms medföra ökade kostnader på cirka 5 Mkr. I en intervju med BioStock säger vd Mats Grahn att detta är hanterbart givet kapitalinjektionen på 324 Mkr som gjordes i somras. Grahn poängterar också att plattformsteknologin IMMray fortsatt är robust, funktionell och med en mycket stor potential för lösningar på svåra olösta problem inom cancer och autoimmunitet. VD är även påtagligt nöjd med två nyligen publicerade studieresultat som validerar kärnteknologin bakom plattformen IMMray och som visar att tillförlitligheten i icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer är hela 95-98 procent. 

Immunovia avslutade förra veckan en retrospektiv studie som utförts som en del av beredningen för att certifiera och ackreditera bolagets kommersiella version av testet IMMray PanCan-d för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. På grund av variationer i olika biobankers provtagningsprocesser måste dock Immunovia optimera testalgoritmerna ytterligare för att möta förväntade prestanda för den kommersiella versionen av testet.

Välkapitaliserade efter sommarens emission på 324 Mkr
Optimeringsarbetet kommer att fördröja säljstarten för IMMray PanCan-d till senare delen av 2019 och innebär totalt sett en utökad kostnad på under 5 Mkr. Sett mot bakgrund av den emission på 324 Mkr som genomfördes i juni och tilldrog sig intresse från bl.a. Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Nyenburgh Investment Partners, Apus Capital och Bonit Capital, ser kostnadsökningen hanterbar ut vilket vd Mats Grahn också bekräftar nedan.

Bolagets mål är alltjämt att uppnå 250-300 miljoner kronor i omsättning, med motsvarande förskjutning i tid, det vill säga till år 2022 baserat på så kallad self pay-försäljning och en omsättning på 800 -1000 Mkr år 2024 inklusive self pay och kostnadsersättningar i Europa och USA. Dessa finansiella mål omfattar inte pipelineprodukterna i andra cancerformer och autoimmunitet, menar Grahn.

»Vi har nyligen presenterat våra första mycket lovande resultat inom lungcancer t.ex vilket är ett tydligt bevis för plattformens generella användbarhet. IMMray-plattformen har potential att radikalt förbättra cancerdiagnositiken« — Mats Grahn, vd Immunovia

Mats Grahn, vd Immunovia

Mats Grahn, ni kommer nu att optimera testalgoritmerna för att möta förväntad prestanda för den kommersiella versionen av IMMray PanCan-d för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Kan du förklara varför detta steg tas?

– Denna studie var en viktig del i ackrediteringsarbetet och hade två syften. Dels att generera data på robusthet, dvs visa på låga tekniska variationer i laboratorieanvändandet av Immray och i produktionen av antikroppsarrayerna, dels att visa på att testets resultat i lite olika situationer motsvarar tidigare uppnådda resultat. Det förstnämnda gick alldeles utmärkt och visar att vi har en stabil, robust plattform med mycket hög precision. Det andra målet visade att vi behöver optimera signaturen och algoritmerna för att uppnå förväntade resultat, pga variationer i insamlingsprocedurerna, vilket vi nu kommer att göra.

Förseningen innebär en extrakostnad. Hur påverkar denna bolagets finansiella situation?

– Inte alls då vi har en mycket god finansiell ställning.

Vid lunchtid efter att nyheten släpptes hade aktien backat cirka 16 procent. Hur återfår ni på bästa och snabbaste sätt marknadens förtroende?

– Vi har informerat tydligt att teknologin IMMray är intakt och även i denna studie visat på mycket låga tekniska variationer, dvs den är mycket robust. Orsaken till förseningen låg i variationer i input, dvs blodproverna, till teknologin, inte i Immray i sig själv. Vi löser alltså situationen med de befintliga kraftfulla IMMray-verktyg som vi har till hands samt med blodprover från biobanker som är insamlade på exakt samma sätt som de kommersiella testerna kommer samlas in, vilket eliminerar denna variation framöver.

Er testplattform IMMray baseras på ett stort bibliotek av antikroppar och avancerad bioinformatik där relevanta biomarkörer hittas med hjälp av maskininlärning och bildar ett unikt sjukdomsfingeravtryck. Hur ser du på potentialen att använda plattformen för att utveckla fler blodbaserade tester för andra cancerformer och autoimmuna sjukdomar?

– Mycket stor potential, vi har nyligen presenterat våra första mycket lovande resultat inom lungcancer t.ex vilket är ett tydligt bevis för plattformens generella användbarhet. IMMray-plattformen har potential att radikalt förbättra cancerdiagnostiken.

– Sedan tidigare har vi även visat att plattformen passar utmärkt inom det mycket stora autoimmunna området. Vi har annonserat att vi gör kompletterande studier inom autoimmunitet som kommer att ligga till grund för vår produktstrategi i detta område, något vi hoppas kunna kommunicera mer om under detta tredje kvartalet.

Vilken potential har enligt dig blodprovsbaserad cancerdiagnostik när det gäller att att minska dödligheten i cancer?

– Generellt sett har WHO sedan långt tillbaka sagt att en tredjedel av dödsfall i cancer skulle kunna undvikas med hjälp av dagens behandlingar om man hade tidig korrekt diagnos. I en del cancerformer med mycket hög dödlighet på grund av sen diagnos såsom bukspottkörtelcancer och även lungcancer är behovet av tidig diagnos mycket stort och ökad överlevnad helt beroende av nya lösningar.

Ett av världens tio största läkemedelsbolag är er partner i den här studien. Varför går ni inte ut med något namn i detta skede och när kan det bli aktuellt att avslöja vilket bolag det rör sig om?

– När man är två i ett samarbete där den ena parten är mycket stor är kraven och behovet av att ge marknadsinformation något olika och de kommer vara villiga att komma med namn och mer information inom en förhoppningsvis ganska snar framtid.

Den senaste studien omfattade 100 serumprover. Hur lång tid har det tagit att genomföra den och hur omfattande behöver de uppföljande studierna i nästa steg vara, enligt din bedömning?

– Vi har arbetat tillsammans med detta under våren och sommaren och studien är ett första steg för att tekniskt utvärdera vår IMMray teknologi inom lungcancer. De uppföljande studierna kommer att innefatta fler prover än denna första för att generera kompletterande information med ökad klinisk och statistisk noggrannhet.

IMMray har ju tidigare visat lika hög noggrannhet (98 procent) vid detektering av bukspottkörtelcancer. Vad betyder det för Immunovias framtidsutsikter på kort sikt att ni nu kan bevisa att potentialen omfattar fler cancerindikationer?

– Det öppnar givetvis mycket stora möjligheter för Immunovia då vi får fler ben att stå på när vår pipeline breddas. Att därutöver i samarbete med ett av världens största läkemedelsbolag utvärdera Immray inom lungcancer för att se om teknologin kan vara viktig för deras behov av avancerad diagnostik, såsom patientselektion, skapar givetvis ett stort intresse för Immunovia.

Har er samarbetspartner en exklusiv option på att eventuellt inlicensiera IMMray-teknologin inom icke-småcellig lungcancer eller håller ni alla vägar öppna?

– Nej vi är inte låsta exklusivt inom lungcancer.

Ni tillfördes nyligen 324 Mkr i en emission där tunga institutionella investerare deltog. Hur kommer kapitaltillskottet att användas och påverkar er nuvarande finansiella situation förhandlingsläget vid eventuella licensdiskussioner?

– Som sagt vid emissionen så skall den finansiera vår kommersiella uppbyggnad samt gå till att bredda produktpipeline. Vår strategi är inte att licensiera ut pancreascancer-testet utan att ta den till marknad i egen regi.

Vad blir rent konkret nästa steg i de samarbeten ni har idag, och vilka är de viktigaste kommande milstolparna framöver för Immunovia?

– Vi kommer i närtid att gå igenom pågående autoimmunitetsstudier och meddela vår produktstrategi, dvs vilket som blir vårt första produktutvecklingsprojekt inom området. De nästa stegen inom lungcancer och samarbetet med läkemedelsbolaget är givetvis mycket viktiga. Optimeringsarbete med Immray PanCan–d kommer vara en stor milstolpe och hela kommersialiseringsprocessen av densamma med många olika händelser på vägen mot första försäljning är som alltid i huvudfokus.

Om IMMray-teknologin
IMMray är en teknikplattform som baseras på analys av mönster av proteiner i blodet med IMMray antikropps-mikroarrayer. Även i tidiga skeden av ett sjukdomsförlopp ändras den relativa koncentrationen av immunförsvarets sjukdomsspecifika proteiner i blodet, om än i små mängder. Detta gäller för såväl cancer som autoimmuna sjukdomar. Immunovias idé är att använda många antikroppar som binder till dessa sjukdomsspecifika proteiner på en enda antikroppsmatris, för att identifiera mönster som är unika, och därmed utnyttja immunförsvarets specifika och känsliga förmåga som tidigt kan uppvisa tecken på sjukdomsangrepp.

IMMray kan användas för tidig diagnostik, förutsäga sjukdomsprogression och monitorera behandlingssvar. Teknikens enkelhet möjliggör dessutom regelbundna tester för högriskgrupper eller vid vaga symptom. IMMray-teknologin är inte bara utformad för cancersjukdomar, utan även för autoimmuna sjukdomar.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev