Efter att RhoVac inledde sin fas I/II-studie med cancervaccinet RV001 i prostatacancer i april förra året har bolagets aktie stigit nära 500 procent. I början på augusti i år ökade intresset ytterligare då bolaget släppte en nyhet som propellerade upp aktien över 60 procent på en dag. Cancervaccinet, som har potential att behandla ett tjugotal cancerformer, visade sig ge ett signifikant immunsvar hos majoriteten av patienterna. BioStock kontaktade bolagets vd Anders Ljungqvist för en lägesuppdatering. 

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen hos män. Fokus för RhoVac är dock inte modertumörerna utan metastaserna, den primära orsaken till den höga dödligheten i cancer. Hela 9 av 10 cancerpatienter dör när cancerceller migrerar eller metastaserar till andra delar av kroppen där sekundärtumörer etableras. Trots detta är de flesta läkemedel under utveckling fokuserade på modertumörerna.

»Förutom att bidra till utvecklingen inom prostatacancer, så kan den här studien ligga till grund för utveckling inom andra cancerindikationer« — Anders Ljungqvist, vd RhoVac

RV001 ger ett robust immunsvar i prostatacancer
Resultatet från RhoVacs pågående fas I/II-studie RhoVac-001 hos patienter med prostatacancer fastslog att 86 % (18 av de 21 patienterna) visade ett signifikant immunsvar mot RV001. Med denna nyhet armbågar sig RhoVac fram i den internationella konkurrensen om att ta fram en mer effektiv cancerbehandling. Sammanfattningsvis bekräftar resultaten enligt bolaget att ett vaccinmedierat immunsvar etableras efter behandling med RV001 och att dosen som administreras under studien är biologiskt aktiv.

Generellt sett är ett signifikant immunsvar avgörande för alla immunologiska cancerbehandlingar, inte enbart i prostatacancer. Därtill är det intressant att notera att då RV001 riktas mot proteinet RhoC, som är känt för att vara överuttryckt i praktiskt taget alla metastaserande cancerceller eller i dagsläget cirka 20 olika cancerformer, är det robusta immunsvaret även en möjlig öppning för fler cancerindikationer för RhoVac i framtiden.

Anders Ljungqvist. VD RhoVac

Anders Ljungqvist, vd på RhoVac, kan du berätta mer om resultatet från den pågående studien med RV001 hos patienter med prostatacancer?

– Vi anser att de resultat vi har kunnat presentera från den kliniska fas I/II studien är mycket positiva. Som förväntat kan vi bekräfta att behandlingen tolererats väl och att endast lindriga behandlingsrelaterade reaktioner har rapporterats. Dessa reaktioner är huvudsakligen lokala reaktioner på injektionsstället och de är reversibla. Resultaten är viktiga för den vidare utvecklingen eftersom vi siktar på att ta fram en behandling som kan sättas in tidigt i sjukdomsförloppet och motverka spridning av cancer. För att en behandling ska vara relevant i ett så tidigt stadium är det viktigt att det inte förekommer några allvarliga biverkningar under behandlingen.

– Resultaten från undersökningen av de immunologiska svaren har också varit mycket positiva då 86 procent av patienterna visade ett signifikant immunologiskt svar. Här kan man speciellt notera att resultaten är både solida och konsekventa eftersom alla 18 patienter uppvisar signifikanta immunsvar i 2 av 3 prover och hos 12 av de 18 patienterna uppvisas signifikanta immunsvar i 3 av 3 prover. När en patient har etablerat ett signifikant immunologiskt svar håller det i sig under hela den perioden som vi hittills har studerat patienterna, dvs under hela behandlingsfasen.

– Behandling med RV001 är alltså biologiskt aktivt och resulterar i en inverkan på kroppens immunsystem som aktiverar specifika cytotoxiska T-celler riktade mot cancerceller med metastatisk potential. Detta är en bra grund för vidare klinisk utveckling, som kommer att fokusera på att påvisa den kliniska effekten av den uppmätta biologiska aktiviteten.

Hur fungerar RV001 och hur skiljer sig verkningsmekanismen från andra behandlingsalternativ?

– Verkningsmekanismen i RV001 är T-cellsaktivering vilket också används i andra bolags cancervaccin. I vårt vaccin är det proteinet RhoC som är målet för T-cellsaktiveringen och med detta mål kan T-cellerna identifiera och eliminera cancerceller med potential att metastasera.

– De patienter som deltar i den pågående studien övervakas aktivt men får ingen behandling. I nuläget finns ingen godkänd behandling för dessa patienter vilket är ytterligare en anledning till att utvecklingen av RV001 är så intressant. Under RhoVacs ”Scientific Advice Procedure” tidigare i år, bekräftade EMA att det finns ett behandlingsbehov för dessa patienter. Denna bekräftelse gjorde även FDA i juli vid ett seminarium om behandling av prostatacancer i tidigt stadie. Detta är alltså ett område som myndigheterna fokuserar på och speciellt FDA, som vill främja utvecklingen av behandlingsalternativ.

Vilka reaktioner har ni fått från klinikerna i Danmark där studien har utförts och hur väl står sig de preliminära resultaten?

– De kliniker som har deltagit i studien har visat ett stort intresse för behandlingen. Professor Klaus Brasso, (urologiska avdelningen, Rigshospitalet, Danmark) som är investigator i studien säger såhär om resultaten:

»Det immunologiska svar som har uppnåtts hos män som tidigare har genomgått en radikal prostatektomi för lokaliserad prostatacancer, visar att vaccinet har potential att framkalla ett immunologiskt svar på ett epitop som sitter på cellytan från solida cancertumörer. Resultaten är också intressanta eftersom de skulle kunna användas till att utveckla en metod som i framtiden eventuellt kan testas på män som har en hög risk för återfall i syfte att fördröja vidare behandling«.

Vilka är studiens primära och sekundära effektmått och hur resonerade ni när dessa valdes för den aktuella patientpopulationen?

– Den pågående studien är en så kallad ”first-in-man”-studie. I en sådan studie tittar man på säkerheten och tolerabiliteten – vilka är de primära frågeställningarna. För den framtida utvecklingen av projektet var det också viktigt att kunna dokumentera att den dos vi valt att behandla patienterna med var biologiskt aktiv. Att detta nu är dokumenterat betyder att vi inte behöver spendera tid på det man kallar ”dosefinding” utan kan fokusera på att dokumentera den kliniska effekten av behandlingen.

– Under 2016 lade vi en del tid på att diskutera patientpopulation till den första studien eftersom vi gärna ville genomföra patientrekryteringen så fort som möjligt men samtidigt ha en patientgrupp som var relevant för den vidare utvecklingen. Vi valde att fokusera på prostatacancer i tidig stadie, då det är en patientgrupp som saknar behandlingsalternativ. Bland dessa patienter fanns dessutom en relativt hög villighet att delta i studien.

– Förutom att bidra till utvecklingen inom prostatacancer, så kan den här studien ligga till grund för utveckling inom andra cancerindikationer.

Vilka synpunkter har regulatoriska myndigheter haft på studiedesignen och hur väl rustade är ni att gå vidare efter de slutliga studieresultaten som väntas komma i mitten av 2019?

– Den pågående studien följer varaktigheten av det immunologiska svaret efter avslutad behandling och vi förväntar oss dessa resultat i mitten av 2019. Den informationen är viktig för den vidare utvecklingen av RV001 men är inte avgörande för att kunna påbörja nästa kliniska studie.

– Studiedesignen utvärderades och godkändes av de danska regulatoriska myndigheterna och de hade egentligen inga kommentarer angående den designen vi valt. Som jag nämnde tidigare så har vi också haft en ”Scientific Advice Procedure” med EMA tidigare i år, och de anser att studien har en adekvat klinisk bas för att gå vidare till en fas IIb-studie.

– Vi har haft diskussioner med EMA om hur studiedesignen för en fas IIb-studie skulle kunna se ut, och de har uttryckt att den design vi har föreslagit samt definitionen av patientpopulationen är relevant. Men de menar samtidigt att vissa parametrar behöver preciseras. Vi lägger stor vikt vid EMAs rekommendationer och arbetar på att implementera dem i studien. Vi hoppas kunna lämna in en ansökan för en klinisk fas IIb-studie i slutet av det här året.

– Det är värt att notera att de ”Scientific Advice Procedures” som vi genomförde, både med nationella myndigheter och med EMA, är viktiga för att få kvalificerade kommentarer angående RhoVacs utvecklingsplaner och därmed öka sannolikheten att få regulatoriskt godkännande av kommande fas IIb ansökan. Vi hoppas därför på ett motsvarande möte med FDA, ett så kallat pre-IND möte, senare i år. Dessa möten ger oss relevanta kommentarer och rekommendationer men inte godkännanden. Godkännanden får man först i förbindelse med en konkret ansökan.

RV001 riktas mot proteinet RhoC som är känt för att vara överuttryckt i praktiskt taget alla metastaserande cancerceller, vilket i dagsläget beräknas vara cirka 20 olika cancerformer. Kan du när det gäller er affärsutveckling (BD-aktiviteter) berätta något om era övriga utvecklingsprojekt med läkemedelskandidaten?

– Med proteinet RhoC som mål i en immunologisk behandling av metastatisk cancer är det korrekt att vi potentiellt kan uppnå en mycket bred indikation inom cancer. Det här är så klart en intressant fördel med projektet, men fokus just nu är att dokumentera behandlingen inom den första indikationen. Från ett affärsutvecklingsperspektiv är denna dokumentation avgörande för ett bra resultat i sökandet efter en licenspartner. Förberedelserna inför en klinisk fas IIb studie som diskuteras med EMA är därför en prioritet.

– Detta är också i linje med de planer vi presenterade i samband med emissionen tidigare i år, där BD-aktiviteterna, tillsammans med de regulatoriska förberedelserna för en fas IIb-studie, var de främsta hörnstenarna i utvecklingen. De faktiska BD-aktiviteterna fortsätter som planerat i samarbete med Colpman Consulting och publiceringen av resultaten från den pågående kliniska studien är givetvis väsentliga data i detta arbete. Men under sommarperioden, som internationellt pågår hela augusti, är det svårt att komma i kontakt med potentiella partners och det är först i september som arbetet kan inriktas på BD-aktiviteterna igen.

Vad kan vi förvänta oss för nyheter under de tre kommande kvartalen?

– Som nämnts tidigare, kommer fokus ligga på de kommande tre kvartalen och förberedelserna inför nästa kliniska studie. I det här arbetet kommer det att vara begränsat vad som kan publiceras, men vi kommer att göra vad vi kan för att löpande uppdatera om den pågående verksamheten. Exempelvis hoppas vi kunna rapportera från samarbetet med Lunds universitet om cancerstamceller.

Vilka kriterier skall enligt dig uppfyllas för att en exit skall bli aktuell?

– Det är en fråga som är svår att besvara på ett entydigt sätt eftersom potentiella köpare/partners prioriterar förutsättningarna för an affär på olika sätt. Det är dock viktigt att man har ett projekt som är väl dokumenterat i förhållande till den utvecklingsfas projektet befinner sig i. Det är också viktigt att projektet har en hög och väldokumenterad kommersiell potential samt att organisationen bakom projektet är pålitlig och visar att de har erfarenhet och att de kan hantera läkemedelsutveckling inom det av myndigheterna fastställda regelverket. Enligt min uppfattning lever RhoVacs RV001 upp till alla dessa tre kriterier.

– Därutöver är det frågan om när en viss köpare/partner vill ta över eller inleda ett samarbete på ett projekt och här finns många olika möjliga positioner hos de potentiella bolagen. Tidigare var det vanligtvis efter fas IIb, men under de senaste åren har många avtal slutits i tidigare utvecklingsfaser. Med de positiva resultaten från den pågående kliniska studien tror jag att vi är väl positionerade i en BD-process. Det bör dock noteras att outsourcing av läkemedelsutvecklingsprojekt är en mycket komplicerad process som antagligen kommer ta lång tid att slutföra.

Slutligen, var hoppas du att RhoVac står om 3-5 år?

– Det är svårt att förutsäga, men jag hoppas att RhoVacs RV001-projekt på 3-5 års sikt framgångsrikt har genomgått fas IIb-utveckling och inlett kommersialisering, antingen under ägande av ett annat bolag eller i samarbete mellan RhoVac och ett annat bolag. Om RhoVac fortsätter att utveckla andra behandlingar mot cancer baserat på erfarenheten från RV001-projektet får tiden utvisa. I slutändan kommer det att vara upp till RhoVacs aktieägare att besluta om detta.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev